UN TEITO NON É UN FOGAR

 
UN TEITO NON É UN FOGAR

QUE É UN TEITO? 

Calquera teito só permite gorecerse, pero non é un fogar entendido no seu sentido máis amplo de pertenza, seguridade, integración .es dicir, un lugar onde estar a cuberto das inclemencias do tempo, basicamente. En ningún caso pódeselle dar ao teito o significado pleno dun fogar, o lugar onde ser persoa con todo o seu sentido. 


QUE É UN FOGAR? 

Segundo o Dicionario da RAE, fogar é a casa ou domicilio dunha  familia, persoa ou grupo de persoas  que viven xuntas, que conviven  

.Trátase de crecer no sentimento de fogar, como sentido e vivencia onde atopo a calor, porque pertenzo, sinto protexido, podo crecer se o quero, podo aprender, compartir, soñar, xogar; porque se me falta alimento ou vivenda, leste “calor”comunidade? envólveme, apóiame e sérveme de plataforma para volver empezar 

Así, FOGAR é un espazo onde ser persoa, onde vivir con calidade de vida, con dignidade. 


Non loitamos por un Teito Loitamos por Fogares 

A Vivenda como Problema 

 

” Desde o comezo da crise económica en 2008, decenas de miles de persoas que non podían manterse ao día no pago da vivenda foron brutalmente desafiuzadas. Os desafiuzamentos por falta de pagamento de Aluguer aumentaron alarmantemente ,segun Amnistía Internacional,  producíronse 144.055 desaloxos por falta de pagamento de aluguer desde o ano 2013″.. E miles de familias foron desafiuzadas por falta de pagamento das súas hipotecas.

Mais  podemos afirmar que dez anos despois do inicio da recesión económica, a crise da vivenda en España non terminou ,pero se cambiaron moitas cousas A primeira é a presenza dun movemento social poderoso ,a PAH é sen dúbida o actor fundamental deste movemento ,aínda que non o unico 
Segundo o foco desprazouse aos desafiuzamentos por Aluguer e isto por varios motivos o primeiro a súa crecente importancia numérica, segundo a ausencia de medidas por parte do Goberno e terceiro a falta de pagamentos de Aluguer poñen sen dúbida a relacion que hai entre a crise economica ,a precariedade laboral , os baixos salarios ,a ausencia de dereitos en definitiva que o traballo xa non é unha fonte de dereitos e de identidade cada vez hai menos xente que saiba que polo obxecto de ser traballador ten uns dereitos garantidos e seguridade para toda a súa vida O Goberno do PP aburado por un Movemento Social poderoso ,pola presion das sucesivas sentenzas Europeas e a necesidade de “protexer á Banca” moveu ficha. Non podemos dicir que as recentes medidas coñecidas como “medidas urxentes para reforzar a protección dos debedores hipotecarios” ,as sucesivas modificacións do coñecido como “Código de Boas Practicas” non sexan mais que algo “cosmético” e que non sirvan para nada. En principio que dúbida cabe que o “Codigo” serviunos para forzar a negociación cos Bancos e lograr cousas , insuficientes se, pero que a moitos afectados hanlles “valido” O Codigo e a súa melloras dan ao Goberno unha imaxe de que fai algo e iso non é indiferente Por contra a loita pola Vivenda como dereito Entendida como a loita por “ter un fogar”. Permítenos coller impuxo, pon de manifesto a trampa da vivenda insegura , a ausencia do dereito ao arraigamento . Que a primeira vivenda non é un negocio ,sinó unha necesidade .Permítenos poñernos á fronte do cambio de rumbo na loita polo dereito a unha Primeira Vivenda Estable e Accesible ,é dicir un fogar. 


 • Por un PARQUE PÚBLICO DA VIVENDA e Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar e Dereito o Arraigo.
 • Aluger Estable .Reforma da LAU 
 • Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria.
 • SUBMINISTRACIÓNS Garantidas 
 • Loita contra a EXCLUSIÓN SOCIAL mediante as RENDAS BASICAS de INCLUSIÓN 

Lémbranos que debemos perdir responsabilidades polos Desafiuzamentos cometidos e isto lévanos a dicir ben alto que a SAREB é nosa A loita pola Vivenda é a loita polos nosos barrios e “cidades habitables” . . Por unha LeiPAHdaVivenda


ANTE LAMODIFICACION CODIGO BUENAS PRÁCTICAS : NUEVO KIT DE LA PAH 

Se acaba de aprobar el Real Decreto 5/2017 que modifica el Real Decreto 6/2012 (Conocido como Código de Buenas Practicas) y la Ley 1/2013 que decretó una tímida moratoria de 2 años para algunos casos de desahucio.Aunque se anuncian como “medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, las modificaciones tienen un alcance limitado y cosmético, de cara a la galería, pues no soluciona las carencias de las versiones anteriores y no aborda la situación actual de miles de personas en emergencia habitacional.
La principal novedad es que este Real Decreto amplía los supuestos de especial vulnerabilidad para la moratoria, a todas las familias con menores de 18 años, independientemente del número o edad, cuestión que desde la PAH ya habíamos denunciado mediante el recurso de inconstitucionalidad que planteamos contra la Ley 1/2013. Ahora se amplía la moratoria 3 años más, hasta el 2020, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, por entender que persisten los “efectos sobrevenidos de la crisis económica y financiera”.

Sin embargo, aunque se tenga una situación “vulnerable”, se mantiene el requisito “económico”, que obliga a demostrar que el esfuerzo en el pago de la hipoteca se ha incrementado en los últimos cuatro años.  Cuando dice: “A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la Renta familiar se hubiera multiplicado por 1.5”.

Este requisito “económico” no tiene en cuenta la cronificación de la situación de la pobreza que ha ido haciendo imposible el pago de las cuotas por dificultad acumulada tras varios años de reducción de ingresos, aunque la cuota se haya mantenido más o menos estable. Es habitual caer en impago de hipoteca por agotamiento en el esfuerzo económico tras varios años obteniendo ingresos irregulares de aquí y de allá, con independencia de la cuota.
Otro aspecto que contempla la Ley es un alquiler, este alquiler se establecerá por cinco años (el anterior era sólo por tres),  para las mismas familias que tienen derecho a la moratoria.

 •       La familia deberá afrontar, si quiere acceder a ello, el pago de la tasación de su vivienda a fin de calcular el precio de la cuota de alquiler, que será de un máximo del 3% anual del valor actual de la vivienda, 
 •   El decreto aprobado este viernes establece la posibilidad de que las entidades ofrezcan alquiler social a estas familias con un precio máximo anual del 3% del valor de la vivienda durante 5 años prorrogable otros 5 años. “De esta manera se busca equilibrar la situación en la que el banco pasa a ser propietario de una vivienda que no puede enajenar por estar en mora el lanzamiento”, 
 • Pero ademas de “no obligar ” este “Alquiler”  sólo se aplicará sobre las 93 entidades que suscribieron el llamado Código de Buenas Prácticas

Os aportamos los documentos útiles para su respectivo uso:

 1.  SOLICITUD MORATORIA 2017

 2.  SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017

 3.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO

 4.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
 Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde):

Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde

– Ámbito de aplicación de la situación de vulnerabilidad.
– Nuevo prórroga de plazo de suspensión de lanzamientos (hasta 15 de mayo de 2020).
– Mecanismos de alquiler (sobre inmuebles objeto de lanzamiento + suspensión).

O ALUGUER  CENTRO DA DIANA 


Entendemos que é vital garantir a función social das vivendas a través da firme protección do uso residencial por diante do uso económico ou especulativo de calquera tipo. .A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión .Non imos consentir que a BANCA e os procesos de Xentrificacion degraden os nosos barrios e dedíquense sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á afueras ou en municipios lonxe da súa residencia habitual

A capacidade de acceso á vivenda por parte das persoas e familias ven reducíndose pola cada vez menor capacidade económica das familias e os altos índices de desemprego. Os prezos da vivenda en venda e do aluguer non se equilibraron con respecto aos ingresos das familias, que diminuíron aínda máis.Debemos poner en primer plano os usos antisociais de la Vivienda  ,nomeadamente  a Vivienda Baleira e  a que posee a SAREB.  É necesaria  unha mobilización urxente das vivendas baleiras e a formación dun  parque público de aluguer social.
A través da organización da cidadanía   queremos dar resposta ás demandas crecentes en torno ao aluguer mediante servizos de asesoramento que nos empoderen sobre os nosos dereitos e deberes e sobre as condicións contractuais dos nosos alugueres (temporalidade, fianzas, obras, condicións de habitabilidade, mantemento, cláusulas, etc). Tamén queremos ter incidencia en cuestións de carácter máis xeral como a Lei de Arrendamentos Urbanos (LAU) ou o desenvolvemento de medidas lexislativas para o control e a limitación dos prezos do aluguer.”

Nova Lei de Arrendamentos Urbanos (LAO ) para facilitar un aluguer estable e asequible. Nova regulación do aluguer protexendo a parte máis débil dos contratos, os inquilinos. Instaurar mecanismos de seguridade na tenencia e estabilidade do aluguer , normatividad para a prórroga do aluguer da vivenda

      O ALUGUER AO CENTRO DA DIANA :#VivendaDigna


1.- Aluguer estable e alcanzable 

Nova Lei de Arrendamentos Urbanos para facilitar un aluguer estable e alcanzable

* Reforma da LAU para dar seguridade e estabilidade.

* Ampliación  a un mínimo de 5 anos e/ou fórmulas nas cales o contrato  só póidase rescindir en casos concretos de urxencias.

* Establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación


2/Reorientación do sector da construción cara a actividades de rehabilitación


3/ Nova Lei dá Vivenda

           ( alguns criterios,non todos ) 

 • 1-Unha lei que faga efectivo o dereito que establece a Constitución que todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e axeitada
 • 2-Unha lei que asegure a función social da vivenda 
 • 3-Unha lei que que regule, por un lado o desorbitado numero de vivendas baleiras ,vivendas sen uso ou infrautilizado e doutro, unha demanda insatisfeita cunha oferta insuficiente e a prezos non adecuados, así como numerosos procesos de privación da mesma. Preténdese poñer fin ás prácticas especulativas como privatizar ou externalizar a súa xestión de Vivenda Públicas ou VPO
 • 4–Una lei que mellore a definición da función social da propiedade da vivenda e das consecuencias do incumprimento de devandita función 
 • 5/ Unha lei que aposte decidamente polo ALUGER como alternativa habitacional estable ,e defenda o Aluger Social na Vivenda habitual en casos de desafiuzamentos .
 • 6 / É imprescindible desenvolver políticas que prioricen a adopción de medidas que tendan á posta no mercado de vivendas baleiras e a rehabilitación sobre a construción, nunha clara aposta pola sostibilidade e a conservación do medio ambiente


4/ Parque Publico da Vivenda : 

 •     * Vivenda Social  
 •     * Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar.  
 •      *Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria e recuperación da vivenda en mans da SAREB, expropiación das vivendas en mans da banca pública rescatada, expropiación de vivenda baleira dos grandes garfos de vivenda


Definición de USOS ANTISOCIAES

 • Vivenda baleira durante mas de seis meses;
 • Omision de oferta vinculante de aluguer en casos de desaloxo;
 • Incumprimento dos deberes de conservacion da vivenda;
 • Incumprimento dedeberes de pago e conservacion de leiras derivados da Lei de Propiedade Horizontal;
 • Incumprimento do deber de inscripcion rexistral da titularidade.

* Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.


La vivienda como derecho social, no como pelotazo

La vivienda como derecho social, no como pelotazo

PAH AlcoSanse

#NoMásPelotazo urbanístico, y sí más vivienda asequible y un entorno saludable
La PAH AlcoSanse se suma este domingo a la Manifestación para salvar Los Carriles de la especulación urbanística. No es sólo el error de destruir una vez más el medioambiente en vez de movilizar la vivienda vacía ya construida. Es también la cultura del pelotazo para el beneficio de unos pocos caciques y corruptos, que no resuelve la necesidad de vivienda asequible. De hecho lo empeora, pues la promoción de chalets de lujo que incluye sólo va a incrementar los precios de la vivienda en Alcobendas, hogares hipotecados a los que los jóvenes de clase trabajadora de AlcoSanse no pueden acceder con la precariedad actual.
El impulso desde lo público debe ser mucho más que un nuevo juego de hipotecas a más de 30 años para la banca. La empresa pública de vivienda debe ser un agente social…

Ver la entrada original 114 palabras más

El ALQUILER ,NUESTRA DIANA 

El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 8,8% durante el primer trimestre de 2017, dejando el precio por metro cuadrado en 8,9 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista.

“Los precios de los alquileres están subiendo con fuerza porque la demanda es muy superior a la oferta
El alto nivel de desempleo y la bajada salarial que se produjo durante la crisis han hecho que el alquiler sea la única opción para miles de ciudadanos, lo cual supone que el volumen de viviendas para arrendar que hay en el mercado sea insuficiente.

No hay Politica social de Alquiler .La SAREB  acumula miles y miles de pisos y se han convertido en la mayor inmobiliaria del Pais, a costa de acumular vivienda transferidas del rescate de las CAJAS como por ejemplo el ladrillo tóxico’ que Novagalicia Banco le transferirió a finales  de 2012.  Otras viviendas de la SAREB proceden de los miles de desahucios :Son nuestras por derecho .

.El Gobierno del PP ya anunció que no piensa intervenir para regular el precio de la “Vivienda de Alquiler”,ni modificar la actual ley que regula el alquiler: en el 2013, con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ya alertamos de que la reducción de los contratos a tres años dejaba desprotegidos a los inquilinos  

Renovar su alquiler se ha convertido en una pesadilla . Así que, esta historia probablemente es  muy familiar… casero y inquilinos, esta  condición tan sometida a obligaciones y tan libre o con los escasos derechos…No queda otra que  #Organizarse¡¡

¡Se va a acabar, se va acabar, dos fianzas por alquilar…¡


✅ El Alquiler está en el centro de la diana de la lucha por una Vivienda digna :Nuevos Tiempos Nuevas tareas La PAH necesita mayor vertebracion Hay demasiadas parcelas y estas parecen desarrollar vidas autónomas

Hemos perdido presencia y esta es muy desigual segun que territorios La PAH es fuerte ,debe adaptarse a tiempos donde el problema habitacional pone su acento en la Vivienda como mercancía 

Hay vida y trabajo por hacer .

 • A la calle porque la vivienda social no se vende, se defiende.
 • PAH es V de Vivienda Digna ;Alquiler Estable y Alquiler Social 
 • Parque publico de la Vivienda La SAREB es nuestra ¡¡

Comunicado contra el Cierre del albergue Dignidad

Desde la organización de la Acampada Contra la Pobreza queremos hacer las siguientes matizaciones ante próximo cierre del albergue Dignidad : 
1. Este albergue y su responsable, el pastor evangélico Suso Aguayo, prestan un servicio a una media de 50 personas en nuestra ciudad, cosa de sobra conocida y utilizada por Asuntos Sociales de nuestro Concello en numerosas ocasiones para paliar la escasez de plazas para personas sin techo.

2. El Albergue Municipal consta de 38 plazas (30 para hombres y 8 para mujeres) en una ciudad de más de 200.000 habitantes, lo que es a todas luces claramente insuficiente para cobijar a las personas que lo necesitan.

3. Para empeorar todavía más esta situación, las plazas que los Hermanos misioneros de Teis concertaban con el Concello para albergar a las personas que o bien no tenían plaza en el Centro Municipal o bien los que ya habían pernoctado 10 días (plazo máximo que fijan las normas municipales de estancia), desaparecerán en breve con la privatización de estas últimas .

4. La actuación policial ha sido claramente desmesurada y la inspección que se ha llevado a cabo, como declara Suso Aguayo, es una provocación a quienes solo tratan de ayudar a las personas más desfavorecidas.

5. Por todo lo anteriormente dicho, desde la Organización de la Acampada contra la Pobreza, ofrecemos nuestro incondicional apoyo a Suso aportando tiendas de campaña para que se sumen a la realidad social que venimos denunciando desde hace ya más de 70 días en la Plaza del Rey. Esto lejos de quitarnos la razón en la protesta que estamos llevando a cabo, nos la da, mostrando además lo poco importante que para esta administración son nada menos que 50 personas sin hogar. También nos da la razón cuando denunciamos que en nuestra ciudad hay personas sin recursos que duermen en la calle y no están siendo atendidas por el departamento correspondiente, que las ayudas son claramente insuficientes para solucionar la pobreza cada vez más acuciante y como no, Vigo es la ciudad gallega con mayor número de desahucios diarios.

6. La única opción que nos queda ante este panorama es seguir día a día denunciando con nuestra presencia en la Plaza del Rey la situación de necesidad extrema de una parte importante de personas en Vigo y continuar recogiendo firmas de quien como nosotros cree, que esta situación tiene que cambiar. 

Os esperamos en la Acampada Contra la Pobreza.  
PAHVigoTui_BM

1º MAIO ven coa PAHVIGOTUI 

Vaia! Xa é 1º de Maio. Parece que foi onte do último…Hai uns días, camiñando por Vigo, ía escoitando unha conversación entre dúas persoas novas:

– Vas ir á manifa do día un?

– Non creo, non paga a pena

– Pois eu creo que si … 

– Van arranxar algo?

– Xa estamos! Non voto porque todos son iguais, non vou ás manifas porque non vale para nada…

– É que non vale?

– O outro día protestaches porque estaban a facer horas e non chas pagaban

– Xa

– Pois mira, grazas a xente como ti, acabaremos por traballar pola comida…

En fin, non sei en que acabaría a cousa, porque se meteron nun bar.

Eu vou estar tras unha pancarta o 1º DE MAIO. Porque isto vai a peor. Vexamos:

– Se te mantés nun traballo, estás sempre pendente de cando decidirán substituírte.

– Se es novo, entras con contrato de 4 horas, traballando 8, cobrando coma se fosen 2.

– Se estás no paro, a prestación é unha m….

– Cando te xubiles, a pensión penderá dun fío.

– Terminaches os estudos e só atopas traballo como bolseiro.

Pero segue protestando en casa, ou no bar, ou na oficiña. Coa boca pequena.

Que non tes afinidade con ningún sindicato? Pois faite a túa propia pancarta, e amosas o teu descontento.

Aínda que che propoño algo mellor: colócate tras a pancarta da PAH.

Saímos dende a Praza de Fernando el Católico (fronte bar León), en Urzaiz. As 11 am 

Non somos un partido político, nin un sindicato. Loitamos pola xente, sexa cal sexa a súa afinidade.

NON TE QUEDES NA CASA. NON DEIXES QUE GLOBALICEN A POBREZA.

“PAN, TRABALLO, TEITO E LIBERDADE”.

CAMPAÑA DE ADHESIONES EN APOYO A LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Adhiérete a la campaña de apoyo a la Ley de Vivienda de la PAHLa vivienda es un derecho y no una mercancía. Llevamos años en una situación que miles de familias en todo el estado están padeciendo los estragos de la “crisis”, como demuestran los 166 desahucios al día, que se siguieron produciendo en el 2016. Todas conocemos a alguien cercano que se encuentra en alguna de estas situaciones o una misma:
No llegar a fin de mes

Estar en el dilema de recuperar una vivienda vacía de los bancos o quedarme en la calle

No renovarte el contrato de alquiler, a sabiendas que van a especular con el piso

Pedirte 200 euros más en el aquiler de hace 3 años

Aún sin trabajo y con pocas ayudas sociales

Vergüenza, rabia y indignación

Si tuviéramos políticas de vivienda valientes, que antepusieran los derechos de las familias ante la especulación, no estaríamos en estas situaciones y ante el ataque sistemático a derechos fundamentales. La ilegalidad de la ley hipotecaria española ya fue dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia Europeo, ahora toca actuar.

¡Ya basta de leyes injustas! Ha llegado el momento de cambiar las cosas y por ello, la PAH promueve una ley de vivienda, la #LeyViviendaPAH, poniendo unos cimientos sólidos para garantizar el Derecho a la vivienda.

¡Logremos entre todas que se legisle, antes de agosto, la Ley de Vivienda de la PAH!.  

 Firma aqui

El derecho a los suministros básicos no entiende de régimen habitacional


Ante los casos de suministros irregulares en viviendas recuperadas la  APE exige que se asegure la regularización de estas situaciones y se  deje de criminalizar a las familias vulnerables a quienes no se ha dado  ninguna alternativa
Reclamamos a Endesa, una vez más, contadores de luz para las familias que se han visto obligadas a recuperar una vivienda.

Según  la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el PIDESC, el contenido  del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos  naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la  calefacción y la luz.

La  realidad social vivida en el país en los últimos años, ha afectado muy  duramente a una gran masa de la población que no ha podido mantener su  vivienda. Esta situación de exclusión residencial ha dado como resultado  la necesidad de buscar alternativas habitacionales a todas aquellas  personas que han sido privadas de este derecho por cuestiones  especulativas que han afectado al mercado inmobiliario.

La  negativa por parte de los agentes responsables de la crisis  inmobiliaria a regularizar las situaciones de estas personas y familias,  que sin otra alternativa han tenido que recuperar una vivienda de su  parque inmobiliario de personas y familias que se han visto obligadas a  encontrar una solución a su demanda habitacional, ha avanzado en  paralelo a la negativa por parte de las empresas que forman parte del  oligopolio energético a garantizar el derecho de acceso a los  suministros básicos. 

Por ello, desde la APE queremos dar luz a esta problemática y hemos hecho una encuesta entre las personas y familias  que participan habitualmente de nuestras asambleas y que se encuentran  en situación irregular con los suministros. De la encuesta hemos sacado  datos alarmantes entre las que destacan  que el 70% de las familias que viven en viviendas recuperadas y sin  suministros básicos regularizados viven menores y en el 18% de los casos  personas mayores de 65 años (para ver informe aquí [http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/04/170403_conclusions-formulari-subministraments-punxats_vfinal.pdf]

Ante  este contexto, hoy nos encontramos con cantidad de familias seguidas  por servicios sociales, empadronadas en el hogar -y algunas incluso con  el certificado correspondiente que garantiza que la instalación  eléctrica es correcta (boletín azul) – que se dirigen a la compañía para  dar de alta la luz, y que reciben una negativa tras otra, especialmente  por parte de Endesa, Se les niega este derecho por el simple hecho  de no tener un título en la vivienda, condenando a estas familias a  vivir en la oscuridad. Y no sólo eso, sino que se las criminaliza en  muchos casos denunciándolas y llevándolas a juicio de unas familias, que  cuando en realidad ellas querrían intentar regularizar la situación de  sus suministros y es la empresa quien no las deja.


 No son casos  aislados y hay que darle respuesta de una vez por todas, es por ello que  presentamos una decena de casos de familias seguidas por servicios  sociales, empadronadas en la vivienda y con el boletín azul que  certifica que la instalación eléctrica es correcta. Ahora sólo es  cuestión de voluntad de Endesa el dar luz a estas familias.

¡Desde  la Alianza contra la Pobreza Energética tenemos muy claro que no nos  detendremos hasta que Endesa no deje a ninguna familia en la oscuridad!

 https://youtu.be/VelpStJ8ueI

RENTA BÁSICA ,NON ESMOLA 

Consellería de Política Social, que dirixe José Manuel Rey Varela, continúa co seu acoso ás persoas máis empobrecidas, en concreto ás perceptoras da RISGA. Explicamos a situación que está a sufrir unha compañeira.

A muller recibiu, a mediados de marzo, un requirimento da Xunta. Nel esíxenlle que acredite que vive nunha vivenda independente á dos seus pais, malia que hai uns meses entregou un padrón municipal onde aparecía numeración diferente para cada vivenda.

Esta compañeira vive coa súa filla nunha “caseta de obra” situada na mesma finca onde o fan os seus pais nunha casa independente á dela. Así o di o concello, a través do padrón, onde teñen asignados números de portal distintos para cada vivenda -unha delas moi precaria- do terreo. Unha situación clara e sinxela de entender: dúas familias que viven en fogares independentes na mesma finca. Na Xunta incluso teñen informes da traballadora social do concello que certifican isto.

Seica esta realidade non se acomoda aos desexos da Xunta, polo que lle requiren unha “certificación catastral e/ou recibo do IBI…, nos que figure unha referencia catastral distinta á vivenda dos pais”. De non facelo terá que achegar “documentación referida aos seus pais e ao seu irmán”.

Ela e nós ficamos estupefactos logo de ler esta petición. Tratamos de buscar respostas e as atopamos na Xunta, onde recoñecen que cumpren as ordes da consellería chegadas en forma de instrucións (orais e de obrigado cumprimento). A indefensión absoluta!

O 1 de xaneiro de 2014 entraba en vigor a lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia que modificaba a anterior da RISGA. Malia o dito na disposición derradeira da citada lei: “a Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses desde a publicación desta lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e aplicación” ficamos sen un decreto que a desenvolva. Vivimos na “excepcionalidade”, que a Xunta xestiona a golpe de instrucións opacas e restritivas, que marcan o camiño do que, cando lles pete, plasmarán no decreto.
Malia os rechamangueiros anuncios da Xunta sobre os presuntos beneficios que ía traer a nova lei, a realidade é ben distinta. Sen decreto, fican bloqueados os aspectos máis beneficiosos da norma: posta en marcha dos tramos de inserción e de transición ao emprego ou a suba das contías a percibir polo complemento de alugamento. Á indeterminación legal, hai que engadir unha escura e restritiva xestión da RISGA feita a golpe de instrucións. Semella que para a Feijóo e Rey Varela este é o mellor escenario para afondar nun modelo de xestión da miseria marcado polo asistencialismo e a privatización das necesidades básicas.
O silencio da Xunta sobre o decreto, unido á mala xestión tantas veces denunciada (atrasos na tramitación, miseria das contías, control excesivo…) fala moito das intencións da Xunta coa RISGA: máis restrición e máis endurecemento.
Fronte a violencia da Xunta, esiximos dereitos sociais fortes. Xunto a moitas persoas e colectivos pulamos por pasar da RISGA, das faragullas, dos negocios coas nosas necesidades… e chegar a outras formas de organización onde as necesidades de todas sexan cubertas.

Coia, marzo 2017
ODS-Coia e G.A.S.

La vivienda digna ha de ser un derecho, no la decisión de bancos y eléctricas. Firma #PrimeroLasPersonas 

Empiezan a aparecer nuestras mesas para ponerle un color verde a las aceras. Las personas que se acercan perciben que tenemos una sonrisa capaz de ablandar cualquier coraza y una prometedora sensación de victoria aunque igual han oído hablar poco de esta ILP; la televisión es esquiva a las razones que mueven las manecillas de esta gente inquebrantable, mujeres, casi siempre mujeres que se parten el alma en los desahucios de cualquier compañera. Para alguien con tanto arrastre a sus espaldas ¿qué supone pedir y explicar el porqué de una firma?

Los medios entienden la noticia como aquello que impresiona nuestras almas cansadas y embobadas. Pero para quienes recogen firmas desde hace una semana, entre plazas y calles, las noticias se mueven cada día con el avance de un desahucio en uno u otro barrio, en uno y otro pueblo.

Nuestras noticias ya no son motivo de ningún telediario. Los medios hace tiempo que dejaron de estar interesados por el drama, los colchones en la calle, los gritos de los niños, los golpes en la puerta, la falta de noticia. Ya sabemos el peso de importancia de las vidas a las que nadie presta alternativa. Muchas de ellas ahora cuidan y miman estas mesas y enarbolan una sonrisa que no te va a dejar indiferente. Si te dicen que firmes, firma.

Nova Asemblea 1 abril da PAHVigo :Nova ILPVivendaGalega 


O sabado 1 de Abril Asemblea da PAH na Parroquia do Cristo 
-1/–Casos Novos 

  2/ – Novas sobre Paralización e entrega escritos nos Xulgados 

   3/ Escritos para Concellos 

    4/ Avance sobre NOVA ILP VIvendaGalega

En Galicia hai centos de miles de vivendas baleiras, pero o parque de vivenda pública é gravemente escaso e os abusos bancarios son demasiado habituais? Cantas veces rescatamos á banca xa ?
Por iso, esta Lei busca:

 • Garantir a eficacia do dereito a unha vivenda adecuada do artigo 47 da Constitución;
 • Paralizar os desaloxos forzosos sen alternativa habitacional;
 • O establecemento dun proceso de acceso á vivenda xeral e de emerxencia;
 • O establecemento de medidas para prevención do uso antisocial das vivendas;
 • A garantía habitacional para situacións de exclusión residencial en función á renda familiar; e garantir unha renda Básica de Insercion Social que termine co concepto da RISGA como esmola 
 • A protección ao consumidor en materia de vivenda para evitar condutas abusivas.

 Primeiro as Persoas 

Mas de 111.000 Familias desahuciadas

img_3418

Social | Desahucios | Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado se produjeron 48.410 ejecuciones hipotecarias (cuando, después del impago de cuotas entre tres y seis meses se inicia el proceso con el que reclama el pago) y otros 63.037 lanzamientos (la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble ).

Continúa el drama de la pérdida de la vivienda, ya sea de propiedad o de alquiler, para los sectores sociales más desfavorecidos. A pesar de la acción de la PAH y de la creciente oposición social contra quienes impiden el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna, sean estos los gobiernos o los propietarios (banqueros y fondos buitres en su mayor parte), más de 111.000 familias se vieron en 2016 expulsadas de sus casas, puesto que se produjeron 48.400 ejecuciones y 63.000 lanzamientos. La mitad de los lanzamientos, un 54%, fue consecuencia de impagos de alquileres; otros 42% se produjo tras una ejecución hipotecaria, y el resto, por otras causas.

Aunque respecto al 2016 haya habido una pequeña reducción, el drama de los desahucios continúa, en medio de un contexto de aparente recuperación económica. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado se produjeron 48.410 ejecuciones hipotecarias (cuando, después del impago de cuotas entre tres y seis meses se inicia el proceso con el que reclama el pago) y otros 63.037 lanzamientos (la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble ).

Os Grupos STOPs/PAHsGalegas nas Marchas pô-la Dignidade 

Hai máis de dez millóns de persoas pobres, cobrando menos de 600 euros ao mes, 700.000 familias sen ingresos e máis de tres millóns de persoas sen emprego e sen prestacións.

Hai 5,5 millóns de persoas no paro, e quen ten a sorte de asinar un contrato, o fai en condicións de precariedade impostas, moitas veces na obriga de antepoñer a necesidade de supervivencia a propia dignidade.
Desaparecen dereitos laborais básicos, nos impoñen a xornada, a categoría e o salario. Os contratos dignos, con salario suficiente, pasan a ser historia.
Unha vivenda digna para todo o mundo” :reclamamos plans en materia de “aluguer social” e a “ocupación de vivendas baleiras” para solventar a situación das 3.600 persoas que dormen na rúa en Galicia e toda a xente que perdeu a sua casa por unha crise que nos non creamos 
Xa en en 2012 e presentamos un proxecto do ILP Galega onde 

Apostabamos pola Creación dun parque galego para a xestión de vivendas baleiras e posta en marcha dá axencia publica de alugueiro. 

E pediamos a Expropiación de vivendas a bancos, filiais inmobiliarias e outras persoas xurídicas que posúan vivendas de persoas físicas que estean en proceso de execución ou embargadas por mor dunha situación sobrevida.

Tamén lembrabamos Medidas para evitar a pobreza enerxética ligada á situación de exclusión habitacional.

PAH Vigo Tui-Baixomiño  e Os Grupos STOP/PAHs galegas marcharán Xunta nas Marchas pola Dignidade   Ven con NOS

Con a ILPVivendaMadrid

Miembros de la Asociación Libre de Abogados (ALA) y juristas de la PAH, la ILP tiene como fin general “garantizar la eficacia del derecho a una vivienda adecuada del artículo 47 de la Constitución”, a través de acciones como la paralización de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, el establecimiento de un “proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia”, la aprobación de medidas destinadas a prevenir el “uso antisocial de las viviendas”, la “garantía habitacional para situaciones de exclusión residencial en función a la renta familiar”; y la “protección al consumidor para evitar conductas abusivas”. Además, la nueva ley debe garantizar “que todas las personas que residen en la Comunidad de Madrid disfruten de suministros básicos necesarios para una vida digna”, lo que implica prohibir expresamente los cortes de energía a los hogares con objeto de combatir la pobreza energética.
Visita la pagina http://www.ilpviviendamadrid.com/2017/01/31/arranca-la-campana-la-ilp-madrilena-derecho-la-vivienda/