Publicado en Novas, opinion

OBRA SOCIAL da PAH

.

IMG_3901-0.JPG

Campaña de realoxos a familas e persoas afectadas polos desafiuzamentos

Os motivos que sustentan a campaña son sinxelos: róubannos as vivendas e condénannos a seguir pagándoas. Déixannos na rúa e sen alternativa habitacional.
Os bancos, incluso os rescatados, seguen coa súa actitude antisocial desahuciando e acumulando un xigantesco parque de vivendas baleiras, vulnerando a función social da vivenda. O Goberno ampárao: nin o detén nin ofrece solucións como, por exemplo, o aluguer social, paralización dos desahucios, dación en pago…
A Obra Social da PAH é unha campaña de ocupacións e de recuperación do dereito á vivenda que responde a un estado xeneralizado de urxencia habitacional xerado de forma artificial e deliberada polos bancos e o goberno.
Fronte a iso, proponse a recuperación de vivendas baleiras de bancos para os desafiuzados e a principal reclamación é o aluguer social para as familias, en función da súa renda. A Obra Social entronca de forma natural coa traxectoria da PAH: defensa da poboación cando se lle amputan os seus dereitos, desobediencia para recuperalos e así forzar solucións.
O desahucio subliña a actitude antisocial das entidades financeiras, que botan á xente da súa vivenda para posteriormente mantela desocupada. O realojo das familias na vivenda da que foi desafiuzada e pola que mantén unha débeda é, polo tanto, unha opción lóxica e natural. Ten sentido impulsala de forma sistemática mentres non se adopten medidas integrales. Permite a reapertura de negociacións co banco unha vez pechado o proceso xudicial contra a familia.

O artigo 33 da Constitución consagra o dereito á propiedade privada, establecendo que se trata dun dereito cuxo contido vén delimitado pola súa «función social», que é básica para a generalización dos dereitos sociais. A Constitución non tutelar, xa que logo, usos« anti-sociais» do dereito de propiedade.
E por outra banda chama poderosamente a atencion o elevado número de vivendas deshabitadas,moitas pertencente á Banca e en particular á SAREB que en non poucos casos proveñen dos desahucios.
As autoridades locais e autonómicas non lograron dar saída real a grave problema dos desahucios en Galicia e á demanda de alternativas habitacionales

COMENZA A OBRA SOCIAL DA PAHVIgoTui

IMG_3793.JPG

Publicado en Novas, opinion, Persoas afectadas

De novo por unha ILPGalega

A actual crise impactou de xeito dramático na vida de miles de persoas, que por mor de dificultades económicas sobrevenidas non poden cubrir as sevas ne-cesidades máis básicas. Esta situación levou a millares de familias á imposibilidad de facer fronte ás cotas hipotecarias ou de aluguer do seu fogar.

A súa tradución social foi miles de desafiuzamentos en todo o Estado Español e centenares de miles de persoas que viron vulnerado o seu dereito a unha vivenda digna, enfrentándose a situacións de grave vulnerabilidade, precariedad extrema, pobreza e exclusión social, económica e residencial.

Segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, desde 2007 ata setembro do 2013, no Estado É-pañol, chegáronse a 500.000 ejecuciones hipotecarias.Segundo o informe presentado polo Colexio de Registradores da Propiedade, só durante o ano 2012, a banca vai quedarse máis de 30.034 primeiras vivendas por impago de creditos hipotecarios. Iso supón 115 desafiuzamentos de vivenda habitual por día hábil.. Segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial do 2013 execútanse 45 lanzamentos de media ao día.

A falta de recursos das administracións locais para facer fronte á problemática contrasta cos milleiros de pisos en desuso que acumulan as entidades financeiras e as súas inmobiliarias, actores principais e parte responsable da bombolla inmobiliaria.
Estas vivendas, a miúdo obtidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, mantéñense baleiros

Por iso as PAHs queren en forma de ILP levar este problema á rúa e pedir unhas modificacións legais que axuden a para esta situacion de Urxencia Habitacional ,Alimentaria e de Suministros Básicos (luz ,auga …) en Galicia :

A/ Pedir a xestión publica dás vivendas baleiras en mans da Banca e a SAREB en Galicia e posta en marcha de en a Axencia Pública Galega de Aluguer , reconversión do actual Instituto Galego dá Vivenda e Chan .

B/ Medidas urxentes para parar os desafiuzamentos :
–Dación en pago para calquera execución hipotecaria que se efec-túe en Galicia e Aluguer social en Galicia

A Xunta de Galicia tamén ten nas súas mans a decisión de acabar coa urxencia habitacional. E a poboación saberá si hai vontade política para acabar co sufrimento das persoas ou si escóllese seguir protexendo aos bancos e as grandes corporacións de auga, luz e gas.

En concreto a ILP recolle medidas contra o sobreendeudamento, os desafiuzamentos e os cortes de suministros básicos:

1/Mecanismos que outorguen unha segunda oportunidade ás familias sobreendeudadas con gastos vinculados á vivenda habitual.
Aluguer social para as persoas en situación de vulnerabilidade que se atopen en risco de despexo cando o propietario sexa unha entidade financeira ou un gran tenedor de vivenda.

3/Realoxo garantido en casos de desafiuzamento de persoas en situación de vulnerabilidade, cando o propietario non sexa unha entidade financeira nin un gran tenedor de vivenda.

4/Aluguer forzoso dos pisos baleiros propiedade de entidades financeiras e grandes tenedores de vivendas.

5/ Acceso garantido a suministros básicos de auga e luz, poñendo fin aos cortes indiscriminados nos fogares vulnerables.

A.T.

Nota
O pasado martes 13 de outubro, a Mesa do Parlament de Cataluña, admitiu a trámite a ILP. Dos nosos compañeiros de Cataluña Esta ILP, a partir das competencias do goberno da Generalitat en materia de vivenda e protección de consumidores, esixe cambios legais urxentes en Cataluña pera facer fronte á emerxencia habitacional e garantir o dereito á vivenda digna e unha segunda oportunidade.
En Galicia as PAHs/STOPS presentaron en Xuño do 2013 unha ILP Galega pero foi rexeitada pola Mesa de Parlamento dá Xunta por defectos de forma. Agora é tempo de volver á carga,de levar o clamor da vítimas á Xunta e ao Goberno de Feijoo

IMG_4008.JPG

Publicado en Novas

Así lo anunciamos desde un principio. El miedo ha cambiado de bando, caerán uno a uno. #FianzapaRato y Blesa

@15MpaRato

Estamos consiguiendo todo cuanto pedimos al juez a principio de la querella.

En junio de 2012, como 15MpaRato, en nuestra querella contra Rodrigo Rato y los 33 de Bankia, pedimos para ellos prisión y embargo de bienes por cantidad equivalente a lo estafado a más de 400.000 inversores.

Esta medida fue rechazada.

Desde entonces no hemos parado de luchar para conseguir justicia.

En abril de 2013, volvimos a pedir; fianza esta vez.

También fue rechazada, pero tampoco paramos de luchar.

Hoy, por el peso de la evidencia de las pruebas que como ciudadanía organizada hemos aportado [ver la historia de cómo sacamos a la luz los Correos de Blesa que llevaron a las Tarjetas Negras del “club de la Visa”], lo hemos conseguido.

El juez decreta fianza para Rato y Blesa Fianza


Así como conseguiremos que todos los preferentistas y accionistas recuperen su dinero [atentos en las próximas semanas porque preparamos una sorpresa].

Así como estamos…

Ver la entrada original 15 palabras más

Publicado en Novas

Carta abierta a la Judicatura: aunque lo diga el Gobierno, por favor, no prevariquen

Estimadas Señorías:

El 17 de julio de 2014 la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “Sanchez Morcillo contra BBVA” declara que el procedimiento de ejecución hipotecaria viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). El artículo 47 de la CDFUE se corresponde con artículo 24 de la Constitución Española. Traducido al lenguaje de los mortales: el TJUE dice que se ha violado el derecho a un juicio justo. En la medida, en que esa vulneración es fruto de la aplicación reiterada de una norma del Estado por parte de sus tribunales podemos afirmar que se han violado los derechos humanos de forma sistemática.

No se les escapa a Sus Señorías que esto no es nuevo. La citada Sentencia del TJUE no es la primera: el 14 de marzo de 2013 fue dictada la Sentencia del caso “Aziz contra Caixa Catalunya”, que declaraba incompatible las ejecuciones hipotecarias en España con la Directiva 93/13 en materia de consumidores, por no contemplar recurso efectivo de defensa del deudor y por no garantizar el control del juez del contenido del contrato. El préstamo hipotecario que se ejecuta es un contrato en el que la entidad financiera impone las condiciones. Entre otras, en las hipotecas, los bancos impusieron la responsabilidad universal recogida en el artículo 105 de la Ley Hipotecaria. Esto supone que el deudor responde no solamente con su vivienda sino con el conjunto de sus bienes presentes y futuros. Por tanto, en caso de ejecución se podría condenar al deudor a una deuda perpetua. La posición dominante de la banca impidió la posibilidad de utilizar la responsabilidad limitada a la vivienda hipotecada, que recoge el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.

Por tanto, nos encontramos ante un incumplimiento reiterado de la legislación europea con afectación a los derechos fundamentales de las personas que quedan en una situación de especial vulnerabilidad como resultado de procedimientos judiciales ilegales.

En nuestro país, el tribunal encargado de la protección de los derechos fundamentales frente a los abusos de jueces y legisladores es el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, en la materia a la que nos referimos, lejos de proteger los intereses de los ciudadanos frente a las entidades financieras, el Alto Tribunal se ha convertido en la vergüenza internacional declarando mediante el Auto 113/2001, de 19 de julio, que “al constituir la hipoteca se consiente en que la defensa tenga una eficacia momentánea disminuida”. El Tribunal Constitucional, más que un Tribunal de Garantías con semejante afirmación, parece el tribunal de un régimen de excepción que necesita asegurar los privilegios de las entidades financieras al precio que sea. Uno de los elementos más básicos que configura un Estado de Derecho es el reconocimiento del derecho a un juicio justo sin que, por supuesto, se pueda ver diminuido por firmar un contrato de hipoteca con una corporación financiera que participa del control de acceso al derecho a la vivienda.

El Gobierno del PP aprobó el 5 de octubre de 2014 el Real Decreto-Ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal. Escondida en su Disposición final tercera y Disposición transitoria cuarta, se encuentra la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según se recoge en su exposición de motivos, “para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución”.

A los ojos de los legos, o personas no familiarizadas con el derecho, pudiera pasar inadvertida una modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria si no fuera por los más de medio millón de procesos seguidos ante los juzgados en España desde 2008 y la lucha incansable de las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca (PAH) que han convertido las ejecuciones hipotecarias masivas en un grave conflicto social en el que se denuncia que en los juzgados de todo el país se han violado los derechos humanos.

La modificación realizada por el Gobierno lejos de mejorar la situación la agrava y para más inri les invita a ustedes, Señorías, a prevaricar.

Vaya por delante que todos conocemos que las Sentencias del Tribunal de Luxemburgo son de obligado cumplimento por parte de los juzgados y tribunales del Reino de España. Que la Sentencia Simmenthal del TJUE de 1978 obliga a los jueces españoles a dejar de aplicar las leyes contrarias al derecho europeo y que en caso de duda en su aplicación el tribunal nacional planteará cuestión prejudicial ante el TJUE.

Asimismo y como bien saben, ante la duda de que una norma aplicable por ustedes en un procedimiento judicial pueda violar el articulo 24 de la Constitución en vigor deben plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros el 5 de septiembre de 2014 dice que existe un mes para presentar recurso de apelación, sirviendo como notificación la publicación en el BOE. De esta forma, el Gobierno despacha a las personas que han sufrido una violación del derecho a un juicio justo. Por si no fuera suficiente, las personas que fruto de la mencionada violación hubiesen perdido su vivienda y hubiesen visto vulnerado su derecho la inviolabilidad del domicilio, al ser desahuciados se encontrarán a su vez privados de su derecho a recurrir.

El Gobierno una vez más sale al rescate de las entidades financieras pisoteando los derechos de las personas que firmaron préstamos hipotecarios, la mayoría, para acceder al derecho a la vivienda.

Echando las cuentas, el ocho de octubre supuestamente se cierra la puerta y ustedes serán los encargados de decirlo. Pero una vez más debemos decir lo evidente: el emperador está desnudo. La norma aprobada por el Gobierno es ilegal y viola derechos fundamentales.

Como sabe, cualquier alumno de derecho constitucional, una resolución judicial que viole el articulo 24 de la Constitución o el 47 de la CDFUE es nula de pleno de derecho. El juez que tenga conocimiento que una de sus resoluciones viola un derecho fundamental, tiene la obligación de declararla nula de oficio de acuerdo al artículo 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario que sea alegado por el justiciable.

La gente afectada por las ejecuciones hipotecarias masivas se ha organizado en torno a las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca y otros colectivos sociales. La consecuencia ha sido la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos, el realojo de más de 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera.

La pelota está botando al pie de la judicatura. La inmensa mayoría de la población desea el fin de la locura de las ejecuciones hipotecarias masivas. Ustedes lo saben y está en su mano hacer justicia.

Acaben de una vez con los procedimientos de ejecución hipotecaria porque son ilegales y no respetan las mínimas garantías. Acaben con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque suponen un trato inhumano y degradante cuando además amparan el acaparamiento de viviendas vacías en manos de las entidades financieras y los fondos buitre. Acaben con las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios porque son ilegítimas y suponen una condena a la pobreza y la exclusión social. Persigan, juzguen y castiguen a los estafadores, a quienes introdujeron miles de productos financieros tóxicos, como los préstamos hipotecarios aprovechando su control sobre el mercado de la vivienda.

Pero por encima de todo, si me permiten que les pida algo: no prevariquen, aunque se lo pida el Gobierno. No apliquen el Real Decreto-Ley. Cesen la violación de derechos humanos. Háganse dignos del respeto de su pueblo.

R Mayoral

IMG_3997.JPG

Publicado en Novas

Cómo salieron a la luz las tarjetas negras de Caja Madrid: la ciudadanía lo hizo #L6NSaqueoBankia

@15MpaRato

En los medios durante estos días hemos escuchado todo tipo de versiones sobre cómo se pudo llegar a descubrir que los directivos de Bankia tenían las ya famosas tarjetas negras.

Las tarjetas negras han salido a la luz única y exclusivamente por la acción de grupos de ciudadanos organizados.

Tarjetas Negras Caja Madrid

Ésta es la verdadera historia:

Esta historia cuenta con 3 elementos:

1 – Por un lado estaban los Correos de Blesa, que se intentaban esconder a la opinión pública por todos los medios posibles.

2 – Por otro lado, los ciudadanos organizados en nuestra querella, la querella de 15MpaRato contra Rodrido Rato y los responsables del hundimiento de Caja Madrid-Bankia, el mayor boquete de la economía del país en “crisis”.

3 – Finalmente estaba la Comisión Ciudadana Anticorrupción del Partido X, un canal creado para poner en contacto de forma segura a los ciudadanos que tiene pruebas de…

Ver la entrada original 780 palabras más

A %d blogueros les gusta esto: