Publicado en Documentos útiles, opinion, Persoas afectadas

Defendendo o fogar Defendendo a vivivienda

Guía para a solicitude de medidas cautelares ante o comité DESC de Nacións Unidas para casos de desahucio sen alternativa habitacional

Esta guía pretende servir de axuda para un uso adecuado das solicitudes de medidas cautelares ao Comité DESC sobre suspensión de desahucios sen alternativa habitacional. Desde o Grupo de Traballo da Coordinadora de Vivenda de Madrid sobre Medidas Cautelares vimos facendo seguimiento das solicitudes que coñecemos e contabilizamos polo menos 50 casos de suspensión vinculadas á PAH e ao movemento polo Dereito á Vivenda só entre xaneiro e novembro de 2018. A través da análise de caso, aprendemos numerosas leccións para utilizar as ferramentas que ofrece o sistema internacional de Dereitos Humanos no noso favor, servindo á vez para denunciar o caso concreto e para dar visibilidad e legitimar ao movemento, intentando ao mesmo tempo fuxir do mero asistencialismo e enfocar nosa práctica ao empoderamiento popular colectivo.

As comunicacións ao Comité DESC requiren moitas horas de estudo previo, xestión documental, revisión de datos, comunicacións con diversos actores (grupos de traballo, asembleas, abogads de oficio, servizos sociais, bancos, propietarios, mediadores, etc.), redacción de solicitudes, visitas a xulgados, etc. O protagonismo das persoas afectadas é esencial, así como a confianza entre estes e o movemento, pois en cada caso poñemos en xogo enormes recursos ?públicos? ? en términos de tempo e esforzo das persoas máis comrpometidas das asembleas ? que non sería xusto que se desperdiciaran por un mal uso ou por falta de informacións relevantes.

Nesta “Guía de Uso” poñemos por escrito as recomendaciones que consideramos máis útiles para ter éxito desde unha perspectiva ampla: non se trata tanto de parar moitos desahucios (o que en si mesmo é bo), senón de mobilizar mellor todas as enerxías sociais posibles a través de procesos de stop desahucios que xeren verdadeiros avances para todas. Fariamos moi mal si en lugar de mellorar os nosos métodos e ser máis eficaces, co uso destas ferramentas saturásemos o movemento de ?papeleo? e servizo asistencial sen apenas impacto real. Un caso ante instancias internacionais para protexer o Dereito Humano á Vivenda é unha oportunidade única para influír en sectores sociais diversos e provocar cambios maiores, o que nos permitirá suspender desahucios no futuro con maior facilidade, pero para iso é necesario un tratamento responsable, técnicamente rigoroso e en sinergia con toda a potencia do movemento.

https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2018/12/DEFENDIENDO_EL_HOGAR.pdfDESCARGA A GUIA AQUI

Publicado en Documentos útiles, opinion, Persoas afectadas

Proteger la vivienda.

La nueva burbuja amenaza con llevarse por delante no solo a los más empobrecidos, sino a barrios enteros (Aticulo do PAÍS ) Jaime Palomera

Jaime Palomera 12 AGO 2018

Protejer la Ciudad ,los Barrios

Hace dos años, un grupo de organizaciones y movimientos de Barcelona empezamos a trabajar con un objetivo: conseguir que las empresas que extraen rentas inmobiliarias de la ciudad pongan un 30% de la vivienda que construyen o rehabilitan a precio asequible. Esto ya se hace en muchas ciudades, como París, Londres o Nueva York. Pero no hay lugar donde sea más urgente que aquí: mientras la industria inmobiliaria se embarca en una nueva orgía especulativa, los alquileres ya se comen más sueldo que en ningún otro país. La nueva burbuja amenaza con llevarse por delante no solo a los más empobrecidos sino a barrios enteros.

A pesar de la confusión generada por aquellos que preferirían que nada cambie, la medida del 30% que hemos impulsado y que los partidos del ayuntamiento deben ratificar en septiembre es perfectamente viable. Desde el punto de vista jurídico, se trata de aplicar lo que dice la Ley del Derecho a la Vivienda, vigente desde 2007 (en consonancia con la Ley del Suelo estatal y la Ley de Urbanismo autonómico). Lean el artículo 17.3: el planeamiento urbanístico permite establecer que la edificación de uso residencial se destine total o parcialmente a vivienda protegida, tanto en el caso de nuevas construcciones como en el de gran rehabilitación de edificios existentes. Si las administraciones se hubieran esmerado en implementar la norma desde hace una década, solo en Barcelona ya contaríamos con 5.000 viviendas protegidas más (y el cálculo no incluye el resto de Cataluña, donde también se puede aplicar). Ninguna novedad: los aspectos de las leyes que benefician a la mayoría se quedan en papel mojado si no hay presión y movilización para hacerlos efectivos. Ya sucedió con las multas a los bancos, que emanan de la misma ley.

Desde la perspectiva económica, la medida tiene también una solidez incuestionable. Cierto: algunas voces se han dedicado a pregonar que la obligación de destinar un 30% a vivienda asequible supondrá pérdidas para promotores e inmobiliarias. Y que, para compensarlo, las empresas aumentarán el precio del 70% restante, hinchando aún más la burbuja. Sin embargo, solo quien desconozca cómo se forman los precios en el mercado inmobiliario puede hacer semejante afirmación: cuando disminuye el precio de venta final de una obra, promotores e inmobiliarias pagan menos por los solares y edificios donde pretenden realizarla. Así, la medida repercutirá básicamente en los beneficios de los propietarios del suelo, rentistas que se benefician de este tipo de operaciones sin mover un dedo.

De hecho, la Ley considera económicamente viable cualquier operación cuyo beneficio sea igual o mayor a la inversión inicial. Teniendo en cuenta que el precio del suelo barcelonés ha aumentado un 60% en los últimos 4 años, resulta casi ridículo sospechar de la viabilidad de cualquier inversión. El menor beneficio procedente de la parte destinada a vivienda asequible se verá más que compensado por el aumento del valor del suelo entre el año de la compra y el momento de la entrada en vigor de la norma.

Barcelona y su área metropolitana se hallan a las puertas de un giro histórico. ¿Con qué argumentos podría cualquier partido municipal justificar el retraso de una norma que extenderá el derecho a la ciudad y evitará miles de expulsiones? No va a solucionar la crisis de la vivienda, pero se trata de una transformación tan urgente y necesaria como estructural, orientada a cambiar las reglas del juego del mercado inmobiliario. Casi 400 pisos regulados cada año, a los que podrá optar el 75% de la ciudadanía, y producidos por empresas privadas. Es lo mínimo que se puede exigir a quien se lucra con un bien fundamental.

No podemos esperar: está en juego el futuro de los barrios y de las generaciones venideras. Queremos el 30%.

Jaime Palomera es miembro del Grupo Promotor de la moción municipal.

Notas

A crise inmobiliaria deixou, case unha década despois, 340.000 casas de obra nova sen vender

É o legado dos tempos de efervescencia no sector inmobiliario: as miles de promociones en toda España que permanecen abandonadas, moitas veces arrinconadas pola maleza, en segunda ou terceira liña de praia ou en urbanizacións afastadas dos principais centros urbanos. Proxectos que, polo seu ubicación ou calidade deficiente, non atopan comprador nun sector que avanza a velocidade dispar, dependendo do lugar onde se achen os edificios.

A infravivenda ,o chabolismo son os casos mais extremos dun Urbanismo insolidario . “sitúanse nos barrios marxinais ou periféricos das cidades con equipamentos basicos peores

A politica de vivenda debería ser un potente instrumento reductor de desigualdades.» Lamentablemente, da politica de vivendas na España actual non se pode dicir tal cousa. Nin PP nin PSOE tiveron o suficente coraxe nin valentía na construcion de VPO, non se combateu o chamado “efecto ghetto” .  A residencia nestes barrios, é estigmatizante. Vivir nestas zonas asóciase a escaseza de ingresos, a desviación moral, e iso ten connotacións en todos os ámbitos da existencia e na vida das persoas .

A pesar de todo o devandito, a cidade segue sendo o espazo para as oportunidades e a liberdade da cidadanía  e as súas ideas e potencialidades . É posible facer outra cidade é necesário unhas novas leis da Vivenda. Unha leyPAH onde se impulse o potencial emancipador que a cidade ten .O acceso á cultura ,á mestizaxe,ás novas creacións .Todo é posible con unha optica que poña a vivenda e a cidade ao servizo da persoas

Dous Principios BASICOS para nosotras

Primeiro : Parque Social da Vivenda si,pero onde .Polo dereito o arraigo e

Segundo : De todo iso resulta que aquí parece como que a demanda de vivenda é infinita: A pesar do inmenso numero de Vivendas Baleiras e do terrible expolio das VPO por parte de Fondos Voitre e SAREB deuse comezo a unha dinámica especulativa e iniciar nova construcion de vivenda nova Xa que logo antes de construír nova vivenda hai que saber a que se necesita e poñer en marcha unha politica de recuperación da Vivenda vacia España ten unha das políticas de vivenda social máis endebles de Europa.

Por un Plan de VPO e por un Parque Publico da Vivenda que poña en primeiro plano o Aluguer como primeira opcion de vida estable ,asequible e estable

Lee este Artigo

Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual.  É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana

Publicado en Documentos útiles, Novas

Más del 4% de los gallegos viven en situación de pobreza severa. Crece la Desigualdad

Principales titulares en Galicia

• En el año 2016, un total de 690.505 personas, que suponen el 25,4 % de la población residente en Galicia estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE en las siglas en inglés). Se produce un descenso muy leve de la tasa AROPE, que pasa del 25,7% al 25,4%. La recuperación económica no está llegando de forma decidida a las personas más vulnerables.

• Aunque la crisis afectó con mayor intensidad a la población masculina la recuperación económica está perjudicando especialmente a la mujer, regresando a las tasas AROPE tradicionalmente superiores a la masculina. No en la reducción de las tasas de pobreza, sino en secciones como la brecha de pobreza o, especialmente, en el crecimiento de la Baja Intensidad laboral en el hogar, fruto de la mayor precariedad en el empleo.

• La tasa AROPE disminuye en todos los tramos de edad, exceptuando el tramo de 30 a 44 años que pasa del 22,4% en el 2015 al 25,6% en el 2016 y la población mayor de 65 años (incrementa en un 0,1)

.• En el 2016, un 19% de la población gallega estaba en situación de pobreza (516.000 personas), con ingresos mensuales de menos de 684€/mes. Apenas 4 décimas menos que en el 2015 pero 1,9 puntos menos desde 2008.

• 108.000 gallegas y gallegos viven en pobreza severa, con ingresos inferiores a 4.104€ al año (342€/mes). Aunque son 23.000 menos que en el 2015 (la tasa pasa del 4,8% al 4%) estas personas no consiguieron salir de la pobreza, por lo que su mejora de calidad de vida es muy débil.

• La tasa más alta se da en nuestra juventud entre 16 y 29 años, en edad de incorporación al mercado laboral. Aunque se produjo una bajada en la cifra de 3,8 puntos porcentuales, sigue siendo del 34%.

• Es muy preocupante el aumento de la tasa AROPE en los hogares monoparentales (un 80% encabezados por una mujer). Un 53,3% en el 2016 frente a un 50,1% en el año anterior en el conjunto del estado.

• Aumenta la fragilidad de las personas mayores de 65 años. El 62,7% de las pensiones que se distribuyen en Galicia tienen un importe inferior al umbral de pobreza. De ellas, 123.000 (el 16,3% del total de pensiones) tienen un importe por debajo del umbral de pobreza severa. En las de viudedad, percibidas mayoritariamente por mujeres, los porcentajes son del 80,7% y 30,2%.

• Se mantiene el porcentaje de la población con Carencia Material Severa, que llega al 4,1% (4,2% en el 2015), lo que supone 111.460 personas. El porcentaje de población sin capacidad para afrontar gastos imprevistos pasó del 27,4% al 28,9% del total.

• El trabajo no llega a las personas más vulnerables. En el año 2016, el 13,6% de las personas de 0 a 59 años vivían en hogares con baja intensidad de trabajo. Esta cifra supone una mínima disminución de 0.2 puntos con respecto al 2015. Esta leve mejoría en el dato conjunto solo se puede aplicar a la población masculina, cuya tasa BITH disminuye del 14,5% al 12,7% entre 2015 y 2016. La tasa femenina, por el contrario aumenta del 13,1% al 14,5% en el mismo período.

• La brecha de pobreza que mide la distancia que existe entre los ingresos de una persona pobre y el umbral de la pobreza nos indica que, ciertamente, hay menos personas pobres, pero las que quedan están peor.

INFORMACIÓN AMPLIADA: EL ESTADO DE LA POBREZA EN GALICIA 2017

El informe se presenta también en el marco del VII Foro de P

Publicado en Asociacións, Documentos útiles, Novas, Persoas afectadas

CAMPAÑA DE ADHESIONES EN APOYO A LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Adhiérete a la campaña de apoyo a la Ley de Vivienda de la PAHLa vivienda es un derecho y no una mercancía. Llevamos años en una situación que miles de familias en todo el estado están padeciendo los estragos de la “crisis”, como demuestran los 166 desahucios al día, que se siguieron produciendo en el 2016. Todas conocemos a alguien cercano que se encuentra en alguna de estas situaciones o una misma:
No llegar a fin de mes

Estar en el dilema de recuperar una vivienda vacía de los bancos o quedarme en la calle

No renovarte el contrato de alquiler, a sabiendas que van a especular con el piso

Pedirte 200 euros más en el aquiler de hace 3 años

Aún sin trabajo y con pocas ayudas sociales

Vergüenza, rabia y indignación

Si tuviéramos políticas de vivienda valientes, que antepusieran los derechos de las familias ante la especulación, no estaríamos en estas situaciones y ante el ataque sistemático a derechos fundamentales. La ilegalidad de la ley hipotecaria española ya fue dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia Europeo, ahora toca actuar.

¡Ya basta de leyes injustas! Ha llegado el momento de cambiar las cosas y por ello, la PAH promueve una ley de vivienda, la #LeyViviendaPAH, poniendo unos cimientos sólidos para garantizar el Derecho a la vivienda.

¡Logremos entre todas que se legisle, antes de agosto, la Ley de Vivienda de la PAH!.  

 Firma aqui

Publicado en Documentos útiles, Novas, Persoas afectadas

Tutorial de la PAH para calcular el gasto de la cláusula suelo

Desde la PAH sacamos un nuevo documento útil (el número 46) para saber cuanto te han cobrado los bancos de más, referente a las cláusulas suelo y así poder reclamar esta cantidad con nuestro kit (documento útil 45). Para que puedas hacerlo desde tu casa hemos hecho un video tutorial que explica paso a paso como puedes calcular, de forma aproximada, lo que te ha estafado la banca con la cláusula suelo desde que firmastes tu hipoteca. ¡Esperamos que te sea útil! 🙂

Por un lado:

1. Descárgate la hoja de cálculo aquí
2. Sigue el tutorial de video que han preparado las comPAHs

3. Descubre cuánto te ha robado la banca

4. Ejerce tus derechos
5. Acercate a tu PAH más cercana y sigamos peleando juntas.

6. Ya lo sabes: ¡Sí se puede!

¡ Y a por los bankasters! 

Publicado en Documentos útiles, Novas, Persoas afectadas

 Nuevo documentos útiles sobre la clausula suelo

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre no ha dejado indiferente a nadie. La banca se ha visto acorralada, al Gobierno se le ha pillado “in fraganti” tapando las vergüenzas de la banca y el Tribunal Supremo ha sufrido una nueva perdida de legitimidad, como sucede cada vez que se pronuncia el Tribunal Europeo.

La sentencia viene a darnos la razón, una vez más, y confirma lo que venimos señalando desde hace muchos años, las ejecuciones hipotecarias son ilegales, las hipotecas están plagadas de cláusulas abusivas y eso supone que se hayan ejecutado cientos de miles de desahucios de forma ilegal. Ayer mismo, un magistrado del propio Tribunal Supremo sentenció que ” las ejecuciones hipotecarias que tengan como causa la aplicación de una cláusula suelo son nulas, y el desahuciado debería recuperar su casa”.

Ante esta realidad, desde la PAH hemos vuelto a elaborar un “Kit” que contiene respuestas a las dudas más frecuentes sobre este asunto, un manual de cómo detectar la cláusula suelo en nuestras hipotecas y un escrito de reclamación de devolución de todo nuestro dinero y los correspondientes intereses, para que podamos presentarlo ante las entidades financieras. Igualmente incluye un escrito de reclamación de devolución de los gastos de constitución de hipoteca, otra cláusula que también ha sido declarada abusiva recientemente.

Desde la PAH ponemos a disposición de todos los afectados por la hipoteca este Kit para que se distribuya en las asambleas de asesoramiento colectivo y animamos a su presentación de forma masiva. Somos conscientes de que no es sólo la cláusula suelo, son todas y cada una de las cláusulas que contienen las hipotecas las que convierten en ilegales los préstamos hipotecarios y ante esta realidad desde la PAH vamos a exigir, una vez más al Gobierno que dé respuesta a la realidad de cientos de miles de personas, una respuesta que pase por reconocer y legislar las medidas que contienen “Las 5 de la PAH”, hasta que eso no se produzca, no habrá respuesta definitiva a la estafa

En este sentido, estamos a la espera de las medidas que finalmente anuncie el Gobierno de Mariano Rajoy. Cinco años de precedentes al servicio de la banca, las propias declaraciones del ministro de Guindos o las primeras filtraciones del Real Decreto que previsiblemente se aprobará mañana en el Consejo de Ministros anuncian que no será una batalla fácil. Lo que está claro es que nosotras no nos vamos a rendir.

Los documentos en cuestión se encuentran en el apartado “documentos útiles” y son el ´documento número 45. Aquí los enlaces para descargarlos gratuitamente:

45. Kit cláusula suelo y reclamación de gastos

¿Cómo saber si tengo cláusula suelo?

Modelo reclamación cláusula suelo

Modelo reclamación gastos

Preguntas frecuentes sobre cláusulas suelo

Publicado en PAH

Publicado en Asociacións, Documentos útiles, Novas, Persoas afectadas

La PAH reclamará masivamente la devolución del dinero cobrado por las cláusulas suelo 

Enésimo varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la banca y las instituciones del estado español


Hoy celebramos que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a las estafadas por la Banca.
 
La sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de justicia de la Unión Europa supone el enésimo varapalo histórico a la estafa bancaria española, a los Gobiernos que la han permitido y a los tribunales nacionales que la han suavizado para proteger a la banca. Nueva demostración incontestable de que hay que cambiar las leyes criminales españolas para proteger los derechos fundamentales, en especial: el derecho a la vivienda.
 La sentencia deja en evidencia la doctrina antijurídica del Tribunal Supremo español, que ante la primera sentencia del TJUE afirmó categóricamente y fuera de toda lógica jurídica, que la devolución de lo estafado por la clausula suelo sería solo desde 2013. Hoy el TJUE da la razón a las estafadas, afirmando que la devolución de lo robado con éstas cláusulas debe de ser desde la firma del contrato, es decir, la Banca ha de devolver todo lo robado con la cláusula suelo, y no solo un poco como querían una vez más, las instituciones españolas que se dedican a proteger los beneficios de la banca. 
 

No es la primera vez que los tribunales europeos llaman la atención a la justicia y al Gobierno español por nuestro anómalo sistema hipotecario, que amenaza con deudas de por vida y con la pérdida de vivienda a más de 700.000 hogares. Esta sangría ha producido gravísimas consecuencias sociales y psicológicas para los afectados, y es la evidencia de un sistema hipotecario y de modelo de acceso a la vivienda completamente diseñados para producir beneficios a la banca y sufrimiento a las familias. 
LA PAH exigirá el cumplimiento de esta sentencia a la vez que vamos a seguir exigiendo que el Congreso apruebe las 5 de la PAH de forma urgente e inmediata. También advertimos contra posibles intentos, por parte del todopoderoso sector financiero, de obtener contrapartidas a cambio de la aplicación obligatoria de la sentencia europea. Cualquier contraprestación, sea en forma de un nuevo rescate o de ventajas legales o contables, será un nuevo episodio en una larguísima lista de favores del actual Gobierno del PP a la banca. 


 

En los próximos días desde la PAH, lanzaremos una campaña para exigir a la banca la devolución de todo lo robado con las clausulas suelo. Para ello, vamos a elaborar y hacer públicos unos documentos jurídicos para exigir el cumplimiento de la sentencia del TJUE.

 
No solo exigiremos la devolución de todo lo robado con las cláusulas suelo, sino que vamos a exigir la reparación para las familias ya desahuciadas, en muchas ocasiones ésta clausula ha sido el determinante a la hora de dejar de pagar, por lo tanto tiene que haber una reparación.

 Y denunciaremos prácticas como los contratos que ha hecho firmar la banca a deudores a cambio de eliminarles la cláusula suelo, contratos donde hacían renunciar a poder reclamar todo lo estafado si había futuras sentencias. 


 

Una vez más tenemos por delante la posibilidad de hacer posible lo que nos decian que era imposible: vamos a forzar a la banca a cumplir con la sentencia del TJUE.

@15MpaRato

Acusación ciudadana que impulsó y llevó a cabo el Caso Bankia en la Audiencia Nacional destapando la estafa de salida a bolsa, de las #Preferentes y #TarjetasBlack

Cousa de Raíces

Campaña en defensa do bosque autóctono

Associació 500x20

Lloguer 100% Públic i Assequible

Prou Especulació!

Luchamos contra la Precariedad en la Vida y en la Vivienda desde el 2006

[:ca]En defensa d'un lloguer just[:es]En defensa de un alquiler justo[:]

[:ca]Contra l'abús immobiliari, pel dret a l'habitatge i a viure a la ciutat[:es]Contra el abuso inmobiliario, por el derecho a la vivienda y a vivir en la ciudad[:]

plataforma en defensa da sanidade pública galega

sossanidadepublicagalega@gmail.com

Mario Palomar - abogado

Temas de derecho privado

PersonalBerth

Historias de Bobolandia, país euroafricano.

Público

Polo dereito a vivenda

Despuesdelasmusas's Blog

Just another WordPress.com weblog

PAHVIGOTUI

Polo dereito a vivenda

Debate21

Análisis de la actualidad política y social

Pensamiento Crítico

Polo dereito a vivenda

Artículo47

A47 nace con la idea de hacer visible la actual precariedad en materia de vivienda que se está sufriendo en la isla de Fuerteventura

Y entre tanto... (Redux)

Entre tanto caos, un sitio tranquilo.

PAH HORTA SUD

Plataforma de afectad@s por la Hipoteca

A %d blogueros les gusta esto: