Etiqueta: PAH VigoTUI

Aumentaron os Desafiuzamentos en Galicia

Por dous trimestres consecutivos en Galicia aumentan os desafiuzamentos un 14,4% no primeiro trimestre do ano, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG ) e no segundo trimestre do presente ano tiveron un incremento do 6 % con respecto ao mesmo período da anualidade anterior, ao pasar de 690 a 732.

Hai que reafirmarse na idea do aluguer social e polo dereito a unha vivenda e dar uso social á vivenda desocupada ,frente as propostas da Xunta de Galiza que nos impón unhas medidas que non funcionan , e os datos non engañan

1/ Esiximos a CREACION nun parque publico de aluguer social. Denunciamos o uso antisocial das vivendas baleiras e das vivendas das persoas e familias que foron desafiuzadas do seu pisos

2/ Debemos esixir á Xunta de Galicia unha Lei de Vivenda Autonómica que garanta que os cidadáns teñan recoñecido o dereito ( recoñecido no Estatuto de Autonomía e a Constitución ) a unha vivenda digna e de calidade e Subministracións Basicos garantidos

Galicia foi castigada por miles de deshucios e desaloxos O 2º T deste anos aumentaron os desafiuzamentos ,ao tempos que .Galicia, é unha das comunidades autónomas con maior porcentaxe de vivendas baleiras , unha de cada cinco vivendas de Ourense e Lugo está baleira. Son as dúas provincias con maior porcentaxe de vivendas desocupadas.

Por outra banda o SAREB ( Banco Malo ) e a Banca son hoxe os maiores propietarios de vivenda

Queremos que se aborde o problema da vivenda desocupada (fomentar o aluguer das que non teñen ningún uso ) e a creación dun parque público e de VPO coas casas hoxe en poder da Banca .

POR O ALUGUER NO CENTRO DA DIANA

1.- Aluguer estable e alcanzable

Para elo e fundamental unha nova Lei de Arrendamentos Urbanos para facilitar un aluguer ,estable e alcanzable

* Reforma da LAU para dar seguridade e estabilidade.

* Ampliación  a un mínimo de 5 anos e con fórmulas nas cales o contrato  só póidase rescindir en casos concretos de urxencias.

* Establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación

2/Reorientación do sector da construción cara a actividades de rehabilitación

3 / Parque Publico da Vivenda :Vivenda Social “Alugueres Sociais non superiores ao -25 % o 30% dos ingresos da unidade familiar”.

Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria e recuperación da vivenda en mans da SAREB, expropiación das vivendas en mans da banca pública rescatada, expropiación de vivenda baleira dos grandes garfos de vivenda e atraer Vivenda de Privada de pequeños propietarios para o Aluger Social con propostas reais e sabendo que un PARQUE da Vivenda non pode construirse en base a estas Vivendas dos pequenos propietarios .

Anuncios

Rachar o Muro da Inxustiza ,Voltar a rua

Un elemento fundamental na configuración da cidade e compoñente básico da calidade de vida é a vivenda. Poderíase dicir que o poder gozar dunha vivenda, en sentido amplo de lugar de abrigo e residencia, é unha cuestión básica para poder empezar a falar de calidade de vida.

A compra dunha vivenda no noso pais, pero tambien o aluguer, requiren esforzos económicos importantes que, sen dúbida, van condicionar o transcurso e a traxectoria vital dos individuos e dos fogares , debido ao elevado prezo que adquire a vivenda como ben. Unha verdadeira política sobre a vivenda non é posible sen un desenvolvemento sustentable para as cidades, arbitrando programas integrais de actuación: ambiental, urbanística, económica, cohesión social e unha política de chan que recupere a iniciativa pública na xestión do chan.

@PAHVigoTui levamos anos loitando com maior ou menor acerto .Son tempos de retroceso Os MMSS sofren agora o uso e abuso da politicas que puseron no cesto das urnas todas e case en exclusiva esperanzas do cambio

E a hora de voltar a rua De pintar e rachar o muro da inxustiza

Salimos a la Calle

La crisis ha generado profundas transformaciones sobre las personas, la sociedad y las políticas sociales.

Respecto a las personas, se ha alterado el tra- dicional espacio social de la exclusión, haciéndolo más amplio, heterogéneo y diverso, a la vez que la pobreza y la desigualdad ha ganado extensión y profundidad. La consecuencia es que no solo hay más personas en situación de vulnerabilidad social o exclusión, sino que la regresar a trayectorias de inclusión se hace más dificultoso.

Alquilar piso cuando tu presupuesto es limitado puede convertirse en una odisea “Es muy difícil llegar a fin de mes ganando 800 euros El 68% de los jóvenes españoles cree que tendrá que “trabajar en lo que sea”

En el proceso de adjudicación de vivienda pública en régimen de alquiler es fundamental mejorar este procedimiento para favorecer el acceso a las vivien- das de las personas en mayor riesgo de exclusión social. Para ello, es nece- sario sustituir los procedimientos de sorteo de vivienda por la garantía de ba- remación objetiva en la adjudicación de la misma que incluya, además de la situación económica y sociofamiliar, la evaluación de necesidades en casos de discapacidad o edad avanzada.

El amplio parque de vivienda privada que se encuentra desocupada en la ac- tualidad, sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes enti- dades bancarias o de la Sareb, crean un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social. Acuerdos de cesión de vivienda a nivel na- cional con estas grandes entidades (en especial aquellas que han recibido ayu- das públicas), que se concreten a nivel regional y municipal, podrían dar salida

a estos inmuebles y encauzar las necesidades de alojamiento de las personas en situación de vulnerabilidad residencial.

La PAHVIGOTUI inicia una nueva andadura teniendo el acceso a la vivienda en su objetivo ,pero ademas cada día se hace más necesario proteger los derechos de los inquilinos y acabar con la dictadura de los caseros [grandes tenedores de Viviendas ] que hacen que sea muy complicado plantearse un proyecto de vida estando bajo la amenaza de la arbitraria LAU que limita a 3 años la duración del Alquiler

Y a día de hoy se hace imposible acceder a una vivienda digan con los salarios y precariedad laboral

Actuaciones

  • 1º Registro y captación de la Vivienda Privada para destinarla al Alquiler social
  • 2º Convenios con Entidades Financieras para la cesión de Vivienda
  • 3º Generación de Vivienda asequible a través de la Rehabilitación
  • 4º Registro de Solares vacantes y promoción de Vivienda Asequible en ellos

La máxima rentabilidad inmediata lo dan ,como vemos todos los días ,las entregas que a cuenta gotas dan las entidades bancarias.

Frente a la Vivienda entendida como negocio financiero nosotros vemos la Vivienda como un derecho .Luchamos por el derecho a la Vivienda Pero ya no es solo un asunto de los Hipotecados o de los que son desahuciados por impago del Alquiler ,hoy la vivienda es un articulo de lujo . No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios y a la Banca Se dibuja pues, un Movimiento que debe ser capaz de integrar no solo a los que han sufrido un desahucio o aquellos que están al borde del mismo ya sea de Hipoteca o de Alquiler será un movimiento mas amplio ,el de recuperar la Vivienda como derecho ,y en ello están implicada una mayoría social que sufre las consecuencias de un crisis o de la “llamada salida de la crisis” la cual es a base de precariedad ,sueldos de miseria , inestabilidad y segregación social en barrios de grados Hay que saber juntar a todos ellos ,los hipotecados ,los Inquilinos,los desahuciados y a los que no llegan o llegan con dificultad a fin de mes y que sienten que serán muchas las causas, pero sin duda el precio de la Vivienda es una de ella

CAMBIA O MURO, CAMBIA O MUNDO

Os Movementos Sociais son, somos, esa pedra no zapato do sistema. Ou máis ben habería que dicir arenilla, dada a cantidade deles que somos.
Xurdimos pola inquietude de persoas que observan as inxustizas e a falta de atención das Administracións cara aos cidadáns, ou polos abusos dos grandes poderes económicos e financeiros, que acrecentan a desigualdade e a pobreza.
En España, un país moi solidario cando fas un programa para recadar fondos, ou nun peditorio popular, pero menos cando se trata de auxilio directo ou loita activa polos dereitos.
Xuntos podemos conseguir moitas cousas que non se conseguen por separado.
A PAH conseguiu grandes cousas grazas á unión de xentes dispares, que se revelan cada día contra os usos e abusos que se converteron en costumes . !E o que queda por facer!
Este vídeo é unha homenaxe a todos os que se unen, co afán de cambiar aquilo que lles vén imposto e, á vez, un empuxún a que entredes a formar parte dos diferentes Movementos Sociais.

Ven con a PAHVIGOTUI_BM


Alberto Albés Pérez

TV-PAH

ASEMBLEA da PAH:Sábado 8 (centro Cívico de Teis )

Os principais responsables da crise atópanse nos consellos de administración das entidades financeiras.

 Ademais, centenares de miles de vivendas están sendo acumuladas polas entidades financeiras o que supón un delito consistente en acaparar un ben de primeira necesidade.

Ante este recorte de dereitos e de liberdades facemos unha chamada ao conxunto da sociedade civil a poñerse en marcha contra estáfaa hipotecaria e a impunidade financeira. A loita continua. Non imos permanecer parade@s.

Seguimos adiante, Subimos as apostas, polo dereito á vivenda para tod@s, contra a impunidade financeira e contra estafa  hipotecaria.

¡¡Si se pode!!

            ASEMBLEA DA PAH : CASO A CASO; XUNTOS  PODEMOS    Civico de teis 

           Sábado 8 as 5 pm no Centro Cívico de Téis

Paremos los desahucios ilegales Sentencia del TJUE

Ante la emergencia social causada por las ejecuciones hipotecarias masivas y ante el varapalo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a la ley española, el equipo jurídico de la PAH ha preparado un escrito para que todas las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha los presenten en su Juzgado, en una acción colectiva por parte de las PAHs este martes 26 a las 11h.

El escrito se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo que declara que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es ilegal. Por ello se solicita a los juzgados que declaren la nulidad de los procedimientos de ejecución hipotecaria que se están tramitando en estos momentos por ser ilegales, por basarse en una ley contraria al derecho comunitario, y por tanto ilegal. Debe finalizar la violación sistemática del derecho humano a una vivienda digna y adecuada, promovido por un procedimiento basado en la indefensión de las personas afectadas, que provoca desalojos forzosos sin alternativa habitacional y genera una condena perpetua al pago de la deuda hipotecaria.

Solicitamos que se anulen todos los procedimientos que se están tramitando, y que en cualquier caso, se suspendan todos los procedimientos para que no se realice ninguna actuación más en los Juzgados en base a una normativa ilegal. Debe esperarse en todo caso a que se reforme esta normativa ilegal. Precisamente en estos momentos se está tramitando en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH por la que un millón y medio de personas han puesto encima de la mesa de los diputados una propuesta en positivo para reformar la normativa y dar respuesta a esta situación de emergencia, reclamando unas medidas de mínimos como son la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios, y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos.

Hacemos un llamamiento a las personas afectadas para que reclamen ante los Juzgados que se respeten sus derechos y para ello ponemos a su disposición este escrito. Y extendemos el llamamiento a todos los operadores jurídicos para que den la máxima difusión al escrito a fin de que llegue al máximo número de personas afectadas por los procedimientos ilegales, y faciliten el respeto a sus derechos fundamentales.

Estaremos a las puertas de los Juzgados mañana martes 26 de marzo, a las 11h de la mañana para facilitar el escrito a las personas afectadas y proceder a la presentación masiva del escrito, aunque también se podrá presentar más adelante. El escrito lo presentarán las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha, que no se hayan archivado.

Para los procedimientos de ejecución hipotecaria ya archivados, la PAH va a enviar un escrito dirigido a las entidades financieras a fin de que ante el nuevo escenario después de la sentencia, que sitúa los procedimientos de ejecución hipotecaria fuera de la ley. En este escrito se va a reclamar que se tomen medidas de forma inmediata a fin de reparar el daño causado a las personas afectadas en los últimos años, como el cese de las reclamación de deudas, la recuperación de las viviendas, el retorno de las cantidades embargadas, y la indemnización por los daños y perjuicios causados a las víctimas de una ley ilegal. En función de la respuesta de las entidades financieras, el equipo jurídico de la PAH estudiará el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes para defender los derechos de las personas afectadas.

¡Paremos los desahucios ilegales!
¡Sí se puede!

Para presentar el escrito:

1. Descárgatelo de aquí: Modelo escrito para solicitar la nulidad de los procedimientos en trámite en base a la sentencia del TJUE.

2. Mira si tu PAH más cercana ha convocado una acción para presentar los escritos conjuntamente.

3. Si no es el caso: descárgatelo, rellénalo con tus datos e imprime tres copias.

4. Llévalo al juzgado: se quedarán dos copias, y te devolverán una sellada.

5. Te pedimos que hagas una una copia de la copia sellada y nos la traigas a la PAH para poder hacer seguimiento.

20130327-003459.jpg

Nova Campaña da PAH

Nos últimos meses o consenso para reformar a lei hipotecaria, que ten alcanza cotas do 90% entre a poboación segundo as enquisas, estendeuse ata sectores como o Tribunal de Xustiza da UE, os xuíces decanos do noso país, sindicatos de policías e mesmo asociacións de cerralleiros e bomberos que se negan a colaborar nos desafiuzamentos. Chegados a este punto, consideramos que coa ILP esgotamos todas as vías posibles que o actual sistema ofrece para modificar unha lei. Agora é a quenda dos políticos. É a quenda de responder ás demandas da cidadanía e deixar de responder ao ditado da banca.

.y damos comezo a unha campaña de sinalamento dos culpables

Durante as dúas primeiras semanas de febreiro, a PAH interpelou a todos os partidos con representación parlamentaria para solicitar por escrito o seu apoio a estas medidas de mínimos. Temémonos que algúns partidos van expresarnos a súa determinación de votar en contra e continuar defendo os intereses das entidades financeiras. Estamos convencidos de que esta decisión non responde á vontade dos deputados que conforman estes partidos e é por iso que iniciaremos unha campaña co obxectivo de que rompan a disciplina de voto apelando aos seus valores éticos e morais, apelando á democracia; é unha demanda cidadá.

Será unha campaña pacífica e estamos a traballar conxuntamente con avogados, colectivos de artistas e deseñadores para que a campaña teña a máxima repercusión diudadana que nos permita conseguir os nosos obxectivos. Respectamos a liberdade de voto dos deputados, pero consideramos que temos dereito como cidadáns a informalos das consecuencias dramáticas que vai ocasionar a súa decisión porque as estamos a padecer diariamente.

Esta campaña será gradual e está dividida en fases:

Apelamos ao voto individual. Queremos coñecer cúal é a intención de voto de cada un destes deputados e informalos dos contidos da ILP mediante os seus perfís de twitter .Que rompan a disciplina de partido e voten a favor das propostas contidas na ILP: Dazón en pagamento,aligerar social e paralización inmediata dos desafiuzamentos.

Se persisten en manter a decisión da cúpula dos seus partidos, iniciaremos unha segunda fase na que faremos visible a súa actividade lexislativa Se rematou a impunidade para aqueles que permiten que se sigan vulnerando os dereitos humanos no noso país. Os bancos ningunean nos, sinálannos como culpables da nosa situación, engánannos en procesos de refinanciamento, maltrátannos verbalmente, sinálannos publicamente no desafiuzamento da nosa vivenda e déixannos na rúa sen ningunha alternativa.
Agora tócanos a quenda de sinalar os que permiten que esta situación se produza.

20130222-015123.jpg

Despois do 16F: Aumentemos a presión social

20130217-115539.jpg

A enerxía imPAHrable que vivimos na manifestación de Vigo e os cientos de miles en todo o Estado e soio o principio de algo novo que está a mudar.

O que parecía imposible fixose posible :O PP mudou su intención de voto no último minuto,foi unha gran primeira victoria.

Agora ,nas próximas semans hai que redoblar os esfuerzos e a presión SOCIAL ,mediante correos ós diputados e diputadas,concentracións e manifestacións  …sinalando ós culpables de ista estafa ,que noten que hai un clamor popular que non vai consentir que se cambie para peor una proposta que conta con mais de un millón de firmas e un amplo consenso social.

De aquí  a o 7 de marzo a ILP vai ser tramitada pola vía de urxencia ,que se pareza o que pedimos o que o PP a convirta nunha leí o dictado da Banca,do poder finaciero, depende de nós,depende da presión que podamos facer nistes meses

A PAH vai facer propostas concretas para as próximas semans…..

A loita é o camiño      Si se pode      Xuntos Podemos