Categoría: opinion

CAMBIA O MURO, CAMBIA O MUNDO

Os Movementos Sociais son, somos, esa pedra no zapato do sistema. Ou máis ben habería que dicir arenilla, dada a cantidade deles que somos.
Xurdimos pola inquietude de persoas que observan as inxustizas e a falta de atención das Administracións cara aos cidadáns, ou polos abusos dos grandes poderes económicos e financeiros, que acrecentan a desigualdade e a pobreza.
En España, un país moi solidario cando fas un programa para recadar fondos, ou nun peditorio popular, pero menos cando se trata de auxilio directo ou loita activa polos dereitos.
Xuntos podemos conseguir moitas cousas que non se conseguen por separado.
A PAH conseguiu grandes cousas grazas á unión de xentes dispares, que se revelan cada día contra os usos e abusos que se converteron en costumes . !E o que queda por facer!
Este vídeo é unha homenaxe a todos os que se unen, co afán de cambiar aquilo que lles vén imposto e, á vez, un empuxún a que entredes a formar parte dos diferentes Movementos Sociais.

Ven con a PAHVIGOTUI_BM


Alberto Albés Pérez

TV-PAH

Europa contra la Ley Hipotecaria Española

¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años? ¿Qué pasaría si todas y cada una de las hipotecas firmadas contuvieran al menos una cláusula abusiva que un juez debería haber declarado nula pero que no pudo revisar porque se lo prohibía la legislación española? ¿Y si a causa de esa o esas cláusulas usted hubiera perdido la vivienda? ¿Y si los gobiernos de distinto signo político no hubieran velado en todos estos años por la protección del consumidor a pesar de los reiterados avisos lanzados desde Europa? ¿Y si la mayor instancia judicial europea respaldara lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) viene denunciando desde hace años?
“Podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la Directiva 93/13/CEE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal”, decía la PAH justo después de la publicación de la última sentencia del TJUE
¿Y qué pasará con todas estas familias, las que ya han perdido su vivienda? Macías indica que es necesario “abrir un mecanismo de reparación del daño causado a cientos de miles de familias que han sido ejecutadas con una legislación ilegal.
Y los varapalos se fueron sucediendo:

LINEA TEMPORAL : La PAH despues de recoger 1,5 millones de Firmas presenta la Iniciativa Legislativa Popular .Sucesivas sentencias del TJEU han dado un mazazo tras otro a ley Hipotecaria :Llega el (caso Mohamed Asís )l por violación sistemática del derecho a la defensa y se denuncia que tampoco permite que el Juez sea competente para apreciar clausulas Abusivas. En Julio del 2014 el TJEU (Caso Morcillo ) establece que la Legislación Española vulnera el derecho a la "Tutela Judicial Efectiva" A partir de ahi sucesivas sentencias contra los intereses de demora declarándolos abusivos Después las Cláusulas Abusivas A finales 2015 se declara que el Plazo de un mes es ilegal y llegamos a Las Clausulas Suelo y en 2017 la sentencia del TJEU sobre la "Cláusula de Vencimiento Anticipado"

https://youtu.be/UPEmGSownNo

 Guetos Non .A Cidade Dual 


Hai pouco preguntabámonos: Que facemos coas vivendas baleiras? “Parque Social da Vivenda Si, pero onde?”. 

 A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión. Diciamos: Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras deben ser “preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternativamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal”; é dicir, nin a entidade financeira, nin as Administracións local ou Autonómica, poderán ofertar unha vivenda sen saída comercial nun barrio degradado. Nin tampouco está no noso ánimo consentir o desterro fora do lugar de arraigamento das familias ou da xente desafiuzada

Nos barrios marxinais son abundantes as vivendas inadecuadas ou de escasa superficie, o abandono de espazos públicos, o illamento dos servizos públicos,  un alto índice de apiñamento, unha forte presenza de núcleos de infravivenda, e mesmo a proximidade a infraestruturas indesexables  (vertedoiros, incineradoras, áreas industriais degradadas, etc.)

Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e alumeado público. E, a miúdo, padecen unha delincuencia endémica.

   🔹Conflitos e Convivencia

Os conflitos coa veciñanza  son habituais, así como a sensación de inseguridade. É inadmisible que a Xunta siga coa mesma política de apiñamento. A VPO, e moito máis aínda o “Parque Publico da Vivenda”, non debe seguir o modelo dos anos 60, das casas sindicais ou “casas baratas”, que xa demostraron o seu fracaso.  Hai que investir en programas de inserción social; a pobreza, o esquecemento, a segregación e a falta de recursos e investimentos fan crecer sentimentos de que “se o estado non fai nada polo meu, por que ía eu a preocuparme dos demais?”.  Este é un fenómeno que foi amplamente estudado. 

Dise que “se hai algún elemento ou factor, de entre todos os que compoñen a Situación Social do Benestar, que sintetice e de modo claro indique (que sirva de indicador sociolóxico) cal é o nivel de Benestar ou Malestar Social dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vivenda que habita, e as súas condicións de aloxamento”. 

A Xunta ten que investir en “programas de intervención social ” e non deixar degradar a convivencia entre veciños. É inadmisible.  

Opoñémonos os “Edificios Gueto”. A vivenda Social ten que estar distribuída por toda a cidade, abandonando as políticas “de casas baratas” que vivimos baixo o franquismo e que tantos problemas sociais crearon nos anos 80, tras a crise e a reconversión industrial do País.

As cidades adoitan estar en constante transformación, tanto no social como no urbanístico. Nos últimos anos vimos aparecer nas nosas rúas novas tribos urbanas que conseguiron “revitalizar” zonas tradicionalmente deprimidas, converténdoas nas novas zonas de moda.
O problema chega cando este proceso chamado  xentrificación,  que nun principio podería parecer beneficioso,  despraza e marxina aos seus habitantes tradicionais, que non poden seguir co novo ritmo económico que empeza a adquirir a zona ante a chegada de veciños  cun maior poder adquisitivo. Segundo sociólogos e arquitectos, este proceso ten catro fases: abandono do barrio, estigmatización, rexeneración e mercantilismo, aínda que tamén pode sumarse unha quinta etapa, a resistencia.

   🔹A cidade dual

A cidade, na orientación dada polo urbanismo funcionalista mercantil, onde o urbano e as persoas son meras mercadorías, é levada á súa máxima expresión, pois aplica a separación de funcións urbanas e, en vez de ser un factor de inclusión e de convivencia ,é favorecedor da segregación espacial, que sitúa e distancia aos grupos segundo os seus “atributos sociais ”, étnicos, ou mesmo pola súa “forma de ser” ou de pensar e, sobre todo, do poder adquisitivo.. Actúa favorecendo ou desfavorecendo, nunha perspectiva que vén considerar aos suxeitos como obxectos que se distribúen polo conglomerado urbano, segundo o seu valor e capacidade mercantilizada. 
Así pois, a distribución no espazo urbano segundo esta nova lei de que “tanto tes tanto vales ” establece localizacións singulares e diferenciadas na cidade, na extensa urbe,   segundo a súa capacidade de acceso aos recursos,e dicir, segundo á súa capacidade adquisitiva. A segregación espacial será   causa, e á vez efecto, desas múltiples fragmentacións que, a modo dun circulo viciado, poñen de relevo a tendencia á consolidación dunha cidade dual.
A “cidade dos lugares” convértese, para determinados barrios, na trastenda da cidade escaparate . Uns son desprazados cara ás periferias sociais e territoriais, quedando así á súa sorte, como refuxios endogámicos de supervivencia ,e atópanse, de forma crecente, inhabilitados para incorporarse á cidade dos “escaparates ” e “das oportunidades”. Isto pon de relevo a perda de atributos do Estado de benestar, no referente á súa capacidade para regular o mercado, para planificar a economía e para garantir as prestacións sociais aos sectores mais vulnerables da sociedade.  

  

🔹Por último temos que Citar o fenómeno das URB PANTASMAS

O próspero negocio do ladrillo entrou en decadencia coa chegada da crise financeira, na que a especulación urbanística tivo un papel central. As vivendas sen terminar ao longo e ancho da rexión son un vivo recordo do desastre 

 

Son as cicatrices  ou feridas abertas  da especulación inmobiliaria que encheu  toda España de pisos, chalés e urbanizacións que en moitos casos a crise pillou a medio facer. E así quedaron. Esqueletos do que ían ser as vivendas de centos de persoas que agora ven destartalada a oficina portátil que albergaba o piso piloto, unha maqueta do soño feito realidade.

A crise deixou decenas de casas a medio facer. Unhas coas paredes xa encaladas, outras nas que só deu tempo a construír a estrutura de formigón, todas sen portas e sen xanelas. Din que naquelas nas que xa estaban instalados os baños, os canos ou a rede eléctrica, algúns aproveitaron para acudir ao saqueo dos materiais útiles.

A quebra das construtoras, promotoras e inmobiliarias trasel estalido da “burbulla” foi a principal causa do abandono de decenas de vivendas en construción

Mentres os anos pasan sen solucións claras nin homoxéneas, este panorama deixa paisaxes desamparadas en pobos e cidades. As estruturas de cemento sobreviven xunto a carteis publicitarios que mostran no que se ía a converter o lugar. Edificios e chalés con patios rodeados de vexetación, piscina, garaxe, e familias sorrindo: Vivendas de dúas e tres habitacións, preto da cidade e dos principais centros comerciais, “entra e infórmache”, lese aínda nos letreiros xunto ao piso piloto. 

Segun O Confindecial hai moitas persoas que se apuntaron a unha cooperativa ou compraron sobre plano e perderon o seu diñeiro que pensan que non o poden recuperar porque non asinaron nin un aval bancario nin contrataron un seguro que garantise as cantidades adiantadas. o Tribunal Supremo, a través de media ducia de sentenzas, foi dando claramente a razón aos compradores.

🔹Cústanos moito dar unha soa solucion xa que en enfinidad de casos estes proxectos que se viron salpicados por irregularidades urbanísticas.En calquera caso calquera solucion pasa por ter enconta alguns destes principios :          ▪️ 1/ Devolución do diñeiro aos compradores 

          ▪️2/ Estudar a necesidade social destas Promocións construídas en Plena tolemia inmobiliaria Necesítanse estas Vivendas ?. Son sustentables econonomica e ecoloxicamente ? 

          ▪️3/ Seguir o rastro deixado polas Promotoras ,construtoras  e Banca para que reparen e paguen o dano causado (incluído o medioambiental ) Aínda que este Goberno saíu en defensa de Banca e Constructuras. En 2016 entraba en vigor a reforma da Lei de Ordenación da Edificación (LOE), que recolle que «as cantidades entregadas a conta só estarán aseguradas unha vez que se obtivo a licenza de obras para poñer en marcha a promoción».

         ▪️ 4/ E non se debe cosentir que se utilizen esas promocións e Urbanicinaciones para “Crear un Parque Publico da Vivenda” (Os imaxinades esas promocions ,que estan “en medio da nada” en rexions como Murcia o interior da costa meditrerranea, destinadas a  aislar , arrinconar a todo un sector da poboacion  por motivos exclusivamente económicos ?) Aínda que é certo que as dificultades son grandes ,para que se faga realidade un proxecto nesa dirección, a tentación da Banca de desfacerse destes “activos” e limpar sua imaxe  non o é menos grande .  
Non imos consentir que a Política de Vivenda do PP e a BANCA dedique partidas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios as aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir, ancorar a vivenda social aos barrios mais degradados, o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.


             Vivenda Social Se .Guetos Non 

              A.Telmo 


                                                                                                                                                                                                                                                           

Homenaje a Carlos Macias 

 El estaba ahí , no era facil hacer lo que se ve en el Video Levantarse en un foro internacional y pararle los pies al PP “el partido de los desahucios” ,como bien dice @CarlosMacias

                                                               

                                                    RESUMEN RAPIDO DE DATOS


                   1.Buenas Practicas-

 • Ejecuciones hipotecarias desde 2007- III Trim 2016: 710.382
 • Resultado real:  33.765 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, 7  con una quita y en 6.674 casos se acordó la dación en pago. (informe  seguimiento)

                     
2. Falsa Moratoria desahucios: 

 • Desahucios desde 2008- III Trim 2016: 498.089
 • Resultado real:  24.000 familias (según declaracions De Guindos)

 
                 3.Fondo Social de Viviendas->

 • Desahucios desde 2008: 498.089
 • Resultado real: 6.108 contratos de alquiler

 
       Enlaces de PAH comunicados


http://afectadosporlahipoteca.com/2013/08/07/recurso-inconstitucionalidad-pah-derechos-humanos/
 

http://afectadosporlahipoteca.com/2015/03/04/segunda-oportunidad-no-es-oportunismo-tramposo/
 

                  @Carlosmacias  Un abrazo compañero 

                                                                      A.Telmo (  da PAHVigoTui_BM  ) 

 Vivenda Social ,Onde?.Polo dereito o arraigamento.

A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión .Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras,os grandes garfos, o a SAREB e Administraciónes Públicas tanto local como Autonómica deben ser preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternadamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal; é dicir, a entidade financeira ,nin as Administracións local ou Autonómica NON poderán ofrecer unha vivenda sen saída comercial ,fora da residencia o municipio habitual ou nun barrio degradado.

-Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados ou en lugares da xeografia de escasa saida mercantil ou especulativo  o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras o amparo dos Plans  da Xunta como o devandito Convenio de Vivenda Baleira , para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.

Os Bancos din ter 2600 Vivendas baleiras O Convenio da Xunta D 17/2016 reacolleu a 72 familias ocupan vivendas cedidas por entidades financeiras no marco de diversos convenios de colaboración cos mesmos ,pero é curioso que non dispoñamos de datos de cantas familias ou persoas foron reacollidas polo Convenio de Vivenda Baleira na súa vertente de colaboración con vos Concellos 

E a Xunta do PP segue veña e dálle que  os Concellos deben sumarse a ” ao Convenio para crear unha bolsa social dispoñible.” Co fin de ocultar a súa inutilidade : ata hora só fixérono algo mais de 39  Concellos en toda Galicia ou sexa nin os Concellos do PP rubricárono . Sabedes por que ? Porque é maldito fume, para que hai que apuntarse ?: Queren dicir que os habitantes de Galicia teñen recortados os seus dereitos ,segundo a localidade onde habitan ? A Xunta sabe que non é así, o exemplo témolo a diario xa que recentemente na nosa cidade hanse “trasladado” ,desarraigado a familias a Concellos lonxe de Vigo simplemente porque alí existía dispoñibilidade de vivenda ,pero non porque ese Concello estivese adherido ao Convenio senón por ABANCA tenia cedido dous pisos ,como constatamos cos desarraigamentos a MOAÑA ,CEE ..ou mais recentemente nos arredores de COVELO   Ourense que se pon como cidade que se asinou o ditoso convenio so dispón a *dia de hoxe de tres vivendas para emerxencia pero que non proceden como consecuencia desa firma e mira que xa choveu ,sinó de actuacions para recuperar casas dos mestres ,*medicos etc no rural .

Quérenos facer crer que non se negocia  a cesión de Vivenda Baleiras porque o Concello non asinaron o Covenio ?  Cousa discutible xa que se estan adheridos a ese “Convenio” polo acordo  de FEGAMP _Xunta.

O Convenio da Xunta supón 

 1.    Desarraigamento 
 2.     É restritivo e inxusto 
 3.     Non ofrece seguridade habitacional: (máximo de 36 meses, )

Isto non exime as responsabilidades das Administracións Locais que na maioría das ocasións carecen da Vontade de arranxar a Vida das Familias pendentes de quedar na rúa 
En Vigo a PAH ,asi como outros MMSS hanlle traslado a Abel Caballero unha serie de medidas para paliar este drama (ler en leste mesmo Blogue ) a resposta foi sempre o silencio e o desprecio .

Dereito ao arraigamento 

Vivendas Sociais na Vivenda Habitual ou termino municipal 

Por unha LeiGalegaDaVivenda

UN TEITO NON É UN FOGAR

 
UN TEITO NON É UN FOGAR

QUE É UN TEITO? 

Calquera teito só permite gorecerse, pero non é un fogar entendido no seu sentido máis amplo de pertenza, seguridade, integración .es dicir, un lugar onde estar a cuberto das inclemencias do tempo, basicamente. En ningún caso pódeselle dar ao teito o significado pleno dun fogar, o lugar onde ser persoa con todo o seu sentido. 


QUE É UN FOGAR? 

Segundo o Dicionario da RAE, fogar é a casa ou domicilio dunha  familia, persoa ou grupo de persoas  que viven xuntas, que conviven  

.Trátase de crecer no sentimento de fogar, como sentido e vivencia onde atopo a calor, porque pertenzo, sinto protexido, podo crecer se o quero, podo aprender, compartir, soñar, xogar; porque se me falta alimento ou vivenda, leste “calor”comunidade? envólveme, apóiame e sérveme de plataforma para volver empezar 

Así, FOGAR é un espazo onde ser persoa, onde vivir con calidade de vida, con dignidade. 


Non loitamos por un Teito Loitamos por Fogares 

El ALQUILER ,NUESTRA DIANA 

El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 8,8% durante el primer trimestre de 2017, dejando el precio por metro cuadrado en 8,9 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista.

“Los precios de los alquileres están subiendo con fuerza porque la demanda es muy superior a la oferta
El alto nivel de desempleo y la bajada salarial que se produjo durante la crisis han hecho que el alquiler sea la única opción para miles de ciudadanos, lo cual supone que el volumen de viviendas para arrendar que hay en el mercado sea insuficiente.

No hay Politica social de Alquiler .La SAREB  acumula miles y miles de pisos y se han convertido en la mayor inmobiliaria del Pais, a costa de acumular vivienda transferidas del rescate de las CAJAS como por ejemplo el ladrillo tóxico’ que Novagalicia Banco le transferirió a finales  de 2012.  Otras viviendas de la SAREB proceden de los miles de desahucios :Son nuestras por derecho .

.El Gobierno del PP ya anunció que no piensa intervenir para regular el precio de la “Vivienda de Alquiler”,ni modificar la actual ley que regula el alquiler: en el 2013, con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ya alertamos de que la reducción de los contratos a tres años dejaba desprotegidos a los inquilinos  

Renovar su alquiler se ha convertido en una pesadilla . Así que, esta historia probablemente es  muy familiar… casero y inquilinos, esta  condición tan sometida a obligaciones y tan libre o con los escasos derechos…No queda otra que  #Organizarse¡¡

¡Se va a acabar, se va acabar, dos fianzas por alquilar…¡


✅ El Alquiler está en el centro de la diana de la lucha por una Vivienda digna :Nuevos Tiempos Nuevas tareas La PAH necesita mayor vertebracion Hay demasiadas parcelas y estas parecen desarrollar vidas autónomas

Hemos perdido presencia y esta es muy desigual segun que territorios La PAH es fuerte ,debe adaptarse a tiempos donde el problema habitacional pone su acento en la Vivienda como mercancía 

Hay vida y trabajo por hacer .

 • A la calle porque la vivienda social no se vende, se defiende.
 • PAH es V de Vivienda Digna ;Alquiler Estable y Alquiler Social 
 • Parque publico de la Vivienda La SAREB es nuestra ¡¡

Comunicado contra el Cierre del albergue Dignidad

Desde la organización de la Acampada Contra la Pobreza queremos hacer las siguientes matizaciones ante próximo cierre del albergue Dignidad : 
1. Este albergue y su responsable, el pastor evangélico Suso Aguayo, prestan un servicio a una media de 50 personas en nuestra ciudad, cosa de sobra conocida y utilizada por Asuntos Sociales de nuestro Concello en numerosas ocasiones para paliar la escasez de plazas para personas sin techo.

2. El Albergue Municipal consta de 38 plazas (30 para hombres y 8 para mujeres) en una ciudad de más de 200.000 habitantes, lo que es a todas luces claramente insuficiente para cobijar a las personas que lo necesitan.

3. Para empeorar todavía más esta situación, las plazas que los Hermanos misioneros de Teis concertaban con el Concello para albergar a las personas que o bien no tenían plaza en el Centro Municipal o bien los que ya habían pernoctado 10 días (plazo máximo que fijan las normas municipales de estancia), desaparecerán en breve con la privatización de estas últimas .

4. La actuación policial ha sido claramente desmesurada y la inspección que se ha llevado a cabo, como declara Suso Aguayo, es una provocación a quienes solo tratan de ayudar a las personas más desfavorecidas.

5. Por todo lo anteriormente dicho, desde la Organización de la Acampada contra la Pobreza, ofrecemos nuestro incondicional apoyo a Suso aportando tiendas de campaña para que se sumen a la realidad social que venimos denunciando desde hace ya más de 70 días en la Plaza del Rey. Esto lejos de quitarnos la razón en la protesta que estamos llevando a cabo, nos la da, mostrando además lo poco importante que para esta administración son nada menos que 50 personas sin hogar. También nos da la razón cuando denunciamos que en nuestra ciudad hay personas sin recursos que duermen en la calle y no están siendo atendidas por el departamento correspondiente, que las ayudas son claramente insuficientes para solucionar la pobreza cada vez más acuciante y como no, Vigo es la ciudad gallega con mayor número de desahucios diarios.

6. La única opción que nos queda ante este panorama es seguir día a día denunciando con nuestra presencia en la Plaza del Rey la situación de necesidad extrema de una parte importante de personas en Vigo y continuar recogiendo firmas de quien como nosotros cree, que esta situación tiene que cambiar. 

Os esperamos en la Acampada Contra la Pobreza.  
PAHVigoTui_BM

El derecho a los suministros básicos no entiende de régimen habitacional


Ante los casos de suministros irregulares en viviendas recuperadas la  APE exige que se asegure la regularización de estas situaciones y se  deje de criminalizar a las familias vulnerables a quienes no se ha dado  ninguna alternativa
Reclamamos a Endesa, una vez más, contadores de luz para las familias que se han visto obligadas a recuperar una vivienda.

Según  la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el PIDESC, el contenido  del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos  naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la  calefacción y la luz.

La  realidad social vivida en el país en los últimos años, ha afectado muy  duramente a una gran masa de la población que no ha podido mantener su  vivienda. Esta situación de exclusión residencial ha dado como resultado  la necesidad de buscar alternativas habitacionales a todas aquellas  personas que han sido privadas de este derecho por cuestiones  especulativas que han afectado al mercado inmobiliario.

La  negativa por parte de los agentes responsables de la crisis  inmobiliaria a regularizar las situaciones de estas personas y familias,  que sin otra alternativa han tenido que recuperar una vivienda de su  parque inmobiliario de personas y familias que se han visto obligadas a  encontrar una solución a su demanda habitacional, ha avanzado en  paralelo a la negativa por parte de las empresas que forman parte del  oligopolio energético a garantizar el derecho de acceso a los  suministros básicos. 

Por ello, desde la APE queremos dar luz a esta problemática y hemos hecho una encuesta entre las personas y familias  que participan habitualmente de nuestras asambleas y que se encuentran  en situación irregular con los suministros. De la encuesta hemos sacado  datos alarmantes entre las que destacan  que el 70% de las familias que viven en viviendas recuperadas y sin  suministros básicos regularizados viven menores y en el 18% de los casos  personas mayores de 65 años (para ver informe aquí [http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/04/170403_conclusions-formulari-subministraments-punxats_vfinal.pdf]

Ante  este contexto, hoy nos encontramos con cantidad de familias seguidas  por servicios sociales, empadronadas en el hogar -y algunas incluso con  el certificado correspondiente que garantiza que la instalación  eléctrica es correcta (boletín azul) – que se dirigen a la compañía para  dar de alta la luz, y que reciben una negativa tras otra, especialmente  por parte de Endesa, Se les niega este derecho por el simple hecho  de no tener un título en la vivienda, condenando a estas familias a  vivir en la oscuridad. Y no sólo eso, sino que se las criminaliza en  muchos casos denunciándolas y llevándolas a juicio de unas familias, que  cuando en realidad ellas querrían intentar regularizar la situación de  sus suministros y es la empresa quien no las deja.


 No son casos  aislados y hay que darle respuesta de una vez por todas, es por ello que  presentamos una decena de casos de familias seguidas por servicios  sociales, empadronadas en la vivienda y con el boletín azul que  certifica que la instalación eléctrica es correcta. Ahora sólo es  cuestión de voluntad de Endesa el dar luz a estas familias.

¡Desde  la Alianza contra la Pobreza Energética tenemos muy claro que no nos  detendremos hasta que Endesa no deje a ninguna familia en la oscuridad!

 https://youtu.be/VelpStJ8ueI

Vivenda Publica Se .Pero onde ?

Ao redor de 1.000 millóns de persoas residen en barrios marxinais e vivendas inadecuadas, unha cifra que aumenta pola crecente urbanización, o incremento demográfico e polos movementos migratorios Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e iluminación público. A miúdo, a delincuencia é endémica, e as mulleres e as nenas son as máis expostas a ese risco. O desemprego, o subempleo e o custo do transporte a lugares distantes de traballo agravan as dificultades

As desigualdades no espazo urbano 

Dise que “se hai algun elemento ou factor de entre todos os que compoñen a Situacion Social do Benestar que sintetice e de modo claro indi­que (sirva de indicador socioloxico) sobre cual é o nivel de Bens­tar Social ou de Malestar dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vi­venda que habita, ou o das súas condicións de aloxamento”.

A infravivenda ,o chabolismo son os casos mais extremos dun Urbanismo insolidario . Pero que este tambien reflíctese que gran parte das “chamadas casas baratas “sitúanse nos barrios marxinais ou periféricos das cidades con equipamentos basicos peores

A politica de vivenda debería ser un potente instrumento reductor de desigualdades.» Lamentablemente, da politica de vivendas na España actual non se pode dicir tal cousa. Nin PP nin PSOE tiveron o suficente coraxe nin valentía na construcion de VPO, non se combateu o chamado “efecto ghetto” .  A residencia nestes barrios, é estigmatizante. Vivir nestas zonas asóciase a escaseza de ingresos, a desviación moral, e iso ten connotacións en todos os ámbitos da existencia e na vida das persoas .

“Recibes peor atencion da Admistracion e eres mal visto” .Infravivenda, precariedade, delincuencia, economía informal-ilegal, confinamento, estigmatización, desorganización, violencia. Todos estes termos remiten á sensación de degradación .A pesar de todo o devandito, a cidade segue sendo o espazo para as oportunidades e a liberdade da cidadanía  e as súas ideas e potencialidades . É posible facer outra cidade é necesário unhas novas leis da Vivenda. Unha leyPAH onde se impulse o potencial emancipador que a cidade ten .O acceso á cultura ,á mestizaxe,ás novas creacións .Todo é posible con unha optica que poña a vivenda e a cidade ao servizo da persoas 

Parque Social da Vivenda si,pero onde .Polo dereito o arraigo 

A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión .Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras,os grandes garfos, o a SAREB deben ser preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternadamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal; é dicir, a entidade financeira ,nin as Administracións local ou Autonómica NON poderán ofrecer unha vivenda sen saída comercial ,fora da residencia o municipio habitual ou nun barrio degradado.

-Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual.  É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.

Os Bancos din ter 2600 Vivendas baleiras O Convenio da Xunta D 17/2016 reacolleu a 72 familias ocupan vivendas cedidas por entidades financeiras no marco de diversos convenios de colaboración cos mesmos ,pero é curioso que non dispoñamos de datos de cantas familias ou persoas foron reacollidas polo Convenio de Vivenda Baleira na súa vertente de colaboración con vos Concellos 

E a Xunta do PP segue veña e dálle que se os Concellos deben sumarse a ” ao Convenio para crear unha bolsa social dispoñible.” Co fin de ocultar a súa inutilidade : ata hora só fixérono 39 Concellos en toda Galicia ou sexa nin os Concellos do PP rubricárono ,subscrito Sabedes por que ? Porque é maldito fume .Para que hai que apuntarse ?: Queren dicir que os habitantes de Galicia teñen recortados os seus dereitos ,segundo a localidade onde habitan ? A Xunta sabe que non é así, o exemplo témolo a diario xa que recentemente na nosa cidade hanse “trasladado” ,desarraigado a familias a Concellos lonxe de Vigo simplemente porque alí existía dispoñibilidade de vivenda ,pero non porque ese Concello estivese adherido ao Convenio senón por ABANCA tenia cedido dous pisos ,como constatamos cos desarraigamentos a MOAÑA ,CEE ..ou mais recentemente nos arredores de COVELO   

Quérenos facer crer que non se negocia cos BANCOS a cesión de Vivenda Baleiras pq o Concello non asinaron ? , cousa discutible xa que se estan adheridos por un acordo o de FEGAMP _Xunta.

O Convenio da Xunta supón 

 •   1º Desarraigamento 
 •    2ª É restritivo e inxusto 
 •    3º Non ofrece seguridade habitacional: (máximo de 36 meses, )

Isto non exime as responsabilidades das Administracións Locais que na maioría das ocasións carecen da Vontade de arranxar a Vida das Familias pendentes de quedar na rúa 

En Vigo a PAH ,asi como outros MMSS hanlle traslado a Abel Caballero unha serie de medidas para paliar este drama (ler en leste mesmo Blogue ) Resposta ,silencio ….

Por unha LeiGalegaDaVivenda Unha Lei PAH

Reforma da LAU :Aluguer estable e alcanzable 

Dereito a arraigamento 

#HaiLeiPAHvivienda.

Pd: Vecinificar. É un concepto que empregamos para referirnos a gañar espazos públicos para os veciños para o seu uso en clave de proximidade onde os veciños poidan realizar actividades cotiás para unha boa calidade de vida. Sería, pois, o oposto á xentrificación. Unha reconquista Niso deberiamos estar xuntos ,unidos e sen fisuras .

A.Telmo

Rajoy dice que el Ejecutivo “hará todo lo posible para que la BANCA no pague 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo ha decidido aplazar la aprobación del código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, pero se compromete a encontrar una solución extrajudicial.


Las autopistas radiales quebradas no van a ser el único rescate con dinero público que se acometa en 2017. Los contribuyentes españoles también tendremos que hacernos cargo del grueso de la devolución de las cláusulas suelo de Abanca, debido a las ventajas que concedió el fondo público de rescate bancario (FROB) al venezolano Banesco de Juan Carlos Escotet para que se hiciera con la antigua Novagalicia (NCG Banco). El impacto potencial de la sentencia europea se sitúa entre 550 y 700 millones, de los que el 85% correrá a cargo del erario público, aproximadamente la mitad del precio fijado en la compra (1.003 millones).

Así se estipula en el documento de condiciones de la venta de las cajas gallegas nacionalizadas tras recibir 9.052 millones de ayudas públicas. En la página 5 establece que “el FROB se compromete a compensar en un 85%de las cuantías a las que NCG Banco deba hacer frente como consecuencia” de una serie de contingencias, entre las que se encuentran los ajustes de valoración de los inmuebles traspasados a Sareb (el llamado “riesgo Sareb”), el arbitraje son sus anteriores proveedores de seguros (Aviva), las sentencias por preferentes y subordinada posteriores al arbitraje, los swaps de tipos y “la responsabilidad de NCG Banco derivada de las reclamaciones relativas a la comercialización de préstamos hipotecarios con la inclusión de cláusulas suelo concedidos a partir de octubre de 2008”.

Total que a pesar de la sentencia del TJEU 

La devolución de lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo a los afectados no va ser facil 
Los bufetes de Abogados han aumentado el numero de clientes que esperan ganar los pleitos .
Desde la PAH plantearemos documentos gratuitos a disposición de todas pero tambien sabemos que SOLO la presion logrará evitar  que este gobierno deje la sentencia Europea reducido a un CODIGO DE BUENAS PRÁTICAS que se suscribirían de forma voluntaria las entidades 

La PAH debe parecerse a la PAH : PAH de Vivienda

Cuando estalló las crisis la sociedad civil demostró y dió una lección a los sectores partidarios y demostramos que se puede hacer política sin ellos Fuimos capaces de desplegar unas movilizaciones y de participacion popular nunca vista

LA PAH fue quien de despertar una corriente de simpatia entorno a unas demandas que la inmensa mayoria de la poblacion las hizo suyas 
LA ILP supuso no solo la culminación de todo esto sinó la capacidad de ser en aquel momento la unica oposicion de facto al gobierno del PP pero también al bipartidismo que de alguna manera también sustento politicas tremendamente injustas y crueles

Tambien es momento de recordar a los compañeros que se han quedado en el camino ¡¡No son suicidios gritamos es un genocidio financiero. ¡¡

Pero la movilizacion ciudadana no es solo la PAH. Fue también las Marea Blanca ,la verde ,la lucha contra pobreza y sin duda antes un movimiento que dejó un poso profundo ,me refiero al NUNCA MAIS .
La PAH  ha puesto el dedo en llagas bien visibles del sistema político español. A ellas se añade el problema que supone la existencia de una estructura institucional particularmente distante, cual es la Unión Europea, cada vez más influyente sobre las decisiones políticas del Estado español .Se popularizaron  en forma de lemas o consignas, como: “No nos representan”, “Le llaman democracia y no lo es”, “No es democracia; es partitocracia”.
Quienes han sido elegidos para puestos de representación deberían tomar nota de las insatisfacciones existentes respecto a su forma de representar a su electorado. Y la llamada Nueva Política debería cuidarse de arrogarse méritos que corresponden a la sociedad civil .

la PAH cuestionó la esencia misma de la calidad democrática de nuestro pais y fue capaz de ir tan lejos como nunca se habia ido antes y salir fortalizido de esa apuesta :Los Scraches .Se cuestionó la propia representación Se arriesgó mucho ,pero el respaldo popular sobre el que estábamos asentados nos permitío ir a los parlamentarios e interpelarlos en la calle .De nada les valió acusarnos de ser ETA ,la PAH aguantó . Visto desde hoy ,no exagero en decir que ningún movimiento ciudadadano y menos politico se podria permitir ni plantarse tal movilizacion sin sufrir una derrota .


Nuevos Tiempos Nuevas tareas 

 La PAH necesita mayor vertebracion Hay demasiadas parcelas y estas parecen desarrollar vidas autónomas .Necesitamos formar cuadros ,
Hemos perdido presencia y esta es muy desigual segun que territorios La PAH es fuerte ,debe adaptarse a tiempos donde el problema habitacional pone su acento en la Vivienda como mercancía 

Hay vida y trabajo por hacer .

A la calle porque la vivienda social no se vende, se defiende.

A.T.

Caballero ¿Cómo garantizar el derecho a la vivienda desde los municipios


La Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LBRL), en los art.  25 y 28, estipula las competencias en el ámbito local, y establece que:

 • Las administraciones locales son responsables del planeamiento, la gestión, la  ejecución, la disciplina urbanística, la planificación urbana y de la gestión del suelo  
 • Las corporaciones locales se encargan de la gestión y la administración de su patrimonio público de viviendas y de suelo.
 • Podrán ejercer competencias en todo aquello que contribuya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal
 • Además, los ayuntamientos están facultados para complementar las actividades
  que lleve a cabo el resto de administraciones públicas en materia de vivienda. 

Sr Caballero le emplazamos a firmar estos principios de protecion de los DDHH en materia de vivienda


Fdo PAHVigoTui

Os Movementos Sociais, a Política Partidaria e a Unidade de Acción.

Conformar listas non sempre vén acompañado de comportamentos dignos…

1º Nos debates sobre a “nova política”, non é raro que aparezan referencias aos “movementos sociais”. Unha cuestión antipática, pero tamén crucial, consiste en pescudar se realmente existen, canta xente forma parte deles e que influencia exercen.

Moitas veces idealízase aos MM.SS. (movementos sociais) como algo que non ten os vicios dos partidos, a final de contas a sociedade civil somos esa “gran cousa” que todos desexan, como quen leva uns zapatos novos

2º Na pasada cita electoral  uns e outras  buscaban  esa “gran cousa con titulación de activista social ” para completar as súas listas.

Procurando aquí, alí e acolá … A varias compañeiras pedíronlle que se postulasen ,non foi meu caso teño que engadir .Veume á memoria unha frase dun politico de moda  “Para nós a unidade popular constrúese fundamentalmente coa sociedade civil e imos apostar por incorporar ás nosas listas a xente e a sectores que no son da( nosa organización ) ..”. A función dos MM.SS. non é ter postos en listas, aínda que non digo que non sexa valioso, creo eu se deberían preocupar mais polo contido, das propostas xa que iso é contar efectivamente cos MM.SS. , levar por exemplo #As5DeLaPAH, xa que de non facelo, non ter presente algo tan xusto e tan elemental é algo que non di moito das conviccións do ofertante.

Repetimos que non somos un espazo de recheo.

Sabemos moi ben que persoas retuitean un simple tuit ou dan un gústame nas redes sociais ou na páxina web da PAH. Non somos de pasar lista, pois decatámonos de que non somos o centro do universo, mais ben somos «pouquiña cousa» e tamén é posible que os tempos non nos deixen estar ao tanto de todo. Pero non consentimos o ninguneo no día a día e despois chegada a cita parézalles moi importante sentar a unha activista da PAH en “a súa mesa” ,na súa lista

Por iso parécenos risible ese empeño en poñer activistas da PAH nas listas das organizacións como guinda ou adorno dunha candidatura que quizais xa estaba mais que configurada .

Tras o 15 M os partidos e tamén os sindicatos saben que perderon o privilexio exclusivo da acción política e decátanse de que é posible que amplos sectores da sociedade civil se organicen politicamente sen eles; son conscientes de que é necesario comunicar eficazmente sen intermediación mediática e igualmente perciben que é necesario crear contidos de importancia transcendental, A PAH Vigo-Tui e a PAH no seu conxunto á que pertenzo é boa proba diso: a súa capacidade de marcar a axenda e demandas é incuestionable…

A cidadanía non respectará a delegación pasiva, pois a política de cúpulas e sen participación activa da propia cidadanía morreu…

.

Non somos adornos.Non somos recheo

Desde o ano 2012 as protestas na rúa descenderon. Moitas veces afírmase que o movemento pendular dos últimos anos depositou todas as esperanzas nas urnas; non podemos deixar de valorar o efecto negativo desa esperanza non totalmente insatisfeita

A PAH (Plataforma de Afectadas/os pola Hipoteca) foi capaz de crebar a versión oficial que nos condenaba á soidade, ao medo e á fatalidade. Unha sociedade deprimida e culpabilizada non se mobiliza, e iso o poder sábeo. Por iso repetíannos todo o día grandes mentiras como que “os galegos [e o conxunto dos habitantes do Estado español] vivimos por riba das nosas posibilidades”, “temos o que merecemos”, “hai políticos corruptos porque neste país xa se sabe que todo o que pode rouba”, ou o clásico “non hai alternativa”. Crear a conciencia da solidariedade e apoio mutuo, de maneira que nunca máis ninguén se senta soa/o, e que xuntos #SiSePode

Nun recente artigo líamos que os MM.SS. “Non temos nin media hostia”. Tal é o desgaste e baixón do conxunto dos MM.SS. e de rebote medrou tamén un sentido patrimonialista de cada organización social, un “narcisismo das pequenas diferenzas”. Unha visión estreita da necesidade da unidade. A necesaria unidade de accion da que falo non pode ser entendida como a perda dos perfís específicos e necesarios de cada organización [nos movementos sociais] e e así como escoitase decir “vos apoiádenos” o que termina por ser nunha especie de envío mutuo e intercambio de embaixadores para que “non digan que non fomos” Tal é a concepción que algúns teñen da acción unitaria…

Necesitamos da unidade de acción naquelas cousas que nos unen, deixando a actividade propia, importante e necesaria no plano que lle corresponde. Porén as convocatorias unitarias son cada día mais necesarias, promovendo o respecto mutuo e os acordos previos que deben ser respectados. É bo incorporar certa xenerosidade. Cada día desprezo máis o dogmatismo que resulta absurdo, do mesmo xeito que o exceso narcisista dos egos desmedidos
A realidade deixou un panorama con luces e sombras. Un escenario de avances relevantes e aspiracións incumpridas. Particularmente, produciuse certa frustración dalgúns sectores sociais perante o relativo fracaso das mellores expectativas de ter un papel determinante nun posible Goberno de Progreso.

Pero esa tendencia subxectiva corre o risco de converterse en pasividade ou, o que é peor, desconcerto e pugna por eludir «aprendizaxes» e «responsabilidades». O grave sería non adecuarse á nova realidade co redeseño da estratexia de cambio. Así, é conveniente profundar nas características da situación actual e as leccións da última experiencia para conseguir o máximo de unidade no diagnóstico e, sobre todo, conformar unha nova orientación e dinámica política. O problema é difícil de resolver e adquirirá unha envergadura pero é necesario volver á mobilización social .Trátase dun debate amplo, sereno, unitario e construtivo para adecuar, xunto co resto do tecido asociativo, movementos veciñais, sociais e xente progresista, o gran proxecto colectivo de cambio que impulse a movilización social .

Fronte á resignación e o fatalismo seguen vixentes a indignación e a aposta transformadora do SI SE PODE. Sen os MM.SS, Sen #Las5DeLaPAH o cambio non será posible.

*Adolfo Telmo Pérez é médico e menbro da PAHVIGOTUI

Un desahucio es un forma violenta de desplazamiento 

Nuestra lucha contra los desahucios puede adoptar distintas for- mas en el contexto urbano europeo, pero todos los desahucios tienen una cosa en común: la gente pierde sus viviendas mientras los arrendadores, privados o públicos, se benecian 

Un desahucio es un forma violenta de desplazamiento Con el estallido de las burbujas inmobiliarias y el derrumbe del merca- do nanciero en 2008, los desahucios masivos se convirtieron en un símbolo de esa crisis y, de nuevo, en un objetivo para los movimientos sociales urbanos. La señal roja de «stop desahucios» creada por el movimiento español Plataforma de Afectados por la Hipoteca (la PAH) puede verse ahora en ciudades de otros países como símbolo de la 16 lucha contra los desahucios.

1/A pesar de ciertas ideas preconcebidas, ser propietario de una vivienda en Europa no se traduce necesariamente en una mejor calidad de vida ni ayuda a evitar los desahucios 

2/Un factor importante que contribuye a los desahucios es la privatización de las viviendas sociales. 

3/ Tercera conclusión: Las nuevas políticas de vivienda y protección social de diversos países europeos incrementan el número de desahucios.

4/ Cuarta conclusión: El coste desorbitado
de los inmuebles es un fenómeno que afecta a toda Europa. Los desahucios son inevitables en un contexto de caídas de
los salarios y encarecimiento de la vivienda. 

5/ Quinta conclusión: Con la financiarización del mercado inmobiliario se ha disparado el número de desahucios. 

6/ Los desahucios  afectan asimismo a aquellos que viven en las condiciones másprecarias, a los que a menudo también se criminaliza. Se persigue a los sin techo al máximo nivel jurídico posible

Asimismo, esta misma ley también criminaliza a aquellas personas que se construyan sus propias viviendas sin permiso  numerosas personas viven en chabolas de construcción propia 

En toda Europa, la discriminación contra los gitanos provoca que la comunidad romaní viva en condiciones muy precarias, en infraviviendas y sin apenas derechos.

Debido al racismo extremo y generalizado imperante, resulta espe- cialmente difícil encontrar vivienda cuando se pertenece a la comun- idad romaní.

Implantación de Rentas y otros mecanismos de ayuda” por Carlota Voceira da PAHVigoTui 

Texto da exposición de Carlota Voceira da PAHVigoTui

 Agradeceros esta invitacion, a este coloqio que con el titulo de “implantación da Renda Básica e outros mecanismos de axuda”.,nos dais la oportunidad de axistir e exponer una vez mas nuestra lucha por una Vivienda Digna ,a una vida digna, en una Galicia mas justa e equitativa

Primero deciros que las Rentas Basicas o de Insercion no es un tema central en nuestra actividad , como es lógico, aunque si lo sea como explicaré la lucha contra la pobreza ,la exclusion social y los #SuministrosBasicosGarantizados .Son nuestros compañeros de la ODS quienes nos asesoran sobre ello , en nuestras asambleas y colaboramos juntos en campañas de #SuminitrosBasicosGarantizados o #AugaLuzGasParaTodas por poner una campaña reciente y de una repercursion mediatica ,digamos que aceptable ( para unos medios que no les gusta difundir estas cosas) . Segundo es muy complicado ponerse de acuerdo sobre lo que cada una entiende como Renta Básica digamos que nosotras no entramos en esa disquisición y creo que tampoco sería positivo para esta reunión, el hacerlo.

Perdonarme que antes de deciros cuales serían nuestros criterios sobre como distribuir las ayudas a una poblacion cada vez mas empobrecida os recuerde algunos datos sobre los Desahucios en Galicia ,sobre el alarmante aumento de los desalojos por impagos de Alquiler y las estremecedoras cifras de personas que bajo la denominacion de “sin techo” esconden un drama de enormes proporciones y que nos ha dejado en nuestra ciudad una cifra cercana a los 50 muertos en los ultimos años en Vigo. La PAH Vigo ha sido pionera en estos ya 5 años de existencia ,en la denuncia de este problema y poniendo sobre la mesa del Concello de Vigo, varios escritos con posibles soluciones ,sin que hayamos tenido respuesta hasta este momento

Se estima que en España 332.529 personas carecen de un techo.Cada semana fallece en las calles un hombre o una mujer sin hogar. En Galicia hay unas 4.500 personas que viven en la calle y miles en infraviviendas,

Y todo esto en medio de una situación paradójica ,e inmoral :Ya que el estado español es el país de Europa con más viviendas vacías, 13.7% del parque total 3 millones y medio de pisos y con un parque social de viviendas claramente insuficiente menos de un 2% de la vivienda existentes Ademas recordamos que hay 13.504 viviendas de protección oficial vacías.que serían un recurso potencialmente utilizable,si hubiera la voluntad politica ,claro esatá , a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogida en la Constitución

.
Aun así cada dia tenemos que soportar que nos hablen de SUPUESTAS falta de recursos de las administraciones LOCALES y de la XUNTA para hacer frente a la problemática ,lo que contrasta con los millares de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, (Hace unos dias entregamos por registro : una proposicion sobre “la situación en que se encuentran decenas de “urbanizaciones fantasmas”)

Y asi mismo otra con Los inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecucions hipotecarias, se mantienen vacíos Y tambien citar el comunicado sobre los Pisos de Rosalia … .

Por otra parte el Drama de los Desafiuzamentos ,como nos vuelve a recordar Los datos del Instituto Nacional de Estadística sigue en cifras escandalosas Estamos cerca de las 2 ejecuciones hipotecarias al día en Galicia. Y aunque las cifras han descendido los datos reflejan que los embargos de viviendas siguen siendo una realidad en toda España y en Galicia .
Las cifras ademas son engañosas ya que cada dia asistimos a un aumento de las entregas voluntarias de la Vivienda , segundo no todos los desahucios son ejecucion hipotecaria y tercero es alarmante que ya las cifras como decia de desahucios por impago de Alquiler superen a las Ejecuciones Hipotecarias
Y hay que subrarayar que estas “estadísticas troceadas” nos nos hacen ver la magnitud del drama en su conjunto :Desde el comienzo de la crisis se ha desahuciado a mas de 600.000 mil familias lo que si seguimos los datos que el informe de la LA PAH que nos dice que cada desahucio afecta a una media de 4,5 personas ,nos damos cuenta del drama humano que se ha creado
No solo ha sido una estafa ,han muerto personas ,se han rescatado a la banca mientras a las familias se les ha robabado el futuro NOS TIMARON

Criterios sobre las Rentas Basicas

EL incremento de la desigualdad, del empobrecimiento y la exclusión social hacen más necesario fortalecer unos mecanismos de garantía de rentas y recursos,es decir de las Ayudas de Insercion que permitan a toda la población vivir dignamente.

Esta definicion parece no tener discusion

La Xunta de Galicia ha necesitado hacer 120 leyes ,son mas de 200 paginas con el resultado que comentamos : NO lograr parar los desafiuzamentos
La Xunta y el Sr Feijoo despues de varias legislaturas nos dejan 35.000 familias sin ingresos en Galicia ; 56 mil parados mas y 175 mil familias en riesgo de exclusion …Este es el balanace de su Gobierno

La PAH tiene 5 puntos Las5deLaPAH con ellas recuperariamos el control democratico de la economia ,el Gobierno de la gente ,el derecho efectivo a la vivienda y los suministros basicos garantizados.

Como os decia el tema de la RBasica es un territorio minado No todos entendemos lo mismo asi que quiza sea mas practico exponeros como la PAH entiende este tema desde un punto de vista pragmatico Advertiros que son solo unos apuntes muy basicos.

1º Entendemos que la actual RISGA no es ni tan siquiera un buen punto de partida No se entiende como un derecho a garantizar sino algo que despues de sortear cientos de papeleos quiza se te conceda y siempre de forma provisional e hipercodicionada 

2º La cobertura de la RISGA es de 4,08 personas por cada mil habitantes. en Euskadi llega a 34 de cada mil. No es que allí haya más pobreza, sino que se da cobertura a más personas que en Galicia, donde no se llega a todos los que lo necesitan. Y eso nos preocupa.

3º Es penoso q ue las ayudas dependan de la lotería de nacer en uno u otro municipio. Las Administraciones autonómicas y locales deben coordinarse;
4º Los tiempos de espera entre que se solicita y se recibe, son escandalosos , Enla actualidad hay que esperar en una media de ocho meses. No se cumple por tanto el criterio basico de la Emergencia 
5º Entendemos ,al igual que ha advertido norma europea que obliga a que las organizaciones sociales participen en la planificación y seguimiento de los fondos..Ya que hay que recordar que muchas de estas ayudas provienen de Fondos Europeos 
6ª No deseo extenderme demasiado pero creemos que el Gobierno del Cambio debe formentar ademas de lo dicho .La ventanilla unica para acceder a esta ayudas que garanticen una vida digna  

En resumen , se debe reafirmar el derecho universal a una vida digna, el derecho ciudadano a unos bienes y unas rentas suficientes para vivir; son necesarias unas rentas sociales o básicas para todas las personas sin recursos, para evitar la exclusión, la pobreza y la vulnerabilidad social; se debe garantizar el derecho a la integración social y cultural, siendo incondicional con respecto al empleo y a la vinculación al mercado de trabajo, pero estimulando la reciprocidad y la cultura solidaria

 Quisera terminar recordando que los Desahucios y la Emergencia Habitacional tienen su origen en varias CAUSAS la primera la GRAN ESTAFA y DESMANTELAMIENTO SISTEMATICO DEL ESTADO DEL BIENESTAR y segundo en el EMPOBRECIMIENTO Y LA PRECARIZACION DEL MERCADO LABORAL :Cada dia se trabaja mas horas y se recibe un salario de Pobreza 
Cada dia nuestra sociedad se precariza El llamado Precrariado es el trabajador modelo que nos quieren imponer
Cuando piensan en la salida de la crisis piensan dejar a toda esta gente abandonada a su suerte y diremos que ni tan siquiera a cargo de un sistema de beneficiencia adecuado. Es que lo que ellos consideran beneficencia es incluso un mal sistema de caridad ”
Por eso hay que derrotarlos y hay que logralo ya!!!
Ahora les tenemos que decir “vosotros habéis mandado y tiranizado durante mucho tiempo, demasiado y que el cambio político es ya imprescindible y por tanto la pregunta es : Si vamos a pasar cuatro años más de políticas crueles que no han funcionado ,Políticas de saqueo de despilfarro o si lo lograremos cambiar esto ya !!!!
NO NOS me cabe ninguna duda de que nosotras ,la gente ganaremos y lograremos que los derechos protejan a las amplias mayorias sociales que se han apretado el cinturón durante todo este tiempo
No tenemos ninguna duda Pero también lo decimos TIENE Q SER AHORA
Porque si se pierde, a una generación entera se le habrá olvidado que es tener derecho en el trabajo y considerará normal decir sí a todo porque sino viene otro

 • A una generación entera se le habrá olvidado que es la igualdad de oportunidades
 • Se le habrá olvidado q es tener políticas económicas de reparto y de distribucion de la riqueza
 • Se les habra olvidado lo que llamabamos estado del Bienestar

Por eso tenemos una extrema urgencia
Se decia en el 15M :

 Nuestros sueños no cogen en vuestras urnas” A Nosotras nos dicen que las 5delaPAH no caben pues que no quepa duda que la PAH señalará a quien no las lleve en su programa 
@LA_PAH NO va Permitir que se Excluyan de por VIDA a miles de familias llenas de VIDA e ILUSIÓN,
No habra gobierno del cambio sin las 5 de la PAH 

Adelante ,vamos q SISePuede
EnMarea os queremos con las #5delaPAH 
Muchas gracias

<p><a href=”https://vimeo.com/182310081″>Carlota e Rentas de Inclusion</a> from <a href=”https://vimeo.com/user44136020″>PAHVigoTui-BM</a&gt; on <a href=”https://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

PP ePSOE negáronse reiteradamente a aprobar cambios na lei hipotecaria

Os dous grupos maioritarios do Congreso, PP e PSOE, tiveron durante estes últimos anos máis dunha oportunidade para impulsar a reforma do sistema hipotecario e abrir unha porta á esperanza sobre a dación en pago. Pero non o fixeron. É máis, mentres miles de desafiuzamentos eran executados ou estaban en marcha, varias plataformas cidadás presentaban no Congreso Iniciativas Lexislativas Populares (ILP) para que os políticos tomasen conciencia do drama. Ningunha destas ILP chegou a ser debatida nun pleno.

Un dos primeiros rexeitamentos a calquera modificación na lei produciuse en febreiro de 2011, durante o último ano de mandato de Zapatero. Protagonizárona o PP e o PSOE, que non apoiaron unha proposta de ERC, EU e ICV a pesar de que o drama xa era palpable.

A seguinte negativa chegou en xuño dese mesmo ano cando o pleno do Congreso debatía unha proposición de lei presentada polo BNG na que volvía pedirse que a lei contemplase a dación en pago en caso de insolvencia ante unha hipoteca. A proposta só foi apoiada pola Esquerda Plural. O PSOE, que seguía gobernando con grandes dificultades, voto en contra mentres o PP e os demais grupos abstíñanse. Os socialistas xustificaron o seu rexeitamento en que o Congreso acababa de aprobar a finais de abril a creación dunha subcomisión para analizar precisamente a posibilidade de reformar o sistema hipotecario español. A subcomisión segue aberta pero sen actividade desde setembro.

En marzo de 2012, gobernando xa o PP, o partido de Rajoy rexeitou tamén unha moción presentada por Esquerda Plural na que se pedía a dación en pago con carácter retroactivo e medidas urxentes para os desafiuzamentos en marcha. “Non podemos continuar así, non pode ser que as familias se vexan perseguidas”, clamou entón o deputado de ICV-EUiA Joan Coscubiela. O PP votou en contra e o PSOE, a pesar de estar de acordo coa gravidade do momento, abstívose alegando que había que impulsar primeiro un proxecto de lei de insolvencia persoal, establecer unha moratoria e promover o aluguer de vivendas baratas.

Pouco despois de rexeitar esta iniciativa, o Goberno de Rajoy deu un tímido paso ao aprobar por decreto un “código de boas prácticas para os bancos” aos que “convidaba” a aceptar a dación en pago no caso de que se tratase de familias con todos os seus membros en paro ou en situación comprobada de pobreza. Ao ter carácter voluntario, poucas entidades sumáronse a este código mentres a sangría de desafiuzamentos continuaba.

Nestes dous últimos anos ?o último de Goberno de Zapatero e o primeiro de Rajoy?, polo menos tres plataformas cidadás tamén presentaron no Congreso Iniciativas Lexislativas Populares (ILP) sobre a dación en pago. Con todo, ningunha delas conseguiu chegar ao pleno. Algunhas ?poucas? destas iniciativas adoitan ser admitidas pola Mesa pero para que poidan ser debatidas polos grupos parlamentarios deben estar apoiadas polo menos por 500.000 firmas que á súa vez deben de ser verificadas pola Xunta Electoral Central.

Con todo, en toda a historia da democracia, que as súas señorías lembren, só logrou este obxectivo unha ILP, a lei de Televisión sen Fronteiras “debatida o pasado mes de setembro·” para que as cadeas de televisión autonómicas póidanse ver noutras comunidades limítrofes coa mesma lingua. Deu igual porque foi tombada por PP e UPyD.

As caixas coas firmas destas iniciativas populares, conseguidas con tanto esforzo, son enviadas a un almacén do Congreso situado nos arredores de Madrid onde dormen o soño dos xustos. O volume de espazo que ocupan é tal que a Mesa da Cámara estuda a esixencia de que se presenten nun futuro en soporte electrónico.

Unha dos colectivos máis activos contra os desafiuzamentos, a Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH), loita desde a anterior lexislatura para que o Congreso asuma a súa iniciativa popular. Tentouno durante o verán de 2011. Pero o feito de que con anterioridade presentáronse outras iniciativas populares moi parecidas, unha por parte dun colectivo verde-ecopacifista e outra da Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros (Adicae), fixo paralizar a súa proposta xa que o Regulamento impide tramitar na mesma lexislatura dúas IPL similares e sempre ten prioridade a que se presentou primeiro.

Despois de moitos tiras e afrouxas, os ecopacifistas retiraron finalmente a súa o que propiciou o desbloqueo da do PAH. Pero Adicae ?que no seu día estaba dentro da PAH? negouse a iso o que provocou que lles acusasen de boicot. A plataforma, con todo, volveu á carga e leva meses recollendo firmas para evitar máis desafiuzamentos. Mesmo conseguiu que a Mesa do Congreso amplíe o prazo da súa presentación ao 25 de xaneiro de 2013.

Pero os acontecementos, desgraciadamente, precipitáronse e o suicidio en Barakaldo dunha muller que ía ser desposuída da súa vivenda levou ao Goberno para anunciar medidas de urxencia, xunto co PSOE, partido ao que lle lastran os anos nos que gobernou podendo impulsar os cambios na lei hipotecaria e non o fixo. Agora todo son présas.

Comunicado da PAHVigoTUI : Os Pisos de Rosalia Castro e Vivenda Social.

 Comunicado de Prensa enviado o 09/02/2016 

   

 
A PAHVigoTui ante as declaracións da conselleira de Infraestructuras e Vivenda, E. Vázquez “que  enviou unha carta a alcalde de Vigo, Abel Cabaleiro”, na que solicita que o Concello destine as 15 vivendas da súa propiedade no edificio 12-14 de cálea República Arxentina “a alugueres sociais en lugar de proceder á súa venda”

Queremos puntualizar o seguinte:

Primeiro Desde fai tempo que a PAHVIGOTUI vén demandando e no seu   dia a PAH opúxose a que as vivendas de República Arxentina destináranse á venda para recaudar fondos para a cidade da cultura. Xa que esas Vivendas deixaban de de ter a súa función social para converterse en obxectos especulativos .Hai que recordar que eran Vivendas Propiedade do Concello de Vigo 
Segundo foron as Organizacións Sociais e a PAHVigoTui quen primeiro reclamou esas vivendas de Republica Arxentina .Parécenos ben que a Xunta apoie isto ,pero é inadmisible que quen mais poder ten para chegar a acordos importantes e de calado coa SAREB e BANCA ,non dispoña de vivendas na nosa cidade 
Foi a movilización da PAHVigoTui e outras Organizacións sociais quen atopou vivendas para os últimos casos que viviu esta cidade fai poucas semanas como demostramos nos casos que se fixo eco a prensa 
Terceiro Os desafiuzamentos seguen sendo un goteo constante en España e en  Galicia . Así o corrobora o informe estatístico publicado polo Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), que revela o número de lanzamentos practicados no segundo trimestre de 2015. Entre abril e xuño deste ano, producíronse 18.739 desafiuzamentos ,e aumento imparable dos dos despexos por impago do Aluguer ; o que nos fala por unha banda das terribles consecuencias dunha crise económica e dunhas politicas do Partido Popular que han empobrecido a grandes capas da poboación e, doutra banda  que as “famosas e tan difundidas “axudas da Xunta” apenas chegan , como evidencian os casos que a propia conselleira nomea 
E todo isto no medio dunha situacion onde hai 13.504 vivendas de protección oficial baleiras. Unha situación paradoxal ,e inmoral que fai que o estado español sexa o país de Europa con máis vivendas baleiras, 13.7% do parque total 3 millóns e medio de pisos e cun parque social de vivendas claramente insuficiente menos dun 2% da vivenda existente .Uns 174.000 fogares galegos atópanse en exclusión social. Son ao redor de medio millón de persoas as que no país sufrirían situacións que lle impiden satisfacer necesidades básicas de traballo, vivenda, educación ou acceso á sanidade e, xa que logo, a súa participación plena na sociedade. Supoñen o 18% da poboación

Cuarto Xa abonda que as Administracións tanto Local como da Xunta empreguen a dor das Victimas dos desafiuzamentos e despexos  para as súas pelexas políticas. Xa abonda ! .Esixímoslles ,a PAHVIGOTUI esixe que se cumpra o dereito efectivo á vivenda 

Esixencias minimas : 

1)Paralización inmediata dos desafiuzamentos   

2) Creacion dun parque publico da Vivenda través da movilización de pisos baleiros en mans de entidades financeiras e filiales inmobiliarias, fondos voitre, entidades de xestión de activos (incluídos os procedentes da reestructuración bancarias e entidades inmobiliarias). E medidas de axuda para quen teña unha segunda vivenda póñaa no mercado do Aluguer 

3) Garantir os suministros basicos ,mediante medidas que superen as restriciones que supoñen as medidas de esmola da Xunta de Galicia 

Propostas 


Primeiro.- Manifestar o compromiso de emprender medidas municipais en base á legalidad e competencias existentes e aos efectos que sinala esta moción, co obxectivo de garantir o dereito á vivenda da poboación e facer fronte á urxencia habitacional.


Segundo.- Elaborar e aprobar un Plan Municipal de Vivenda, á vez que se demande cambios lexislativos na formulación existente, que contempla a actual lei LEI 8/2012 e regular debidamente mediante cambios legislativos os art 51,52 e 53 que permitan conseguir o que o Artigo 52 denomina Parque público de vivendas do Instituto Galego da Vivenda e Chan e que con vontade Politica deixe de ser algo sen apenas contido efectivo 


Terceiro.- Elaborar e aprobar Programas de Inspección co fin de detectar, comprobar e rexistrar os inmuebles que se atopan en situación de permanente desocupación, comezando polos que son propiedade de entidades financeiras e outras grandes empresas. Esta tarefa pódese facer a través do cruzamiento de datos en disposición da administración e o otorgamiento de audiencia ao interesado, ou ben realizando unha inspección física desde a administración
Fdo 


CARLOTA P CONDE 

VOCIERA DÁ PAHVIGOTUI 

PAH Barcelona amb “Titeres desde Abajo” 

Se hace saber:

Desde PAH Barcelona condenamos la violencia ejercida al ahorcar al guiñol juez y apuñalar al guiñol policía. De hecho, también estamos gravemente preocupadas porque el guiñol banquero se haya quedado sin habla tras los escraches recibidos las dos últimas funciones, y ante la lamentable persecución sufrida por el guiñol político (incluso cuando va a dar de comer a las gaviotas) sólo por haber aceptado (¡supuestamente!) varios trajecitos regalados por la tienda de disfraces…

En serio, lo que tiene delito es que la justicia pierda el tiempo en castigar a quien simplemente ejerce su derecho a la crítica y a la libre expresión, y no a los responsables por que diariamente se esté vulnerando el derecho a techo de tantas familias.

PAH Bcn con “Titeres desde Abajo” hoy y siempre.

#AbsoluciónTitiriteros

Origen: PAH Barcelona amb “Titeres desde Abajo” avui i sempre

La SAREB es nuestra y está en deuda con la ciudadanía

La Sareb o Banco Malo se creó en el 2012. 4 años más tarde, podemos decir que la Sareb ha sido uno de los mayores fracasos de la infinita lista de fracasos que lleva acumulada la política española en materia económica, de vivienda y dicho sea de paso, en general. Una infiita lista de fracasos políticos que pagamos las de siempre.

Y cuando decimos que #LaSAREBesNuestra no son palabras al aire, lo decimos con la absoluta convicción de que es así.
No es un lema fácil ni un espot publicitario, ni mucho menos un capricho. La Sareb es nuestra por muchos motivos.

El 95% de dinero de la Sareb viene de las arcas públicas. Es decir, es nuestro dinero el que ha pagado todas esas casas que la Sareb acumula vacías, es nuestro dinero el que ha pagado nuestras casas y aún así no podemos usarlas para vivir. Si, por todo esto La Sareb Es Nuestra, pero aún hay más.

IMG_0908-0
Nuestras manos han levantado esas viviendas, ha sido nuestro tiempo y nuestro trabajo, ni Jaime Echegoyen ni Belen Romana han derramado una gota de sudor. El valor de las viviendas tiene que ser el de su valor de uso, es decir, porque las viviendas son para vivir. Estamos cansadas de que nuestras vidas sean consideradas como un producto más del mercado. Y cuando parece que la historia no puede ser más absurda, se escribe una nueva página que nos parece sin lugar a dudas una nueva vergüenza y que implica de nuevo a la Sareb y a la política de este país.
Ahora la Sareb esta cediendo viviendas a algunos Ayuntamientos, esta noticia se vende como una gran victoria de estos Ayuntamientos y un gesto de humanidad de la Sareb. Pero nada está más lejos de la realidad. En las clausulas del convenio podemos ver como los Ayuntamientos toman compromisos que a nuestro entender son del todo inexplicables., como hacerse cargo del mantenimiento de las viviendas, de la seguridad para que estas no sean ocupadas, certificados de eficiencia energética y un largo etc…Entendemos que son gastos que tiene que cubrir la Sareb, que al fin y al cabo es la propietaria a pesar de que, repetimos una vez más, el 95% del dinero con el que se han pagado estas viviendas de la Sareb, es nuestro.


Aún así a la Sareb no le parece suficiente, además los Ayuntamientos van a pagar por esas viviendas un alquiler a la Sareb. El compromiso habla de 125 Euros mensuales por cada vivienda que la Sareb ha cedido. Todas pagamos esas hipotecas, ahora pagaremos el mantenimiento y un alquiler! y sin embargo la propiedad y el derecho de usarlas sigue en manos del Banco Malo, es inexplicable.Se crea la Sareb con un 95% de dinero público para rescatar a la banca privada, la Sareb fracasa y no tiene capacidad para hacer circular y vender estas viviendas, por lo que ya todas las partes han asumido que la deuda contraída con las arcas públicas es y será impagable. Los Ayuntamientos ahora pagan con dinero público el alquiler de unas viviendas que ya han sido pagadas también con dinero público y no solo pagamos el alquiler, también el mantenimiento, así cuando la Sareb pueda volver a especular con ellas las tendrá en buen estado. Estamos hablando del rescate del rescate del rescate, o de la estafa de la estafa de la estafa. Increíble.

Desde la Obra Social de la Pah siempre hemos hablado del Alquiler Social, pues entendemos que las familias tienen que pagar un alquiler en función de sus ingresos. En este caso, entendemos que el dinero de las familias que puedan pagar un alquiler social para vivir en una de estas viviendas cedidas a los Ayuntamientos tiene que ser utilizado para que estos puedan avanzar en políticas públicas de vivienda, jamás para que ese dinero vuelva a la Sareb, y sirva para repartir beneficios entre los bancos rescatados ni pagar los multimillonarios sueldos de sus directivos, en forma de tomadura de pelo.


La Sareb tiene una deuda social con la ciudadanía y la Sareb tiene que pagar esa deuda social
, asumimos que el dinero de todas no será devuelto, pero al menos queremos las viviendas que se han pagado con él y que en la actualidad solo sirven para especular. Las viviendas de la Sareb son nuestras, las queremos todas y no debemos pagar de nuevo por ellas. La Sareb debe ceder las viviendas y hacerse cargo del mantenimiento, a no ser que ceda la propiedad y derechos de las mismas, claro. A los Ayuntamientos les toca ser valientes, afrontar el conflicto y recordar que la Sareb es nuestra y sus casas también.


Publicado por la PAH