Etiqueta: Pobreza energetica.

Aluguer e dereito á Vivenda :Unha burbulla Trampa I

Como o aluguer afecta ao cotián

Mentres os alugueres aumentan trimestre a trimestre, non ocorre o mesmo cos salarios. Os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) indican que o soldo medio en España era de 23.106 euros brutos anuais no ano 2015, aínda que a nómina máis frecuente foi de 16.500 euros brutos.

A planificación urbana e a tensión especulativa sobre o chan e a vivenda puxeron fin á mestura social no mesmo tecido urbano, fomentando a creación de zonas socialmente homogéneas, ou o que é o mesmo, ordenaron aos seus cidadáns en función do seu nivel de renda e clase social

Nun contexto caraterizado por

 • Aumento do Prezo do Aluguer O Aluguer Asequible afástase para un numeroso sector social
 • O Mercado do Aluguer abusa dunha posición ventanista e esixe condicións de Aluguer abusivas
 • Os Desahucios Alquler aumentan a luz disto
 • As Administracións e o Goberno do PP reformou a LAU á medida das Inmobiliarias e non dos Inquilinos
 • Aumento do sinhogarismo por impagos, perda de vivenda e desemprego
 • Aumento das persoas sen -fogar e aumento do numero de accidentes e mortes .

Outra cara da exclusión residencial son as condicións dos fogares, algo estrechamente relacionado coa pobreza energética.

Os Fondos Voitre

O negocio inmobiliario é un dos máis rendibles e atractivos para este tipo de organizacións especulativas. Debido a iso, neste instante os fondos voitre están ?comprando miles e miles de vivendas? en distintas cidades de España. ?A vivenda é un dereito, estannos estafando e nestes momentos volvemos estar nunha situación que recorda á Burbulla Inmobiliaria do 2008: xente asustada que non sabe cales son os seus dereitos, centos de inquilinos saíndo dos seus edificios, con miles de desahucios

O reto é traballar sobre a cidade compacta e consolidada, rendibilizando socialmente a vivenda xa construída adecuando os usos ás necesidades dos seus residentes.

Actuando con diferentes medidas no conxunto da cidade e corrixindo as situacións de segregación urbana :Asistimos á creacion dunha cidade dualonde se expulsa á xente que leva anos vivindo en zonas céntricas ou cascos antigos ,esperando o seu degradación e mais tarde se lle expulsa á periferia O mesmo pasa coas persoas que pola súa poder adquisitivo non poden acceder a Alugueres nesa zonas .Hoxe levántanse muros que segregan ás persoas Unha vez aloxado o sector con maior renda, ao resto quédanlle os barrio da periferia e a infravivienda

Hai que superar a visión desarrollista que os problemas de vivenda soluciónanse basicamente coa construción en novo chan urbanizable, expulsando e perificando, máis cando existe en moitas cidades un importante parque de vivenda baleira ou en mal estado de conservación. Pero todo iso non se pode implantar sen unha vontade política firme, un apoio cidadán e abrigo un importante incremento presupuestario das políticas de vivenda e sobre o principios básico de asignar,ordenar ditas vivendas para que se garanta unha distribución da súa localización respetando o principio de cohesión social.

A.T

Anuncios

Axenda Vigo :Casos Novos e moito mais .

Axenda

Fortalecer uns mecanismos de garantía de rendas

O 13 marzo as 11:00 na Xunta Vigo (Convoca Os Ninguens ,RSP Vigo e PAHVigoTui_BM )

O incremento da desigualdade, o empobrecimiento e a exclusión social fan máis necesario fortalecer uns mecanismos de garantía de rendas e recursos que permitan a toda a poboación vivir dignamente. Ante a gravidade da desigualdade social e o empobrecimiento masivo cobra nova importancia o debate sobre a función das rendas básicas ou sociais

A RISGA é parte dun concepto que debemos superar porque é parte de quen rompeu o acordo social do Estado do Benestar polo que os diferentes grupos sociais acordaban sistemas de equilibrio e de compensación .Agora eles so ofrecen un modelo de Axudas Mínimas e din quen as merece ou non. Nos apostemos polas Rendas Básicas. (Ver Enlace ) Os sistemas como a RISGA que supón como un Bono que é como “descontar o que non se quere gastar en Estado do do Benestar e redistribución da Riqueza para darcho en cheques . Temos que evitar que se consolide un elevado grupo de cidadáns que queden permanentemente na cuneta

Contra a POBREZA ENERXETICA

Convoca a ODS

Desde que empezou a crise, fai agora preto de dez anos, os casos de mortes directas por incendios por velas ou conexións deficientes non deixaron de aumentar cada inverno, en España morren nos meses de inverno unha media de 24.000 persoas máis que no resto do ano, os falecementos vinculados á pobreza enerxética móvense anualmente entre 2.400 (10%) e 9.600 (40%),

O numero familias que ao chegar o inverno non poden afrontar os pagos do gas ou a electricidade se han multiplicando de forma alarmante. O 28,6% da poboación española vive en risco de pobreza ou exclusión, segundo o informe da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ( EAPN) Con todo, o Goberno de Mariano Rajoy non se caracterizou precisamente pola súa sensibilidade co problema.O PP tombou todas as iniciativas lexislativas sobre pobreza enerxética

A pobreza e a desigualdade social prexudican seriamente a saúde

POR UNHAS PENSIONS DIGNAS

En Vigo Rua Principe as 12 am Polo presente polo noso futuro e de nosos fillos

CONVOCA MODEPEN

CASOS NOVOS

SABADO 17 as 18:00 na Parroquia Coia

O drama dos desafiuzamentos segue moi presente en España O 2017 terminou con 60.754, uns 166 cada día e os lanzamentos por falta de pagamento do aluguer experimentaron un aumento do 4,3% en 2017, En GALICIA ,como no resto do Estado é imposible ter un proxecto de vida estable como inquilino ou propietario pola desprotección xurídica e sobre todo pola crecente precariedade e

aumento do prezo da Vivenda

Se tes problemas co Aluguer ou a Hipoteca ven e entre todas buscaremos unha solucion ,pero lembra a PAH non é unha Oficina de Avogados é un instrumento onde as afectadas tómanos decisións e apoiámonos uns a outras para resolver casos

Porque xuntas #SeSePode

Se non sentan ,levantámonos

Nove anos pasaron desde que naceu a PAH. Nove anos loitando para facer real o dereito á vivenda. Nove anos nos que paramos miles de desahucios e realojado por centos de familias. Nove anos nos que cambiamos leis e presentado mociones en concellos e comunidades autónomas. Nove anos cheos de trabas por parte do Partido Popular para que ese dereito á vivenda non sexa efectivo.

Pouco mellorou a situación estes nove anos, agora enfrontámosnos/enfrontámonos a unha nova burbulla inmobiliaria e por iso rexistramos no Congreso unha lei de todas, a Lei de Vivenda PAH. Unha lei para que as familias non estean indefensas, unha lei con cinco demandas básicas:

 • · DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
 • · ALUGUER ASEQUIBLE E ESTABLE
 • · STOP DESAHUCIOS
 • · VIVENDA SOCIAL
 • · SUMINISTROS GARANTIDOS (Luz, auga e gas)

Unha vez rexistrada esta Lei de Vivenda PAH no Congreso, estamos á espera de que o Partido Popular non a vaiche e volva, de novo, a tombar as ilusións e o dereito a teito de miles de familias. É hora de dicirlle ao Partido Popular que xa BASTA, por iso invitámosvos a todas o próximo 3 de marzo á GRAN MANIFESTACIÓN que estamos preparando en Madrid.

Ademais de vir podes facer moitas máis cousas. preparamos este KIT GRÁFICO DE DIFUSIÓN con todos os carteis para que os imprimas e péguelos no teu barrio, compártalos nas túas redes sociais e/ou que os pases por todos os teus grupos de Whatsapp ou Telegram.

¡Esperámosche o 3 de marzo en Madrid!

¡Si se pode!

EN VIGO :NINGUEN SEN TEITO

O acceso a unha vivenda adecuada é un factor crave para a inclusió n social, a emancipació n e o exercicio da ciudadanía, xa que ao ter unha natureza multidimensional, un aloxamento digno e adecuado non garante, por sé só, a inclusió n, pero sé é unha condició n indispensable. Por iso, é importante que a exclusió n residencial sexa unha cuestió n de polí tica de vivenda e urbanismo, non sóo de polí ticas sociais. Hai que ter en conta que a vulneració n deste dereito carrexa consecuencias noutros dereitos, que comprenden desde nosa dimensió n má s í ntima á dimensió n social.

A Sareb, má s coñecido como “banco malo” é unha entidade privada de fronté c- ter nanciero creada por requirimento da Comisió n Europea en 2012, para a reestructuració n e saneamento do sistema bancario españ ol, cuxa prin- cipal funció n é a venda dos activos tó xicos procedentes das entidades nancieras. O seu creació n foi unha oportunidade perdida para a creació n dun verdadeiro parque de vivenda social e pú blico: un 45% do capital da Sareb é pú blico

Hoxe a SAREB converteuse na maior Inmobiliaria do pais O estalido da burbulla inmobiliaria e a crise financeira provocou unha espantada dos bancos do sector promotor, coa entrega de miles de activos á Sociedade de Xestión de Activos procedentes da Reestruturación Bancaria ( Sareb ou banco malo) ou a firmas especializadas na compra de activos problemáticos (con enormes descontos). En Galicia os “Fondos VOITRE” xa xestionan máis inmobles que a Sareb ou os bancos, concentrados en só dous actores: Blackstone e Cerberus. Ata tal punto que os Os fondos voitre son xa os maiores donos do ladrillo á venda en Galicia . Cerberus paga 4.000 millóns pola carteira inmobiliaria de BBVA, con 550 propiedades na comunidade ,a firma suma xunto a Blackstone máis activos que o ‘banco malo’

Isto lévanos a un panorama caraterizado por :

 • -Aumento do Prezo do Aluguer .O Aluguer Alcanzable afástase para un numeroso sector social
 • -O Mercado do Aluguer abusa dunha posición ventaxista e esixe condicións de Aluguer abusivas
 • -Os Desafiuzamentos de Aluguer aumentan a luz disto
 • -As Administracións e o Goberno do PP reformou a LAU á medida das Inmobiliarias e non do Inquilinos
 • -Aumento do sinhogarismo por falta de pagamentos, pérdida de vivenda e desemprego
 • -Aumento das persoas sen -fogar e aumento do numero de accidentes e mortes .

Outra cara da exclusió n residencial son as condicións dos fogares, algo estreitamente relacionado coa pobreza energé tica. Segú n un estudo da Asociació n de Ciencias Ambientais34, en 2014:

• 5,1 millóns de persoas, o 11% dos fogares españ oles declarábase incapaz de manter a súa vivenda a unha temperatura adecuada nos me- ses frívos.

• 6,2 millóns de persoas, o 15% dos fogares españ oles, destinaban má s do 10% dos seus ingresos anuais á compra de energía para a vivenda.

O xoves, 18 de xaneiro de 2018, ás 11:30 da mañá ante a “maternidade vexetal” da dinoseta da Porta do Sol, espazo cidadán usualmente frívolo que nós desexamos subverter e converter nun lugar combativo polos dereitos sociais, dámonos cita os colectivos, Rede de Solidariedade Popular de Vigo, Os Ninguéns,PAH Vigo-Tui Baixomiño e todas as persoas ou organizacións que queirades acompañarnos.

“Caballero Vader” e as políticas que nos afogan (ODS -CoiaVigo)

ODS

Do mesmo modo que Darth Vader simboliza o mal, este goberno de Abel Caballero representa a peor faciana da política municipal. Por iso volve a recuncar en medidas que lonxe de asegurar unha vida digna para todas afondan no modelo de cidade capitalista. Nela ás que non temos para consumir somos ou esquecidas ou reprimidas cando saímos do rego.

Escriben os compañeiros da ODS

Aumenta a precarización do mercado laboral, con soldos irrisorios e contratos menguantes. Aumentan as persoas sen fogar E as nosas cidades acolen cada vez máis a persoas que teñen emprego pero non teñen casa

Isto rompe ou tópico dá persoa sen fogar, porque agora hai xente con emprego que ten ou mesmo problema,. Traballar xa non supón saír dá pobreza, nin dá máis extrema.

Como Juan. Toda a vida traballando na construción. Paro. Subsidio. Axuda. A paga dúas maiores de 45 anos pero chega un momento en que cho comiches todo e vesche na rúa. 48 anos ten, dous que pasou seis meses na rúa, traballando días ou semanas soltas, sempre en negro. Cando vexas a un sen teito con móbil non penses que malgasta, é ou que che conecta con posibles ingresos!.

Ter un posto de traballo e, por tanto, un soldo a final de mes non garante que ou empregado non estea en rocha de exclusión social. Cada vez menos. Isto unha realidade presente na nosa sociedade: a dous traballadores pobres.

En España, ou 13,2% dous traballadores atópanse en rocha de pobreza e exclusión social

Non ano 2017 ou 27,9 % dá poboación residente en Espana está en Risco de Pobreza e/ ou Exclusion Social , vos indicadores e ou Goberno do PP decretaron xa ou fin dá crise e, con todo, a pobreza e exclusion seguen sen recuperarse de maneira tanxible.

A taxa de pobreza dás persoas traballadoras incrementouse drasticamente, iso non pode interpretarse mais que cunha frase que xa se utilizou en informes anteriores: ” non calquera traballo protexe dá pobreza”.

Ou precariado non é un accidente, é unha estratexia deliberada do capitalismo global.

Aluguer e acceder a Unha Vivenda digna e estable e case imposible

Alugar piso cando ou teu orzamento é limitado pode converterse nunha odisea .*É moi difícil chegar a fin de mes gañando 800 euros Ou 68% dous mozos españois cre que “ terá que traballar non que sexa”

Non proceso de adxudicacion de vivenda publica en reximen de aluguer é fundamental mellorar este procedemento para favorecer ou acceso ás vivendás dás persoas en maior rocha de exclusion social. Para iso, é necesario substituír os procedementos de sorteo de vivenda pola garantia de baremacion obxectiva na adxudicacion dá mesma que inclúa, ademais dá situacion económica e sociofamiliar, a evaliacion de necesidades en casos de discapacidade ou idade avanzada,mulleres víctimas de violencia machista ….

Ou amplo parque de vivenda privada que se atopa desocupada na actualidade, sobre todo en posesion de inmobiliarias propiedade de grandes entidades bancarias ou dá Sareb, crean un marco de oportunidade para dotar ás administracións de vivenda social.

Vos desafiuzamentos crecen en Galicia un 12% máis que non resto de España Mais de 145 en Vigo Nosa cidade segue ao ritmo dun desafiuzamento cada día por falta de pagamento de aluguer

En España é imposible ter un proxecto de vida estable como inquilino ou propietario por a desprotección xurídica e sobre todo pô-a crecente precariedade e aumento do prezo dá Vivenda

Se unha familia gaña 1000 € e paga 450-600€ de Aluguer mais auga ,luz ,transporte ,comunidade etc de que vive ,come ou envía aos seus fillos ao colexio ? E estamos a falar de 1000€ Máis de 6 millóns de cidadáns viven baixo a ditadura do caseiro.

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dous vaivéns do mercado libre que controlan. Ou parque de vivenda pública de aluguer non supera ou 1%, así pois vos 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura dá Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

Non se axuda ás familias , axúdase aos propietarios A medida que se quere introducir non “Plan Vivenda do PP” de subvencionar vos alugueres ata 600 euros – ou ata 900, sonse novos- son en realidade axudas ao propietario para asegurarlle ou cobro do recibo , as familias non ven ese diñeiro ,para evitar que ou poidan “malgastar” en comida

Por outra banda hai case outro millón de fogares en situacións irregulares como subarrendamientos legais ou ilegais, infravivendas e ocupacións

E hora de sumarse á defensa do dereito á Vivenda e contra a Precariedade e as Politicas que as perpetúan Son horas baixas para vos MMSS. Hai un estado de desazón xeral: dese ebulición atormentada pode resultar calquera cousa, ou moitas cousas á vez, e non necesariamente todas negativas.

Hai, en todo caso, realidades novas que reclaman de nós unha mirada nova,completa. Ou cansazo non é un sentimento absoluto. Algúns estamos tamén indignados, e rabiosos. E vemos a inxustiza, e somos solidarios. E apreciamos como nos tratan os que mandan, e sentimos desexos de responder.

Non conduce a nada recontar as carencias ou subliñar diferenzas : hai que sumar as achegas. Hai que sumar as forzas. Que cada cal achegue as forzas que teña, ou as que queden. Quizá a suma non sexa insignificante do todo.Porque xuntas SiSePode.

XORNADA :O DEREITO A VIVENDA NA ENCRUCILLADA

Aínda que a pérdida de vivenda derivada de execucións hipotecarias conseguiu unha gran visibilidade polos alarmantes datos de anos anteriores (sobre todo 2012), cada vez é mais frecuente que servizos sociais, entidades sociais e plataformas de afectados enfróntense a casos de pérdida de vivenda derivada do aluguer. Mesmo se atoparon casos de persoas “ pluridesahuciadas” que, tras pasar por un proceso de execución hipotecaria, enfróntanse de novo a situacións de desafiuzamento por falta de pagamento do aluguer na súa nova vivenda .O desafiuzamento do desafiuzado

O Acceso á Vivenda

Segú n o CGPJ o número de execucións hipotecarias e número de lanzamentos más da metade deses lanzamentos estaban relacionados con contratos de arrendamento. Pero hoxe o que está en xogo ademais de que os desafiuzamentos seguen a ser un gravísimo problema é a dificultade para acceder á Vivenda o que a noso xuizo está no centro do problema : Vivimos no paradoxo de que e o dereito á vivenda vólvese inconstitucional .A gran recesión deixou tras de sé non soamente un corolario de víctimas, a mayoría das cales no período poscrisis continúan en situación similar ou peor, senón tamen a explosión de novas adxectivacións en relación á pobreza. Unha paisaxe devastado onde se suman primeiro as “novas pobrezas” como relacionados con necesidades pouco cubertas, como a energía, a alimentació n, ou a diferenças por cuestion de xero o gé nero, ou as quue inciden no acceso a ben sobre pilareiras do noso sistema de protección social, educación, sanidade. De ahí emanan conceptos como pobreza alimentaria, pobreza enerxetica , pobreza infantil, feminización da pobreza etc e segundo o crecente aumento do un sector social que tendo traballo esta a o bordo ou en exclusión social A taxa de pobreza de cidadáns españois con emprego non deixa de crecer.

A PAH TEN NOME DE MULLER

A PAH é sen dúbida a loita das mulleres ,son elas que por exemplo no ámbito familiar dan o primeiro paso e as primeiras que seguen o proceso de empoderarse .Chamamos empoderamento a :

A toma de conciencia e o aumento da confianza en si mesmas (“poder propio”). A organización autónoma para decidir sobre as nosas vidas e a mobilización colectiva o “o poder para “

As XORNADA “Ou dereito a Vivenda na Encrullida” o 1 de Decembro organizada pola Universidade de Vigo :Facultades de Ciencias Xuridicas e do traballo ofrece un interesantísimo programa e con relatores de enorme calidade Hónranos que sexamos convidadas para debater sobre o dereito a vivenda Alli estaremos

Esperámosvos.

Carlota P Conde Voceira da PAHVigoTui_BM

Luces de Nadal .Sombras de Miseria

Artigo de ODS

Na escuridade non somos quen de ver, ou cando menos de facelo con claridade. Ocorre o mesmo cando hai exceso de luz. Dous fenómenos opostos que producen o mesmo: incapacidade ou dificultade para ver.

Damos a voz de alarma, xa que o 25 de novembro seremos cegadas polo goberno de Caballero. Ese sábado o alcalde prenderá o alumeado de nadal. Hai dous anos denunciabamos, da man de Galiza Contrainfo, os 400.000 € de gasto en alumeado coa campaña #LuzEeCalorParaTodas. Moitos cartos, igual que os que se dilapidaron en chantar un barco na rotonda de Coia, en instalar unha pantalla en Rosalía de Castro, na reforma de Balaídos ou no Auditorio Mar de Vigo. O goberno lonxe de recuar nas súas políticas “antipersoas” teima en facer de Vigo un parque temático ao gusto da industria turística. Nestas festas a factura que pagaremos vai ascender, polo momento, a case 800.000 € (636.000 en alumeado e 135.000 en decoración de nadal).

O goberno afonda na “cidade de postal” que abre os brazos ao turismo e ao capital. Na súa cidade sobramos aquelas que habitamos a cidade. As que ficamos fóra da tolemia consumista somos expulsadas, esquecidas ou reprimidas.

Dinnos que Vigo está en competencia coas grandes cidades do capital: Nova Iorque, Londres, Tokio, Barcelona… “Cidades globais” nas que moitos movementos veñen denunciando os problemas de acceso á vivenda que sofre a veciñanza. En Vigo estase a falar dunha nova burbulla no sector, cun incremento no prezo das vivendas. Só na nosa contorna dúas compañeiras están pendentes de despexo. A elas agardamos non ter que engadir a unha familia, perceptora de RISGA, que finaliza o contrato de alugueiro sen máis horizonte que as rúas da cidade, posto que o mercado só oferta vivendas impagables cos seus ingresos.

Mentres cunha man prenden as luces, coa outra pechan servizos como a Oficina de Inmigración ou a Casa da Xuventude. Por non falar da insuficiencia de persoal nos servizos sociais que conleva atrasos en axudas tan perentorias para moitas persoas como a RISGA.

Cansa padecer un goberno que destina tantos recursos en agochar a miserenta realidade na que malviven moitas veciñas. Alporiza celebración da irresponsabilidade que supón o consumo enerxético irresponsable de millieros de LEDs.

Malia esta fartura seguiremos a argallar resistencias, a crear lazos coas que poder pular por unhas vidas que merezan a ledicia de seren vividas para todas.

Novembro 2017

ODS-Coia e GAS

POBREZA ,DESAHUCIOS Y SINDICATO DE INQUILINOS

Los desahucios crecen en Galicia un 12% más que en el resto de España . Se registraron, durante el primer trimestre del año, 684 lanzamientos hipotecarios, 86 más respecto a 2016

En España hubo casi 17.000 desahucios en el segundo trimestre, la mayoría por impago de alquiler El grueso de ellos, por el impago de los recibos del alquiler de la vivienda.

Concretamente, el 58,6% de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que el 36,8%, otros 6.197, se derivó de ejecuciones hipotecarias,

DETRÁS DE ESTAS CIFRAS ESTA LA POBREZA Y LA PRECARIEDAD

La Recuperación Económica no ha llegado a los Hogares

La crisis sigue golpeando a los trabajadores y trabajadoras, la precariedad sigue maltratando al mercado de trabajo. En Galicia (2016), el 25.7% de la poblacion vive en riesgo de pobreza o de exclusión (España 3 puntos máis).

Las personas en paro y los trabajadores y trabajadoras en precario no entienden de datos macroeconómicos, sino de su realidad cotidiana que sigue en crisis.

La economía y los beneficios empresariales ya se han recuperado de la recesión, pero no saldremos de la crisis hasta que no se recuperen los niveles de empleo y salarios perdidos. CRECE LA PRECARIEDAD EN LA CONTRATACIÓN: En junio el 92% de los contratos firmados eran temporales y un tercio a tiempo parcial, reflejo de la enorme precariedad de nuestro mercado laboral, agudizada tras la reforma de 2012. Apenas 8 de cada 100 contratos firmados son indefinidos, y de ellos casi la mitad son a jornada parcial. Los contratos precarios se ceban en los trabajadores con menos estudios. LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO SIGUE EN MÍNIMOS: Los niveles de protección contra el desempleo han dejado de caer pero siguen en mínimos y 1,7 millones de parados registrados carece de prestación. Apenas la mitad de los parados registrados cuenta con algún tipo de protección (la tasa de cobertura bruta es del 53,96%) que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial. El gasto medio por beneficiario, incluidas cotizaciones sociales, baja hasta 792,8 euros mensuales.

La tasa de pobreza de ciudadanos españoles con empleo no deja de crecer. Este indicador refleja el porcentaje de personas respecto de la población total que declaran tener trabajo pero que están en riesgo de pobreza (es decir, que poseen una renta inferior al 60% de la renta mediana nacional).

El porcentaje de personas con empleo y pobreza segun los datos del ultimo informe del Observatorio de Sostenibilidad sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sigue aumentando

Aumenta tambien la tasa de empleo a tiempo parcial

Los datos revelan que el empleo que se crea es de pésima calidad, más allá de la cantidad de empleo, ponemos el foco en su calidad, se aprecia una persistente y creciente degradación de las condiciones laborales. El triunfo del neoliberalismo, a partir de la década de los 80 del pasado siglo .El crecimiento de los salarios ha quedado descolgado del seguido por la productividad, y en muchos casos han permanecido estancados o en franco retroceso; no así, claro está, los de los directivos y las élites empresariales, que no han dejado de acumular ingresos, poder y privilegios. Igualmente, el número y el porcentaje de trabajadores pobres han aumentado con carácter general, lo mismo que el empleo precario (basura, por decirlo sin eufemismos), como pone de manifiesto la imparable progresión de los contratos temporales y a tiempo parcial.

El acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda en España presenta un deterioro notable en las grandes ciudades, según el Observatorio, con un aumento del precio de las viviendas del 15% desde 2011, produciéndose también un aumento del 15% en el precio de los alquileres. Y es que, desde 2008, la promoción de la vivienda pública ha estado prácticamente paralizada, con la precariedad laboral situando los desahucios en torno a 80.000 familias al año. En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o propietario por la desprotección jurídica y sobre todo por la creciente precariedad y aumento del precio de la Vivienda Es decir podemos afirmar que el eslogan televisivo de AQUI NO HAY QUIEN VIVA es fatalmente cierto.

A pesar del ya mas que evidente Cambio Climático y la escasez de Lluvias el 20% del consumo de energía proceda de fuentes renovables. España había experimentado una evolución modélica para cumplir con los objetivos hasta 2014, cambiando de tendencia al año siguiente. La escasez de lluvias, el aumento global del consumo de energía, y una nula política de fomento de renovables en los últimos años, serían las razones del cambio de tendencia,

La sociedad ha superado la emergencia social y se ha instalado en un escenario marcado por la precariedad y la falta de oportunidades. La Precariedad se ha cronificado es algo estructural y forma parte del diseño de la forma que han diseñado de “salida de la crisis “ España saldrá de la crisis pero lo haremos dejando a millones de personas excluidas definitivamente o con trabajo precario y lo que es peor “tener trabajo y ser pobres” El ajuste laboral (en plantillas y salarios), lejos de representar un episodio asociado a la coyuntura de la crisis, ha llegado para quedarse.

Esto es el sustrato que hay tras las dificultades de acceso a la vivienda y las dificultades para pagar un alquiler digno .

Estamos en un escenario que todos estamos afectados

Estamos comprometidos con la Creacion de un SINDICATO DE INQUILINOS de GALICIA

 • Ya no es solo la lucha digna e útil contra los abusos bancarios y lograr pagar la Hipoteca y para los desahucios
 • No es solo para los Desahucios por impago del Alquiler
 • No es solo el no poder garantizarse los suministros Básicos es que además exigimos que la fuente de esos servicios provengan de Energías Renovables Pq son mas limpias,nos garantizan el futuro y son muchísimo mas baratas

Estamos ante el Problema de recuperar el Derecho a la Vivienda .Han derogado el Artc 47 de la Constitución

Tenemos que recuperar la ciudad,recuperar el derecho a la Vivienda

Debemos unirmos ,Sindicarnos . SINDICATO DE INQUILINOS . En eso estamos .

A.T

 Guetos Non .A Cidade Dual 


Hai pouco preguntabámonos: Que facemos coas vivendas baleiras? “Parque Social da Vivenda Si, pero onde?”. 

 A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión. Diciamos: Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras deben ser “preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternativamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal”; é dicir, nin a entidade financeira, nin as Administracións local ou Autonómica, poderán ofertar unha vivenda sen saída comercial nun barrio degradado. Nin tampouco está no noso ánimo consentir o desterro fora do lugar de arraigamento das familias ou da xente desafiuzada

Nos barrios marxinais son abundantes as vivendas inadecuadas ou de escasa superficie, o abandono de espazos públicos, o illamento dos servizos públicos,  un alto índice de apiñamento, unha forte presenza de núcleos de infravivenda, e mesmo a proximidade a infraestruturas indesexables  (vertedoiros, incineradoras, áreas industriais degradadas, etc.)

Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e alumeado público. E, a miúdo, padecen unha delincuencia endémica.

   🔹Conflitos e Convivencia

Os conflitos coa veciñanza  son habituais, así como a sensación de inseguridade. É inadmisible que a Xunta siga coa mesma política de apiñamento. A VPO, e moito máis aínda o “Parque Publico da Vivenda”, non debe seguir o modelo dos anos 60, das casas sindicais ou “casas baratas”, que xa demostraron o seu fracaso.  Hai que investir en programas de inserción social; a pobreza, o esquecemento, a segregación e a falta de recursos e investimentos fan crecer sentimentos de que “se o estado non fai nada polo meu, por que ía eu a preocuparme dos demais?”.  Este é un fenómeno que foi amplamente estudado. 

Dise que “se hai algún elemento ou factor, de entre todos os que compoñen a Situación Social do Benestar, que sintetice e de modo claro indique (que sirva de indicador sociolóxico) cal é o nivel de Benestar ou Malestar Social dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vivenda que habita, e as súas condicións de aloxamento”. 

A Xunta ten que investir en “programas de intervención social ” e non deixar degradar a convivencia entre veciños. É inadmisible.  

Opoñémonos os “Edificios Gueto”. A vivenda Social ten que estar distribuída por toda a cidade, abandonando as políticas “de casas baratas” que vivimos baixo o franquismo e que tantos problemas sociais crearon nos anos 80, tras a crise e a reconversión industrial do País.

As cidades adoitan estar en constante transformación, tanto no social como no urbanístico. Nos últimos anos vimos aparecer nas nosas rúas novas tribos urbanas que conseguiron “revitalizar” zonas tradicionalmente deprimidas, converténdoas nas novas zonas de moda.
O problema chega cando este proceso chamado  xentrificación,  que nun principio podería parecer beneficioso,  despraza e marxina aos seus habitantes tradicionais, que non poden seguir co novo ritmo económico que empeza a adquirir a zona ante a chegada de veciños  cun maior poder adquisitivo. Segundo sociólogos e arquitectos, este proceso ten catro fases: abandono do barrio, estigmatización, rexeneración e mercantilismo, aínda que tamén pode sumarse unha quinta etapa, a resistencia.

   🔹A cidade dual

A cidade, na orientación dada polo urbanismo funcionalista mercantil, onde o urbano e as persoas son meras mercadorías, é levada á súa máxima expresión, pois aplica a separación de funcións urbanas e, en vez de ser un factor de inclusión e de convivencia ,é favorecedor da segregación espacial, que sitúa e distancia aos grupos segundo os seus “atributos sociais ”, étnicos, ou mesmo pola súa “forma de ser” ou de pensar e, sobre todo, do poder adquisitivo.. Actúa favorecendo ou desfavorecendo, nunha perspectiva que vén considerar aos suxeitos como obxectos que se distribúen polo conglomerado urbano, segundo o seu valor e capacidade mercantilizada. 
Así pois, a distribución no espazo urbano segundo esta nova lei de que “tanto tes tanto vales ” establece localizacións singulares e diferenciadas na cidade, na extensa urbe,   segundo a súa capacidade de acceso aos recursos,e dicir, segundo á súa capacidade adquisitiva. A segregación espacial será   causa, e á vez efecto, desas múltiples fragmentacións que, a modo dun circulo viciado, poñen de relevo a tendencia á consolidación dunha cidade dual.
A “cidade dos lugares” convértese, para determinados barrios, na trastenda da cidade escaparate . Uns son desprazados cara ás periferias sociais e territoriais, quedando así á súa sorte, como refuxios endogámicos de supervivencia ,e atópanse, de forma crecente, inhabilitados para incorporarse á cidade dos “escaparates ” e “das oportunidades”. Isto pon de relevo a perda de atributos do Estado de benestar, no referente á súa capacidade para regular o mercado, para planificar a economía e para garantir as prestacións sociais aos sectores mais vulnerables da sociedade.  

  

🔹Por último temos que Citar o fenómeno das URB PANTASMAS

O próspero negocio do ladrillo entrou en decadencia coa chegada da crise financeira, na que a especulación urbanística tivo un papel central. As vivendas sen terminar ao longo e ancho da rexión son un vivo recordo do desastre 

 

Son as cicatrices  ou feridas abertas  da especulación inmobiliaria que encheu  toda España de pisos, chalés e urbanizacións que en moitos casos a crise pillou a medio facer. E así quedaron. Esqueletos do que ían ser as vivendas de centos de persoas que agora ven destartalada a oficina portátil que albergaba o piso piloto, unha maqueta do soño feito realidade.

A crise deixou decenas de casas a medio facer. Unhas coas paredes xa encaladas, outras nas que só deu tempo a construír a estrutura de formigón, todas sen portas e sen xanelas. Din que naquelas nas que xa estaban instalados os baños, os canos ou a rede eléctrica, algúns aproveitaron para acudir ao saqueo dos materiais útiles.

A quebra das construtoras, promotoras e inmobiliarias trasel estalido da “burbulla” foi a principal causa do abandono de decenas de vivendas en construción

Mentres os anos pasan sen solucións claras nin homoxéneas, este panorama deixa paisaxes desamparadas en pobos e cidades. As estruturas de cemento sobreviven xunto a carteis publicitarios que mostran no que se ía a converter o lugar. Edificios e chalés con patios rodeados de vexetación, piscina, garaxe, e familias sorrindo: Vivendas de dúas e tres habitacións, preto da cidade e dos principais centros comerciais, “entra e infórmache”, lese aínda nos letreiros xunto ao piso piloto. 

Segun O Confindecial hai moitas persoas que se apuntaron a unha cooperativa ou compraron sobre plano e perderon o seu diñeiro que pensan que non o poden recuperar porque non asinaron nin un aval bancario nin contrataron un seguro que garantise as cantidades adiantadas. o Tribunal Supremo, a través de media ducia de sentenzas, foi dando claramente a razón aos compradores.

🔹Cústanos moito dar unha soa solucion xa que en enfinidad de casos estes proxectos que se viron salpicados por irregularidades urbanísticas.En calquera caso calquera solucion pasa por ter enconta alguns destes principios :          ▪️ 1/ Devolución do diñeiro aos compradores 

          ▪️2/ Estudar a necesidade social destas Promocións construídas en Plena tolemia inmobiliaria Necesítanse estas Vivendas ?. Son sustentables econonomica e ecoloxicamente ? 

          ▪️3/ Seguir o rastro deixado polas Promotoras ,construtoras  e Banca para que reparen e paguen o dano causado (incluído o medioambiental ) Aínda que este Goberno saíu en defensa de Banca e Constructuras. En 2016 entraba en vigor a reforma da Lei de Ordenación da Edificación (LOE), que recolle que «as cantidades entregadas a conta só estarán aseguradas unha vez que se obtivo a licenza de obras para poñer en marcha a promoción».

         ▪️ 4/ E non se debe cosentir que se utilizen esas promocións e Urbanicinaciones para “Crear un Parque Publico da Vivenda” (Os imaxinades esas promocions ,que estan “en medio da nada” en rexions como Murcia o interior da costa meditrerranea, destinadas a  aislar , arrinconar a todo un sector da poboacion  por motivos exclusivamente económicos ?) Aínda que é certo que as dificultades son grandes ,para que se faga realidade un proxecto nesa dirección, a tentación da Banca de desfacerse destes “activos” e limpar sua imaxe  non o é menos grande .  
Non imos consentir que a Política de Vivenda do PP e a BANCA dedique partidas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios as aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir, ancorar a vivenda social aos barrios mais degradados, o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.


             Vivenda Social Se .Guetos Non 

              A.Telmo 


                                                                                                                                                                                                                                                           

El RDL que se convalida hoy es del todo insuficiente porque llega tarde y no da una respuesta integral a la pobreza energética.

Hoy se convalida en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley (RDL) 7/2016 que regula la financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Como ya hemos dicho en diversas ocasiones este RDL es del todo insuficiente porque llega tarde y no da una respuesta integral al problema de la pobreza energética.

El RDL se centra en el establecer el mecanismo de financiación del actual bono social como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que invalidaba el mecanismo que hacía pagar el bono social a las empresas del sector integradas de manera vertical, es decir, a las empresas del oligopolio. El nuevo mecanismo que integra el RDL 7/2016 es que lo paguen todas las comercializadoras en función del número de clientes, un mecanismo que sigue siendo discriminatorio porque deja fuera otras empresas del sector como la generación o la distribución, esta última concentrada precisamente en 5 grandes empresas que se reparten prácticamente todo el territorio español. Además el RDL prevé que el reparto de lo que le toca a cada comercializadora asumir se haga en función del número de clientes, contabilizando igual un cliente doméstico que uno industrial, hecho que evidentemente perjudicará a las empresas pequeñas y cooperativas que con bastante esfuerzo intentan sobrevivir en un mercado dominado por las 5 grandes. Por último, a pesar de que el bono social deberán pagarlo todas las comercializadoras solo lo podrán ofrecer las comercializadoras de referencia o último recurso, es decir, básicamente las del oligopolio.

En el RDL que pactaron PP y PSOE el PSOE se vanagloriaba de haber incluido una excepción más en los suministros esenciales, es decir aquellos que bajo ningún concepto se pueden interrumpir, incluyendo las personas y familias en situación de vulnerabilidad severa. En este RDL no se establece que significa vulnerabilidad severa ni cuál es el mecanismo para evitar los cortes del suministro, eso queda pendiente de un reglamento posterior que se desarrollará en los próximos 3 meses a partir de hoy. Es decir, a efectos prácticos hoy por hoy no hay ningún mecanismo para evitar los cortes de suministro en el estado español, a excepción de Cataluña con la Ley 24/2015.

Es por eso que la semana pasada estuvimos en el Congreso de los Diputados y nos reunimos con todos los grupos parlamentarios para exigir que como mínimo el mecanismo para paralizar los cortes sea el principio de precaución, es decir, que las empresas tengan la obligación de, antes de efectuar ningún corte, ponerse en contacto con Servicios Sociales para conocer la situación de la familia y evitar así más muertes por pobreza energética. En segundo lugar exigimos que la definición de vulnerabilidad severa, que en definitiva serán las personas que van a estar protegidas contra los cortes, sea la misma que la ley 24/2015. Y por último, la necesidad de crear una ley estatal contra la pobreza energética que sí de respuesta integral para evitar los cortes de suministro, no sólo de luz sino también de gas y agua, que se vaya mucho más allá de un bono social y se establezca una tarifa social que puedan ofrecer todas las comercializadoras pero sea asumida por el oligopolio, que a fin de cuentas, es quien está haciendo negocio con un derecho básico.

1 de cada 3 hogares encuestados es incapaz de calentar su hogar en invierno #pobrezaenergetica

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) presentó ayer los resultados principales del proyecto “Punto de Información al consumidor vulnerable (PICv). Una herramienta imprescindible para prevenir y erradicar la pobreza energética” desarrollado con la colaboración de Obra Social “la Caixa” y con el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mirubee, HqH consultoría, Clientsol Energy, LEM System y PCE Instruments

Jornada de presentación de resultados del proyecto PICV

El proyecto, que ha contemplado, entre otras acciones, la realización de encuestas a cerca de 100 hogares del municipio y la monitorización y seguimiento de los consumos energéticos en 5 viviendas, ha permitido conocer mejor la realidad de la pobreza energética en los propios hogares que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.

La encuesta fue diseñada específicamente para observar y cuantificar la pobreza y la vulnerabilidad energética de los hogares del ámbito de estudio. Este hecho novedoso permitió solucionar una de las limitaciones con las que ACA se había encontrado en sus tres informes sobre pobreza energética a nivel estatal publicados hasta la fecha (2012, 2014 y 2016) y es el hecho de que no existen fuentes de datos ni encuestas que estén diseñadas específicamente para observar el fenómeno de la pobreza energética.
Las encuestas fueron realizadas en viviendas ubicadas en el barrio de la estación y en bloques aledaños al mismo. Como resultado de este análisis se pudo conocer que:

 • El 32% de los hogares encuestados afirmó ser incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, es decir, aproximadamente 1 de cada tres hogares encuestados afirmó ser incapaz de calentar sus hogares en invierno.
 • El 12% de los hogares afirmó haber tenido dos o más retrasos en el pago de las facturas de agua, luz o gas en los últimos 12 meses debido a dificultades económicas. Este porcentaje, supera la media del país en el año 2014 que recogía el último informe de ACA (11%).
 • El 27% de los hogares declaró tener presencia de goteras, humedades o podredumbre en sus viviendas.
 • El 8% de los hogares declaró no tener ningún tipo de sistema de calefacción mientras y el 30% poseer un aparato de aire acondicionado
 • El 23% delos hogares que respondieron respecto a sus ingresos y gastos en energía, destinaban más del 10% de sus ingresos para pagar las facturas de la energía.

Por otro lado, se monitorizaron, se analizaron las facturas y se realizaron microauditorías energéticas con el fin de conocer el comportamiento de los hogares en cuanto al uso de la energía, analizar el estado de su vivienda, tanto en términos de la envolvente térmica como en cuanto a sus equipos e instalaciones. Además, se realizaron termografías infrarrojas en el exterior e interior de las viviendas que permitieron mostrar a sus ocupantes las zonas con mayores pérdidas de energía y las deficiencias del edificio. Del resultado de la monitorización y el seguimiento de los consumos energéticos de las viviendas, se detectaron las siguientes situaciones:

La potencia contratada por los hogares, por lo general, era superior a la necesaria, asumiendo costes fijos más elevados independientemente del consumo realizado.


 • Desconocían la existencia del bono social eléctrico y las condiciones para poder optar a él.
 • Contaban con tipologías de contratos no adatados a los usos de la energía que realizaban, por ejemplo, tarifas con discriminación horaria que no aprovechaban al no encender los acumuladores de tarifa nocturna.
 • Desconocían por completo los equipos y aparatos que generaban un mayor consumo de energía.
 • No aplicaban hábitos de ahorro por desconocimiento o por barreras culturales o sociales.
 • Se registraron temperaturas mínimas en alguna de las viviendas que apenas superaron los 9ºC y cuya media se situaba en torno a 13ºC.

Vivienda y Pobreza Energética

Vivienda y Pobreza Energética

Entendida como el soporte físico en el que el ser humano construye su vida privada, la vivienda es una condición imprescindible para el desarrollo de la vida ciudadana.A pesar de que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución Española y forma parte de los fines de la ordenación urbanística en la Comunidad de Madrid, las políticas públicas no han sido capaces de garantizar el acceso ni durante el boom inmobiliario ni tras el estallido de la burbuja. Desde 2008, los poderes públicos han abandonado a la ciudadanía a su suerte, bajo la máxima de que la población ha vivido por encima de sus posibilidades. Mientras las ejecuciones hipotecarias, los desahucios por alquiler o las familias que no podían pagar los recibos de los servicios básicos no paraban de aumentar, las soluciones públicas se dirigían a sostener el mercado inmobiliario y financiero. El proceso ha sido todavía más cruel en Madrid, donde gran parte del escaso parque público en alquiler fue vendido a fondos buitre por parte de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de la capital.

Como parte fundamental de las políticas urbanas, en materia de vivienda queda mucho por hacer. No solo para reconducir las nefastas herencias recibidas de la política anterior, sino para intentar transformar por completo un modelo que se ha demostrado caduco, inviable y socialmente injusto. Además de la revisión de los problemas más acuciantes -expulsión de los hogares de sus viviendas, penalización de la ocupación, carestía de parque público para conseguir alternativas habitacionales dignas, acumulación de parque vacío, condiciones de habitabilidad dignas, garantía de suministros básicos, etc.-, el objetivo del eje de vivienda será plantear las posibles soluciones, así como los grandes retos a futuro que deberán controlar las políticas municipales y autonómicas para que dejen de ser el soporte de la especulación inmobiliaria, y reconduzcan sus objetivos y propuestas hacia las necesidades de la ciudadanía. A continuación se avanzan algunas de ellas

Necesidad de un diagnóstico real y de unas líneas estratégicas en materia de vivienda

Las medidas a implantar desde la administración local deberán partir de un contexto en el que la competencia en materia de vivienda está en manos de la administración autonómica y estatal y cuyo marco jurídico está a veces lejos de estar adaptado para afrontar los grandes retos en materia de vivienda. Sin embargo, la fuerza de los gobiernos locales reside en su capacidad de comprender el territorio que gestionan y de ingeniar soluciones más allá del marco establecido. En este último año, el papel del Ayuntamiento ha queda reducido a mediar entre familias y banca, como si en igualdad de condiciones se encontraran, a defender a las entidades de crédito frente a las manifestaciones de los afectados, tomando claro partido a favor del ganador, a un intento de reforma del reglamento de la EMVS que mantenía la penalización sobre los hogares que, abandonados por los poderes públicos, han intentado seguir con sus vidas de la forma más digna posible, etc.

A día de hoy sigue sin existir un retrato sobre las necesidades y posibilidades existentes, ni a corto, ni a medio plazo: caracterización de la demanda real existente, censo de viviendas vacías y en mal estado, tasas o impuestos sobre el parque en manos de los bancos, revisión del estado de los contratos de las viviendas vendidas por la EMVS, necesidad y posibilidad de desarrollo de las viviendas de protección previstas en el planeamiento vigente, etc. En definitiva, es urgente:

La construcción de un diagnóstico participado, donde los afectados tengan un papel relevante, el diseño de unas líneas estratégicas en materia de vivienda siempre coordinadas con el conjunto de la política municipal: Planeamiento vigente, servicios sociales, políticas urbanas, etc.
La participación efectiva de los afectados dentro del diagnóstico de la situación y de la toma de decisiones la reivindicación de la función social de la propiedad, recogida en la Constitución
La creación de una oficina de garantía del derecho a la vivienda
La revisión del punto de origen de dichas políticas que deben tener como único objetivo resolver los problemas de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables que han sido tradicionalmente ignorados la retirada de la penalización de los hogares que han optado por la ocupación como consecuencia del abandono de los poderes públicos
La coordinación entre las instituciones local y autonómica, tanto en el registro de demandantes como en la asignación de viviendas.
Generación de un parque público en alquiler

Madrid cuenta con un parque de viviendas caracterizado por sus altos precios. Por ese motivo el esfuerzo de los hogares para sufragar el coste de un bien de primera necesidad, como es la vivienda es completamente desorbitado. En Madrid, y según los datos de la Estadística Registral inmobiliaria del 2º trimestre de 2014, el coste medio de un préstamo suponía un esfuerzo superior al 40% de los ingresos familiares.

A las carencias heredadas de la etapa anterior, nunca resueltas, hay que sumar las consecuencias del estallido de la burbuja. Desahucios y lanzamientos siguen siendo un hecho cotidiano en Madrid. Las alternativas habitacionales que el Ayuntamiento ofrece no sólo son escasas sino que muchas veces redundan en la precariedad de los hogares expulsados de sus viviendas: pernoctaciones tasadas en hostales, viviendas con cuotas de alquiler por encima de los ingresos mensuales de la familia, etc. Por tanto es urgente:
la creación de un parque público en alquiler gestionado desde la administración pública
la revisión de las condiciones para optar a su acceso, con la colaboración de los implicados, de modo que se garantice el acceso a la población más desfavorecida y se subsanen todos los requisitos que se han demostrado como barreras para parte de la población: residencia en el municipio, empadronamiento, existencia de vivienda anterior, etc.

El compromiso de realojo de las familiar dentro de su entorno social, de modo que las situaciones traumáticas de pérdida de vivienda se minimicen en la medida de lo posible
La paralización de los desalojos, sea cual sea su origen, mientras no exista alternativa de vivienda digna y duradera

Viviendas vacías

Según el Censo de población y viviendas de 2011, el municipio de Madrid contaba con 153.100 viviendas vacías, (10% del parque total existente). El volumen de viviendas sin uso es muy similar al incremento entre 2001 y 2011 (152.026). Dicho parque contaría con capacidad para 367.428 nuevos habitantes, lo que supone un incremento del 12% respecto a la población de 2011. El 40% del parque vacante se concentra en cinco distritos: Centro, Salamanca, Carabanchel, Latina y Puente de Vallecas. En 9 de los 21 distritos, el parque vacío permitiría albergar a más del 12% de la población residente en 2011.

La dimensión del parque vacío entra en colisión con las necesidades de vivienda, debiendo ser uno de los ejes clave a la hora de plantear las futuras políticas de vivienda:

Es fundamental la realización de un censo real sobre dicho fenómeno que incluya, además, las causas de su existencia, de modo que las líneas estratégicas a diseñar se definan de acuerdo a la situación real de dicho parque: inversión en productos inmobiliarios, problemas de conservación, estado transitorio, problemas judiciales, etc.
Es preciso abordar qué es una vivienda vacía.
Es preciso reivindicar la función social de la propiedad
Rehabilitación de viviendas. El proceso en marcha.

En el nuevo contexto en el que la apuesta de todos los agentes implicados coincide en la vuelta hacia la ciudad consolidada como objetivo a corto y medio plazo, el traslado del modelo especulativo de crecimiento de la ciudad al tejido habitado puede llegar a tener consecuencias nefastas que reactiven procesos negativos típicos de las áreas centrales como la expulsión de la población, el abandono de ciertas áreas de menos interés para la inversión, el incremento de los desequilibrios territoriales, etc.

El parque de peor calidad está concentrado en las viviendas en alquiler, casi con las mismas dimensiones que en el caso del parque vacío: el 8% de las viviendas en alquiler cuenta con problemas de conservación, el 27% se encuentra en edificios de más de 3 plantas sin ascensor y el 71% es anterior a 1980, frente al 4%, 25% y 67% de las viviendas en propiedad, respectivamente. Por otra parte, en un contexto como el español en el que la forma de acceso mayoritaria se producía en propiedad, el alquiler quedaba como la alternativa de acceso residual utilizada por los hogares de menos recursos que no conseguían acceder de otro modo. Según los datos del Censo de población y viviendas, el 40% de los parados y ocupados eventuales estaban alojados en alquiler, frente al 29% en propiedad; el 41% de la población activa que reside en viviendas con problemas de conservación, el 40% en viviendas situadas en edificios de 4 plantas o más sin ascensor y el 44% de los residentes en viviendas sin calefacción está parado o su ocupación es eventual.

El sistema tradicional de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, entendido como forma de fomentar la actividad inmobiliaria, y extendido como en el caso de la propiedad al conjunto de la sociedad sin control de rentas, o como en la vivienda de protección, hacia la clase media, dejará fuera de las políticas a la población más vulnerable. Por tanto:
Es imprescindible el control sobre el posible incremento de precios inducido por la mejora en el parque, sobre todo en el caso en que las obras de rehabilitación hayan sido subvencionadas con presupuestos públicos. Dicho control deberá ser mucho más estricto en el caso del parque en alquiler. Se debería impedir la subida de los precios de la renta, con objeto de impedir procesos de expulsión de la población de menores recursos económicos, así como aplicar el régimen disciplinario en aquellos casos en los que no exista justificación para el incumplimiento de la obligación de conservación del parque.

El papel de la administración local en la gestión de los procesos de rehabilitación debe ser completamente diferente a la existente en el modelo anterior. Debe primar el derecho a la vivienda y a la ciudad frente a la rentabilidad económica de la operación y se deberá traspasar el mero control de la viabilidad jurídica, planteando objetivos más ambiciosos que incluyan el control absoluto del proceso, la visión integral de los procesos urbanos y la integración de la participación pública real dentro del diagnóstico y la toma de decisiones.

Las previsiones del planeamiento vigente

Según los datos del propio Ayuntamiento de Madrid, existen 192.997 viviendas pendientes de desarrollo en el municipio, cifra superior al conjunto de viviendas desarrolladas durante el boom inmobiliario (152.026 entre 2001 y 2011). Los desarrollos pendientes fueron diseñados con los criterios de la burbuja inmobiliaria, tanto desde el punto de vista de su dimensión, como de la rentabilidad económica de las operaciones, donde la totalidad del parque se destinaba a la propiedad, incluida la vivienda de protección. Por tanto, es imprescindible:

Revisar el modelo urbano heredado, cuyas previsiones no tienen sentido ni en la cuantía de viviendas a construir ni en su tipología y precio.
Coordinar las políticas urbanas con las políticas de vivienda: frente a las 197.997 viviendas pendientes, existen 82.925 viviendas cuyo estado de conservación es ruinoso, malo o deficiente, 386.475 viviendas situadas en edificios de más de 3 plantas que carecen de ascensor, 189.810 viviendas principales sin calefacción y más de 1 millón de viviendas construidas antes de 1980, susceptibles de una intensa mejora vinculada con la eficiencia energética.

Origen: Vivienda y Pobreza Energética

Concentración: STOP POBREZA ENERXÉTICA #luzaugagasparatodas

  
A Xunta de Galicia, un ano máis, ven de convocar unhas mal chamadas “axudas públicas” contra a pobreza enerxética. Coma sempre, volven a ser uns parches propagandísticos, miserentos, restritivos e totalmente inútiles para loitar contra a precaria situación na que se atopan moitas familias do noso país. Ao igual que o Concello de Vigo, a Xunta intenta agochar con esmolas o terror que sofren moitos fogares en Vigo e na Galiza que son privados duns mínimos para a vida.

 

Sufrimos a miseria e a precariedade que provoca a privatización dos dereitos básicos, convertidos, hoxe, en produtos de consumo sometidos ao mercado e non ao interese colectivo. Os nosos dereitos máis básicos: poder vivir con luz, quentar os nosos fogares, ducharnos ou quentar a comida están a ser sometidos á lóxica perversa e depredadora da especulación dos mercados

 

Mentres nós sufrimos a violencia dos cortes de luz, as grandes empresas enchen os petos facendo negocio coas nosas necesidades:

 

As tres grandes compañías con actividade no Estado —Iberdrola, Unión Fenosa Gas Natural e Endesa— manteñen, ano tras ano, os seus beneficios, sempre por riba dos 5.000 millóns de euros, e no ano 2015 todas as grandes eléctricas aumentaron beneficios nun 18% máis que no ano anterior.

 

Eles enriquécense, co beneplácito dos gobernos, mentres nos morremos de fame e frío:

 

España ocupa o cuarto lugar entre as facturas máis caras de Europa. Segundo o “Informe Robinson”, a electricidade nos fogares do Estado Español encareceuse nun 52% entre 2008 e 2014, unha suba que duplica a media da Unión Europea.

 

O sistema capitalista que nos absorbe, aumenta cada vez máis a fenda crecente entre as que máis teñen e as que menos, o que fixo que se triplicase a pobreza enerxética na Galiza, que afecta xa a unha de cada dez familias (100.000 fogares).

 

No estado español, estímase que 5,1 millóns de persoas sofren a pobreza enerxética, unha cifra que aumentou nun 47% nos últimos cinco anos.

 

Perante esta situación, berramos que estamos fartas de promesas e propaganda. Fartas da mercantilización do que ten que ser un dereito universal. Fartas deste sistema que nos condena á miseria e á precariedade.

 

Esiximos o que é de todas, o que nos teñen arrebatado ás administracións incompetentes e as grandes empresas.

Esiximos:

1º. Xestión pública dos servizos básicos: fin das concesións ás empresas privadas que non garanten os nosos dereitos.

2º. Luz, auga e gas para todas: tarifas sociais en función dos recursos das persoas. Quen non ten non paga.

3º Cese inmediato dos cortes de subministros.

 

 

Vigo, 4 febreiro 2016

 

ODS-Coia, PAH Vigo Tui-Baixomiño, Os Ninguéns, RSP-Vigo e G.A.S.

 Camino de la solucion [Maria e Israel ]

  
Maria e Israel llegaron a la Asamblea de la PAH Vigo Tui-Baixomiño desmoralizados,culpabilizados de una situacion sobrevenida No pueden pagar el Alquiler de su casa y carecen de suministros basicos ,sin alternativas .No ofrecimos milagros sino lucha ,el no encerrarse en si mismos en dar todos la cara en creer que juntos si podemos !La  crisis ha afectado a ISRA y Maria  dejandoles en una situación donde no podían hacer frente  de alquiler de su hogar ni poder asumir el pago de la Luz el Agua….

Es una situacion que afecta a amplios sectores de la poblacion : no  es posible entender la situación de emergencia habitacional que vive nuestro pais si no lo englobamos en un marco de empobrecimiento de nuestra sociedad 

Los Servicios sociales no ha han resuelto las necesidades de Isra y Maria : los retrasos ,la situacion de anímica  delos afectados hace que demasiadas veces no se “enteren” de la existencia de tal o cual ayuda ,muchas veces con plazos dificles de cumplir Se necesita mas inversion para llegar a las personas afectadas La informacion no llega o no se entiende el lenjuage es a veces comolejo …El numero de Asistentes sociales es muy pequeño 

El asesoramiento colectivo en la Asamblea ha sido fundamental en este proceso huyendo de dar una imagen de “asistencialismo” ya que este hace de los afectados en sujetos pasivos,receptores y a la espera de “negociaciones milagro” de la PAH .Al contrario la Asesoria colectiva” nos hace a todas y todos parte del problema ,fomenta lazo de solidaridad y les devuelve un sentimiento de dignidad que se les habia robado 

Aun quedan flecos por resolver Conseguimos un acuerdo firme del Concello Estaremos atentos #ViviendaDignaMaria_Isra 
Solo la accion colectiva soluciona los problemas ‪#‎SiSePuede‬.