Categoría: Novas

CESE ACTIVIDADE da PAHVigoTui_BM

Boas tardes compahs

CESE DE ACTIVIDADE DA PAH

Esta familia Pah está pasando por diversas circunstancias persoais que fan inviable a continuidade das accións que vimos desenvolvendo desde fai anos.

foron longos anos de loita, con grandes logros conseguidos.

Esperamos o voso apoio a esta medida que facemos para non prexudicar todo o traballo desenvolvido ata a data. Grazas polo voso traballo e colaboración de todos estes anos. Próximamente farase un comunicado público nestes mesmos términos.

Confiamos no voso apoio e comprensión a esta medida. Moitas grazas a todas.

@PAHVigoTui_BM

Anuncios

#AsembleaPAH. Mal Banco .Peor casero

A venda de pisos de nova construción, e a construción destes, non cesa de crecer. Cifras que recordan á burbulla inmobiliaria da década pasada

Primeiro nos desafiuzaron ,agora o alto prezo do Aluguer fan que conseguir un Aluguer digno sexa unha odisea

Os fondos voitre fanse cos nosos barrios ,comprando as vivendas que se han ir deteriorando ,á vez que ameazan aos veciños ,con cortes de luz , ou dicindo que non pagas cando en moitos casos non existía mais que un contracto verbal de fai varios lustros É o Deshuacio do barrio A BURBULLA QUE REFLOTA OUTRAS BURBULLAS

“É unha vergonza que a esta festa únase a Sareb, unha entidade que, en parte, foi creada con diñeiro público”

CONTRA O ACOSO INMOBILIARIO ACODE Á ASEMBLEA PAHVigoTui_BM

Asamblea 1 de SEPTEMBRO

Desafiuzamentos URXENTES Tratase dunha familia con dous menores Nun caso que todo indica un terrible feito de ACOSO INMOBILIARIO

No reconto realizado a ano , o municipio tiña un 14,6% do seu mapa inmobiliario deshabitado (17.846 vivendas) A PAHVigoTui_BM reclamou o Concello e XUNTA En este sentido desearíamos conocer el número de viviendas, vacías, de nueva construcción que hay dentro del municipio de VIGO y principalmente aquellas en las que han sido subastadas o embargadas, por las propias entidades financieras, a promotores que han construido ambiciosas urbanizaciones aprovechando los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria y que ahora terminaron en poder de las propias entidades financieras.

Chega-nos varios desafiuzamentos urxentes Un deles para o 9 de SEPT .Te necesitan Acude a ASAMBLEA

POLITICA DE VIVENDA NUNHA SITUACIÓN DE ABANDONO URBANO

Ver en Fernando Prieto e Ignacio Marinas Por una nueva política de vivienda en España

Estamos na consolidación dunha Cidade Dual en varios ordenes ,a cal é reflexo dunha sociedade cada dia mais desigual .

Primeira Dualidade Debúxase no diagnóstico de devandita estratexia un contexto caracterizado por:

– Aumento o número total de persoas sen fogar en España así como o número de persoas que pernocta en espazos públicos.

-Máis novos e máis maiores sen fogar: aumenta o número de persoas novas en rúa e tamén os maiores de 45 anos sen fogar.-

-Aumenta a proporción de mulleres sen fogar especialmente entre as xóvenes

– Menor presenza de cidadáns europeos entre o contingente de persoas estranxeiras sen fogar e aumento dos non europeos.

-Aumento do sinhogarismo por impagos, perda de vivenda e desempleo e maior cronificación distas situacións

– Variación das fontes de ingresos para as persoas sen fogar

Segunda Dualidade Outra cara da exclusión residencial son as condicións dos fogares, estreitamente relacioados coa pobreza enerxética

Terceira Dualidade E doutra banda observamos unha ciudade Dual onde unha parte pode Acceder á vivenda e crecentes sectores que demandan vivenda pero son Insolventes .

O mercado da Vivenda esta xa monopolizado polos Fondos Voitre que a falta dunha intervencion das Administracións Estatal ,Autonómicas e Locais instauran as súas leis con dúas obxetivos :

1º Apropiarse da cidade ,Desprazando dos barrios aos antiiguos residentes .Crenado un modelo onde os menos favorecidos son desprazados á periferia ,onde existen peores condicións de habitabilidad ,a infravivenda é permitida ou se mira para outro lado E déixase o centro para os ricos ou o novo modelo turístico ( todavia limitado a gran escala a Madrid ou BCN ) e 2º marcar o prezo do mercado inmobiliario

Débese incentivar a incorporación ao mercado as vivendas baleiras.

Para iso proponse:

– Reconsiderar e gravar o valor expectante en solares, vivendas e inmuebles baleiros  co obxectivo de animar o seu incorporación ao mercado.

– Revisar a cualificación dos chans a urbanizar, que debería pagar un IBI como activo inmobiliario desde a concesión da licenza de obras.

Habería que intentar outro modelo de política de vivenda…

https://goo.gl/4Vc7PF

– Que non propicie a nova construción con destino á venda.

– O programa municipal de aloxamento de familias en risco de pobreza debería estar baseado en evaluar e facer un seguimiento detallado das necesidades de vivenda do municipio e comparalo coas diversas posibilidades de atendela co parque de vivendas construído Facilitar axudas persoais para que as familias poidan acceder ao mercado en aluguer subvencionado, en ALUGUER SOCIAL

Crear solucións habitacionales variadas,con modelos que se axusten ás características de cada colectivo: coma edificios autogestionados, promoción da autoconstrucción etc.

Necesitamos

-1 Por orde: Galicia e España é o país de Europa con máis pisos baleiros ,. O primeiro de todo é coñecer que hai, onde e ver como sacalo ao mercado en réxime de aluguer para aumentar a oferta (Sareb, grandes propietarios, Bankia etc..): estimular por via fiscal a oferta de pisos en aluguer e por a disposición do aluguer parques inmobiliarios municipais. Unha vez feito isto calibrar canto fai falta construír. Non á inversa, construír sen saber o que xa hai.

2 Regular: No mentres tanto, hai que regular os prezos do aluguer tal e como xa sucede en Berlín e outras cidades europeas. Non é conxelar, son subidas moduladas acorde aos ingresos da poboación para que o mercado inmobiliario non funcione baixo efectos burbulla e funcione en relación á economía do país e das familias. Cando os alugueres soben 12 veces máis que os ingresos, os efectos sobre a poboación e sobre o conxunto da economía son nefastos. Nacións Unidas en marzo de 2018 instó a España a reformar a LAU e regular os alugueres.

Ademais hai que revisar a regulacion das actividades das SOCIMIs que estan acaparando – en base a un regimen fiscal extraordinariamente favorable – o patrimonio inmobiliario en moitas cidades españolas.

3 Estabilidade: Contratos renovables automáticamente a non ser que o propietario teña unha necesidade familiar (isto sucede en varios países de Europa) hai que xerar un parque de vivenda en réxime de aluguer estable, accesible e asequible.

Só excepcionalmente recorrer á nova construción. Necesitamos estudos rigurosos para non seguir fomentando un modelo do ladrillo mais non podemos permitir a a vivenda Baleira ,moita construida en recónditas situación,lonxe dos centros urbanos sea utilizada para afastar os “deserdadas” creando novos ghettos

MOVILIZACION DA VIVENDA BALEIRA

Recargo sobre o IBI en vivendas baleiras

Establecerase un recargo sobre o Imposto de Bens Inmuebles sobre as vivendas baleiras, desocupada de forma permanente e sen causa xustificada por un periodo de máis de 6 meses, situadas en todo o territorio do Estado Español. A recaudación de devandito imposto deberá empregarse na xestión, mellora e creación dun parque público de aluguer ou outras formas de acceso á vivenda que será gestionado pola administración pública competente.”

. Prohibición de venda do parque de vivendas público.

Queda expresamente prohibida a venda do parque de vivendas público por parte das administracións públicas. Regularanse mediante o correspondente Reglamento, o réxime de sancións e multas para os supostos nos que se incumpla dita prohibición.

Débese Garantir os suministros e o Pago por dalos de alta

 Parque Municipal de Vivendas.

 Estará constituido con : (algunhas ideas ) 

a) Coas vivendas que rehabilite, adquira ou promova ou Concello de Vigo que sexan dá súa propiedade.

b) Vivendas que ou Concello de Vigo arriende con esta finalidade.

c) Coas vivendas cuxa titularidade ou uso pertenzan a calquera Administración Pública, ente público ou entidade sen ánimo de lucro, e que sexan cedidas ao Parque Municipal de Vivendas.

d) Coas vivendas que resulten dá aplicación dás cesións obrigatorias dispostas non Plan Urbanístico.

e) Coas vivendas que a tal fin acheguen as entidades financeiras ou de crédito, as súas filiais inmobiliarias e as entidades de xestión de activos, incluídos vos procedentes dá reestruturación bancaria.Nomeadamente a SAREB

f) Coas vivendas que a tal fin acheguen todo tipo de persoas físicas ou xurídicas, coas que se estableza ou Convenio oportuno e acóllanse ao disposto neste Regulamento.

2. As vivendas, para poder formar parte do Parque Municipal de Vivendas, deberán reunir as condicións mínimas de habitabilidade que lles resulten esixibles.

As vivendas deberán contar cun equipamento mínimo de cociña provisto polo propietario, que permita a ocupación inmediata do inmoble e que se detallará na convocatoria de bases para a incorporación de vivendas ao Parque Municipal de Vivendas, así como nos convenios de colaboración que se asinen para ou efecto. Así mesmo, as vivendas deberán estar dadas de alta nas subministracións básicas obrigatorias por parte do propietario.

A renda de aluguer para as vivendas de rotación e vivendas públicas será 25 % e máximo o 30% dous ingresos dá unidade familiar como límite adicional na renda para pagar pola vivenda e subministracións básicos

@PAHVigoTui

Intervención de la PAH en la U.MENENDEZ PELAYO

Escuche la voz de quien mejor conoce la problemática: las familias afectadas Pako Morote portavoz de la PAH

En relación con el anuncio hecho público ayer por el ministro Ábalos en el Congreso, sobre medidas fiscales, y construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible en las ciudades donde más se han disparado los precios, la PAH consideramos escasamente ambicioso, además de muy insuficiente y lento el plan, teniendo en cuenta las enormes dificultades para acceder a un alquiler y pagar su renta.

¿Medidas fiscales? Sí, pero no de reducción de impuestos, sino otras que obliguen a los grandes tenedores, que son los que marcan los precios, a sacar su stock al mercado. ¿Cómo? Gravando progresivamente, en función del tiempo que lleven cerradas las casas injustificadamente vacías, llegando a imponer sanciones. Esto sí que sacaría al mercado miles de casas ¿Más medidas? Sí, recupere el impuesto de sociedades a las Socimis.

¿Otras medidas? Sí, haga una ley de tanteo y retracto estatal (mejor que la andaluza por supuesto) que permita al Estado, a las CCAA y ayuntamientos adquirir con preferencia, y al mismo precio que compran fondos buitre y Socimis y así se irá generando el ahora inexistente Parque Público de Vivienda que incidirá positivamente a la baja en los precios de alquiler.

¿Construcción de nuevas viviendas? Sólo donde no haya casas vacías. Según el último censo de vivienda del INE, en España hay más de 3,5 millones de casas vacías, utilice el Ministerio las medidas que aporta la Ley de Vivienda de la PAH de cesión obligatoria temporal para parque público, es más  rápido y barato.

Mantener el acceso a la vivienda a millares de familias que en estos momentos siguen en una situación precaria con ayudas es una medida cara y repercute en las arcas sin ningún retorno, es una hucha sin fondo que no nos conduce a  más que a crecer la deuda de España y a aplazar el desahucio hasta el fin de las ayudas.

Sea valiente y haga una ley integral que solucione por todas el problema habitacional en España, impulse la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH.

Aprueben la Ley de Vivienda de la PAH, que para frenar los precios plantea el establecimiento de índices de referencia de precios, elaborados por los ayuntamientos con participación económica y social, que fijan límites de precios en función de la ubicación, características, servicios y otros parámetros, así impedirá las subidas desbocadas de un mercado salvaje, alimentado por la ausencia de vivienda social, y parque público de vivienda y de controles en los precios.

Además, les permitirá cumplir con el Comité DESC de Naciones Unidas acabando con los desahucios, y permitirá el acceso a los suministros básicos de miles de familias.

Por último Sr. Ministro, recíbanos, le pedimos una entrevista el pasado día 20 y aún no ha dicho Vd. esta boca es mía.

La pobreza también es un problema psicosocial

Publicado en http://www.pensamientocritico.org/la-pobreza-tambien-es-un-problema-psicosocial/

Ser pobre es una experiencia muy vergonzante, que degrada nuestra dignidad y nuestro sentido de lo que valemos. Aunque las causas y manifestaciones de la pobreza pueden ser diferentes, la humillación que la acompaña es universal. Recientes estudios llevados a cabo por la universidad de Oxford indican que de China a Reino Unido, las personas que se enfrentan a problemas económicos —incluidos los niños— notan un ataque casi idéntico a su orgullo y autoestima.

Pero a pesar de la clara evidencia que liga a las estrecheces económicas con las aflicciones psicológicas, las políticas que intentan atajar la pobreza no suelen tener en cuenta la vergüenza como un factor. Más bien, suelen poner el foco en manifestaciones tangibles como la falta de ingresos o de educación. Como resultado, las soluciones a la pobreza tienden a asumir implícitamente que la mayor riqueza material o las mejores condiciones de vida se traducen automáticamente en beneficios intangibles, incluido un mejor bienestar mental.

El no tener en cuenta la parte “psicosocial” de la pobreza —es decir, la interacción entre fuerzas sociales y actitudes y comportamientos individuales— es una equivocación. Si queremos aliviar el sufrimiento humano y alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas acabar con la pobreza “en todas sus formas” en 2030, nuestros esfuerzos deben poner en primer plano los papeles intrínsecos e instrumentales que la vergüenza tiene en la miseria.

En todo el mundo hay ejemplos de cómo la paralizante sensación de deshonra que acompaña a la pobreza impide a la gente tomar acciones positivas para mejorar su situación. En India, la vergüenza de perder las cosechas y los apuros económicos correspondientes han llevado a muchos granjeros a abusar de alcohol y de estupefacientes, y, en algunos casos más extremos, al suicidio. En Tanzania, los investigadores que estudian el bilingüismo (en inglés y suajili) en la educación se han dado cuenta de que un miedo a las burlas lleva a los estudiantes con peores niveles de inglés a participar menos en clase. Y, en Uganda, los estudiantes de secundaria más pobres dicen que la incapacidad de pagar sus matrículas o comprar uniformes y material escolar es una fuente constante de humillación.

Para enfrentarse a la vergüenza asociada a la pobreza, y tener adecuadamente en cuenta el papel que tiene en la perpetuación de la miseria, hay que dar ciertos pasos. Para empezar, los que elaboran las políticas han de reconocer el problema. En vez de ver la vergüenza como una desafortunada derivada de la penuria, los que planifican el desarrollo humano han de considerar cómo la pobreza mina la dignidad humana. Hace tiempo que Amartya Sen, premio Nobel de economía y una de las voces más influyentes en la reducción de la pobreza, afirma que la vergüenza es uno de los motores de la miseria “absoluta”. Tomarla en serio debe ser parte de cualquier estrategia para reducir su impacto.

Es más: la vergüenza, la falta de autoconfianza y una baja autoestima pueden afectar negativamente la percepción que las personas tienen de su propia habilidad de cambiar, sosteniendo una sensación de insuficiencia que puede debilitarles y atraparles en la miseria. Para ayudar a la gente a escapar, las estrategias de desarrollo humano han de tener en cuenta cómo reforzar la visión que tenemos de nuestra capacidad de actuar, de ser efectivos y de tener aspiraciones —la creencia en la propia habilidad de influir en acontecimientos que afectan nuestras propias vidas.

Por último, los diseñadores de las políticas deben de considerar que, si no se implementan de forma adecuada, los programas de reducción de la pobreza pueden reforzar de hecho estas sensaciones de vergüenza. Por ejemplo, en 2005 un grupo de investigadores en India descubrió que las mujeres estaban dejando de ir a las clínicas médicas para evitar el trato humillante de los trabajadores de estos centros —en detrimento de su propio bienestar y el de sus hijos. Las mujeres en Sudáfrica que se han inscrito para recibir ayudas para sus hijos han denunciado experiencias similares, al igual que los usuarios de bancos de alimentos en Reino Unido. De hecho, muchos encuestados en este último país han dicho que el estigma de recibir comida gratis es tan fuerte que el “miedo” y el “bochorno” eran emociones comunes.

La idea de que hay una necesidad de considerar la vergüenza a la hora de diseñar políticas de reducción de la pobreza va ganando partidarios. Los investigadores del sufrimiento humano reconocen que la “dignidad del que recibe” es un componente crucial a la hora de aliviar la miseria con éxito. Por ejemplo, un estudio de 2016 sobre programas de transferencia de efectivo en África descubrió que la falta de estrés y de vergüenza mejoraba la autoconfianza de los beneficiarios, lo que a su vez llevaba a una mejor capacidad de tomar decisiones y una mayor productividad. Basándose en esa evidencia, la universidad de Oxford está extendiendo sus investigaciones al “nexo entre vergüenza y pobreza”, para estudiar cómo el sector del desarrollo internacional puede hacer que las políticas contra la miseria sean “impermeables a la vergüenza”.

Estos programas se mueven en la dirección adecuada, pero aún queda mucho por hacer para integrar el componente psicosocial de la pobreza en las políticas y la planificación. Solo cuando los gestores políticos se den realmente cuenta de que la dignidad y el amor propio son requisitos previos e inevitables en la lucha contra la miseria —y no consecuencias de su mitigación— el mundo tendrá una verdadera oportunidad de erradicar la pobreza en todas sus formas.

___________

Keetie Roelen es investigadora y codirectora del Centro de Protección Social del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Brighton (Reino Unido). © project syndicate, 2017.

El País, 3 de diciembre de 2017

Di non os plásticos RSPVigo

98F8AB1A-FA06-4146-9E70-784D58D1BA2A

Por si no sabías, el plástico es uno de los materiales más contaminantes para el planeta. Te paso algunos datos  que te harán pensar antes de decidir comprar productos hechos con este material.

A pesar de ser tan común y demandado, inferir y creer que nos ha ayudado desde su invención es absurdo. Esto se ha convertido en motivo de preocupación medio ambiental por las cantidades utilizadas, por la persistencia en el tiempo, y los daños sobre el ambiente, la flora y la fauna

•El plástico necesita alrededor de 450 años para comenzar su descomposición, sumándole 50 a 80 años para hacerlo completamente, en conclusión el plástico que se produjo en el año de 1860 aún no se ha degradado del planeta.

•Según las estadísticas internacionales, el 40% del plástico generado se debe a la utilización de botellas de agua de plástico y el 90% del precio de una botella es representado por el plástico, no por el agua

•El plástico es desechado en nuestros océanos, lo que genera la muerte de muchas especies marinas

Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra casi 2 kilómetros.

Posibles soluciones…

-Participación activa (reducir o anular el número de bolsas cuando vayas de compras)

-Basura directo en el contenedor (no utilizar bolsas en lo posible)

-Vaso o termo portátil (no desechables)

-Bolsas biodegradables o materiales orgánicos

-Persuade a los tuyos a poner un alto al frenesí del consumo

 

Evento de Nuestros compañeras @RSPVigo

Derecho a la vivienda en España ¿Para quién?

Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas

Paco Morote –

Protesta de MMS /PAH

El Derecho Humano a la vivienda en España, o no existe o es muy insuficiente, y no lo dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),  sino que lo afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en un dictamen emitido hace ahora un año. El derecho de acceso a la vivienda en España no depende de la condición humana de las personas, sino de la capacidad económica de cada una. No tenemos Parque de Vivienda Pública para el alquiler, y apenas vivienda social, por tanto, o estás en condiciones económicas de que te den una hipoteca para comprar una casa o dispones de ingresos suficientes para alquilarla. Si no es así, es imposible el acceso.

La inversión pública estatal en vivienda apenas llega al 2%, y además sólo está orientada a transferir dineros públicos a grandes constructoras y grandes tenedores privados de vivienda. Un ejemplo es el  Plan de Vivienda 2018-2021 del ex ministro De la Serna, que prevé un gasto de 1.445 millones de euros, destinado a financiar promociones privadas de vivienda destinada durante un tiempo al alquiler, la rehabilitación de casas y edificios (ayuda utilizada por los fondos buitre para la mejora de los edificios que compran), y ayudas a pagar las rentas de alquiler, que acaban en las cuentas de los grandes tenedores. Con estas políticas, al final de 2021 seguiremos sin tener un Parque de Viviendas Públicas para alquiler y tendremos 1.445 millones de euros menos, que estarán en las cuentas de los destinatarios finales reales del plan. Además, diferentes expertos coinciden: este plan impulsará una mayor subida de los precios.

Estamos sufriendo ya una burbuja de alquiler, con un incremento de precios en 2017, que algunas fuentes sitúan por encima del 18%. En la PAH pensamos que esta brutal subida es consecuencia de varios factores como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el PP en 2013, que limita a 3 años los contratos de alquiler, y permite al casero no renovarlos directamente o subir la renta a su libre albedrío.

La turistificación es otro de esos factores, ya que reduce la oferta de alquiler residencial. Por último hay otros tres factores determinantes. Por una parte el acaparamiento de casas por parte de socimis (auténticos paraísos fiscales dentro de España), fondos buitre y bancos que van camino de convertirse en oligopolio del alquiler y de la vivienda en general, la ausencia de índices de referencia de precios, obligatorios y vinculantes, como existen por ejemplo en Alemania y por último la falta de un Parque de Vivienda Pública para el alquiler que modere precios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene instrumentos para abordar con éxito esta burbuja.

Pero también se empieza a avistar una nueva burbuja del precio de compra de las casas, según la Sociedad de Tasación en los 6 primeros meses de este año la subida media fue del 5,9% a sumar al 4,2% que subieron en 2017 ¿Tendrá algo que ver el oligopolio del que hablamos en el punto anterior? Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías.

Después, los bancos empezaron a desprenderse de sus activos (tóxicos y no tóxicos), en favor de fondos buitres y socimis (incluso la Sareb llegó a crear su propia socimi) vinieron después cientos de miles de desahucios, el retorno o la huida de decenas de miles inmigrantes que ocupaban viviendas… A día de hoy, es difícil cuantificar el censo de casas vacías, pero sí parece evidente que los principales tenedores de centenares de miles de ellas son el oligopolio ya citado e integrado por fondos buitre, socimis y bancos. Y mientras éstos se afanan en acaparar vivienda a precios de saldo, ninguna Administración Pública ha hecho ni hace nada por generar Parque Público.

Muy recientemente Bankia, banco actualmente público, se desprende de suelo y casas que podrían haber servido para empezar a generar Parque hoy inexistente, y lo vende a precio de saldo a fondos. Dentro de poco España estará en manos de esos buitres. Esta situación debe revertirse, porque los activos y el banco rescatado son necesarios para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padecemos.

Desde los gobiernos, poco o nada se ha hecho. El actual Gobierno hereda 10 leyes autonómicas de vivienda recurridas ante el Constitucional por el anterior del PP. Una lamentable respuesta también del gobierno PP al Comité DESC de la ONU, que ha propiciado una investigación por parte del Defensor del Pueblo.

La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas, mediante su cesión obligatoria para su uso como Parque Público, o bien fuertes sanciones que obliguen a esa salida. Una reforma de la fiscalidad de la vivienda que, obligue a las socimis a pagar impuestos, y que grave fuertemente las casas cerradas. Una ley como la ley belga contra los fondos buitre pero que abarque más allá de la deuda pública.

Pero también requiere de leyes específicas, y en este terreno sí tiene ventaja el actual Gobierno, cuenta con la Ley de Vivienda de la PAH, la primera que tuvo entrada en el Congreso, fue registrada por primera vez el pasado 10 de enero, antes que la del PSOE, que sólo afecta a alquileres, registrada en marzo o la de Unidos Podemos, igualmente limitada al alquiler y registrada en abril.

La Ley de Vivienda de la PAH, empieza proponiendo el cumplimiento del Derecho Internacional en materia de vivienda regulado por el PI DESC, suscrito por España en 1976, y ratificado en su Protocolo Facultativo en 2013, y que por tanto, debe prevalecer sobre la legislación interna de España (Ley de Tratados Internacionales de 2014), esto conlleva la suspensión de cualquier desahucio cuyas víctimas carezcan de alternativa habitacional.

Y la dación en pago retroactiva, para que las víctimas de los gobiernos que no aplicaron en España la Directiva 93/13 y permitieron las hipotecas preñadas de cláusulas abusivas, cancelen al menos las deudas ilegítimas consecuencia de procedimientos judiciales ilegales, según el TJUE. En materia de alquileres ya hemos dicho el contenido de nuestra ley y por último, el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, estableciendo un mínimo de subsistencia, e implicando a las suministradoras en el coste.

El pasado día 20 de junio, desde la PAH solicitamos por email una entrevista al ministro José Luis Ábalos y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Sin embargo, sí pudimos ver en su toma de posesión a representantes de las grandes constructoras como Florentino Pérez, o Villar Mir (este además implicado en la Gürtel)… Esperamos que tenga algún tiempo para contestarnos a nosotras…

También desde la PAH, hemos concertado entrevistas con casi todos los grupos parlamentarios del Congreso para el próximo miércoles día 11. Hasta el momento el PSOE no ha confirmado, esperamos la sorpresa de que sea finalmente el Ministro quien nos reciba.

Unha maña sen Praia

AD349824-7378-4F27-9C81-7B0B4C43B185

O 3 de xullo ás 11:00 da mañá, a RSP Vigo, Os Ninguéns, a PAH Vigo-Tui Baixo Miño voltamos á rúa, para seguir reivindicando un parque público de vivenda social en aluguer, municipal e autonómico, para toda a que o precise: é urxente e prioritario solucionar o problema habitacional desta cidade, e para iso concentrarémonos na Praza da Princesa.

👉🏻A subida dos alugueres aumenta os desafiuzamentos por falta de pagamento da renda

👉🏻As familias teñen cada vez máis dificultades para abonar a renda mensual e iso deriva nun incremento da morosidade e, en último termo, dos desafiuzamentos.

👉🏻A Recuperación Económica QUE DIN QUE HAI non chegou aos Fogares

A RSP Vigo Os Ninguéns e a PAH Vigo Tui-Baixomiño
convocan :

Digámoslles que xa abonda de pasarse a pelota .Acudide e traede as vosas toallas! Tamén pasarémonos uns as outras unha grande pelota, para representar en ton naif o “xogo” que as administracións se traen entre mans con este tema, ao pasarse uns a outras a responsabilidade para que ao final, como sempre, non se dean solucións e perdan os afectados.

Imos proxectar toda a nosa enerxía

Informe PAH para la comparecencia de Blackstone en el Congreso de los Diputados

Publicado en PAHBCN

Ante la comparecencia del presidente de Blackatone, hoy ante la Comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso,  hemos elaborado este informe para visibilizar su recorrido en nuestro país, su mala praxis y la angustia a la que tiene sometidas, que ves sus vidas en manos de este fondo buitre.

Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2007, el gobierno español ha reducido el presupuesto público dedicado a la vivienda en un 63%.

Desde 2008, se han llevado a cabo en España más de 721,000 procesos de ejecución hipotecaria y 515,000 desalojos.

España todavía debe hacer frente a la emergencia habitacional: más de 60754 desalojos en 2017

Según el último censo español de 2011, casi 3,5 millones de viviendas están vacías.

Desde 2013, los precios de alquiler han aumentado un 40% en promedio.

El 11% de los hogares españoles declara que no puede tener una temperatura adecuada en su casa durante el invierno porque no puede pagar sus facturas.

La vivienda social en España representa solo el 2% del mercado de la vivienda

España fue uno de los países más afectados por la crisis financiera de 2007. Además del colapso financiero global, el sector de la construcción español enfrentó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta situación llevó a la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, lo que obligó a muchas familias a decidir si pagar por los alimentos o sus hipotecas, la mayoría de ellos obviamente opto por lo primero. En este contexto, las instituciones financieras comenzaron a desalojar a miles de familias y el drama continúa.

En otras palabras, las familias desalojadas no solo se ven a sí mismas en la calle y sin trabajo, sino que también deben enfrentar el hecho de que todavía deben al banco decenas, o incluso cientos, de miles de euros y que sus deudas siguen creciendo debido a a los intereses de la morosidad. No es difícil imaginar que recuperar una vida digna de esta situación sea virtualmente imposible.

Según datos del Consejo Español del Poder Judicial, se han producido más de 515,000 desalojos. Además, es difícil creer los mensajes de recuperación del gobierno español, ya que solo en 2016 se produjeron alrededor 63037 y en 2017 60754 desalojos

Alquiler

Esto también se debe a que cada vez hay más desalojos de inquilinos. De hecho, hoy en día el 60% de los desalojos oficiales son causados por la incapacidad de la población para pagar los alquileres.

En 2013, el gobierno del PP cambió la ley de alquileres, introdujeron dos cambios principales:

• Reducir la duración de los contratos de un mínimo de 5 años a contratos de 3 años

• Desvincular la actualización de los precios de alquiler del IPC en las renovaciones de contratos. El IPC es un índice del costo de vida básico que mide la inflación anual.

Como resultado, con estos cambios fue más fácil para Socimis subir los precios, hacer contratos más inestables y más cortos y desalojar a inquilinos de bajos ingresos. De hecho, las 1.860 casas públicas de Madrid que fueron vendidas por PP a Blackstone ahora son administradas por una Socimi llamada Fidere.

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (o Socimis [Equivalente a Reits en los EE. UU]) son fondos que han dedicado al menos el 80% de su actividad a alquilar espacios y casas. En 2012, el gobierno del PP otorgó a Socimis un régimen fiscal privilegiado según el cual no tienen que pagar impuestos a las empresas. Después de esta reforma, las Socimis han sido una herramienta para que los grandes actores especulativos como los fondos buitres, los bancos y las entidades inmobiliarias hagan negocios con las casas sin pagar impuestos.

Ante esta situación las PAHs llevan años exigiendo:

• Dación  a cero sin condicionantes ni remanentes y alquiler social sin chantajes  según la 24/2015 (esté o no vigente) y sin cláusulas abusivas.

• Mejoras  en el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso.

• Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.

• Los mismos acuerdos para el resto del estado Español

Descarga aqui un Informe que no te puedes perder

Burbulla Aluguer II : 10 propostas para regular os alugueres

Para as novas xeracións, alugar xa non é tirar o diñeiro.Pero existe toda unha politica e presión para reverter esta opción

A maioría prefire a opción do Aluguer a época da “sociedade de propietarios “saldouse” cunha cifra de desafiuzamentos no noso pais terrible

Os dias onde os Desafiuzamentos por Hipoteca e as imaxes de mulleres ,nenos e anciáns sacados pola forza das súas casas calou fondo no imaxinario colectivo

Volve o Alugar é tirar o diñeiro ?

A/ Aínda que a dia de hoxe para pechar unha Hipoteca necesítanse de aforro,Xa aparecen algúns bancos xa ofrecen créditos hipotecarios polo 100% da vivenda.

B/ Segun estudo de Fotocasa pasamos do 44% que pensaba que “comprar é un bo investimento a un 53% en 2018

C/ A presenza de particulares no mercado do Aluguer pasouse do 28% en 2017 ao 23% en 2018 . Os fundos voitre e os grandes garfos de vivenda fixéronse co mercado do Aluguer impoñendo as súas condicións e subindo os prezos do Aluguer.

Non fai falta ser un lince para saber quen está detrás desta burbulla do aluguer”, “o patrimonio inmobiliario concentrou-se en mans de fondos de investimento e detrás destes fondos están os bancos”.

A acumulación de patrimonio en poucas mans xera uns índices de desigualdade extremos; vender vivenda pública,coma fixo o PP, a entidades privadas e fondos voitre non xerou en ningún momento un mercado inmobiliario equilibrado senón todo o contrario; facer oídos xordos ao tema inmobiliario trae consigo grandes burbullas especulativas que aínda estamos a sufrir todas.

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

Para que o Aluguer sexa unha opción alcanzable, mais estable ,socialmente sustentable con menos impacto ambiental, facémonos eco das propostas do Sindicato de Inquilinos:

– 10 propostas de mínimos que pensamos que son imprescindibles para regular os alugueres e garantir o dereito á vivenda.

Propostas do Sindicato de Inquilinos
Aluguer Estable e Asequible

1 Fai falta estabilidade e unha maior duración dos contratos para poder desenvolver proxectos vitais. Propoñemos contratos de 12 e 6 anos para as vivendas de grandes e pequenos propietarios, respectivamente. E que se renoven automáticamente (agás se a propiedade ten unha necesidade familiar).

2 Os incrementos nas rendas de aluguer estarán suxeitos a índices obxectivos como o IPC ou índices de tipo municipal que teñan en conta o custo da vida e non os intereses especulativos do mercado.

3 A fianza para arrendar unha vivenda non poderá ser superior a un mes de renda, e un segundo mes en concepto de mobles e enseres no caso de vivendas amuebladas. Non se debe poder retirar a fianza depositada no rexistro público sen documento que acredite a extinción do contrato de arrendamento e o acordo asinado por arrendador e arrendatario.

4 É necesario un índice de prezos do aluguer construído de xeito participativa (entre todos os axentes sociais implicados), referido a variables socioeconómicas como a renda familiar dispoñible, e que sexa vinculante, con penalizaciones polos propietarios que o excedan. Necesitamos un índice que nos permita regular os prezos e garantir o dereito á vivenda de xeito efectivo.

5 As administracións públicas únicamente promoverán a vivenda de aluguer de titularidad pública. Un mecanismo fundamental para a ampliación do parque de vivenda pública de aluguer será a movilización dos pisos baleiros que se atopan en mans das entidades bancarias.

6 Obrigación das administracións públicas de realojar ás persoas desafiuzadas pola imposibilidad de pagar o aluguer, como se contempla na Lei 24/2015 (art. 5.6). Hai que derrogar o procedemento de “desahucio exprés” establecido pola última reforma da LEC.

7 Eliminación do réxime especial tributario das SOCIMI (Sociedades Anónimas cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario), que actualmente tributan ao 0% no imposto de sociedades.

8 Rexistro obligatorio de todas as vivendas, solares e propiedades verticais desocupadas por un periodo superior a un ano. Expropiación daqueles solares e propiedades verticais que estean baleiros durante dous anos (como xa se contempla na Lei de Urbanismo).

9 O arrendador debe asumir os honorarios dos APIs ou administradores de leiras de forma total. Entendemos que é quen fai o encargo de comercialización dun inmoble quen debe asumir os gastos derivados.

10 Ante as actuais situacións de vulneración do dereito á vivenda, e á espera dos cambios lexislativos e as políticas públicas que enderecen a situación, apoiamos e consideramos como lexítimas aquelas resistencias inmediatas practicadas polos e as arrendatarias, incluíndo a permanencia na vivenda “en precario” cando o propietario rexeite a renovación do contrato e a ocupación de propiedades verticais que se atopen baleiras.

ASEMBLEA PAH

Na nosa cidade prodúcense 4 desafiuzamentos por dia ,

-17mil desafiuzamentos neste primeiro trimestre do ano o que pode levarnos a terminar o ano con 70 mil desafiuzamentos

O aluguer está a converterse en algo imposible de conseguir .Os ABUSOS dos Caseiros son inmunerables .A infravivenda ou vivendas con humidades ,sen ventilación ,con bicho ..son a “solución que nos impón un sistema onde a Vivenda é unha mercancia e non un dereito

Os Desafiuzamentos seguen chegando aos MMSS .

IMOS TRATAR OS CASOS NOVOS : Recepción de casos

Imos quedar para tratar isto e buscar as pancas que nos permitan buscar os cambios :

  • Non Mais desafiuzamentos
  • Inquilinos Organizados :Aluguer Asequible,Estable e Digno
  • Polo Dereito á Vivenda
  • Parque Publico da Vivenda e de Emerxencia Habitacional

#NoSonSuicidiosSonAsesinatos

Los fondos buitre siguen con hambre de España: compran 10.000 millones de euros en ladrillo en 2017

Sabíamos que tenían hambre de ladrillo ,se han hecho de facto con el mercado inmobiliario de Alquiler Sabíamos que tenían hambre y hicieron que encontrar un Alquiler fuese casi mas difícil que encontrar trabajo

Sabíamos que tenían hambre

Ahora sabemos tambien que tienen sed de sangre ,que nuestras vidas son mera mercancía

#NoOlvidamos

#NoSonSuicidiosSonAsesinatos

Concentración de SOS Sanidade Pública, 13 de xuño

Neste sentido apoiamos a convocatoria de SOS Sanidade de mañá, mas consideramos tamén que hai que falar moi claro, sen a derrogación da lei 15/97, do decreto do 2012 e do artigo 135 da Constitución, non será posible frear os plans de privatización.

Por iso, mantemos a nosa convocatoria de Marea Branca, para o domingo ás 12.30 no Obelisco, e convidamos a SOS Sanidade e a todos aqueles que queiran a vir este e os vindeiros terceiros domingos de cada mes as concentracións de Marea Branca, para sumar forzas e darlle forte aos gobernos que queiran destruír a Sanidade Publica.

A sanidade non se vende, deféndese!

Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública - A Coruña

Cartaz_concentracións_Galiza

A Coordinadora Antiprivatización da Sanidade de A Coruña apoia todas as mobilizacións en defensa da sanidade pública; consideramos que todo o que se faga nese camiño é pouco diante dos ataques que se veñen cara o seu desmantelamento e destrucción.

Neste sentido apoiamos a convocatoria de SOS Sanidade de mañá, mas consideramos tamén que hai que falar moi claro, sen a derrogación da lei 15/97, do decreto do 2012 e do artigo 135 da Constitución, non será posible frear os plans de privatización.

Por iso, mantemos a nosa convocatoria de Marea Branca, para o domingo ás 12.30 no Obelisco, e convidamos a SOS Sanidade e a todos aqueles que queiran a vir este e os vindeiros terceiros domingos de cada mes as concentracións de Marea Branca, para sumar forzas e darlle forte aos gobernos que queiran destruír a Sanidade Publica.

A sanidade non se vende, deféndese!

Ver la entrada original

Adeus sr Rajoy Benvida # leiPahVivenda

O PP e Rajoy ríronse do dereito á vivenda A vivenda converteuse no problema social máis grave dunha parte significativa da sociedade española. Os mozos son agora os máis prexudicados. O modelo da saída da crise para algúns se baseou de novo na especulación sobre a vivenda eliminando os dereitos que protexían aos cidadáns.

Para miles de persoas o Acceso a unha vivenda ou un Aluguer estable ,alcanzable e adecuado converteuse nun reto imposible .

A pesar de que en 2013 a PAH recolleu máis de 1.5 millóns de firmas de apoio ao seu ILP para cambiar as leis inxustas -incluíndo a dación en pago retroactiva- pero que o PP bloqueou.

A medida estrela de Rajoy para liberar ás familias da débeda é o voluntario e ineficaz Código de Boas Prácticas ( CBP), “que o deixa todo en mans da boa vontade da banca, aínda que a esta nin lla coñece nin lla espera”.Desde a vixencia do CBP iniciáronse 323.186 execucións hipotecarias, e só liberou da débeda a un 1.8% de familias

Os 100.000 millóns como rescate á banca española serviron para iso… para a banca. Catro anos despois, os cidadáns apenas viron melloras. As medidas do Goberno foron ineficaces, non se protexeu aos afectados por produtos tóxicos da banca e non existe unha política pública de vivenda que cubra as necesidades

Desde 2009, xa se acumulan case medio millón de desafiuzamentos e 600.000 execucións hipotecarias iniciadas, segundo a PAH. Mesmo se alcanzaron os 184 desafiuzamentos ao día

Aluger ,Cidade Dual. Segregacion

Asistimos á venda de miles de pisos como sucedeu no Concello gobernado por Ana Botella vendeu 1.860 vivendas sociais a fondos voitre ,nunha operación onde “actuaron con desprezo absoluto aos arrendatarios” Estamos a asistir co Aumento do Prezo dos Alugueres que acceder a unha vivenda é un luxo

A parte da renda destinada ao aluguer xa se sitúa case no 50% de media

O aluguer vacacional, a entrada dos fondos de investimento pola porta grande no negocio do aluguer, a reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos e a falta de parque público de vivenda en aluguer son as causas máis repetidas dun problema que afecta a todo o Estado.

Desde 2013, o TJUE ditou dúas sentenzas e catro autos corrixindo o sistema de execución hipotecaria español, que obrigaron a sucesivas modificacións da nosa lexislación. O tribunal europeo ha ditado tamén sete resolucións en materia de intereses de demora abusivos. Agora hai varias cuestións prexudiciais presentadas polos xuíces españois, incluído o Tribunal Supremo sobre o procedemento hipotecario.con todo o PP segue presentando remiendos ao ditado da banca que o empeoran a situación actual.:Non permite a dación en pago, encarece os intereses de demora e non afronta a cuestión fundamental que é o recoñecemento dos dereitos cidadáns.

A expulsión de mozas das cidades está a ter uns terribles efectos sociais Non se respeta o dereito a arraigo Os cada vez mais precarios soldos , o aumento imparable de , os alugueres,xunto coa ausencia de Vivenda social e a concepción mesma da cidade :Unha para os podentes e as perefiferias para os humildes ou menos favorecidos , e está provocando, máis aló dos desahucios, desprazamentos invisibles de poboación

E a época das “cidades dual ” convértese, para determinados barrios, na trastienda . Uns son desprazados cara ás periferias sociais. É urxente deter este proceso.

Adeus sr Rajoy Benvida # leyPahVivienda

A.T

La Ley de Vivienda de la PAH vuelve a la carga

La Ley Vivienda PAH ha vuelto a ser registrada en el Congreso, empezando de nuevo todo el trámite administrativo, el PP tiene hasta el 12 de junio para volver a vetarla, o no.

 

Tras el inaceptable veto a la Ley Vivienda PAH el pasado 20 de marzo, muchas cosas han cambiado. Mientras debatimos, nosotras sí que hacemos esas cosas, cuál podría ser el mejor momento para registrar un recurso para levantar el veto, el 17 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional en la que considera que el Gobierno no puede alegar sin más que un proyecto afecta a los presupuestos, sino que debe justificar tal argumento y esto sólo es válido para los presupuestos en vigor en cada momento, por lo que no cabe argumentar sobre presupuestos futuros.

 

Llevamos meses diciéndolo, el Partido Popular, con la inestimable complicidad de Ciudadanos, están secuestrando la democracia y convirtiendo la Mesa del Congreso, en su cortijo particular donde frenar sistemáticamente cualquier propuesta de ley para que no sea debatida en el Congreso. Con esta actitud, lo único que hacen es reafirmarse como los auténticos enemigos del estado de bienestar de este país, vetando cualquier iniciativa que represente en un avance en nuestros derechos más fundamentales, como es el caso de la vivienda, para seguir legislando a favor  de la especulación, de la banca, de los fondos buitre y de las SOCIMIS. ¿La excusa? Los presupuestos del Estado. ¿Uno de sus últimos golpes de Estado a la democracia? El veto de la Ley Vivienda PAH.

 

Por suerte, la bofetada del Tribunal Constitucional ante este tipo de vetos, abrió la posibilidad a que la la Ley Vivienda PAH siga adelante y haya vuelto a ser registrada en el Congreso. Una ley que está elaborada pensando en que no afecte a los presupuestos. Por un lado, en la propia ley se aplaza la entrada en vigor de las medidas que pudieran afectarles a sucesivos ejercicios. Por otro, porque la mayor inversión de nuestras propuestas, pasaría por ampliar el parque público de vivienda, pero es una medida que se basa en movilizar los más de 3.500,000 de pisos vacíos en manos de la banca, no en nuevas construcciones como propone el PP en su Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Aun así nos parece lamentable, que ante la creciente emergencia habitacional, el partido de Mariano Rajoy, que ahora dispone hasta el 12 de junio como fecha límite para justificar un posible nuevo veto, siga basándose en cifras y no en vidas.

 

Vivimos unos tiempos en que el Derecho a la vivienda, es atacado constantemente en todos sus frentes, dejando cada vez más, a las familias en una situación absoluta de vulnerabilidad e indefensión.

Cada día vemos cómo se producen 174 desahucios. Desahucios silenciosos por ejecución hipotecaria, porque los bancos siguen haciendo de las suyas. Desahucios invisibles, ante cada contrato de alquiler no renovado por una ingente subida del precio medio, que las familias con sus medios sueldos, no pueden afrontar. Desahucios por ocupación, de esas familias que ante la pérdida de su hogar y sin una solución habitacional, a causa de una ley criminal y la falta de un parque de vivienda social, se han visto empujadas a elegir entre vivir en la calle o recuperar un piso vacío.

Cada día vemos como esa vivienda vacía en manos de la banca, rescatada con dinero público sin contraprestación social, en lugar de ser usada para garantizar un derecho fundamental a las familias, es tratada como una mercancía más con la que especular y es vendida a fondos buitre.

Cada día vemos como crece la burbuja del alquiler, que está expulsando a la gente de sus casas, de sus barrios e incluso de sus ciudades, en búsqueda de un lugar más asequible donde volver a construir su proyecto de vida . Un proyecto de vida, que a consecuencia de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos promovida por el PP, saben de antemano que no va a durar más de tres años. Una reforma que nos está condenando a vivir como nómadas.

Cada día vemos como 5 millones de hogares sufren pobreza energética y cortes de luz, agua y gas, sin que las empresas suministradoras asuman ningún tipo de responsabilidad.

Ante estas situaciones, la Ley Vivienda PAH, es la única propuesta legislativa que recoge medidas para acabar con ellas y garantizar una vivienda digna, asequible, estable y acogedora para todas las familias. Así como la única que garantiza el cumplimiento de sentencias europeas o dictámenes internacionales. Una ley pionera que la propia ONU nombró como un referente mundial, en materia de vivienda, que debería replicarse en todos los países.

Ante esto, el bloque antisocial formado por PP y Ciudadanos, solo se han puesto de acuerdo en dos actuaciones, vetar la Ley Vivienda PAH  y sumarse al PDeCat, para criminalizar a las familias y fomentar una guerra entre ellas y pequeños propietarios. Pequeños propietarios a los que les han inculcado el miedo con mentiras y convirtiendo una situación anecdótica, comparada con la gravedad del problema real, para convertirla en la excusa para promover una nueva ley de desahucios exprés.

Desde la PAH seguiremos en pie, en las calles y donde sea necesario, para que el 12 de junio, no se repita el golpe de estado a la democracia con un nuevo veto a la Ley Vivienda PAH, permitiendo así que esta pueda ser debatida en el Congreso y que sea una auténtica mayoría parlamentaria, la que decida si quiere estar del lado de las familias, o del lado de los desahucios y la especulación.

La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Por Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón*

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector.

Por el lado de la demanda, ésta se ha incrementado por muchos motivos.

1) El elevado nivel de pobreza que existe en nuestro país incluso en el colectivo de los trabajadores (según la OCDE el 14,8% de los trabajadores son pobres, récord en la Unión Europea) conlleva que una buena parte de la población no tenga posibilidades de acceder a la compra de una vivienda y no le quede más remedio que acudir al alquiler.

2) La baja concesión de créditos hipotecarios que están llevando a cabo las entidades bancarias en nuestro país (el saldo hipotecario se ha reducido desde máximos un 20% y las condiciones para recibir una hipoteca se han endurecido).

3) Las ayudas al alquiler que ha aprobado recientemente el gobierno, que lejos de resolver la situación la agravan aún más porque incrementan la demanda del alquiler sin afectar a la oferta, provocando mayor presión sobre los precios. Hay estudios que señalan que el 75% de las ayudas públicas concedidas a los arrendatarios suelen acabar en el bolsillo de los arrendadores a través de incrementos en el precio del alquiler.

4) También es de destacar el importante proceso de emigración que se está produciendo desde las zonas rurales y pequeñas y medianas localidades (con menores oportunidades de formación y de trabajo) a las grandes urbes (con mayores oportunidades)

Por el lado de la oferta, ésta se mantiene muy baja por muchos motivos entre los que destacan los siguientes.

1) Hay demasiadas viviendas vacías (el 18% del total de viviendas según la OCDE) a las que no se les está dando ningún uso porque fundamentalmente pertenecen a bancos (se lleva la palma la SAREB, el banco malo) que no tienen capacidad para darle salida.

2) Los importantes récords de entradas de turistas y la explosión del negocio de las viviendas de uso turístico a través de plataformas digitales como la de Airbnb han provocado que las viviendas se orienten a un muy rentable alquiler estacional y no al habitual, hundiendo la oferta de pisos para este segundo tipo de uso.

3) Las importantes ayudas fiscales (como exención en el impuesto de sociedades) que se le conceden a las SOCIMI (Sociedades anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado inmobiliario) han tenido como consecuencia una importante concentración en el sector del alquiler (9 empresas acumulan más del 90% de los activos) que provoca una merma en la competencia y por lo tanto un mayor margen para establecer precios elevados.

Las soluciones pasan, en general, por abordar con actuaciones concretas las causas señaladas:

1Incrementar la oferta de viviendas en alquiler a través de la conformación de un importante parque público de inmuebles orientados al alquiler.

2Orientar las viviendas vacías de grandes propietarios hacia el alquiler social.

3Controlar los precios de los alquileres para impedir que escalen a niveles inasumibles.

4 Estabilizar más los alquileres volviendo al menos al plazo mínimo de 5 años en los contratos.

5Regular las viviendas de uso turístico, estableciendo, entre otras cosas, un máximo de viviendas por zonas y un máximo número de días al año en alquiler.

6 Retirar las ayudas fiscales a las SOCIMI, evitando así la competencia asimétrica que generan estas empresas en el sector e impidiendo que tengan suficiente poder de mercado como para establecer precios a su conveniencia.

7 Combatir el fraude laboral que existe en nuestro país, legislar para incrementar el poder de negociación de los trabajadores y crear empleo público en todas las ciudades y zonas para eliminar el número de trabajadores pobres que se ven obligados a alquilar y la desertificación de determinadas zonas y localidades del país.

8Disponer de una banca pública potente que conceda financiación para muchas familias que desean acceder a una vivienda en propiedad.

9 Reorientar las políticas ultraexpansivas del Banco Central Europeo para que dejen de inundar de dinero los mercados financieros y pasen a financiar políticas públicas productivas y sociales.

Las administraciones públicas no pueden ser meros espectadores ante esta burbuja porque los efectos causan ya actualmente graves daños. Toca actuar y hacerlo de manera contundente.