Categoría: Persoas afectadas

Ás voltas coa Lei de Vivenda Galega

Gozar dunha vivenda digna e adecuada é un dereito humano e constitucional. Pero na práctica convértese nun desexo inalcanzable para miles de familias . Só cun profundo cambio nas políticas, priorizando as actuacións neste sector e dotándoas presupuestariamente, será posible modificar o actual panorama, acabar co inxusto sufrimento de tanta xente e converter este dereito en realidade. A morosidade nos pagos de hipotecas e alugueres que habitualmente está na orixe dos desafiuzamentos ten que ver coa confluencia de dous procesos: o encarecemento da vivenda e a precarización do emprego, nun contexto de crecente desigualdade social e endebedamento dos sectores empobrecidos.Alugar converteuse nunha odisea na mayoria das cidades Primeiro pola escaseza de vivendas e segundo e mais importante polo prezo desorbitado dos Alugeres

Os lobbies das Inmobiliarias monopolizan o mercado

O prezo medio da vivenda en España acelerou o seu crecemento ata un 4,3% en 2017 e un

O espectacular aumento os prezos, que soben xa a un ritmo medio do 10% a nivel nacional paradoxalmente, isto sucede mentres non baixan os desafiuzamentos ,sobre todo os de Aluguer e asistimos ao fenómeno de que os grandes fondos compran vivenda para facerse co mercado de Aluguer .Os novos caseiros viven entre Wall Street e a City de Londres.

A inmensa mayoria da sociedade xa non pode acceder a eses prezos e é imposible ter un horizonte de futuro.

Necesitamos dotarnos en Galicia e promover una nova Lei de Vivenda Unha lei que detalle e concrete a FUNCIÓN SOCIAL DA VIVENDA

E que defina e condene o uso antisocial da propiedade en materia de vivenda ,mediante unha Definición de vivenda baleira

Que promova un Parque de vivenda en réxime público e estableza un Réxime de acceso de emerxencia habitacional porque as persoas teñen Dereito de goce a unha vivenda digna

1-Unha lei que faga efectivo o dereito que establece a Constitución que todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e axeitada

2-Unha lei que asegure a función social da vivenda 

3-Unha lei que que regule, por un lado o desorbitado numero de vivendas baleiras ,vivendas sen uso ou infrautilizado e doutro, unha demanda insatisfeita cunha oferta insuficiente e a prezos non adecuados, así como numerosos procesos de privación da mesma. Preténdese poñer fin ás prácticas especulativas como privatizar ou externalizar a súa xestión de Vivenda Públicas ou VPO

4–Una lei que mellore a definición da función social da propiedade da vivenda e das consecuencias do incumprimento de devandita función e os Usos Antisocias da Vivenda

5/ Unha lei que aposte decidamente polo ALUGER como alternativa habitacional estable ,e defenda o Aluger Social na Vivenda habitual en casos de desafiuzamentos .

6 / É imprescindible desenvolver políticas que prioricen a adopción de medidas que tendan á posta no mercado de vivendas baleiras e a rehabilitación sobre a construción, nunha clara aposta pola sostibilidade e a conservación do medio ambiente

7/ que aposte por Parque Publico da Vivenda : 

* Vivenda Social

* Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar.

*Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria e recuperación da vivenda en mans da SAREB, expropiación das vivendas en mans da banca pública rescatada, expropiación de vivenda baleira dos grandes garfos de vivenda

8/ Unha lei como un factor de inclusión social, non de exclusión .Subministracións garantidas e unha Renda Garantida de Ciudadania ( RGC)

As finalidades desta lei son:

Prohibir os desafiuzamentos sen alternativa habitacional.

Protexer adecuadamente ás persoas en exclusió n ou risco de exclusión

das consecuencias do sobre endeudamiento familiar relacionadas coa vivenda habitual.

Alcanzar unha oferta significativa de vivendas alcanzables destinadas a polí ticas sociais, que permita facer fronte en primeiro lugar ás necesidades dous colectivos que sofren exclusió n ou rocha de exclusión.

Establecer medidas para garantir un aluguer alcanzable estable e seguro.

A Comunidade Autónoma de Galicia, segundo dispón o artigo 27.23 do seu Estatuto de autonomía, ten competencia exclusiva en materia de servizos sociais

Debe pois

Garantir as subministracións bá sicos aos grupos sociais vulnerables.

Debe apoiar, asegurar, unha Renda Garantida de Ciudadania ( RGC) para todas as persoas que non dispoña de ingresos económicos ou perciban ingresos por baixo do indicador AROPE, que mide o mínimo de ingresos por persoa.

A prestación económica da RGC é compatible e complementaria doutras fontes de ingresos económicos, xa sexan derivados de traballo a tempo parcial, ou de prestacións, subsidios ou axudas do Estado, da Xunta ou das entidades locais.

@PAHVigoTui_BM

A.T

Anuncios

As orixes da PAHVigoTui_BM

As orixes da PAH (Plataforma de Afectados pola Hipoteca de Vigo, Mos, Tui, Baixo Miño e Redondela) remóntanse a outubro de 2011,meses antes nacéra en TUI , cando unha crecente inxustiza estaba a producirse, non só en Galicia senón tamén no resto de España, debido ás execucións hipotecarias que estaban a deixar milleiros de familias sen fogar e nunha situación precaria xa que, non só quedaban sen a súa casa, senón que ademais apandaban na maioría dos casos cunha débeda económica imposible de afrontar; ao mesmo tempo, vían impotentes como os Servizos Sociais lles quitaban os seus fillos por non ter un fogar adecuado para mantelos, sendo os meniños as testemuñas do drama familiar.  A PAH nace coa finalidade de loitar contra esta inxustiza social axudando a aquelas familias que, por razóns alleas á súa vontade, se viron  nunha situación complicada que afecta a todos os niveis da súa vida: persoal, familiar, social, económico…

Os métodos de loita da PAH consisten na mediación cos bancos para tentar conseguir que as persoas afectadas non perdan a súa casa e, no caso de poxa, loitar porque lles concedan un alugueiro social; a presión exercida sobre os Concellos para pedirlles que se sitúen respecto da Iniciativa Lexislativa Popular para a dación en pagamento, a paralización dos desafiuzamentos e o alugueiro social, para que aproben mocións declarándose activos contra os desafiuzamentos e creen comisións mixtas para tratar o asunto; e finalmente as protestas perante os bancos para deixar patente, non só aos poderosos senón ao pobo, a importancia de traballar unidos para lograr virar a situación, a unión para tratar de cambiar as leis e facelas favorables ás familias afectadas.

Dende o inicio da crise, en 2007-2008, foron xa 400 mil as familias que sufriron unha execución hipotecaria; moitas delas lograron ficar na súa casa grazas á presión exercida polas diferentes PAH que actúan por todo o estado. Moitas outras tiveron que abandonar o seu fogar co peto baleiro e o corpo arrasado. A PAH somos todos, persoas afectadas e non afectadas que en calquera momento poden perder o seu traballo e pasar a selo. É por iso que reclamamos a unidade do pobo para repeler o ataque ao ben tanxible máis esencial do ser humano, o seu lar, o seu recuncho, o seu refuxio. Porque a PAH é feita polo pobo, desde o pobo e para o pobo. Porque temos loitado, loitamos e non pararemos de loitar ata que cesen os abusos bancarios que, coa connivencia institucional e gubernamental, están literalmente rompendo familias e abocándoas á exclusión social, cando non á morte. Porque todos xuntos vamos ser quen de acabar con este xenocidio financeiro perverso, inxusto e cruel. Que lembren a nosa premisa: ‘Se non nos deixan soñar, non os deixaremos durmir’.

Palabra da PAH

Introducción do libro da PAHVigoTui-BM 6 anos de Loita (Proxima aparición )

Axenda Vigo :Casos Novos e moito mais .

Axenda

Fortalecer uns mecanismos de garantía de rendas

O 13 marzo as 11:00 na Xunta Vigo (Convoca Os Ninguens ,RSP Vigo e PAHVigoTui_BM )

O incremento da desigualdade, o empobrecimiento e a exclusión social fan máis necesario fortalecer uns mecanismos de garantía de rendas e recursos que permitan a toda a poboación vivir dignamente. Ante a gravidade da desigualdade social e o empobrecimiento masivo cobra nova importancia o debate sobre a función das rendas básicas ou sociais

A RISGA é parte dun concepto que debemos superar porque é parte de quen rompeu o acordo social do Estado do Benestar polo que os diferentes grupos sociais acordaban sistemas de equilibrio e de compensación .Agora eles so ofrecen un modelo de Axudas Mínimas e din quen as merece ou non. Nos apostemos polas Rendas Básicas. (Ver Enlace ) Os sistemas como a RISGA que supón como un Bono que é como “descontar o que non se quere gastar en Estado do do Benestar e redistribución da Riqueza para darcho en cheques . Temos que evitar que se consolide un elevado grupo de cidadáns que queden permanentemente na cuneta

Contra a POBREZA ENERXETICA

Convoca a ODS

Desde que empezou a crise, fai agora preto de dez anos, os casos de mortes directas por incendios por velas ou conexións deficientes non deixaron de aumentar cada inverno, en España morren nos meses de inverno unha media de 24.000 persoas máis que no resto do ano, os falecementos vinculados á pobreza enerxética móvense anualmente entre 2.400 (10%) e 9.600 (40%),

O numero familias que ao chegar o inverno non poden afrontar os pagos do gas ou a electricidade se han multiplicando de forma alarmante. O 28,6% da poboación española vive en risco de pobreza ou exclusión, segundo o informe da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ( EAPN) Con todo, o Goberno de Mariano Rajoy non se caracterizou precisamente pola súa sensibilidade co problema.O PP tombou todas as iniciativas lexislativas sobre pobreza enerxética

A pobreza e a desigualdade social prexudican seriamente a saúde

POR UNHAS PENSIONS DIGNAS

En Vigo Rua Principe as 12 am Polo presente polo noso futuro e de nosos fillos

CONVOCA MODEPEN

CASOS NOVOS

SABADO 17 as 18:00 na Parroquia Coia

O drama dos desafiuzamentos segue moi presente en España O 2017 terminou con 60.754, uns 166 cada día e os lanzamentos por falta de pagamento do aluguer experimentaron un aumento do 4,3% en 2017, En GALICIA ,como no resto do Estado é imposible ter un proxecto de vida estable como inquilino ou propietario pola desprotección xurídica e sobre todo pola crecente precariedade e

aumento do prezo da Vivenda

Se tes problemas co Aluguer ou a Hipoteca ven e entre todas buscaremos unha solucion ,pero lembra a PAH non é unha Oficina de Avogados é un instrumento onde as afectadas tómanos decisións e apoiámonos uns a outras para resolver casos

Porque xuntas #SeSePode

O número de desafiuzamentos en 2017 foi de 60.754, uns 166 cada día: crecen os desaloxos por falta de pagamento de aluguer

60.754 lanzamentos practicados en 2017

O número de lanzamentos hipotecarios ou desafiuzamentos practicados en 2017 foi de 60.754 un 3,6% menos que un ano antes, en tanto que as execucións de inmobles presentadas nos xulgados reducíronse un 37,8% ata 30.094, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial ( CGPJ).

Segundo o informe sobre os efectos da crise económica nos órganos xudiciais que este luns fixo público a Sección de Estatística do CGPJ, case seis de cada dez lanzamentos -35.666, o 58,7%- foron consecuencia de procedementos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos ( LAU), mentres que outros 22.330 -o 36,8%- deriváronse de execucións hipotecarias.

Os lanzamentos por falta de pagamento do aluguer experimentaron un aumento do 4,3% en 2017, mentres que os derivados de execucións hipotecarias baixaron un 15,4%.

En Galicia

O número de lanzamentos hipotecarios ou desafiuzamentos practicados en 2017 en Galicia foi de 2.493, un 4,6 por cento máis que o ano anterior este aumento explícase por falta de pagamento do aluguer que experimentou un aumento do 4,3% en 2017.

E o drama continúa, aínda que agora cambie de rexistro. Se nunha primeira fase a maior parte dos lanzamentos producíanse por falta de pagamento da hipoteca e aplicando unha lexislacion inxusta –que xa veremos que pasa con ela- botase á familia á rúa ao terceiro prazo vencido, agora abundan máis os desafiuzamentos por falta de pagamento da renda de aluguer. Seguen producíndose os desafiuzamentos hipotecarios, aínda que xa non son tantos como nos peores anos da crise, en que se superaron os 225 diarios .Cada dia hai mais desaloxos por falta de pagamento de Aluguer está a cambiar o motivo do desafiuzamento, e as familias continúan terminando na rúa. É o lado mais cruel dunha crise que non cesa para a mayoria social

En Galicia con a LeyViviendaPAH e nosa Lei

O drama dos desafiuzamentos segue moi presente en España. A pesar da gradual redución das cifras globais desde o pico que se alcanzou en 2015, é unha realidade que se revolve descarnada nos barrios e periferias, onde as cifras dispáranse En 2016, o último ano completo contabilizado, rexistráronse máis de 60.000. Aumentan os desafiuzamentos: 189 cada día en España no primeiro trimestre do ano

A periferia madrileña, en concreto, foi branco de grandes privatizacións de vivenda pública protexida que, desde 2013, enriqueceron aos denominados “fondos voitre” e levado a unha situación de colapso a miles de familias que denuncian o abandono das institucións. Esta é unha mostra de persoas que loitan por unha vivenda digna,non podemos obviar que o contínuo incremento dos prezos dos alugueres incide de maneira directa e indirecta na extensión e persistencia do sinhogarismo en todas as súas formas

As subidas de prezos dos alugueres facilitadas por unha lexislación que desprotexe absolutamente ao inquilino xeran varios tipos de expulsións. En España é imposible ter un proxecto de vida estable como inquilino ou propietario pola desprotección xurídica e sobre todo pola crecente precariedade e aumento do prezo da Vivenda

Vivimos tempos difíciles, só necesitas poñerche as noticias para darche conta ,se que xa non eres vítima desta situación ; con todo, hai algo que move o mundo, e non é a economía, senón a implicación entre persoas para darse agarimo, apoio, axuda. É fácil, na PAH poñémolo en práctica cada día, con cada familia que ten un problema por conservar ou manter a súa vivenda. Este pequeno xesto é poderoso, xa que recupera a esencia do que somos, e isto é comunidade.

Durante moitos anos as familias estivemos coidándonos e loitando polos casos que viñan, pero chegou o momento de que TODAS loitemos polos casos de todas, polo noso futuro, polo dos nosos fillos/ as. A Lei que rexistramos no Congreso é de todas; nela van os nosos saberes para que todas esteamos protexidas polo dereito á vivenda. As nosas voces son pequenas, pero unidas son infinitas; todo, grazas á colaboración, que replica, resoa e amplifica o “Si Se Pode” vivir baixo un teito digno.

Fai falta moita valentía nos Concellos para parar os desafiuzamentos

 • Voces unidas, voces valentes dan o seu apoio e fan súa a Lei dicindo # EstaEsMiLey.
 • É a hora de implicarnos e ser parte deste incrible paso na historia da loita social polos dereitos humanos, pois hai vidas en xogo.
 • Non imos quedarnos sentadas mentres vemos que se produce un desafiuzamento cada 8 minutos. Non imos quedarnos sentadas mentres vemos como nos afogan coas subidas no prezo do aluguer
 • Non Imos quedarnos sentadas mentres hai 3’5 millóns de vivenda baleira e non se ampla o parque público de vivenda
 • Non imos quedarnos sentadas mentres seguen producíndose mortes por pobreza enerxética e non podemos pagar as facturas abusivas por unhas subministracións básicas
 • Non imos quedarnos sentadas vendo todo isto mentres os findos de investimento especulan coas nosas vidas e expúlsannos dos nosos fogares

Dóeche a cabeza pensando en que pasará cando termine o teu contrato de alugueiro?As débedas non che deixan durmir e están afectando relación coa túa familia? Has ter algún ataque de ansiedade porque estás en risco de desafiuzamento? Cando compras comida, decides en función do prezo ou das vitaminas?

Tanto física como mentalmente, necesitamos un Descanso Real Xa.

Non o que se compra con créditos e débedas, senón o que se garante con dereitos para todas coa Lei de Vivenda PAH e as súas 5 demandas de mínimos:

1- Dación en Pago Retroactiva

2- Alugueiro Accesíbel

3- Stop Desafiuzamentos

4- Vivenda Social

5- Subministros Básicos Garantidos

Únete na defensa do Dereito á Vivenda difundindo a Lei de Vivenda PAH!

A Lei Vivenda PAH quere garantir o Descanso Real Xa para todas as persoas que sofren a emerxencia residencial: familias endebedadas para sempre, persoas en alugueiro inestábel ou ocupacións en precario e afectadas por cortes de subministros.

 

O 3 DE MARZO LEVANTÁMONOS

A PAH e moitos MMSS estamos convencidos que xuntas SiSePuede

@Gerardo Tecé : #EstaEsMiLey

Mientras las personas siguen sin tener garantizados sus derechos y no pueden acceder ni cubrir sus necesidades más básicas, desde el Gobierno seguirán hablando de otras cosas para silenciar el drama social. #EstaEsMiLey

LA VIVENDA por DERECHO :
 • Basta ya de Hipoteca engaño
 • Que la BANCA devuelva el dinero del rescate!!
 • Alquiler ,estable ,asequible ,seguro y digno
 • Lo tenemos muy claro, #EstaEsMiLey

RECEPCION CASOS ,Sabado 17 as 5,30

Recepcion de casos novos Sabado 17 as 5,30 pm

As ordes de expulsión de hipotecados e inquilinos morosos de Vigo aumentaron un 8 % no que vai de ano. En total, os xuíces enviaron 407 resolucións ao Servizo Común de Notificacións e Embargos desde xaneiro, o que supón tres desaloxos cada dous días.

A tendencia nos lanzamentos (execución do desafiuzamento) apenas variou.

O perfil do desafiuzado é, na súa maioría, un inquilino que non paga a renda de aluguer ao caseiro. Un aluguer alcanzable e estable .Subministracións Básicas garantidas ,Aluguer Social. É o que hoxe as familias e persoas demandan . Un aluguer alcanzable, que é difícil de atopar nun país marcado por un parque de aluguer social público insuficiente e pola existencia dun parque privado que carece de ningún tipo de regulación, de límite de prezos ,de duración e garantías ao inquilino si a esto sumamos a precariedade Son estas condicións imposibles que impiden conseguir un aloxamento adecuado ás súas necesidades e acorde ás súas posibilidades económicas para millóns de familias en España. O crecemento da pobreza en España causa que moitas familias non poden acceder ao mercado de vivenda ,recorrendo ao mercado de aluguer de vivendas en condicións penosa ou recorrer á Ocupacion

Non te quedes en Casa cóntanos teu caso o ven a axudar todas as mans son poucas

Mentres haxa desafiuzamentos, mentres se siga lexislando contra o pobo, estaremos aquí. Este sábado, 17 de febreiro, recepción de casos novos de desafiuzamento por aluguer ou hipoteca. Asemblea aberta. Ás 18:00 h, Parroquia Cristo da Vitoria.

RISGA ,VIVENDA ,XITANOS E DESAFIUZAMENTOS

2700 familias viven en chabolas

A situación de crise económica, social e financeira que vive o Estado español e as medidas que se tomaron nos últimos anos como reacción á mesma, están a ter un impacto directo entre a comunidade xitana, pasando moitos xitanos e xitanas a situacións de pobreza, privación e sobreendeudamiento. A perda de poder adquisitivo está a afectar á garantía dos dereitos máis fundamentais, como a vivenda, a saúde, a educación, etc. e ao acceso a produtos básicos de primeira necesidade (alimentos, roupa, calefacción, electricidade, transporte…).

O endebedamento provoca á súa vez situacións aínda máis difíciles como a imposición de multas ou os desafiuzamentos.

As axudas sociais como as rendas básicas convertéronse nalgunhas comunidades autónomas na única fonte de ingresos para un número moi alto de familias xitanas.

A venda ambulante baixou considerablemente d bido á redución do consumo que está a vivir o país. No caso da recollida de residuos sólidos, endurecéronse enormemente as condicións legais para as persoas que exercen esta actividade, tendo cada vez máis controis de tipo administrativo e por parte dos corpos e forzas de seguridade. Tamén hai unha nova competencia de persoas non xitanas que se empezan a dedicar a este tipo de actividade,

Atopámonos con situacións onde varias familias dependen economicamente dunha pensión mínima ou non contributiva, polo que as necesidades trasládanse a todos os que conviven no domicilio. Danse casos de fogares de ata 10 membros que están a vivir con ingresos por axudas que non superan os 300.

Moitas familias xitanas están a verse forzadas a decidir entre o pago de aluguer ou a hipoteca, o pago das subministracións da vivenda ou cubrir as necesidades básicas como alimentación e hixiene. Este feito resulta fonte de conflitos internos e relacionales. Os efectos da incerteza e a angustia nas persoas e as familias son evidentes e moi visibles ás veces no aspecto persoal: menor hixiene, desaliño, deixamento persoal… o que produce un efecto nocivo na autoestima, a motivación e o estado de ánimo.

Moitas familias están a facer uso mesmo de forma frecuente doutras redes de solidariedade, como os Bancos de Alimentos, as bolsas de préstamo de libros dos centros educativos e asociacións de pais e nais

As medidas de austeridade fan que moitas familias xitanas véxanse atrapadas nun círculo complexo de interaccións entre barreiras no acceso á saúde, emprego, educación e vivenda, que produce finalmente unha maior exclusión social, o que supón un retroceso social grave respecto da situación de hai uns anos desta comunidade.

Os DESAFIUZADOS

Nunha situacion habitual atopámonos que os desafiuzamentos se realizan de familia en familia ,coa poblacion Xitana ,simplemente arrasan co asentamento e teñen que marchar sen que as promesas de construcion de Vivendas de VPO ou non se fan ,que é o habitual ou eles simplemente quedan excluídos e trasládense a outro asentamentos o vense obrigados a ocupacion o caen vitimas de máfias e extorsión .

A falla de medidas efectivas contra os  desafiuzamentos afectaron a moitas familias xitanas, levándoas a situacións de hacinamiento e a recorrer á axuda da familia extensa

En España está a verse gravemente danado o sistema de Inclusión social e os valores do estado do Benestar , o cal supón un amplo retroceso social para os xitanos e xitanas; isto pode ter un impacto que se debe valorar con amplitude de miras, xa que devolver á exclusión social e a depender das axudas sociais a un sector da comunidade xitana ten un custo económico e social moito maior que o que se pode aforrar aprobando medidas urxentes de austeridade a curto prazo. Desmantelar un modelo social é fácil, pero reconstruílo de novo é moito máis difícil.

Medidas de protección social

En relación ás rendas básicas e prestacións sociais, é evidente a diminución orzamentaria xeral das axudas nos distintos municipios e comunidades autónomas.

A Xunta de Galicia impón agora para cobrar a Risga o residir nun piso ou unha casa coas condicións mínimas de habitabilidade

Algo inaudito e ruin , xamais preocupáronse de Velar pola transparencia do mercado inmobiliario para asegurar a protección dous usuarios e inquilinos

Non fixeron nada para :

Combater ou aluguer de infravivenda ou aluguer en condicións de insalubridade

• Perseguir a sobreocupación

É mais non tiveron a máis mínima intención de intervir no mercado inmobiliario :cada mais xente vese abocada en vivir en Infravivenda ou Vivendas inadecuadas ,con bicheira de todo tipo ,humidades etc

A demora na resolución das axudas sociais pode chegar mesmo aos 6 meses, e a media de demora no cobro da axuda concedida é de 3 meses.

1º Entendemos que a actual RISGA non é nin tan sequera un bo punto de partida Non se entende como un dereito para garantir senón algo que despues de sortear centos de papelorios quiza concédaseche e sempre de forma provisional e hipercodicionada

2º A cobertura dá RISGA é de 4,08 persoas por cada mil habitantes. en Euskadi chega a 34 de cada mil. Non é que alí haxa máis pobreza, senón que dáse cobertura a máis persoas que en Galicia, onde non se chega a todos ou que necesitan e ISO e un problema

3º O número de axudas que se poden percibir por fogar tamén se reduciu en moitas rexións, sobre todo se se comparten lazos familiares entre as persoas que residen nun mesmo fogar, quedándose reducida nunha axuda por fogar independentemente do número de persoas que habiten nel.

4º Nalgúns casos ademais as axudas sociais non están a actuar como incentivadoras do emprego, é dicir, existe un conflito entre ingresos. Penalízase que unha persoa que está a cobrar as rendas compatibilice leste cobro cos rendementos dun traballo aínda cando devanditos rendementos sexan insuficientes para o mantemento da familia: suspéndeselles a axuda ou se desconta o ingreso, o cal desincentiva o acceso ao emprego. Coñecemos casos de retirada da RISGA por unhas horas de traballo

5ª Se xa é penoso os terribles recortes nas axudas á dependencia e paralizáronse novas concesións ou se reduciu notablemente o número das que se conceden, cun gran endurecemento dos requisitos, e un notable recorte nas contías das axudas. Nas familias Xitanas debido a problemas de acceso ,culturais e compresión lectora , fai que moitas familias xitanas con persoas dependentes ao seu cargo, e as propias persoas maiores ou con discapacidades, estean en situacións de moita precariedade.

Hai contradicións nas condicións das a dás que fan que no canto de favorecerse a procura activa de emprego estéase desanimando ás persoas para buscar traballo (por medo a perder as axudas

VIVENDA

Como consecuencia dos desafiuzamentos ou abandonos das vivendas recórrese á solidariedade familiar, o que provoca graves situacións de hacinamiento

A isto engádese a enorme dificultade para atopar vivenda no mercado libre, dado o elevado prezo de aluguer, requisitos obrigatorios como os avais e factores como a discriminación contra os xitanos e xitanas, que tamén entran en xogo.

As familias Xitanas que acceden ás VPO en réxime de compra ou aluguer pero no momento de ocupar as vivendas non teñen recursos para pagar o aluguer, e por tanto teñen que renunciar á adxudicación ou recorren á Ocupacion

Ás veces son obxecto de Máfias ou extorsións

Non é infrecuente o ter que recorrer a enganches” co risco de seguridade que iso comporta e as elevadas multas que poden chegar ata os 3.500€.

Outras opcións son o traslado a outras vivendas máis precarias (infravivendas) e mesmo ao chabolismo, a ocupar vivenda abandonada ou baleira sen subministracións básicas ou con subministracións básicas conectadas de forma ilegal, ou a vivendas compartidas (vivendas dormitorio).

Menores

Nalgúns casos de especial gravidade, as familias con nenos que residen en infravivenda teñen medo de acudir aos servizos sociais polo risco perder a custodia dos fillos.

CONCLUSIÓNS

Deshaucios, fogares hacinados, a volta á infravivenda

AS MULLERES SEN FOGAR

O sinhogarismo estudouse, explicado, comprendido e intervido desde unha visión androcéntrica, que invisibiliza a especificidade das estratexias de vivenda das mulleres e, por tanto, as súas experiencias subxectivas. Por iso, é fundamental analizar a exclusión social tendo en conta a perspectiva de xénero.

Se lle preguntase a alguén que fixese un retrato robot dunha persoa sen fogar seguramente a describiría da seguinte maneira: é un home, de entre 45 e 60 anos, dorme nun caixeiro ou nunha beirarrúa, non ten familia, consome alcol e esmoleira

O concepto de “sen fogar” asóciase a estar á rúa ou a durmir en albergues, espazos dos que se adoitan sacar as estatísticas e nos que as mulleres son unha minoría xa que se atopan noutras manifestacións do sinhogarismo máis difíciles de detectar e de cuantificar: vivir nunha vivenda sen título legal, baixo ameaza de violencia machista, vivir nunha chabola, nunha vivenda insegura, por exemplo. Por ese motivo fálase de que o sinhogarismo encuberto é a situación de aloxamento máis frecuente entre as mulleres sen fogar.

Diciamos desde estas consentes paginas que o concepto de sen teito ,ao contrario do que se adoita manexar é mais amplo e é algo mais que vivir na rúa

As mulleres, simplemente polo feito de ser mulleres, tentan sortear de calquera xeito o ter que durmir na rúa: “Non es unha persoa na rúa, es unha muller na rúa”. En xeral as mulleres optan por outras alternativas: dormen en casas de familiares ou amizades, manteñen mesmo relacións de parella insatisfactorias, intercambian compañía ou coidado a cambio de aloxamento (traballadoras domésticas que traballan internas).

Se cuantificamos o número de mulleres que viven nunha vivenda insegura (baixo ameaza de desafiuzamento, en réxime de tenencia inseguro –acollida por familiares/amizades, subarrendamiento, ocupación ilegal-) ou baixo ameaza de violencia machista por parte da súa parella ou familia, é moito maior que o dos homes.

Un recente estudo do Instituto da Muller vasco vén corroborar isto .    No País Vasco ao redor de 500 mulleres estanse sen teito ou sen vivenda (en recursos específicos para persoas sen fogar) pero algo máis de 120.000 mulleres atópanse sen fogar (vivenda insegura ou inadecuada).

As mulleres tentan sortear  de calquera xeito o ter que durmir na rúa ou en albergues porque son espazos moi violentos nos que se multiplica o risco de sufrir algún tipo de agresión sexual ou de violencia machista en xeral. Antes de chegar a esta situación as mulleres optan por outras alternativas: dormen en casas de familiares ou amizades, manteñen mesmo relacións de parella insatisfactorias, intercambian compañía ou coidado a cambio de aloxamento (traballadoras domésticas que traballan internas), etc.

* Hai máis mulleres en situación de exclusión residencial pero son menos visibles que os homes polo seu menor presencia na rúa

* Fronte á opción da rúa ou o albergue, as mulleres optan por estratexias como durmir en casa de familiares ou intercambiar coidado por aloxamento

Una das conclusións do estudo, por tanto, é a invisibilidade das mulleres sen fogar, que optan na súa maioría por alternativas á rúa ou o albergue como poden ser durmir en casa de familiares ou amizades, manter relacións de parella insatisfactorias, ou intercambiar compañía ou coidado por aloxamento

FACTORES E EXCLUSION , FACTOR DE XENERO

A menor presenza das mulleres nas situacións máis graves de exclusión social débese a diferentes factores de contención moi relacionados coas atribucións de xénero:

 • Adaptación  á precariedade laboral: As mulleres souberon adaptarse ás peores condicións que lles ofreceu o mercado laboral
 • Prestacións, protección social, coidado: Benefícianse en maior medida de determinadas prestacións e teñen menos reparos á hora de solicitar axuda institucional. As mulleres teñen maior tendencia ao coidado e a solicitar axuda
 • Maior apoio familiar e social, pero con límites: As mulleres reciben máis axuda das súas redes familiares e sociais pero habitualmente con contrapartidas que poden coartar a súa autonomía.
 • A maternidade como capital social e económico: Existen recursos específicos para as nais en situación de exclusión social.

Medo á victimización: Case una de cada tres mulleres que dormen ou durmiron na rúa foron vítimas de agresións físicas e máis dunha de cada catro foron obxecto de agresións sexuais, unhas porcentaxes moito máis altas que no caso dos homes.

O estigma asociado ás mulleres sen teito é moito maior que o que sofren os homes. Vivimos nun sistema dominado polo patriarcado e o sinhogarismo, a pobreza e a exclusión social non ían ser alleos a iso. O sinhogarismo habitualmente estudouse, explicado, comprendido e intervido desde unha visión androcéntrica, que invisibiliza a especificidade das estratexias de vivenda das mulleres.

A.T

ASI SON ELES

Decir que la legislación española es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida por una ley injusta es absolutamente criminal.””Les aseguro que no le he tirado un zapato porque quería explicar mi punto de vista. Es un criminal y deberían tratarle así, no es un experto”.”Los representantes de los bancos han causado el problema”.”Hay muchas formas de violencia y de desprecio, y a la gente con la que yo estoy cada día nos ha ofendido profundamente” ADA COLAU

O número de persoas sen fogar en España achégase a 23.000, segundo o INE O 45% foi por mor da perda de emprego e o 12% por desafiuzamento En España por cada 100.000 habitantes hai 71,3 persoas sen fogar En el Estado español, sólo el 1% de la vivienda pertenece al sector público, mientras que en Europa la media es del 24%.Asi son , asi é a cara dun desafiuzamento

LaPAH conseguiu unha lexitimidade sen parangón. Existen máis de 200 nodos distribuídos ao ancho do territorio As demandas da PAH calaron no imaxinario colectivo dunha gran parte da cidadanía O PP e C´ s quedáronse sós pero non débiles e con todo, as nosas propostas, Materializámolas en varias propostas de Lei Despois da ILP Madrid que conseguiu un amplo apoio pero non pasou as pesadas portas da Asemblea Madrileña Agora necesitamos que a a # LeyViviendaPAH consiga un respaldo social e un coñecemento mediático que lembre á nosa primeira ILP

A ninguén se lle escapa que estamos nun ciclo de protesta social moi baixa Necesitamos de Todas , busquemos ás que faltan ninguén sobra

Empuxemos todas

EN VIGO :NINGUEN SEN TEITO

O acceso a unha vivenda adecuada é un factor crave para a inclusió n social, a emancipació n e o exercicio da ciudadanía, xa que ao ter unha natureza multidimensional, un aloxamento digno e adecuado non garante, por sé só, a inclusió n, pero sé é unha condició n indispensable. Por iso, é importante que a exclusió n residencial sexa unha cuestió n de polí tica de vivenda e urbanismo, non sóo de polí ticas sociais. Hai que ter en conta que a vulneració n deste dereito carrexa consecuencias noutros dereitos, que comprenden desde nosa dimensió n má s í ntima á dimensió n social.

A Sareb, má s coñecido como “banco malo” é unha entidade privada de fronté c- ter nanciero creada por requirimento da Comisió n Europea en 2012, para a reestructuració n e saneamento do sistema bancario españ ol, cuxa prin- cipal funció n é a venda dos activos tó xicos procedentes das entidades nancieras. O seu creació n foi unha oportunidade perdida para a creació n dun verdadeiro parque de vivenda social e pú blico: un 45% do capital da Sareb é pú blico

Hoxe a SAREB converteuse na maior Inmobiliaria do pais O estalido da burbulla inmobiliaria e a crise financeira provocou unha espantada dos bancos do sector promotor, coa entrega de miles de activos á Sociedade de Xestión de Activos procedentes da Reestruturación Bancaria ( Sareb ou banco malo) ou a firmas especializadas na compra de activos problemáticos (con enormes descontos). En Galicia os “Fondos VOITRE” xa xestionan máis inmobles que a Sareb ou os bancos, concentrados en só dous actores: Blackstone e Cerberus. Ata tal punto que os Os fondos voitre son xa os maiores donos do ladrillo á venda en Galicia . Cerberus paga 4.000 millóns pola carteira inmobiliaria de BBVA, con 550 propiedades na comunidade ,a firma suma xunto a Blackstone máis activos que o ‘banco malo’

Isto lévanos a un panorama caraterizado por :

 • -Aumento do Prezo do Aluguer .O Aluguer Alcanzable afástase para un numeroso sector social
 • -O Mercado do Aluguer abusa dunha posición ventaxista e esixe condicións de Aluguer abusivas
 • -Os Desafiuzamentos de Aluguer aumentan a luz disto
 • -As Administracións e o Goberno do PP reformou a LAU á medida das Inmobiliarias e non do Inquilinos
 • -Aumento do sinhogarismo por falta de pagamentos, pérdida de vivenda e desemprego
 • -Aumento das persoas sen -fogar e aumento do numero de accidentes e mortes .

Outra cara da exclusió n residencial son as condicións dos fogares, algo estreitamente relacionado coa pobreza energé tica. Segú n un estudo da Asociació n de Ciencias Ambientais34, en 2014:

• 5,1 millóns de persoas, o 11% dos fogares españ oles declarábase incapaz de manter a súa vivenda a unha temperatura adecuada nos me- ses frívos.

• 6,2 millóns de persoas, o 15% dos fogares españ oles, destinaban má s do 10% dos seus ingresos anuais á compra de energía para a vivenda.

O xoves, 18 de xaneiro de 2018, ás 11:30 da mañá ante a “maternidade vexetal” da dinoseta da Porta do Sol, espazo cidadán usualmente frívolo que nós desexamos subverter e converter nun lugar combativo polos dereitos sociais, dámonos cita os colectivos, Rede de Solidariedade Popular de Vigo, Os Ninguéns,PAH Vigo-Tui Baixomiño e todas as persoas ou organizacións que queirades acompañarnos.

Contra a LAU : Contra a dictadura do Casero

Video Sindicato de Inquilinos Madrid

Máis de 6 millóns de cidadáns viven baixo a ditadura do Lobby dos caseiro.

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

Non se axuda ás familias ,axúdase aos propietarios A medida que se quere introducir no “Plan Vivenda do PP” de subvencionar os alugueres ata 600 euros –ou ata 900, se son novos- son en realidade axudas ao propietario para asegurarlle o cobro do recibo ,as familias non ven ese diñeiro ,para evitar que o poidan “malgastar” en comida

Por outra banda hai case outro millón de fogares en situacións irregulares como subarrendamientos legais ou ilegais, infravivendas e ocupacións

ALUGER DIGNO

ASEQUIBLE e ESTABLE

PP y C´s NON QUEREN ,DESEXAN SEGUIR COS DESAFIUZAMENTOS

placeholder://

PP e Cidadáns enterraron este mércores a Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para crear unha “lei urxente do dereito á vivenda na Comunidad de Madrid”. O texto, rexistrado tras solicitar máis de 77.000 firmas da sociedade civil, tiña que pasar pola cámara para a súa toma en consideración, o paso necesario para comezar a tramitarse como lei. Pero a postura de ambos os grupos impediuno cun resultado final de 57 votos a favor, correspondentes de PSOE e Podemos, e 65 en contra.placeholder://

A actual dificultade no acceso á vivenda e a variedade e intensidade das formas da súa perda caracterizan a emerxencia habitacional que se vive na Comunidad de Madrid:

Desafiuzamentos hipotecarios, maioritariamente viciados por cláusulas abusivas, aínda que cada vez máis por alugueres ou persoas en precario.

Extinción de contratos de aluguer en vivenda social. Mesmo pola venda de vivendas públicas a fondos de investimento.

Desafiuzamentos administrativos e derribas da única vivenda sen unha solución habitacional alternativa.

E 200.000 demandantes de vivenda na Comunidad de Madrid, de mozas Ou Os 20.000 demandantes de VPO de Galicia que non poden independizarse e formar os fogares do futuro, con familias hacinadas? por mor dun prezo da vivenda non alcanzable para a clase traballadora.

Fronte a iso, miles de pisos baleiros adxudicados a distintas sociedades bancarias e á Sociedade de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (SAREB).

Ante a inacción dos poderes públicos durante todos estes anos e o dano social e económico causado a miles de cidadáns, a mobilización cidadá é a única que conseguiu expresar, de forma pacífica e democrática, esta situación. Tamén é a que agora propón esta Iniciativa Lexislativa Popular. A finalidade é facer efectivo e justiciable o dereito integral á vivenda.

A realidade é que habendo miles de casas baleiras, moitas seguen así despois dun desafiuzamento e tanto o Concello como a Xunta móstranse impasibles ante estas situacións.

COMUNICADO SOBRE LOS DATOS PUBLICADOS DEL CGPJ RESPECTO A LOS DESAHUCIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Los desahucios en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que supone un descenso del 8,4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 58,6 por ciento de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 6.197 –el 36,8 por ciento- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 3.625, el 21,5 del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 7.689, lo que representa una disminución del 46,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El informe refleja un descenso interanual en todas las Comunidades Autónomas.

Andalucía es el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).

No se dan datos de cortes de suministros básicos a familias vulnerables, que no pueden hacer frente al pago de los mismos, pero habrán sido cientos de miles en este período.

Estos datos, unidos a los cientos de miles de procedimientos actualmente suspendidos, a la espera de las sentencias del TJUE, confirman una vez más que el Derecho a la Vivienda en España no pasa de ser un anhelo y una reivindicación de la PAH más que una realidad, y que este Derecho no podrá ser efectivo hasta que no se apruebe la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos presentar en breve en el registro del Congreso con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios, a quienes responsabilizamos directamente del sufrimiento de miles de familias por el incumplimiento sistemático de este Derecho.

Europa contra la Ley Hipotecaria Española

¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años? ¿Qué pasaría si todas y cada una de las hipotecas firmadas contuvieran al menos una cláusula abusiva que un juez debería haber declarado nula pero que no pudo revisar porque se lo prohibía la legislación española? ¿Y si a causa de esa o esas cláusulas usted hubiera perdido la vivienda? ¿Y si los gobiernos de distinto signo político no hubieran velado en todos estos años por la protección del consumidor a pesar de los reiterados avisos lanzados desde Europa? ¿Y si la mayor instancia judicial europea respaldara lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) viene denunciando desde hace años?
“Podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la Directiva 93/13/CEE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal”, decía la PAH justo después de la publicación de la última sentencia del TJUE
¿Y qué pasará con todas estas familias, las que ya han perdido su vivienda? Macías indica que es necesario “abrir un mecanismo de reparación del daño causado a cientos de miles de familias que han sido ejecutadas con una legislación ilegal.
Y los varapalos se fueron sucediendo:

LINEA TEMPORAL : La PAH despues de recoger 1,5 millones de Firmas presenta la Iniciativa Legislativa Popular .Sucesivas sentencias del TJEU han dado un mazazo tras otro a ley Hipotecaria :Llega el (caso Mohamed Asís )l por violación sistemática del derecho a la defensa y se denuncia que tampoco permite que el Juez sea competente para apreciar clausulas Abusivas. En Julio del 2014 el TJEU (Caso Morcillo ) establece que la Legislación Española vulnera el derecho a la "Tutela Judicial Efectiva" A partir de ahi sucesivas sentencias contra los intereses de demora declarándolos abusivos Después las Cláusulas Abusivas A finales 2015 se declara que el Plazo de un mes es ilegal y llegamos a Las Clausulas Suelo y en 2017 la sentencia del TJEU sobre la "Cláusula de Vencimiento Anticipado"

https://youtu.be/UPEmGSownNo

El ALQUILER ,NUESTRA DIANA 

El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 8,8% durante el primer trimestre de 2017, dejando el precio por metro cuadrado en 8,9 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista.

“Los precios de los alquileres están subiendo con fuerza porque la demanda es muy superior a la oferta
El alto nivel de desempleo y la bajada salarial que se produjo durante la crisis han hecho que el alquiler sea la única opción para miles de ciudadanos, lo cual supone que el volumen de viviendas para arrendar que hay en el mercado sea insuficiente.

No hay Politica social de Alquiler .La SAREB  acumula miles y miles de pisos y se han convertido en la mayor inmobiliaria del Pais, a costa de acumular vivienda transferidas del rescate de las CAJAS como por ejemplo el ladrillo tóxico’ que Novagalicia Banco le transferirió a finales  de 2012.  Otras viviendas de la SAREB proceden de los miles de desahucios :Son nuestras por derecho .

.El Gobierno del PP ya anunció que no piensa intervenir para regular el precio de la “Vivienda de Alquiler”,ni modificar la actual ley que regula el alquiler: en el 2013, con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ya alertamos de que la reducción de los contratos a tres años dejaba desprotegidos a los inquilinos  

Renovar su alquiler se ha convertido en una pesadilla . Así que, esta historia probablemente es  muy familiar… casero y inquilinos, esta  condición tan sometida a obligaciones y tan libre o con los escasos derechos…No queda otra que  #Organizarse¡¡

¡Se va a acabar, se va acabar, dos fianzas por alquilar…¡


✅ El Alquiler está en el centro de la diana de la lucha por una Vivienda digna :Nuevos Tiempos Nuevas tareas La PAH necesita mayor vertebracion Hay demasiadas parcelas y estas parecen desarrollar vidas autónomas

Hemos perdido presencia y esta es muy desigual segun que territorios La PAH es fuerte ,debe adaptarse a tiempos donde el problema habitacional pone su acento en la Vivienda como mercancía 

Hay vida y trabajo por hacer .

 • A la calle porque la vivienda social no se vende, se defiende.
 • PAH es V de Vivienda Digna ;Alquiler Estable y Alquiler Social 
 • Parque publico de la Vivienda La SAREB es nuestra ¡¡

CAMPAÑA DE ADHESIONES EN APOYO A LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Adhiérete a la campaña de apoyo a la Ley de Vivienda de la PAHLa vivienda es un derecho y no una mercancía. Llevamos años en una situación que miles de familias en todo el estado están padeciendo los estragos de la “crisis”, como demuestran los 166 desahucios al día, que se siguieron produciendo en el 2016. Todas conocemos a alguien cercano que se encuentra en alguna de estas situaciones o una misma:
No llegar a fin de mes

Estar en el dilema de recuperar una vivienda vacía de los bancos o quedarme en la calle

No renovarte el contrato de alquiler, a sabiendas que van a especular con el piso

Pedirte 200 euros más en el aquiler de hace 3 años

Aún sin trabajo y con pocas ayudas sociales

Vergüenza, rabia y indignación

Si tuviéramos políticas de vivienda valientes, que antepusieran los derechos de las familias ante la especulación, no estaríamos en estas situaciones y ante el ataque sistemático a derechos fundamentales. La ilegalidad de la ley hipotecaria española ya fue dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia Europeo, ahora toca actuar.

¡Ya basta de leyes injustas! Ha llegado el momento de cambiar las cosas y por ello, la PAH promueve una ley de vivienda, la #LeyViviendaPAH, poniendo unos cimientos sólidos para garantizar el Derecho a la vivienda.

¡Logremos entre todas que se legisle, antes de agosto, la Ley de Vivienda de la PAH!.  

 Firma aqui

Nova Asemblea 1 abril da PAHVigo :Nova ILPVivendaGalega 


O sabado 1 de Abril Asemblea da PAH na Parroquia do Cristo 
-1/–Casos Novos 

  2/ – Novas sobre Paralización e entrega escritos nos Xulgados 

   3/ Escritos para Concellos 

    4/ Avance sobre NOVA ILP VIvendaGalega

En Galicia hai centos de miles de vivendas baleiras, pero o parque de vivenda pública é gravemente escaso e os abusos bancarios son demasiado habituais? Cantas veces rescatamos á banca xa ?
Por iso, esta Lei busca:

 • Garantir a eficacia do dereito a unha vivenda adecuada do artigo 47 da Constitución;
 • Paralizar os desaloxos forzosos sen alternativa habitacional;
 • O establecemento dun proceso de acceso á vivenda xeral e de emerxencia;
 • O establecemento de medidas para prevención do uso antisocial das vivendas;
 • A garantía habitacional para situacións de exclusión residencial en función á renda familiar; e garantir unha renda Básica de Insercion Social que termine co concepto da RISGA como esmola 
 • A protección ao consumidor en materia de vivenda para evitar condutas abusivas.

 Primeiro as Persoas 

Tutorial de la PAH para calcular el gasto de la cláusula suelo

Desde la PAH sacamos un nuevo documento útil (el número 46) para saber cuanto te han cobrado los bancos de más, referente a las cláusulas suelo y así poder reclamar esta cantidad con nuestro kit (documento útil 45). Para que puedas hacerlo desde tu casa hemos hecho un video tutorial que explica paso a paso como puedes calcular, de forma aproximada, lo que te ha estafado la banca con la cláusula suelo desde que firmastes tu hipoteca. ¡Esperamos que te sea útil! 🙂

Por un lado:

1. Descárgate la hoja de cálculo aquí
2. Sigue el tutorial de video que han preparado las comPAHs

3. Descubre cuánto te ha robado la banca

4. Ejerce tus derechos
5. Acercate a tu PAH más cercana y sigamos peleando juntas.

6. Ya lo sabes: ¡Sí se puede!

¡ Y a por los bankasters! 

Asamblea PAHVigoTui_BM

Nuestras hipotecas son un abuso: de la cláusula suelo al derecho a techo

Desde  el año 1993 todos los sucesivos gobiernos españoles han ignorado, y siguen haciéndolo los actuales gobernantes, la directiva 13/93/CEE. Incluso bajo el riesgo de ser sancionados por no aplicarla, siguen prefiriendo dejar que se enriquezcan ilícitamente las entidades financieras, siguen permitiendo que los contratos a las familias estén repletos de cláusulas abusivas que incluso la legislación española  tolera mientras las familias sufren y siguen empobreciéndose. 

Hoy las PAH de todo el  Estado denunciamos la complicidad del Gobierno con la banca y  denunciamos a aquellos jueces que no cumplen con las leyes. 

Frente a los abusos de las cláusulas suelo y del resto de cláusulas abusivas, desde la PAH vamos a seguir luchando por nuestra ‘cláusula techo’: 
La lucha es la mejor garantía para doblegar a la banca! 

Acude a la Asamblea PAHVigoTui 
1/ Como siempre compartiremos TU caso Cuéntalo y comprobaras que no estas sola 

2/ Remitimos una vez mas al Concello Vigo una peticion de Entrevista .Vigo no puede dejar a familias en la calle Se puede hacer un parque publico da Vivenda Debe escuchar nuestras prpuestas 

3/ Descarga . Kit cláusula suelo y reclamación de gastos