Publicado en Novas, opinion

POLITICA DE VIVENDA NUNHA SITUACIÓN DE ABANDONO URBANO

Ver en Fernando Prieto e Ignacio Marinas Por una nueva política de vivienda en España

Estamos na consolidación dunha Cidade Dual en varios ordenes ,a cal é reflexo dunha sociedade cada dia mais desigual .

Primeira Dualidade Debúxase no diagnóstico de devandita estratexia un contexto caracterizado por:

– Aumento o número total de persoas sen fogar en España así como o número de persoas que pernocta en espazos públicos.

-Máis novos e máis maiores sen fogar: aumenta o número de persoas novas en rúa e tamén os maiores de 45 anos sen fogar.-

-Aumenta a proporción de mulleres sen fogar especialmente entre as xóvenes

– Menor presenza de cidadáns europeos entre o contingente de persoas estranxeiras sen fogar e aumento dos non europeos.

-Aumento do sinhogarismo por impagos, perda de vivenda e desempleo e maior cronificación distas situacións

– Variación das fontes de ingresos para as persoas sen fogar

Segunda Dualidade Outra cara da exclusión residencial son as condicións dos fogares, estreitamente relacioados coa pobreza enerxética

Terceira Dualidade E doutra banda observamos unha ciudade Dual onde unha parte pode Acceder á vivenda e crecentes sectores que demandan vivenda pero son Insolventes .

O mercado da Vivenda esta xa monopolizado polos Fondos Voitre que a falta dunha intervencion das Administracións Estatal ,Autonómicas e Locais instauran as súas leis con dúas obxetivos :

1º Apropiarse da cidade ,Desprazando dos barrios aos antiiguos residentes .Crenado un modelo onde os menos favorecidos son desprazados á periferia ,onde existen peores condicións de habitabilidad ,a infravivenda é permitida ou se mira para outro lado E déixase o centro para os ricos ou o novo modelo turístico ( todavia limitado a gran escala a Madrid ou BCN ) e 2º marcar o prezo do mercado inmobiliario

Débese incentivar a incorporación ao mercado as vivendas baleiras.

Para iso proponse:

– Reconsiderar e gravar o valor expectante en solares, vivendas e inmuebles baleiros  co obxectivo de animar o seu incorporación ao mercado.

– Revisar a cualificación dos chans a urbanizar, que debería pagar un IBI como activo inmobiliario desde a concesión da licenza de obras.

Habería que intentar outro modelo de política de vivenda…

https://goo.gl/4Vc7PF

– Que non propicie a nova construción con destino á venda.

– O programa municipal de aloxamento de familias en risco de pobreza debería estar baseado en evaluar e facer un seguimiento detallado das necesidades de vivenda do municipio e comparalo coas diversas posibilidades de atendela co parque de vivendas construído Facilitar axudas persoais para que as familias poidan acceder ao mercado en aluguer subvencionado, en ALUGUER SOCIAL

Crear solucións habitacionales variadas,con modelos que se axusten ás características de cada colectivo: coma edificios autogestionados, promoción da autoconstrucción etc.

Necesitamos

-1 Por orde: Galicia e España é o país de Europa con máis pisos baleiros ,. O primeiro de todo é coñecer que hai, onde e ver como sacalo ao mercado en réxime de aluguer para aumentar a oferta (Sareb, grandes propietarios, Bankia etc..): estimular por via fiscal a oferta de pisos en aluguer e por a disposición do aluguer parques inmobiliarios municipais. Unha vez feito isto calibrar canto fai falta construír. Non á inversa, construír sen saber o que xa hai.

2 Regular: No mentres tanto, hai que regular os prezos do aluguer tal e como xa sucede en Berlín e outras cidades europeas. Non é conxelar, son subidas moduladas acorde aos ingresos da poboación para que o mercado inmobiliario non funcione baixo efectos burbulla e funcione en relación á economía do país e das familias. Cando os alugueres soben 12 veces máis que os ingresos, os efectos sobre a poboación e sobre o conxunto da economía son nefastos. Nacións Unidas en marzo de 2018 instó a España a reformar a LAU e regular os alugueres.

Ademais hai que revisar a regulacion das actividades das SOCIMIs que estan acaparando – en base a un regimen fiscal extraordinariamente favorable – o patrimonio inmobiliario en moitas cidades españolas.

3 Estabilidade: Contratos renovables automáticamente a non ser que o propietario teña unha necesidade familiar (isto sucede en varios países de Europa) hai que xerar un parque de vivenda en réxime de aluguer estable, accesible e asequible.

Só excepcionalmente recorrer á nova construción. Necesitamos estudos rigurosos para non seguir fomentando un modelo do ladrillo mais non podemos permitir a a vivenda Baleira ,moita construida en recónditas situación,lonxe dos centros urbanos sea utilizada para afastar os “deserdadas” creando novos ghettos

MOVILIZACION DA VIVENDA BALEIRA

Recargo sobre o IBI en vivendas baleiras

Establecerase un recargo sobre o Imposto de Bens Inmuebles sobre as vivendas baleiras, desocupada de forma permanente e sen causa xustificada por un periodo de máis de 6 meses, situadas en todo o territorio do Estado Español. A recaudación de devandito imposto deberá empregarse na xestión, mellora e creación dun parque público de aluguer ou outras formas de acceso á vivenda que será gestionado pola administración pública competente.”

. Prohibición de venda do parque de vivendas público.

Queda expresamente prohibida a venda do parque de vivendas público por parte das administracións públicas. Regularanse mediante o correspondente Reglamento, o réxime de sancións e multas para os supostos nos que se incumpla dita prohibición.

Débese Garantir os suministros e o Pago por dalos de alta

 Parque Municipal de Vivendas.

 Estará constituido con : (algunhas ideas ) 

a) Coas vivendas que rehabilite, adquira ou promova ou Concello de Vigo que sexan dá súa propiedade.

b) Vivendas que ou Concello de Vigo arriende con esta finalidade.

c) Coas vivendas cuxa titularidade ou uso pertenzan a calquera Administración Pública, ente público ou entidade sen ánimo de lucro, e que sexan cedidas ao Parque Municipal de Vivendas.

d) Coas vivendas que resulten dá aplicación dás cesións obrigatorias dispostas non Plan Urbanístico.

e) Coas vivendas que a tal fin acheguen as entidades financeiras ou de crédito, as súas filiais inmobiliarias e as entidades de xestión de activos, incluídos vos procedentes dá reestruturación bancaria.Nomeadamente a SAREB

f) Coas vivendas que a tal fin acheguen todo tipo de persoas físicas ou xurídicas, coas que se estableza ou Convenio oportuno e acóllanse ao disposto neste Regulamento.

2. As vivendas, para poder formar parte do Parque Municipal de Vivendas, deberán reunir as condicións mínimas de habitabilidade que lles resulten esixibles.

As vivendas deberán contar cun equipamento mínimo de cociña provisto polo propietario, que permita a ocupación inmediata do inmoble e que se detallará na convocatoria de bases para a incorporación de vivendas ao Parque Municipal de Vivendas, así como nos convenios de colaboración que se asinen para ou efecto. Así mesmo, as vivendas deberán estar dadas de alta nas subministracións básicas obrigatorias por parte do propietario.

A renda de aluguer para as vivendas de rotación e vivendas públicas será 25 % e máximo o 30% dous ingresos dá unidade familiar como límite adicional na renda para pagar pola vivenda e subministracións básicos

@PAHVigoTui

Publicado en Novas, opinion

Intervención de la PAH en la U.MENENDEZ PELAYO

Escuche la voz de quien mejor conoce la problemática: las familias afectadas Pako Morote portavoz de la PAH

En relación con el anuncio hecho público ayer por el ministro Ábalos en el Congreso, sobre medidas fiscales, y construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible en las ciudades donde más se han disparado los precios, la PAH consideramos escasamente ambicioso, además de muy insuficiente y lento el plan, teniendo en cuenta las enormes dificultades para acceder a un alquiler y pagar su renta.

¿Medidas fiscales? Sí, pero no de reducción de impuestos, sino otras que obliguen a los grandes tenedores, que son los que marcan los precios, a sacar su stock al mercado. ¿Cómo? Gravando progresivamente, en función del tiempo que lleven cerradas las casas injustificadamente vacías, llegando a imponer sanciones. Esto sí que sacaría al mercado miles de casas ¿Más medidas? Sí, recupere el impuesto de sociedades a las Socimis.

¿Otras medidas? Sí, haga una ley de tanteo y retracto estatal (mejor que la andaluza por supuesto) que permita al Estado, a las CCAA y ayuntamientos adquirir con preferencia, y al mismo precio que compran fondos buitre y Socimis y así se irá generando el ahora inexistente Parque Público de Vivienda que incidirá positivamente a la baja en los precios de alquiler.

¿Construcción de nuevas viviendas? Sólo donde no haya casas vacías. Según el último censo de vivienda del INE, en España hay más de 3,5 millones de casas vacías, utilice el Ministerio las medidas que aporta la Ley de Vivienda de la PAH de cesión obligatoria temporal para parque público, es más  rápido y barato.

Mantener el acceso a la vivienda a millares de familias que en estos momentos siguen en una situación precaria con ayudas es una medida cara y repercute en las arcas sin ningún retorno, es una hucha sin fondo que no nos conduce a  más que a crecer la deuda de España y a aplazar el desahucio hasta el fin de las ayudas.

Sea valiente y haga una ley integral que solucione por todas el problema habitacional en España, impulse la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH.

Aprueben la Ley de Vivienda de la PAH, que para frenar los precios plantea el establecimiento de índices de referencia de precios, elaborados por los ayuntamientos con participación económica y social, que fijan límites de precios en función de la ubicación, características, servicios y otros parámetros, así impedirá las subidas desbocadas de un mercado salvaje, alimentado por la ausencia de vivienda social, y parque público de vivienda y de controles en los precios.

Además, les permitirá cumplir con el Comité DESC de Naciones Unidas acabando con los desahucios, y permitirá el acceso a los suministros básicos de miles de familias.

Por último Sr. Ministro, recíbanos, le pedimos una entrevista el pasado día 20 y aún no ha dicho Vd. esta boca es mía.

Publicado en Novas, opinion, Persoas afectadas

La pobreza también es un problema psicosocial

Publicado en http://www.pensamientocritico.org/la-pobreza-tambien-es-un-problema-psicosocial/

Ser pobre es una experiencia muy vergonzante, que degrada nuestra dignidad y nuestro sentido de lo que valemos. Aunque las causas y manifestaciones de la pobreza pueden ser diferentes, la humillación que la acompaña es universal. Recientes estudios llevados a cabo por la universidad de Oxford indican que de China a Reino Unido, las personas que se enfrentan a problemas económicos —incluidos los niños— notan un ataque casi idéntico a su orgullo y autoestima.

Pero a pesar de la clara evidencia que liga a las estrecheces económicas con las aflicciones psicológicas, las políticas que intentan atajar la pobreza no suelen tener en cuenta la vergüenza como un factor. Más bien, suelen poner el foco en manifestaciones tangibles como la falta de ingresos o de educación. Como resultado, las soluciones a la pobreza tienden a asumir implícitamente que la mayor riqueza material o las mejores condiciones de vida se traducen automáticamente en beneficios intangibles, incluido un mejor bienestar mental.

El no tener en cuenta la parte “psicosocial” de la pobreza —es decir, la interacción entre fuerzas sociales y actitudes y comportamientos individuales— es una equivocación. Si queremos aliviar el sufrimiento humano y alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas acabar con la pobreza “en todas sus formas” en 2030, nuestros esfuerzos deben poner en primer plano los papeles intrínsecos e instrumentales que la vergüenza tiene en la miseria.

En todo el mundo hay ejemplos de cómo la paralizante sensación de deshonra que acompaña a la pobreza impide a la gente tomar acciones positivas para mejorar su situación. En India, la vergüenza de perder las cosechas y los apuros económicos correspondientes han llevado a muchos granjeros a abusar de alcohol y de estupefacientes, y, en algunos casos más extremos, al suicidio. En Tanzania, los investigadores que estudian el bilingüismo (en inglés y suajili) en la educación se han dado cuenta de que un miedo a las burlas lleva a los estudiantes con peores niveles de inglés a participar menos en clase. Y, en Uganda, los estudiantes de secundaria más pobres dicen que la incapacidad de pagar sus matrículas o comprar uniformes y material escolar es una fuente constante de humillación.

Para enfrentarse a la vergüenza asociada a la pobreza, y tener adecuadamente en cuenta el papel que tiene en la perpetuación de la miseria, hay que dar ciertos pasos. Para empezar, los que elaboran las políticas han de reconocer el problema. En vez de ver la vergüenza como una desafortunada derivada de la penuria, los que planifican el desarrollo humano han de considerar cómo la pobreza mina la dignidad humana. Hace tiempo que Amartya Sen, premio Nobel de economía y una de las voces más influyentes en la reducción de la pobreza, afirma que la vergüenza es uno de los motores de la miseria “absoluta”. Tomarla en serio debe ser parte de cualquier estrategia para reducir su impacto.

Es más: la vergüenza, la falta de autoconfianza y una baja autoestima pueden afectar negativamente la percepción que las personas tienen de su propia habilidad de cambiar, sosteniendo una sensación de insuficiencia que puede debilitarles y atraparles en la miseria. Para ayudar a la gente a escapar, las estrategias de desarrollo humano han de tener en cuenta cómo reforzar la visión que tenemos de nuestra capacidad de actuar, de ser efectivos y de tener aspiraciones —la creencia en la propia habilidad de influir en acontecimientos que afectan nuestras propias vidas.

Por último, los diseñadores de las políticas deben de considerar que, si no se implementan de forma adecuada, los programas de reducción de la pobreza pueden reforzar de hecho estas sensaciones de vergüenza. Por ejemplo, en 2005 un grupo de investigadores en India descubrió que las mujeres estaban dejando de ir a las clínicas médicas para evitar el trato humillante de los trabajadores de estos centros —en detrimento de su propio bienestar y el de sus hijos. Las mujeres en Sudáfrica que se han inscrito para recibir ayudas para sus hijos han denunciado experiencias similares, al igual que los usuarios de bancos de alimentos en Reino Unido. De hecho, muchos encuestados en este último país han dicho que el estigma de recibir comida gratis es tan fuerte que el “miedo” y el “bochorno” eran emociones comunes.

La idea de que hay una necesidad de considerar la vergüenza a la hora de diseñar políticas de reducción de la pobreza va ganando partidarios. Los investigadores del sufrimiento humano reconocen que la “dignidad del que recibe” es un componente crucial a la hora de aliviar la miseria con éxito. Por ejemplo, un estudio de 2016 sobre programas de transferencia de efectivo en África descubrió que la falta de estrés y de vergüenza mejoraba la autoconfianza de los beneficiarios, lo que a su vez llevaba a una mejor capacidad de tomar decisiones y una mayor productividad. Basándose en esa evidencia, la universidad de Oxford está extendiendo sus investigaciones al “nexo entre vergüenza y pobreza”, para estudiar cómo el sector del desarrollo internacional puede hacer que las políticas contra la miseria sean “impermeables a la vergüenza”.

Estos programas se mueven en la dirección adecuada, pero aún queda mucho por hacer para integrar el componente psicosocial de la pobreza en las políticas y la planificación. Solo cuando los gestores políticos se den realmente cuenta de que la dignidad y el amor propio son requisitos previos e inevitables en la lucha contra la miseria —y no consecuencias de su mitigación— el mundo tendrá una verdadera oportunidad de erradicar la pobreza en todas sus formas.

___________

Keetie Roelen es investigadora y codirectora del Centro de Protección Social del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Brighton (Reino Unido). © project syndicate, 2017.

El País, 3 de diciembre de 2017

Publicado en Novas

Di non os plásticos RSPVigo

98F8AB1A-FA06-4146-9E70-784D58D1BA2A

Por si no sabías, el plástico es uno de los materiales más contaminantes para el planeta. Te paso algunos datos  que te harán pensar antes de decidir comprar productos hechos con este material.

A pesar de ser tan común y demandado, inferir y creer que nos ha ayudado desde su invención es absurdo. Esto se ha convertido en motivo de preocupación medio ambiental por las cantidades utilizadas, por la persistencia en el tiempo, y los daños sobre el ambiente, la flora y la fauna

•El plástico necesita alrededor de 450 años para comenzar su descomposición, sumándole 50 a 80 años para hacerlo completamente, en conclusión el plástico que se produjo en el año de 1860 aún no se ha degradado del planeta.

•Según las estadísticas internacionales, el 40% del plástico generado se debe a la utilización de botellas de agua de plástico y el 90% del precio de una botella es representado por el plástico, no por el agua

•El plástico es desechado en nuestros océanos, lo que genera la muerte de muchas especies marinas

Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra casi 2 kilómetros.

Posibles soluciones…

-Participación activa (reducir o anular el número de bolsas cuando vayas de compras)

-Basura directo en el contenedor (no utilizar bolsas en lo posible)

-Vaso o termo portátil (no desechables)

-Bolsas biodegradables o materiales orgánicos

-Persuade a los tuyos a poner un alto al frenesí del consumo

 

Evento de Nuestros compañeras @RSPVigo

Publicado en Novas, opinion

Derecho a la vivienda en España ¿Para quién?

Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas

Paco Morote –

Protesta de MMS /PAH

El Derecho Humano a la vivienda en España, o no existe o es muy insuficiente, y no lo dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),  sino que lo afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en un dictamen emitido hace ahora un año. El derecho de acceso a la vivienda en España no depende de la condición humana de las personas, sino de la capacidad económica de cada una. No tenemos Parque de Vivienda Pública para el alquiler, y apenas vivienda social, por tanto, o estás en condiciones económicas de que te den una hipoteca para comprar una casa o dispones de ingresos suficientes para alquilarla. Si no es así, es imposible el acceso.

La inversión pública estatal en vivienda apenas llega al 2%, y además sólo está orientada a transferir dineros públicos a grandes constructoras y grandes tenedores privados de vivienda. Un ejemplo es el  Plan de Vivienda 2018-2021 del ex ministro De la Serna, que prevé un gasto de 1.445 millones de euros, destinado a financiar promociones privadas de vivienda destinada durante un tiempo al alquiler, la rehabilitación de casas y edificios (ayuda utilizada por los fondos buitre para la mejora de los edificios que compran), y ayudas a pagar las rentas de alquiler, que acaban en las cuentas de los grandes tenedores. Con estas políticas, al final de 2021 seguiremos sin tener un Parque de Viviendas Públicas para alquiler y tendremos 1.445 millones de euros menos, que estarán en las cuentas de los destinatarios finales reales del plan. Además, diferentes expertos coinciden: este plan impulsará una mayor subida de los precios.

Estamos sufriendo ya una burbuja de alquiler, con un incremento de precios en 2017, que algunas fuentes sitúan por encima del 18%. En la PAH pensamos que esta brutal subida es consecuencia de varios factores como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el PP en 2013, que limita a 3 años los contratos de alquiler, y permite al casero no renovarlos directamente o subir la renta a su libre albedrío.

La turistificación es otro de esos factores, ya que reduce la oferta de alquiler residencial. Por último hay otros tres factores determinantes. Por una parte el acaparamiento de casas por parte de socimis (auténticos paraísos fiscales dentro de España), fondos buitre y bancos que van camino de convertirse en oligopolio del alquiler y de la vivienda en general, la ausencia de índices de referencia de precios, obligatorios y vinculantes, como existen por ejemplo en Alemania y por último la falta de un Parque de Vivienda Pública para el alquiler que modere precios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene instrumentos para abordar con éxito esta burbuja.

Pero también se empieza a avistar una nueva burbuja del precio de compra de las casas, según la Sociedad de Tasación en los 6 primeros meses de este año la subida media fue del 5,9% a sumar al 4,2% que subieron en 2017 ¿Tendrá algo que ver el oligopolio del que hablamos en el punto anterior? Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías.

Después, los bancos empezaron a desprenderse de sus activos (tóxicos y no tóxicos), en favor de fondos buitres y socimis (incluso la Sareb llegó a crear su propia socimi) vinieron después cientos de miles de desahucios, el retorno o la huida de decenas de miles inmigrantes que ocupaban viviendas… A día de hoy, es difícil cuantificar el censo de casas vacías, pero sí parece evidente que los principales tenedores de centenares de miles de ellas son el oligopolio ya citado e integrado por fondos buitre, socimis y bancos. Y mientras éstos se afanan en acaparar vivienda a precios de saldo, ninguna Administración Pública ha hecho ni hace nada por generar Parque Público.

Muy recientemente Bankia, banco actualmente público, se desprende de suelo y casas que podrían haber servido para empezar a generar Parque hoy inexistente, y lo vende a precio de saldo a fondos. Dentro de poco España estará en manos de esos buitres. Esta situación debe revertirse, porque los activos y el banco rescatado son necesarios para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padecemos.

Desde los gobiernos, poco o nada se ha hecho. El actual Gobierno hereda 10 leyes autonómicas de vivienda recurridas ante el Constitucional por el anterior del PP. Una lamentable respuesta también del gobierno PP al Comité DESC de la ONU, que ha propiciado una investigación por parte del Defensor del Pueblo.

La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas, mediante su cesión obligatoria para su uso como Parque Público, o bien fuertes sanciones que obliguen a esa salida. Una reforma de la fiscalidad de la vivienda que, obligue a las socimis a pagar impuestos, y que grave fuertemente las casas cerradas. Una ley como la ley belga contra los fondos buitre pero que abarque más allá de la deuda pública.

Pero también requiere de leyes específicas, y en este terreno sí tiene ventaja el actual Gobierno, cuenta con la Ley de Vivienda de la PAH, la primera que tuvo entrada en el Congreso, fue registrada por primera vez el pasado 10 de enero, antes que la del PSOE, que sólo afecta a alquileres, registrada en marzo o la de Unidos Podemos, igualmente limitada al alquiler y registrada en abril.

La Ley de Vivienda de la PAH, empieza proponiendo el cumplimiento del Derecho Internacional en materia de vivienda regulado por el PI DESC, suscrito por España en 1976, y ratificado en su Protocolo Facultativo en 2013, y que por tanto, debe prevalecer sobre la legislación interna de España (Ley de Tratados Internacionales de 2014), esto conlleva la suspensión de cualquier desahucio cuyas víctimas carezcan de alternativa habitacional.

Y la dación en pago retroactiva, para que las víctimas de los gobiernos que no aplicaron en España la Directiva 93/13 y permitieron las hipotecas preñadas de cláusulas abusivas, cancelen al menos las deudas ilegítimas consecuencia de procedimientos judiciales ilegales, según el TJUE. En materia de alquileres ya hemos dicho el contenido de nuestra ley y por último, el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, estableciendo un mínimo de subsistencia, e implicando a las suministradoras en el coste.

El pasado día 20 de junio, desde la PAH solicitamos por email una entrevista al ministro José Luis Ábalos y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Sin embargo, sí pudimos ver en su toma de posesión a representantes de las grandes constructoras como Florentino Pérez, o Villar Mir (este además implicado en la Gürtel)… Esperamos que tenga algún tiempo para contestarnos a nosotras…

También desde la PAH, hemos concertado entrevistas con casi todos los grupos parlamentarios del Congreso para el próximo miércoles día 11. Hasta el momento el PSOE no ha confirmado, esperamos la sorpresa de que sea finalmente el Ministro quien nos reciba.

Publicado en Novas

Unha maña sen Praia

AD349824-7378-4F27-9C81-7B0B4C43B185

O 3 de xullo ás 11:00 da mañá, a RSP Vigo, Os Ninguéns, a PAH Vigo-Tui Baixo Miño voltamos á rúa, para seguir reivindicando un parque público de vivenda social en aluguer, municipal e autonómico, para toda a que o precise: é urxente e prioritario solucionar o problema habitacional desta cidade, e para iso concentrarémonos na Praza da Princesa.

👉🏻A subida dos alugueres aumenta os desafiuzamentos por falta de pagamento da renda

👉🏻As familias teñen cada vez máis dificultades para abonar a renda mensual e iso deriva nun incremento da morosidade e, en último termo, dos desafiuzamentos.

👉🏻A Recuperación Económica QUE DIN QUE HAI non chegou aos Fogares

A RSP Vigo Os Ninguéns e a PAH Vigo Tui-Baixomiño
convocan :

Digámoslles que xa abonda de pasarse a pelota .Acudide e traede as vosas toallas! Tamén pasarémonos uns as outras unha grande pelota, para representar en ton naif o “xogo” que as administracións se traen entre mans con este tema, ao pasarse uns a outras a responsabilidade para que ao final, como sempre, non se dean solucións e perdan os afectados.

Imos proxectar toda a nosa enerxía

A %d blogueros les gusta esto: