Publicado en Novas, opinion, Persoas afectadas

Reunión da PAH co Secretario Xeral de Vivenda, David Lucas

Na reunión de hoxe, tras unha análise da situación e de como chegamos ata aquí, mostramos o noso desacordo cos últimos decretos insuficientes e á práctica ineficaces, aprobados para axudar ás inquilinas e ás persoas hipotecadas. Expuxemos as nosas emendas para a tramitación parlamentaria do Proxecto de Lei do RDL 11/2020 e saímos co compromiso dunha nova reunión en xuño para profundar nelas, tras recoñecer a insuficiencia dos decretos aprobados ata o de agora. Emendas recollidas nun documento que xa fixemos chegar a todos os grupos parlamentarios, quedando por ver quen as defende e quen non. Ou o que é o mesmo, quen está ao lado das familias e quen. O noso obxectivo é que non se repita o sucedido na crise do 2008, que realmente non se deixa a ninguén atrás e que non sexa a cidadanía a que acabe pagando os efectos da crise sanitaria

As nosas emendas, que xa presentaremos en profundidade, céntranse en:

➤ Exoneracións do pago tanto de hipotecas como de alugueiros ate, como mínimo, o 31 de decembro do 2021, para as familias en situación de vulnerabilidade. Diferenciando claramente entre pequenos propietarios, grandes propietarios -a partir de máis de 5 vivendas- entidades financeiras, socimis e fondos de investimento e entidades públicas.

➤ Suspensión de todos os desafiuzamentos de unidades de convivencia sen alternativa residencial de forma indefinida ou, como mínimo, ate o 31 de decembro do 2021 e establecemento do xuízo de proporcionalidade que vén reclamando a España o Comité DESC.

➤ Extensión das medidas a todas aquelas familias que están en situación de vulnerabilidade, provocada previa ou durante a crise sanitaria

➤ Redución e modificación de requisitos que burocratizan o procedemento e que exclúen a moitas familias da aplicación das medidas.

➤ Alongar o tempo necesario a protección das medidas para facer fronte ás consecuencias da COVID-19, como mínimo ate 31 decembro do 2021, podendo adoptarse o criterio que permita obxectivar a recuperación económica (como o aumento do PIB ou do emprego).

➤ Obrigar á banca a revisar todas as solicitudes que fosen denegadas por incumprir os anteriores requisitos. Tanto en materia de hipotecas como de alugueiros, terán que ser revisadas por si cumprisen cos requisitos que aquí se inclúen.

➤ Parque público e función social da Vivenda. Desenvolvemento de medidas tendentes á utilización como Parque Público Temporal de vivendas inxustificadamente desocupadas en mans de grandes tenedores, como forma de corresponsabilidade social e compensación polo rescate anterior, para dar á Vivenda o tratamento que lle corresponde como ben social, apartándoa de ser un mero ben de consumo e especulación.

O resultado da reunión de hoxe, poderiamos valoralo de positivo xa que vimos unha clara predisposición a colaborar connosco e outras entidades sociais no desenvolvemento para garantir o Dereito á vivenda. alcanzamos o compromiso de manter reunións periódicas para a elaboración dunha Lei de Vivenda, que debería entrar en vigor nesta lexislatura, así como do próximo Plan Estatal de Vivenda e empezar a abordar como debe consolidarse o parque público tendo en conta a vivenda baleira e en mans de SAREB.

Queda moito traballo por diante. Máis cando lamentablemente esta crise volveu a demostrar o que a PAH leva denunciando nos seus 11 anos de existencia: que a vivenda é un dereito humano e que se debe garantir o seu acceso a todos os cidadán

Publicado en Novas, opinion

Novas medidas para enfrontar a COVID-19 en alugueres

O pasado 1 de abril, enmedio da crise sanitaria xerada pola COVID-19, publicouse un novo paquete de medidas aprobadas polo Goberno para facer fronte á situación, complementando a moratoria hipotecaria impulsada dúas semanas antes. Entre elas, atópanse medidas a ter en conta, aínda que claramente insuficientes, en materia de alugueres, hipotecas e outros créditos. 

As medidas para hipotecas, sobre as cales xa advertimos que eran limitadas e insuficientes, tratarémola próximamente, ampliando o resumo e os documentos útiles que publicamos fai dúas semanas (consultar aquí resumo e documentos útiles para pedila).

Respecto de as medidas para alugueres, a PAH reclama que se exonere ás afectadas e que non haxa nin un euro máis de diñeiro público que poida subvencionar alugueres especulativos de grandes propietarios. En cambio, hai que compensar ao pequeno propietario que ten unha vivenda alugada a un prezo asequible para poder vivir e non pode chegar a un arranxo co seu inquilino.

Todo o mundo sabe que o problema da burbulla de prezos para inquilinas e inquilinos vén de antes da COVID-19. Demóstrano os 253.473 desahucios de aluguer de 2013 a 2019 en España, 65.410 en Catalunya e 16.149 en Barcelona. Á vez que freamos a curva de contaxio, fai falta protexer ás inquilinas dos impagos. E logo de gañar ao coronavirus haberá que doblegar a curva de desahucios: os acumulados e os que se fixarán si non se protexe agora ás inquilinas. Necesitamos un plan de choque social.

No entanto, aínda coas grandes limitacións das medidas que foron aprobadas, é importante facilitar información a quen este mes terán dificultades para pagar o aluguer.

Cales son as medidas para inquilinas que se aprobaron?

1) Suspensión excepcional dos desahucios de aluguer para fogares vulnerables sen alternativa: haberá que acreditar nos xulgados que a familia atópase nunha situación de vulnerabilidade sobrevenida por culpa da crise da COVID-19, lla poderá solicitar unha vez levántese o estado de alarma, xa que mentres dure os procedementos de desahucio e os prazos administrativos asociados están suspendidos. Tamén se poderán suspender os xuízos durante 6 meses ata o mes de outubro.

2) Prórroga dos alugueres que finalicen entre o 2 de abril e ata dous meses despois do fin do estado de alarma: por un máximo de 6 meses mantendo as mesmas condicións, e o arrendador deberá aceptar a solicitude, a non ser que haxa outro acordo máis beneficioso entre as partes.

3) Moratoria da débeda de aluguer en caso de grandes tenedores e empresas ou entidades públicas de vivenda: adiamento ou a condonación total ou parcial da mesma por acordo e senón haino, poderase solicitar ata o 2 de maio o adiamento temporal e extraordinario (moratoria). A Propiedade poderá elixir entre redución do 50% do aluguer durante o tempo que dure o estado de alarma e posteriores (máximo 4 meses) ou unha moratoria polo mesmo tempo deste que se pagará fraccionado sen intereses durante polo menos 3 anos sempre dentro da vixencia do contrato.

4) Modificación das condicións contractuales no caso de pequenos propietarios: adiamento ou a condonación total ou parcial dos alugueres con carácter voluntario-acordo; e si non se alcanza, poderase pedir ata o 2 de maio o adiamento temporal e extraordinario no pago da renda, ao cal a Propiedade debe responder en 7 días laborables as condicións que acepta ou posibles alternativas. 

5) Avales estatais para pagar os alugueres e axudas públicas para devolver os microcréditos: os primeiros solicítanse ás entidades bancarias cun prazo de devolución de ata seis anos, prorrogables e sen gastos e intereses para o solicitante, por un importe máximo de 6 mensualidades e para ambas situacións (3 e 4). As axudas son para devolver as axudas transitorias de financiamento (microcréditos) daqueles fogares que non se recuperaron, ata 900 ?/mes e ata o 100% da renda de aluguer. Pediranse ás comunidades autónomas e aínda non están activas. 

Entramos a miña familia e eu nestas medidas?

Para poder acollerse a calquera destas medidas, a unidade familiar debe estar e poder acreditar unha situación de vulnerabilidade económica definida pola lei (ver documento de resumo), cumprindo dous supostos: (a) situacións de impacto económico laboral por COVID-19 (desemprego, ERTE, redución de xornada por coidados en caso de ser empresario, outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos), sempre que os ingresos da unidade familiar non superen o mes anterior á moratoria os 1.613,52?* (3 IPREM mensual, con ampliacións por supostos concretos); e (b) cota de aluguer suministros ? 35% ingresos netos da unidade familiar.

O que me aluga é un gran tenedor-propietario ou un pequeno propietario?

É un gran tenedor a persoa física ou xurídica que sexa titular de máis de dez inmuebles urbanos (vivendas, locais, solares, edificios en construción), excluíndo garajes e trasteiros, ou unha superficie construída de máis de 1.500 m². O resto son considerados pequenos tenedores por esta lei (aínda que unha empresa con menos de 10 inmuebles ou un particular con 9 vivendas, debería ser considerado como tal).

Que prazos temos para solicitalas?

Moitos alugueres páganse antes do 2-5 de abril, polo que aínda que o prazo para a solicitude de condonaciones ou moratorias é ata o 2 de maio, si ten urxencia presentar canto antes os escritos e documentación acreditativa. Non hai que preocuparse polos prazos de solicitude para a suspensión dos desahucios de aluguer, xa que aplican a partir de que se levante o estado de alarma, estando actualmente parados.

Cando poderei acceder aos documentos útiles para solicitalas?

Para facilitar o empoderamiento e defensa das persoas e poidan beneficiarse das medidas, resumiuse todo iso nun documento coa información básica (ver achego).

Neste momento, estamos traballando xa en documentos útiles para solicitar tales medidas, que próximamente colgaremos nas nosas webs, priorizando primeiro os máis urxentes.

A lei que hai que consultar para máis información é o Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo. As medidas de alugueres están nos artigos do 1 ao 15, e as de hipotecas e outros créditos nos artigos do 16 ao 27.

Publicado en Novas, opinion

La PAH exige al Gobierno ponerse de parte de la ciudadanía frente a la alarmante presión del lobby bancario y la patronal de grandes tenedores.

Este viernes, ASIPA, la reciente patronal estatal de los grandes tenedores (entre cuyos socios están las dos SOCIMIS más cotizadas del ladrillo español, MERLIN PROPERTIES y COLONIAL, o colosos del sector a nivel europeo como UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, o AZORA), ha hecho público un comunicado dirigido al GOBIERNO advirtiéndole de las consecuencias que tendría obligar a grandes tenedores de vivienda a condonar durante dos meses las rentas de alquiler para colectivos vulnerables afectados por el coronavirus.

Nos parece repugnante que los FONDOS BUITRE y las GRANDES FORTUNAS DEL ALQUILER, que no pagan los impuestos de sociedades debidos, que en su mayoría están radicadas en paraísos fiscales, que utilizan métodos mafiosos contra las familias vulnerables, y están vinculadas a portales inmobiliarios investigados por manipular los precios del alquiler de miles de viviendas como IDEALISTA, se estén aprovechando de la actual crisis derivada del coronavirus para chantajear al GOBIERNO.

 • La PAH reclama que se exonere a las afectadas y que no haya ni un euro más de dinero público que pueda subvencionar alquileres especulativos. Hay que compensar al pequeño propietario que tiene una vivienda alquilada a un precio asequible para poder vivir y no puede llegar a un arreglo con su inquilino, pero no a fondos especuladores.
 • Esta crisis no debe retrasar el control de precios de los alquileres y una normativa de vivienda que ponga coto a la burbuja inmobiliaria con la que estos tenedores se han lucrado. Se han de renovar los contratos no sólo evitando nuevas subidas abusivas sino ajustándolos a los ingresos de las familias.
 • Por otro lado, cada CCAA y Ayuntamiento está dando soluciones dispares para los afectados de vivienda pública. Exigimos, como alguna CCAA ya ha decidido, exoneración del alquiler para todas las familias de todo el parque público correspondiente, por lo que no cabe acumular deuda para los más vulnerables y un compromiso político claro de no hacer caja con la desgracia.

EN SUMINISTROS: Es notorio que las grandes suministradoras están teniendo beneficios millonarios

 • La PAH reclama que las medidas no sean restrictivas y que no se acumule deuda a las familias en precari, de manera aque sean las grandes empresas energéticas quienes, de sus beneficios, exoneren a las familias de ellas. Al contrario, es necesario una tarifa social para la recuperación económica de las familias y una renta básica.

Estas son las medidas que no dejarían a nadie atrás para un rescate ciudadano, dado que el Gobierno no se atreve a intervenir las empresas financieras y suministradoras para ponerlas en favor del interés general.

Si vamos a vencer a este virus será por el esfuerzo heroico de los trabajadores de la Sanidad y de otros trabajadores esenciales. Pero no podemos caer derrotados después por otro virus económico cuando muchas aún ni se han recuperado de la última burbuja inmobiliaria. Todo mero aplazamiento es esperar a que enterremos nuestros seres queridos para que el lobby bancario e inmobiliario vuelva a su proceso extractivo contra nosotras.

#PlanDeChoqueSocial

Publicado en Novas, opinion

Ayuda urgente a las inquilinas

En pocos días miles de personas están siendo despedidas de sus trabajos o sufriendo ERTEs. Muchos hogares verán reducidos sus ingresos o dejarán de percibirlos, pero seguirán teniendo que pagar el alquiler y los suministros básicos, lo cual es completamente insostenible. 

Somos de los estados de Europa donde más porcentaje de nuestros ingresos se dedica al pago de la vivienda, lo que ya estaba ahogando económicamente a muchas familias. Suspender el pago de alquileres mientras dure la epidemia es una medida fundamental para evitar que las economías domésticas y de las pequeñas empresas colapsen. De lo contrario, y ante la posibilidad de que se alargue el confinamiento, nos vamos a enfrentar a una situación en la que miles de personas se van a ver forzadas al impago de alquiler.

Ya nos están llegando casos de personas que no van a poder pagar su alquiler en este contexto. Si dejamos de recibir ingresos, ¿cómo vamos a mantener nuestras viviendas?

En caso de que el Gobierno no apruebe estas medidas, seremos el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos quienes las pondremos en práctica. Porque si algo tenemos claro, es que esta crisis no la vamos a pagar la población, como sucedió en 2008. Porque como llevamos mucho tiempo demostrando, no vamos a permitir que nadie sea expulsado de su vivienda solo para garantizar los beneficios de los especuladores.

¿Qué haremos? Si perdemos ingresos, antes de endeudarnos o dejar de cubrir necesidades básicas, dejamos de pagar nuestro alquiler. Los Sindicatos de Inquilinas ya estamos preparando, junto con otros colectivos, una respuesta conjunta y coordinada. 

¿Cómo lo haremos? De esta situación saldremos como sabemos que es posible: unión, organización y acción por nuestros derechos y una vida digna. 

Empieza por:

A partir del jueves podrás encontrar más información en suspensionalquileres.org

Publicado en opinion

¿Sabes por qué suben los precios de los alquileres?

Porque el parque de vivienda está controlado principalmente por grandes propietarios.

Nos dicen que el mercado está controlado por particulares. Personas que han trabajado muy duro para invertir sus ahorros en una vivienda “extra” que alquilan a otra familia, y que no se puede poner límites a esta actividad, porque han trabajado muy duro para conseguirlo…3. Aunque vemos que los fondos buitre y las SOCIMIs están comprando todas nuestras viviendas para especular, ellos insisten en que su cuota de mercado es mínima y el mercado está en manos de particulares

El 60% del mercado que estaría controlado por particulares, resulta que la mayor parte probablemente no sean particulares, sino familias con muchísimo patrimonio y muchísima riqueza, que tienen en propiedad edificios enteros en nuestras ciudades

Las viviendas están a su nombre y estos “particulares” no se han constituido como empresa, pero pueden tener 10, 20, 50 o 100 viviendas, pero jurídicamente se les trata como “particulares”O como estos 45 “particulares” de Baleares, a quienes les han forzado a introducir sus 859 viviendas de “particulares” en el mercado. Porque claro, los “particulares” se pueden permitir tener vivienda vacía sin alquilar, ¿verdad?

En España hay 3,4 millones de viviendas vacías según el último censo del INE. ¿3,4 millones de viviendas vacías propiedad de “particulares”? Claro que no. Son propiedad de empresas, especuladores, bancos, fondos buitre y grandes tenedores…

Pero es que ademas . La vivienda vacía está en manos de fondos de inversión, bancos y la SAREB, que controlan la oferta de manera estratégica para que los precios solo suban y se revaloricen sus activos, a costa de mantener miles de viviendas vacías

Antes de fomentar la construcción de nueva vivienda ,que es posible que se necesite hay que fomentar la Rehabiltacion ,recuperar vivienda vacía ..y estudiar muy bien cada situación no se debe iniciar un ciclo de construcción de vivienda nueva. Es decir, han creado una burbuja de alquileres 2014-2017, que ha impulsado una burbuja de compraventa e hipotecaria, y ahora quieren generar una burbuja de construcción de vivienda…

En cualquier caso, España continúa siendo uno de los países desarrollados con un menor porcentaje de la riqueza destinado a solucionar los problemas ligados a la habitabilidad (0,04% del PIB). En contraste, Reino Unido destina un 1,41%, Francia un 0,83% y Alemania un 0,59%, según datos de la OCDE.

Hilo creado por Javier Gil

Publicado en opinion

A inseguridade residencial

A inseguridade residencial

A inseguridade residencial penetrou en capas sociais menos desfavorecidas,as cales tamén teñen o aluguer como vía frecuente de acceso á vivenda.

Máis da metade dos fogares encabezados por menores de 45 anos teme perder a súa vivenda a curto prazo. No contexto europeo os mozos españois temen perder a súa vivenda por non poder pagala máis a miúdo (54% fronte a 33%) e esta diferenza tamén se incrementou nos últimos anos a medida que crecía o aluguer. Esta percepción está xustificada. O 42% dos fogares formados por mozos xa viven en aluguer de mercado, a opción máis insegura de todas para un colectivo aburado pola precariedad laboral, deixando atrás a etapa de acceso maioritario á propiedade.

O auxe do precio do alugueiro facilitou o incremento da inseguridade residencial, dadas as condicións obxectivas dos contratos, a súa duración e a falta de control da variación de prezos en ámbitos de forte demanda

As rendas mínimas non chegan

Diminúe por terceiro ano consecutivo o número de fogares en risco de pobreza que reciben a renda mínima de inserción, a última rede de protección para quen esgotaron o resto de recursos. En 2018 beneficiáronse 100.000 persoas menos que en 2017, é dicir, case 20.000 fogares menos, pese a que a taxa de risco de pobreza mantívose prácticamente estable neste periodo ?só caeu seis décimas, do 19,7% ao 19,1%?, segundo o informe que publicou onte martes o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

Precariedad e vivenda

A pobreza crónica instalouse na vida do 20% Si como vimos a percepción de inseguridade residencial aumenta debido ao aumento do prezo do Aluguer ,a ausencia de regulación e de estabilidade nos contractos que impiden ter un proxecto vital a longo prazo a isto súmase que é moi difícil acceder á Rendas de Inserción .As trabas burocráticas e a falta de acceso á información constitúen un labirinto da desigualdade

A metade dos empregados públicos menores de 40 anos son temporais

Xa fai tempo que traballar e ter estabilidade laboral deixaron de ser sinónimo.

Publicado en opinion

Primeiro a casa

En 1992, a organización estadounidense Pathways to Housing preguntouse: mellorarían as persoas que viven en cálea si accedesen de forma inmediata a unha vivenda digna? Así naceu o Housing First, un novo xeito de facer coas persoas sen fogar que segue a máxima “primeiro a vivenda”.

Os oito principios do Housing First:

 • 1 A vivenda é un dereito humano
 • 2 Respecto por todas acódelas usuarias
 • 3 Compromiso de traballar coa persoa ata que o necesite
 • 4 Vivenda individual e independente
 • 5 Separación de vivenda e tratamento
 • 5 Dereito a decidir da persoa
 • 6 Orientado cara á recuperación do usuario
 • 6 Redución de danos (para minimizar as consecuencias da vida na rúa)

O número de persoas que se ven obrigadas a durmir na rúa ou en albergues non deixa de aumentar, ata en países que están experimentando un forte crecemento económico, como Alemania.

Máis de 40.000 persoas viven en situación de sinhogarismo en España

Segundo cifras do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), durante 2018 leváronse a cabo en España 100 Desafiuzamentos ao día por impago de aluguer. Ou sexa, cada hora catro familias quedáronse na rúa.

O último censo de vivenda do INE de 2011 recolle 3.443.365 vivendas baleiras. Delas, 13.504 son vivendas protexidas das Administracións Públicas.

-O orzamento total destinado a vivenda recortouse un 75% nos últimos 8 anos.

Cando nos preguntan si apostamos por aumentar as prazas do ALBERGUE dicimos NON ¡¡¡ Xa abonda .Apostemos por HOUSING FIRST. (Primero a Vivenda )¡¡¡..

Este modelo de atención a persoas sen fogar consiste en que o primeiro paso da intervención social sexa facilitar á persoa unha vivenda individual desde a cal reconstruír a súa vida co apoio dun equipo de profesionais sociais. En lugar de proporcionar o acompañamiento social en centros residenciales especializados e de ver o acceso á vivenda como o último paso dun longo proceso, Housing First parte da vivenda para centrarse na persoa; non a impón como moeda de cambio nin premio ao bo comportamento, senón que se centra na redución de danos, na inclusión comunitaria, na liberdade para tómaa de decisións, na orientación cara á recuperación e no compromiso activo sen coerción. Todo iso partindo da premisa da vivenda como un dereito humano.(Albert Sales )

Housing First demostrou ter éxito entre a poboación sen fogar máis crónica, o que fai moi tentador consideralo a solución a un problema que desborda a capacidade de reacción das administracións públicas.

A lección máis importante é a aplicación de políticas Housing First, non só é a prevención, senón a movilización dun gran parque de vivendas para fins sociais e unha aposta por coidar ás persoas máis vulnerables da sociedade. Xa a finais dos 80 comezaron a deseñar unha estratexia nacional na que se implicaron cidades e as Administracións tanto locais como Estatais

O sinhogarismo é un problema complexo e non hai solucións máxicas Sen dúbida un parte das persoas sen fogar proveñen de grupos sociais golpeados pola exclusión social ,persoas que xa veñen de desahucios A eles a solución non pode vir de políticas de asistenciales,senón de politicas de dereitos . Outras obedecen a situacións mais complexas de enf mentais de marginación etc .

Seguir no bucle que o PP desexa e promueve de máis prazas e Albergues é perpetuar a pobreza ,escondela e substituír dereitos por bonos sociais

PRIMEIRO A CASA

Publicado en Novas, opinion

A Nosa campaña 10N

A PAH proponemos un conxunto de medidas mínimas e urxentes que se deberían incorporar.1. Stop Desafiuzamentos con data aberta
. O sufrimento que producen os 165 desahucios diarios no Estado español non se evitará cun mes de moratoria na ejecución do lanzamento, tal e como propoñía o Decreto Lei do pasado Xaneiro. Fan falta medidas urxentes para paliar a crise habitacional e evitar que cada vez haxa máis xente sen casa. Esiximos, en primeiro lugar, que se explicite no Real Decreto que todos os desahucios deben ser notificados con data e hora e acabar dunha vez coa práctica dos desahucios con data aberta, que agravan a traxedia das persoas que os sofren.

2. Stop Desafiuzamentos sen alternativa habitacional. En segundo lugar, é fundamental que a lei 24/2015, aprobada en Cataluña e ratificada polo Tribunal Constitucional, sexa implementada no resto do Estado. Coa finalidade, entre outras, de que os grandes tenedores fáganse cargo de realojar a todas as persoas que van ser desafiuzadas por impago de aluguer e hipoteca, ou fin de contrato. E ademais, debe ampliarse este deber aos casos nos que os contratos de aluguer renóvense cunhas condicións e prezos que os inquilinos non poidan asumir.

3. Alugueres asequibles: é urxente regular os prezos do aluguer entre contrato e contrato, baseándose en índices que teñan en conta o poder adquisitivo real da xente. Ademais, as subidas dentro dun mesmo contrato deben estar estrictamente vinculadas ao IPC.

4. Alugueres estables: os contratos de aluguer non poden terminarse de forma unilateral e injustificada. Teñen que renovarse a non ser que o propietario demostre que necesita a vivenda para uso persoal ou dun familiar. Ademais, hai que asegurar que un contrato siga vigente cando hai un cambio de propietario, independientemente de si o contrato estaba inscrito no rexistro.

5. Fin dos abusos dos intermediarios: son os arrendadores, para os que traballan a práctica totalidade de axencias inmobiliarias, os que teñen que asumir os seus honorarios. Nunca os fogares inquilinos, hoxe un mercado cativo dos axentes.

6. Regulación e freno os fondos voitre: é imperativo eliminar as socimi, vehículos financeiros que gozan de enormes privilexios fiscais, e que permiten que os fondos voitre especulen masivamente cos nosos fogares e sexan a punta de lanza da burbulla.

7. Movilización das vivendas baleiras: nun contexto de urxencia habitacional (165 desahucios cada día) e nun país con 3.4 millóns de vivendas baleiras segundo o último censo (INE 2011), hai que empezar a multar e ata expropiar para garantir a función social da vivenda, evitar a escaseza artificial e frear a especulación.

Publicado en opinion

Quen controla os Pisos Turísticos

Dise que os Pisos turísticos son poucos en relación co total da vivenda e que o seu impacto sobre a subida de prezo do Aluguer é moi pequeno .

 • O ano pasado, nun total de 22 cidades españolas, as prazas en vivendas turísticas (473.956) superaron aos aloxamentos regrados (335.606), segundo datos do lobi turístico Exceltur. Son unhas cifras que coinciden co informe ‘ Private Accomodation in Europe: 2010-2020’, que sitúa a España como o terceiro país con máis oferta de Europa, con 450.000 vivendas vacacionais, segundo datos proporcionados pola plataforma HomeAway.
 • A estancia media foi de 3,7 noites e o gasto medio diario de cada hóspede foi de 139 euros
 • Máis de 1,2 millóns de visitantes aloxáronse na cidade a través da plataforma AirBnb

*És moi difícil saber exactamente o impacto no prezo de todo o mercado do aluguer Pero todos os expertos e colectivos ,incluídos a patronal do sector , sinalan que nas zonas de alta concentración turística o seu impacto é innegable

O segundo argumento que defenden os defensores do mercado de aluguer turístico é que este non só son unha fonte de ingresos para economía sinó que supoñen un recurso para a economia domestica ,un “complemento” que axuda a pagar Hipotecas ou suplementar a pensión etc . Imos toda unha salvación para chegar a fin de mes

O certo aínda que os datos que achega AirBnb digan 80% dos anfitrións de pisos enteiros só anuncia unha vivenda.Din :«A maioría son mulleres (53%), con 41 anos de media de idade e levan vivindo en Madrid unha media de 28 anos». A realidade dista desta idílica visión , son propietarios de varias vivendas das cales a inmensa maioría delas nin sequera está designada como segunda vivenda para Facenda :

 • – Só o 46 % dos caseiros declaran a facenda Hai outros 1,25 millóns de propietarios (54%) que non declaran os arrendamentos cobrados. Son unha enorme bolsa de fraude calculada contorna a 3000 millóns anuais polos inspectores de Facenda
 • Un tipo singular de vivenda

  Dedícanse ao aluguer turístico un tipo singular de vivendas , como declara unha propietaria destas vivendas : “Pisos moi vellos e non lles daba a gana reformalos ou non querían arriscarse a meter diñeiro nunha reforma para que logo non se alugase. E se o deixaban vello, tiñan que alugalo moi barato, así que preferían deixalo baleiro”

  A nosa sociedade non debe continuar na senda de crecer á conta dun turismo salvaxe que aporta moi pouco diñeiro cualitativamente, pero que deixa un gran impacto negativo :

  • Despraza aos veciños dos barrios e isto é innegable.
  • Xera un gasto social importante e desvio de recursos ,a pegada ambiental e de convivencia faise insoportable xa en cidades como Barcelona ,Madrid ,a costa mediterránea etc Queremos este modelo de crecente ou necesitamos urxentemente un control ?

  Os pisos turísticos crecen no medio dun caos regulatorio A oferta de vivendas de tempada supera en22 cidades á de aloxamentos regulados As queixas ,os desacordos ,os conflitos xerados por este turismo “baixo custo” non son socialmente rendibles .

  @A.T

  Publicado en opinion

  No hay politica de Vivienda ,sino inmobiliaria

  En Espaٌa solo se ha hecho politica inmobiliaria para comprar , no de vivienda, ademas ha servido basicamente de coartada para financiar intereses de las Inmobiliarias y Fondos Buitre . Esta conclusión, que algunos ya escribimos hace tiempo, implica que el primer punto de cualquier programa de politica de vivienda, que no inmobiliaria, sea destinar todos los esfuerzos públicos a facilitar el acceso en alquiler a una vivienda digna. Ojalá, las tristemente famosas VPO en compra de 90m2 pasen a mejor vida.

  Se ha vendido VPO a fondos buitre

  No solo los bancos han vendido sus activos inmobiliarios a los fondos. La Comunidad de Madrid vendió en agosto de 2013 a Goldman Sachs un paquete de 2.000 viviendas destinadas a alquiler para jóvenes y alquiler social para personas vulnerables “bajo la excusa de cuadrar el objetivo de déficit” que se habían marcado las Comunidades Autَnomas

  La oferta de vivienda social, que no protegida, en alquiler también emplea mucho tiempo de discusión. Se constata que España, como en tantas cosas, es un país muy atrasado en parque blico de vivienda social. Y encima, el escaso que exista se ha vendido para “hacer caja” a los fondos buitres, algunos muy cercanos a los que gestionaron la ciudad de Madrid con anterioridad a Manuela Carmena

  El objetivo es crear un parque de vivienda de titularidad pública amplio y de calidad

  1. La vivienda de VPO es ridícula en España y mas en Galicia Con apenas ninguna construida en 2018 Los planes de VPO vienen de años previos

  2. La VPO debería ser en régimen de Alquiler No es rentable gastar dinero pْblico en lograr q unas pocas familias accedan a ser propietarios

  3. No estamos por la construcciَn de VPO y si por la polيtica de hacerse con un parque pْblico de Vivienda

  4. La Xunta y Concello tienen q hacer polيticas de control del Alquiler Hay q parar la escalada de precios

  5. Si una mejora de la estabilidad laboral y de un empleo de calidad, no será posible mantener un Alquiler en condiciones de dignidad .

  Publicado en Novas, opinion

  El Alquiler te asfixia y el Salario aprieta

  El mercado del alquiler se hace asfixiante con subidas que en algunas ciudades superan el 47% en los últimos cinco años. Ni los salarios ni las reformas en las casas justifican esas alzas que se comen los ingresos familiares

  En España el alquiler se ha incrementado un 18,6% en los últimos cinco años, de 2013 a 2018. El aumento desenfrenado de las rentas en las principales urbes y destinos turísticos ha gestado una burbuja que se está llevando por delante a quien busca un techo y no puede hacer frente a los 1.100 y 1.200 euros mensuales que, de media, cuesta arrendar un piso de 80 metros cuadrados no solo en Madrid o BCN sino en Vigo con subidas del 40 %

  Graficos

  Este desequilibrio entre salarios y alquileres ha hecho ganar a España el vergonzoso título de ser el país de la OCDE donde el alquiler se come un mayor porcentaje de ingresos familiares. De media, en los países de la OCDE, el 15% de los ciudadanos que viven de alquiler se ve obligado a dedicar el 40% o más de sus ingresos a arrendar. Ese 15% de media se convierte en España en el 37%. Es decir, casi cuatro de cada diez de los españoles que arriendan destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler

  Lós Salários no son culpables de la subida de los Alquileres como insinúan algunos ,al contrario son los salarios de miseria y la codicia de los grandes caseros y de losFondos buitre los que han creado la tormenta perfecta para la total desproteción de las inquilinas y el aumento de los desahucios.

  La falta de un parque de vivienda social estable para las rentas más necesitadas ha sido otra de las ineficiencias. Algunas Administraciones públicas han vendido su stock de viviendas a fondos buitre Se ha repartido un derecho constitucional. Si desde 1980 no se hubieran dado todas las viviendas protegidas hoy habría entre dos y 2,2 millones de casas”, dice José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra .

  ¿Cuando el propietario no encuentre inquilino, bajará los precios. ? pues no lo parece .el mercado del “alquiler turístico ” se esta generalizando en toda España hace que no solo no baje el precio del Alquiler ,sino que suba y desplace hacia ese mercado viviendas que “no volverán ” al mercado y son un inmenso agujero de fraude .

  Publicado en opinion

  Alojarse después de la debacle. Por una nueva cultura de la vivienda

  Ignacio Marinas

  La vivienda, un derecho, una necesidad y un bien, en cuya producción intervienen factores económicos (financieros), sociales (alojarse en esa segunda piel que es la casa) y ambientales (consumo de suelo, infraestructuras densidad urbana, huella ecológica), presenta hoy un panorama crítico en el que estar fuera del mercado de la vivienda equivale, para muchas familias, a estar fuera del sistema.

  Análisis de la situación

  Desde diferentes perspectivas, los análisis sobre el problema de la vivienda en las propias administraciones lo califican, de forma unánime, como muy grave.

  Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria que cambió el mercado inmobiliario, seguimos buscando soluciones para atender el derecho constitucional de los hogares a una vivienda. Ahora en un contexto más complejo donde la necesidad de alojamiento ha venido discurriendo en paralelo a una sobreabundancia de viviendas, un desencuentro total entre recursos y necesidades en muchas familias y una política que optó por rescatar a los bancos y desprotegió a los más débiles, disminuye la inversión en vivienda social y no adecua la legislación sobre ordenación del territorio, sobre ordenación urbana y sobre vivienda a las necesidades de la nueva coyuntura.

  El problema de la vivienda presenta ahora un panorama inédito y desolador: gente sin casas y casas sin gente; demanda insolvente en el mercado inmobiliario para la compra que incrementa la demanda de alquiler, lo que origina desahucios continuos. La oferta actual de vivienda no se adecua a la demanda derivada de nuevas formas de convivencia, y una política de vivienda, que aún incentiva la compra, olvida el alquiler social y también por ello resulta obsoleta e inadecuada para la actual coyuntura. Al mismo tiempo que aparecen nuevos agentes inmobiliarios que intervienen en el mercado, las administraciones autonómicas han aprobado nuevas regulaciones sobre la gestión de las viviendas vacías y el alquiler y se ha iniciado el trámite parlamentario de una nueva ley de vivienda.

  Viejos problemas, sin resolver, de acceso a un alojamiento digno y nuevos fenómenos, como la demanda derivada de múltiples formas de convivencia, la insolvencia y el empobrecimiento de los trabajadores, que no se están abarcando desde la urgencia que requieren. En definitiva, hablamos de cómo garantizar, en este momento, el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución Española.

  Ámbitos de acción para construir una alternativa

  Hay que afrontar el problema del alojamiento desde la base que ha dejado una crisis sin precedentes que tiene graves consecuencias sociales: el elevado gasto en vivienda (más del 30% de los ingresos del hogar se destinan a ello), las dificultades para afrontar los gastos de vivienda (9,9%), un 10,1% presenta pobreza energética; y donde los colectivos más vulnerables son los parados jóvenes (22,9%), extranjeros no comunitarios (13,5%), hogares monoparentales (18,7%), hogares con hijos dependientes (16,5%).

  En el ámbito urbano y en el mercado inmobiliario se acumulan múltiples necesidades y demandas nuevas, cuya resolución está fuera de las previsiones de los PGOU y cuya gestión supera los instrumentos administrativos de los ayuntamientos (diseñados y con experiencia en ordenar el crecimiento urbano, pero ineficaces para administrar y ordenar las nuevas prácticas urbanas): nuevos hogares insolventes para la compra, migrantes, turistificación, hacinamiento, procesos de expulsión (gentrificación); junto a la acumulación de vivienda en manos de fondos de inversión (4 grandes fondos acaparan 20.000 viviendas, 10.000 de ellas en Madrid); venta-liquidación de patrimonio público, desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con los inquilinos dentro. Infravivienda y poblados marginales son otro capítulo a considerar, con el agravante de la especialización y concentración de los realojos sociales en los distritos más vulnerables.

  El estallido de la burbuja produce una quiebra abrupta de esa quimera llamada capitalismo popular (la aspiración de ser propietarios). La vivienda propiedad- inversión terminó en la ejecución de miles de desahucios hipotecarios y viviendas desocupadas. Lo que conlleva un cambio de tendencia en el régimen de tenencia: la demanda pasa de estar dirigida a la propiedad a que sea mayoritaria la opción del alquiler para los nuevos hogares. Además, la evidencia muestra comportamientos especulativos en el mercado de compra y en el de alquiler, que no pueden ser controlados por las administraciones por la falta de un marco regulatorio (ley de arrendamientos, ley de vivienda, ley del suelo) y que sigue orientado hacia el crecimiento urbano y lastra la opción del alquiler.

  El problema de la vivienda presenta ahora un panorama inédito y desolador: gente sin casas y casas sin gente; demanda insolvente en el mercado inmobiliario para la compra que incrementa la demanda de alquiler, lo que origina desahucios continuos

  La crisis de 2008 ha generado una mayor desigualdad social. El riesgo de pobreza y exclusión alcanza en España el 26,6%

  Una crisis sin precedentes que tiene graves consecuencias sociales: el elevado gasto en vivienda (más del 30% de los ingresos del hogar se destinan a ello), las dificultades para afrontar los gastos de vivienda (9,9%), un 10,1% presenta pobreza energética;

  Tras la crisis de las Hipotecas y de la compra ,el mercado del alquiler despierta de repente (más empobrecimiento, más demanda de alquiler) y, al abandonar la aventura de la compra, descubre el muestrario de abusos en cláusulas y condiciones, que son práctica habitual por falta de adecuada reglamentación de la ley de arrendamientos y una escalada constante de los precios. Así, las viviendas en alquiler pasan del 12% en 2011 (albergan a 2.160.000 hogares), a un 18% en 2017 (albergan a 3.240.000 hogares), lo que supone una media de 180.000 nuevos alquileres cada año (más de un 70% de los nuevos hogares tras la crisis recurren al alquiler). Ello produce un incremento de precios entre 2014-2018 del 20%, Un incremento de precios se traducen en 24 desahucios al día: 14 proceden del alquiler, 4 de ejecuciones hipotecarias y 6 de ocupaciones. Y cada desahucio es un drama sin solución. Los desahucios reflejan dos caras de la pobreza que se manifiestan en el problema de la vivienda: la de los hipotecados insolventes y la de los trabajadores pobres que acuden al arrendamiento como solución. Además, la promoción de vivienda pública ha desaparecido casi por completo y mucho mas si hablamos de Vivienda publica en régimen de Alquiler

  Publicado en Novas, opinion

  Lanzan a Iniciativa Cidadá Europea “Housing For All – Vivenda para Todas” –

  Lanzan a Iniciativa Cidadá Europea “Housing For All”. | Presenta-se o seu grupo promotor no polo de agora Reino de España. | A vivenda debe ser social e accesíbel.

  A vivenda é un dereito humano e non unha mercancía, debe ser social e accesíbel. Estamos facendo un chamamento para mellorar as condicións de vivenda.

  O pasado 4 de abril deste ano 2019, presentaron o Grupo Promotor no Estado Español da Iniciativa Cidadá Europea “Vivenda para todos e todas”, coincidindo co lanzamento da iniciativa desde Bruxelas e 20 países europeos, coa implicación de máis de 77 organizacións.

  Europa está vivindo unha grave crise da vivenda: considerada unha mercancía máis que un dereito, os prezos dispáranse e moitas vemo-nos obrigadas a cambiar de barrio ou cidade. Aproximadamente 82 millóns de fogares destinan máis do 40% dos seus ingresos a pagar o custo da súa vivenda e as persoas sen fogar non deixan de aumentar. Neste contexto, necesitamos unha resposta coordinada, desde distintos países, para conseguir ferramentas que nos permitan avanzar no dereito á vivenda.

  Esta Iniciativa Cidadá Europea de “vivenda para todas e todos” é un chamamento aos países europeos para que prioricen o investimento en vivenda e dean un paso adiante na creación de vivenda accesíbel. Queremos que sexa un punto de inflexión: necesitamos un millón de firmas en toda Europa para conseguir mellores condicións legais e financeiras, como a non aplicación dos criterios de Maastricht ao investimento público en vivenda (Quen ía dicir que tiñamos que defender, agora nós, un dos criterios de Maastricht que algo beneficiaba, mais que non se está cumprindo), mellor acceso a financiamento da Unión Europea, normas sociais para os alugueiros de curta duración baseadas na competencia e a compilación de estatísticas sobre as necesidades de vivenda en Europa.

  O Estado Español conta coa décima parte da vivenda pública que outros países da súa contorna (1,5% fronte a unha media do 15%) Isto non é accidental, senón que é froito da aposta por un modelo insostíbel de propiedade e vivenda protexida de venda, que pasaba ao mercado ao cabo duns anos. Máis de 644.000 familias sufriron un desafiuzamento desde 2007, en moitos casos sen alternativa residencial por parte das administracións públicas debido á escaseza de vivenda social. Por iso, esta Iniciativa ten como prioridades:

  ⏩ 1. Crear un parque de vivenda social e accesíbel de alugueiro ou cesión de uso dun 15% en 10 anos e un 30% en 20 anos.

  ➜ Incorporar ao parque de vivenda social as vivendas de Bankia e a SAREB.

  ➜Recuperación dos 77.000 millóns de euros do rescate bancario, vía imposto ás entidades financeiras para destinalo a vivenda social e accesíbel.

  ➜Obrigar a grandes propietarios a destinar o 30% de novas construcións ou rehabilitacións integrais a VPO en zonas con demanda de vivenda.

  ⏩ 2. Asegurar un alugueiro estábel e accesíbel.

  ➜Permitir aos concellos regular os prezos do alugueiro en base ao poder adquisitivo.

  ➜Renovación automática dos contratos con actualización de renda limitada salvo incumprimento da inquilina ou por necesidade da vivenda da arrendataria.

  ⏩ 3. Priorizar a vivenda pública de alugueiro, colaborar e financiar entidades sociais, cooperativas de vivenda en cesión de uso e outros operadores sen ánimo de lucro.

  Distintas entidades sociais, movementos, cooperativas de vivenda e entidades do terceiro sector uniron-se nun grupo promotor da Iniciativa no Estado Español. Propoñen sumar coas múltiples iniciativas que xa existen en materia de vivenda e dar máis forza ás reivindicacións da cidadanía mediante esta campaña europea. As organizacións que formamos parte do grupo promotor somos:

  • Plataforma de Afectados por la Hipoteca

  • Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

  • Sindicat de Llogaters i Llogateres

  • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social

  • Sostre Cívic

  • Fundació Mambré

  • Fundació La Dinamo

  • Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

  • Centro de Asesoría y Estudios Sociales

  • El Rogle cooperativa

  • Fundació Habitat 3

  Este lanzamento dá inicio ao proceso de recolleita de firmas, tanto en papel como electronicamente, na páxina da iniciativa:

  https://www.housingforall.eu/es/la-vivienda-debe-ser-social-y-asequible/

  A partir de agora hai un ano para recolleitar 1 millón de firmas en toda Europa, das cales 40.500 no Estado Español, nun mínimo de 7 países. Esta Iniciativa propón, no actual contexto de eleccións europeas (Tamén locais e algunhas autonómicas no Estado Español), solucións para o problema de vivenda a nivel europeo, sumando coas mobilizacións de decenas de cidades en Europa e o Estado Español que saíron á rúa para reivindicar.

  #HousingForAll #VivendaParaTodas #PinchemosABurbulla

  Firma a iniciativa aqui :

  Publicado en Novas, opinion

  Picar a burbulla do Aluguer

  Os desafiuzamentos disparáronse e actualmente están ao nivel dos peores anos da crise financeira: 165 desahucios por vía xudicial cada día, un cada 5 minutos. Mentres os fondos voitres acumulan vivendas a unha velocidade vertiginosa, sen precedentes na historia, o aluguer cómese máis ingresos que en calquera outro país da OCDE. E hai que engadir todos aqueles desafiuzamentos invisibles, que non están contabilizados, pero que supoñen a expulsión de moitas veciñas dos seus barrios e pobos por non quererlles renovar o contrato ou por pretender impoñerlles subidas imposibles de asumir para os inquilinos e inquilinas. Chegamos a un punto asfixiante da burbulla do aluguer e queremos pícala , por todos lados e dende todas as frontes.

  Queremos picala e estamos determinadas a facelo. Malia que o novo decreto introduce medidas en cuestións de aluguer, estas son aínda insuficientes. Queremos deixar moi claro a toda a poboación os motivos polos cales non deixaremos de loitar ata desmercantilizar unha das necesidades e dereito básicas de todo ser humano: ter un teito digno onde vivir.

  E así reivindicamos:

  1 Picar a burbulla: esiximos medidas políticas e fiscais para adecuar os alugueres á renda dispoñible das persoas e familias

  2 Alugueres asequibles: é urxente regular os prezos do aluguer tendo en conta o poder adquisitivo real da xente, é dicir, a

  3 Alugueres estables: os contratos de aluguer non poden acabarse de forma injustificada e unilateralmente. Teñen que renovarse automáticamente a non ser que o propietario demostre que necesita a vivenda para o seu uso persoal ou dun familiar.

  4 Ningún desafiuzamento sen alternativa habitacional: maior autonomía financeira dos Concellos (participar dos impostos directos do Estado) para xestionar o parque de vivendas das cidades.

  5 Contrato de aluguer único xestionado por oficinas de Vivenda e Concellos: o fin dos abusos dos intermediarios: o negocio das inmobiliarias é un escándalo.

  6 Xustiza fiscal: eliminación de todas as figuras a medida da elusión fiscal no Imposto de Sociedades (Socimis, patrimoniales, etc) e no IRPF (acudas físicas e comunidades de bens).

  7 Expulsión dos fondos voitres: esiximos eliminar as Socimis, que gozan de grandes privilexios fiscais, e que o goberno deixa que especulen masivamente cos nosos fogares e que sexan a punta de lanza da burbulla.

  8 Parque público de vivenda: Tense que converter en parque público de vivenda as vivendas acumuladas pola Banca e polos fondos voitres para garantir a súa función social, evitar a escaseza artificial de vivenda e frear a especulación. Gravar fiscalmente as vivendas urbanas baleiras e crear un imposto sobre as vendas de vivendas ?especulativas? que non sexan para primeira residencia.

  9 Aumentar a vivenda social: por parte do Estado, a XUNTA e o Concello.

  Publicado en opinion

  De PAH a Movimento pola Vivenda

  Superada a crise e a picada da burbulla inmobiliaria, o acceso á vivenda no noso PAIS volve ser un obxectivo especialmente complicado de culminar. O aumento continuado nos prezos de compra, así como as dificultades asociadas ao aluguer e a especulación están a xerar barreiras que moitas persoas non poden afrontar,os pagos da Vivenda

  Atopámonos en que aínda que os desafiuzamentos de Aluguer son mais numerosos ,non debemos esquecer que a existencia dun amplo colectivo de Hipotecados que mal viven para pagar cada cota .Ademais existe un importante sector de antigos propietarios que viven no chamado “aluguer social” que están pendentes de que se lles renove o mesmo polo BANCO ou por un Fondo Voitre ao que se lle vendeu a Hipoteca .O patrimonio que tiñan miles de familias que foron desafiuzadas na crise pola falta de pagamento do aluguer ou a hipoteca, pasou de forma torticera a mans de “Fondos voitres”

  Por iso necesitamos que Inquilinos ,propietarios en precario ,os que viven no que se chama “asentamentos informais”, eses “barrios marxinais” ou concentracións urbanas periféricas nas que destaca a presenza de colectivos especialmente vulnerables, os refuxiados e inmigrantes e o colectivo dós SenTeito ,e o sector cada vez má s importante das “vivendas informais”,os que “ocupan en precario” únanse na loita polo Dereito efectivo á Vivenda .

  Debemos transformar e unir vontades para lograr o dereito efectivo á Vivenda

  Numerosos movementos sociais e organizacións da sociedade civil en todas partes alzamos unha mensaxe común para pensar a cidade e esa pasa por unha Vivenda Digna ,A Vivenda por Dereito

  Dia 14 as 19:30 NOS LOCAIS DA PARROQUIA

  Publicado en Novas, opinion

  A Precariedade e o Desenfreo do Caseiro e Inmobiliarias

  Hoxe os alugueres alcanzan tales prezos que fan difícil que mesmo as persoas con salarios dignos póidanos pagar e por outra banda conséntese que contratos “privados” esten cheos de clausulas abusivas como o pedir un “ sobreaval” como é o aval propietario para asinar un contrato de aluguer .

  Se xa é difícil adquirir un Alquler digno e estable para quen goza de emprego estable ,imaxinarvos para cada vez mais numerosa poblacion que traballa en precario ou vive por exemplo dunha RISGA

  A Precariedade e o Desenfreo do Caseiro e Inmobiliarias

  Isto dá lugar a abusos ,a ter que recorrer a mercados de aluguer non regulado ,que son infravivendas ,cheas de humidades e situacións insalubres cando non perigosas para habitar neses pisos Os alugueres alcanzan tales prezos que fan difícil que mesmo as persoas con salarios dignos póidanos pagar

  As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

  So o 46 % dos caseiros declaran a facenda Hai outros 1,25 millóns de propietarios (54%) que non declaran os arrendamentos cobrados. Son unha enorme bolsa de fraude calculada contorna a 3000 millóns anuais polos inspectores de FacendaPor tanto, o peto de caseiros é un pozo sen fondo visto que as políticas de fomento do aluguer foron un fracaso histórico que só enriqueceu aos rentistas pero non lograron mobilizar as vivendas infrautilizadas ou baleiras para vivenda social

  O desmedido aumento do aluguer eleva a falta de pagamentos

  O incremento dos desafiuzamentos por incumprir os pagos forza aos propietarios para blindarse ante a morosidade con seguros ou estudos de solvencia do inquilinoLa enorme brecha creada entre rendas e salarios acrecenta o número de inquilinos que deixan de pagar o aluguer.

  Case seis de cada dez desafiuzamentos executados foron por este asunto, un 4,3% máis que un ano antes.

  Estamos a vivir unha burbulla inmobiliaria. Os prezos dos alugueres dispáranse, pero a economía das familias e do país segue sen recuperarse. O máis rechamante non é que esteamos ante un novo ciclo de especulación inmobiliaria, senón que fose as Administracións publicas quen crease a burbulla a través de mecanismos lexislativos.En 2018 apenas se fixeron 3.500 casas de prezo limitado en España, o que condena a este mercado a desaparecer O tempo que Blackstone aumenta as súas posicións como o maior caseiro de España.

  Basta NinDictaduraDoBanqueroNinDoCaseros

  Publicado en Novas, opinion

  A Vueltas con la Ocupación :Informe PAH

  Los estudios desmontan que la ocupación de vivienda sea un negocio controlado por mafias y exponen que es una necesidad creciente ante la emergencia habitacional

  Quienes Ocupan

  Los titulares sensacionalistas generados por losmedios de comunicación convencionales construyen una imagen basada en algunos casos aislados suficientemente llamativos para generalizar sobre la ocupación de viviendas, creando un imaginario que confunde la realidad. Así, mediáticamente, las personas que ocupan lo hacen para drogarse, lucrarse a través de redes mafiosas o en el mejor de los casos, para “vivir del cuento”. Según la mayoría de estos relatos, la ocupación de una vivienda sería la opción de aquellxs que no quieren trabajar cuando, en realidad, suele ser la consecuencia del trabajo precario y el desempleo.

  Los discursos dominantes hacía la ocupación -que muy mayoritariamente carecen de fundamento- penetran en muchas capas de la sociedad y muchas personas pasan a utilizar tópicos denigrantes o calificativos peyorativos que discriminan y criminalizan a las personas que ocupan viviendas para disponer de un techo.

  Que se Ocupa

  Una de las creencias generalizadas es que la Ocupacion afecta a los pequeños propietarios. Pues bien, los resultados de nuestro estudio muestran que la ocupación a pequeños propietarios es una parte muy pequeña de la ocupación (5%).

  • El 70% de la vivienda ocupada es propiedad de bancos,
  • el 10% de grandes propietarios
  • y el 5% de pequeños.

  Quien Ocupa

  Las personas que ocupan y las razones y motivos que les llevan a hacerlo son muy diversas. Hemos visto que debido al contexto social y eco-nómico la ocupación es en muchas ocasiones la única opción para disponer de un techo, pero también hemos querido visibilizar cómo para muchas, la ocupación permite hacer una crítica legítima al sistema de propiedad privada y mercantiliza- ción del derecho a la vivienda. En- tendemos que las diferentes trayecto- rias y experiencias parten y llegan al mismo lugar y creemos que forman parte de una lucha compartida por el derecho a la vivienda en la cual se pueden tejer amplias redes de solidaridad.

  • El 68% de las personas que ocupan son familias.
  • En el 55% de esos hogares hay menores;
  • en el 3%, personas mayores de 65;
  • y en un 4%, personas en situación de dependencia.
  • En el 46% de los casos, la causa de la ocupación es la falta de ingresos,
  • en el 16% es consecuencia de un desahucio por alquiler y en el 13%, de uno por impago de la hipoteca.
  • El 50%, antes de ocupar, venía de viviendas de alquiler. El 16%, de viviendas en propiedad. El 80% buscó otra solución antes de la ocupación. sólo el 13% son tras pagar un alquiler a alguien (eso que hemos asumido como mafia).

  Ante un contexto en el que el mercado actúa con total beneplácito de la Ley del estado y unas administraciones con escasa cobertura y apoyo, la ocupación se convierte en una herramienta básica de supervivencia,que continuará mientras haya pisos vacíos y personas sin casa, mientras la vivienda sea mercancía (o incluso un activo financiero) y no un derecho fundamental. Dónde no llegan los poderes públicos, la ciudadanía siente la obligación de organizarse y alcanzar sus derechos.

  Informe Los datos anteriormente mencionados son de Catalunya, del Informe sobre okupación de vivienda vacía 

  @PAHVigoTui_BM

  Publicado en Novas, opinion

  A Rua XA ¡¡ : Por un Aluger Xusto,duradero .Non a precariedade laboral .Renda Garantizada.

  AlugueiroEstableAsequibleDigno

  Diciámolo entón ,a crise era unha estafa .A crise veu para quedar Recortáronnos dereitos ,impuxéronnos soldos de miseria .Cando a falta dun aloxamento alcanzable cando hai máis de 6.000.000 de vivendas baleiras; o aumento o custo da vivenda ou cando este representa máis do 40% do total de ingresos estamos ante unha forma de escravitude

  Se xa é difícil adquirir un Alquler digno e estable para quen goza de emprego estable ,imaxinarvos para cada vez mais numerosa poblacion que traballa en precario ou vive por exemplo dunha RISGA

  A Precariedade e o Desenfreo do Caseiro e Inmobiliarias

  Isto dá lugar a abusos ,a ter que recorrer a mercados de aluguer non regulado ,que son infravivendas ,cheas de humidades e situacións insalubres cando non perigosas para habitar neses pisos

  Seis de cada dez galegos de entre 18 e 34 anos viven aínda cos seus pais. Son máis de 269.000, segundo os datos que acaba de publicar o Instituto Galego de Estatística (IGE).

  . O 31,8 % dos menores de 30 teñen un contrato cunha duración inferior a seis meses e o 46,1 % descoñece canto lle durará, o que representa para UXT ” unha gran vulnerabilidade

  Traballar, con todo, non é unha garantía de estabilidade nin de ter suficiente diñeiro para lanzarse á emancipación. Só un de cada dez novos galegos logrou traballar todo o ano.

  • Por un Aluguer Estable e Alcanzable
  • Por unha Vivenda digna
  • Contra a Precariedade laboral
  • Movilizacion

  Publicado en opinion

  A Crise da Vivenda ou a Vivenda en crise

  España tería 7 millóns de pisos públicos se non vendese a maioría do seu parque social

  O certo é que os esforzos nesta materia tanto da Administración central como dos gobernos Autonómicos nos últimos exercicios foron máis ben escasos, en gran parte debido aos recortes orzamentarios derivados da crise e que terminaron, por exemplo, coas subvencións aos compradores de VPO. No 2017 só recibiron cualificación definitiva 5.375 vivendas de protección oficial que quedaron así listas para a súa adxudicación, segundo datos do Ministerio de Fomento. Esta cifra está moi por baixo dos máis de 68.000 pisos que se licitaron baixo este réxime en 2008, antes de estalar a crisis

  A banca ,depositaria dun nada desdeñable fondo de Vivenda vacía, apenas ten feito aportacións ao Fondo Social de Vivendas ( FSV) ao que as entidades financeiras entregaron 9.900 pisos, fronte aos 388.000 que teñen en «stock».

  A VPO non é para nada ,actualmente unha solución ,é mais estamos a asistir a forte encarecemento deste tipo de vivenda .Por outra banda a VPO ofértase só ou a inmensa mayoria dela como opcion de compra e non de aluguer . A VPO é en ocasións mais cara que a do mercado Isto vai en contra da finalidade teórica da VPO .Máis do 96,6% dos pisos de protección, xa sexan de promoción pública ou privada, cédense en réxime de propiedade, e só o 3,3% destínanse ao aluguer. Iso, entre outras cousas, explica o baixísimo nivel de «aluguer social» que hai en España en comparación con outros países europeos. Actualmente, a construción de novas vivendas protexidas sitúase en mínimos históricos ver en : “desaparición da vivenda protexida” en España: é a principal conclusión do estudo

  A falta de vivenda alcanzable e a ausencia de límites suficientes ao exercicio abusivo da liberdade de empresa e do dereito de propiedade privada impediron o exercicio xeneralizado do dereito constitucional a unha vivenda digna e adecuada. A crise e con ela a burbulla inmobiliaria trouxo varias cousas a primeira a perda das súas casas con case 750.000 execucións Hipotecarias nese período .Os Bancos fixeron de prestamistas para ser despois os caseiros.

  A segunda foi o saqueo do patrimonio público e a especulación por parte dos novos donos da Vivenda en España os fondos voitre. O PP fixo posible a creación do respaldo legal a este espólio creando ás denominadas ‘ SOCIMI’. O pelotázo inmobiliario estaba servido. Asi se permitía aos poderosos que puidesen ter unha SOCIMI, promovendo un armazón opaco polo cal que apenas tributan

  O terceiro agasallo da xestion da crise polas elites e o capital financeiro foi a desproporcionada e abusiva subida dos prezos do Aluguer .Pero a crise ademais contribuíu a   arrinconar o modelo de aluguer xa moi reducido entón. Agora, cando tanta xente foi desposuída da súa casa e outra non pode xa comprar unha, os alugueres volveron nun contexto de precariedade e altos prezos de mercado que fai moi dificil acceder a unha Vivenda Digna

  Ademas a porcentaxe de vivenda en propiedade foise reducindo e a preferencia é cara Aluguer ,pero que este “mercado” ,esta opción , está maioritariamente en mans de Grandes Garfos de Vivenda e sobre todo dos Fondos Voitre, temos en definitiva un panorama de total desproteción dos inquilinos a mercé dunha realidade que lles aboca a ter un Caseiro implacable ,con sede en N.York ou Wall Street ou dun mercado onde non existe nada escrito ,nin contratos ,nin recibos,nin reglas É a indefensión das Inquilinas é a hora de unirse ,e de fixar as novas regras de xogo

  Nós estamos niso .Nin ditadura do Banqueiro nin ditadura dos Caseiros

  Publicado en opinion, Persoas afectadas

  Dereitos ,Vivenda e Cidade

  J.Palomera do Sindicato de Inquilinas

  Non contamos ningunha novidade cando falamos de que os prezos dos alugueres subiron case un 40% en Madrid nos últimos catro anos e que algúns barrios están tendo subidas do 15% anual e que os requisitos esixidos para poder alugar un piso están fóra do alcance da maioría da poboación.

  Dado que xa non se pode ocultar que estamos ante unha nova burbulla na vivenda, os medios de comunicación volven sacar noticias que alertan da imposibilidad dos mozos para independizarse e do aumento dos desahucios de aluguer. Aínda que se está volvendo poñer o foco sobre isto, a maioría dos casos trátase como un drama inexplicable, unha catástrofe natural inevitable que provoca o aumento do prezo dos alugueres sen que nada se poida facer para remedialo.

  A Vivenda é un luxo ?

  A Vivenda xa non está en mans de particulares que con gran esforzo invisten nunha vivenda extra e alúgana , isto é unha pequena minoria e que ademais soben os prezos do Aluguer impulsados ou por imitación do que fan os Grandes tenedores de Vivenda ou mayoritariamente os Fondos de Investimento que son os que realmente dictan os Prezos do mercado da Vivenda

  Os propietarios e os Grandes tenedores de vivenda saben que en ausencia de política social ,eles dictaran as normas e os prezos .

  É obvio que o negocio inmobiliario no noso país non está en mans de particulares , o truco consiste en facernos crer que o mercado inmobiliario está controlado por particulares, e que como llo han currado moito, pois non se poden poñer límites á súa actividade. Pero iso é un mito ,un mito que serve para xustificar a actividade especuladora de fondos voitre, SOCIMIs, bancos, inmobiliarias, constructoras.

  Creouse as condicións para a “tormenta perfeita” que traerá mais destrución de dereitos A ausencia de traballo digno e a precariedad Salarial é o factor que sumado ao aumento do prezo do Aluguer da lugar o aumento dos desafiuzamentos por unha parte e por outra actúa de barreira infranqueable para acceder a unha vivenda,para unha boa parte da xente, especialmente dos xovenes .O soldo medio dos españois a pechadura de 2017 situouse en 2.020,14 euros o que fai inviable pagar Alqileres de 600 -900€ senón mais.

  Unha de cada tres familias ingresa mensualmente menos de 1.100 euros netos, sumando os soldos de todos os membros, o que dá pé a un novo concepto, o do «fogar mileurista» O 40,8% dos fogares españois chega «xusto» a final de mes, un 12% non chega.

  Urbanizar a Pobreza

  Ademas os altos prezos do Alquler e a ditadura do os grandes caseros e Fondos se está deseñando un Cidade Dual onde se despraza a cara a a periferia aos sectores sociais que non alcanzan o alto nivel adquisitivo para vivir nos cascos urbanos . O Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) xa advertiu do risco de que o centro da capital acabase convertido nun parque temático de bares e terrazas para turistas

  As políticas que se puxeron en práctica durante a crise están acabando co esquema básico de xustiza e dunha certa distribución da riqueza e tambien realizouse unha terrible “exclusión espacial” onde se produce a apropiación de barrios enteiros polos Fondos Voitre o que trae a expulsión das inquilinas para transformar en barrios de ricos . Fronte á Vivenda entendida como negocio financeiro nós vemos a Vivenda como un dereito #AquiEstamos #NonNosVamos

  Entre as causas que deron orixe a estes espazos, e a cidade dual atópase a transformación que sufriu o mercado laboral, que supuxo a desaparición da estabilidade no emprego e o consiguiente aumento da precariedade .Isto reflíctese na existencia de espazos urbanos identificados como o centro da segregación social .

  O Barrio e a vivenda teñen un papel fundamental na saúde e no arraigamento das persoas .Os Barrios degradados non só sofren carencias físicas ,senón que elas son expresión e o resultado dun tecido social fragmentado e da concentracion de persoas mais precarias e desfavorecidas en só uns barrios aos que lles acompaña o desarraigamento e a descriminación por vivir en devanditos barrios

  @A.T

  @15MpaRato

  Acusación ciudadana que impulsó y llevó a cabo el Caso Bankia en la Audiencia Nacional destapando la estafa de salida a bolsa, de las #Preferentes y #TarjetasBlack

  Cousa de Raíces

  Campaña en defensa do bosque autóctono

  Associació 500x20

  Lloguer 100% Públic i Assequible

  Prou Especulació!

  Luchamos contra la Precariedad en la Vida y en la Vivienda desde el 2006

  [:ca]En defensa d'un lloguer just[:es]En defensa de un alquiler justo[:]

  [:ca]Contra l'abús immobiliari, pel dret a l'habitatge i a viure a la ciutat[:es]Contra el abuso inmobiliario, por el derecho a la vivienda y a vivir en la ciudad[:]

  plataforma en defensa da sanidade pública galega

  sossanidadepublicagalega@gmail.com

  Mario Palomar - abogado

  Temas de derecho privado

  PersonalBerth

  Historias de Bobolandia, país euroafricano.

  Público

  Polo dereito a vivenda

  Despuesdelasmusas's Blog

  Just another WordPress.com weblog

  PAHVIGOTUI

  Polo dereito a vivenda

  Debate21

  Análisis de la actualidad política y social

  Pensamiento Crítico

  Polo dereito a vivenda

  Artículo47

  A47 nace con la idea de hacer visible la actual precariedad en materia de vivienda que se está sufriendo en la isla de Fuerteventura

  Y entre tanto... (Redux)

  Entre tanto caos, un sitio tranquilo.

  PAH HORTA SUD

  Plataforma de afectad@s por la Hipoteca

  A %d blogueros les gusta esto: