Publicado en Novas

29 de Marzo Folga Xeral

A primeira Folga Xeral contra as medidas de axuste do goberno do Partido Popular foi un éxito.

1/ Onte a xente púxose en pé e dixo basta.

2/ A percepción de éxito entre nós é un dato importante, tras anos de derrotas e desmovilización sobre todo entre os traballadores e parados

3/ Foi moi importane a confluencia, na que hai que profundar, entre o movemento “obreiro” e os movementos sociais do conglomerado do 15M … …

4/ A pesar do que digan o Goberno e CEOE non pode disimular o seu malestar ante o éxito  da Folga Xeral. Ameazaron como nunca aos traballadores, a presión chegou a ser insoportable. O medo a perder o emprego sentiuse como nunca …O piquete patronal a actuado …

Demostramos que sabemos loitar ..que non estamos vencidos…NON ESTAMOS VENCIDOS, É TEMPO DE LOITAR

PORQUE XUNTOS PODEMOS¡¡¡

29 de MARZO HUELGA GENERAL

La primera Huelga General contra las medidas de ajuste del gobierno del Partido Popular fue un éxito.

1)     Donde la gente se puso en pié y dijo basta.

2)     La percepción del éxito entre nosotros es un dato importante, tras años de derrotas y desmovilización sobre todo entre los trabajadores y parados.

3)     Fue muy importante la confluencia, en la que hay que profundizar, entre el movimiento “obrero” y los movimientos sociales del conglomerado del 15M… …

4)     A pesar de lo que digan el Gobierno y CEOE no pueden disimular su malestar ante el éxito dela HuelgaGeneral.Amenazaron como nunca a los trabajadores, la presión llegó a ser insoportable. El miedo a perder el empleo se sintió como nunca…El piquete patronal ha actuado …

Demostremos que sabemos luchar…que no estamos vencidos…NO ESTAMOS VENCIDOS. ES TIEMPO DE LUCHAR

 PORQUE JUNTOS PODEMOS!!!

Publicado en Novas

Reas Galicia

REAS GALICIA

Posted on 28 marzo, 2012

Un pouco de historia: No ano1988 acreación de ABSE (Asociación para a banca social e ecolóxica) en todo o Estado, que tivo dous anos de vixencia, deu paso a REAS en 1995. ABSE GALICIA participou na fundación de REAS. No ano 2000 REAS pasou a ser unha Rede de Redes a nivel estatal e ABSE GALICIA deu lugar a REAS Galicia. Despois dunha traxectoria na que se montaron diversas cooperativas con sección de crédito que puideran cubrir diversas necesidades, como vivenda, consumo, traballo, vida comunitaria e agricultura ecolóxica, seguiron sumándose outras entidades, proceso que esperamos continúe nun futuro próximo.

A Economía Solidaria redefine o papel da economía, poñéndoa ao servizo das persoas, na procura dunha sociedade máis xusta e sustentable. Neste senso, as empresas que se comprometen cos principios da Carta Solidaria convértense en instrumentos de transformación social, ademais de procurar o apoio mutuo entre os seus membros.

Poden formar parte de REAS Galicia todas aquelas entidades que o soliciten e se comprometan a cumprir cos cos seus fins e o estipulado nos seus Estatutos, unha vez aceptadas pola Xunta Directiva e ratificadas pola Asemblea Xeral.

Na actualidade REAS Galicia está formada por entidades pertencentes aos sectores de produción e transformación ecolóxica, comercialización de produto ecolóxico e comercio xusto; tecnoloxías da información e a comunicación; deseño gráfico; bioconstrución; inserción sociolaboral; difusión, animación e produción cultural e educativa; artesanía; e apoio ao cooperativismo.

REAS Galicia ten como obxectivos impulsar e apoiar unha rede de empresas solidarias que fomenten o respecto ás persoas e o medio ambiente en todos os ámbitos (produción, comercialización, construción, servizos…). Apoia, así mesmo, o desenvolvemento de recursos financeiros éticos e solidarios. E pretende difundir e dar a coñecer a Economía Solidaria na sociedade galega e aumentar, na nosa comunidade, o tecido empresarial con características éticas e solidarias

REAS GALICIA

Posted on 28 marzo, 2012

Un poco de historia: En el año 1988 la creación dela ABSE(Asociación parala BancaSocialy Ecológica) en todo el Estado, que tuvo dos años de vigencia, dio paso  REAS en 1995. ABSE GALICIA participó en la fundación de REAS GALICIA. En el año 2000 REAS pasó a ser una Red de Redes a nivel estatal y ABSE GALICIA dio lugar a REAS GALICIA. Después de una trayectoria en la que se montaron diversas cooperativas con sección de crédito que pudieran cubrir diversas necesidades, como vivienda, consumo, trabajo, vida comunitaria y agricultura ecológica, siguieron sumándose otras entidades, proceso que esperamos continúe en un futuro próximo.

La EconomíaSolidariaredefine el papel de la economía, poniéndola al servicio de personas, en la persecución de una sociedad más justa y sostenible. En este sentido, las empresas que se comprometen con los principios dela CartaSolidariase convierten en instrumentos de transformación social, además de procurar apoyo mutuo entre sus miembros. Pueden formar parte de REAS GALICIA todas aquellas entidades que lo soliciten y se comprometan a cumplir con sus fines y con lo estipulado en sus Estatutos, una vez aceptadas porla JuntaDirectivay ratificadas porla AsambleaGeneral.

En la actualidad, REAS GALICIA está formada por entidades pertenecientes a los sectores de producción y transformación ecológica, comercialización de producto ecológico y comercio justo; tecnologías de la información y la comunicación; diseño gráfico; bio-construcción; inserción sociolaboral; difusión, animación y producción cultural y educativa; artesanía y apoyo al cooperativismo.

REAS GALICIA tiene como objetivo impulsar y apoyar una red de empresas solidarias que foméntenle respeto a las personas y al medio ambiente en todos los ámbitos (producción, comercialización, construcción, servicios…) Apoya, así mismo, el desarrollo de recursos financieros éticos y solidarios. Y pretende difundir y dar a conocerla EconomíaSolidariaen la sociedad gallega y aumentar, en nuestra comunidad el tejido empresarial con características éticas y solidarias.

Publicado en Asociacións, Documentos útiles, Novas, Persoas afectadas

Todos Unidos Acadamos Cambia-la Situación

Onte, día 23 de marzo, membros de STOP Desahucios Compostela, PAH de Vigo Tui-Baixo Miño e outros colectivos sociais como 15M Vigo, xuntáronse diante da sede central de Novagalicia Banco en Vigo, para apoiar a Victoria e á súa filla Sandra, afectadas por unha execución hipotecaria no concello de Teo, A Coruña. A vivenda ía ser subastada en breve, así que compría actuar axiña. Unha vez diante do banco, o grupo repartía folletos informativos aos transeúntes sobre o caso mentres a afectada e unha comisión de catro membros das respectivas PAH reuníanse no interior co Director Territorial de Novagalicia Banco para negociar a saída menos daniña para esta familia á que, como tantas outras, malia ter tido sempre vontade de pagar, o desemprego e a crise abocaron á mera subsistencia, deixando de satisface-las letras por imposibilidade.

Despois de máis dunha hora de reunión, o grupo que estaba apoiando desde fóra puido contemplar á comitiva saíndo con rostros de alivio e ao mesmo tempo cautela. A negociación foi óptima, os representantes do banco amosaron en todo momento interese polo caso e empatía coas afectadas, comprometéndose a paraliza-la subasta e execución hipotecaria neste caso. Victoria propúxolles pagar unha cota mensual menor, mais os directivos foron máis aló e contraofertaron unha carencia de dous anos para darlle tempo á familia a se recuperar económicamente, proposta que foi aceptada de seguida.

Os membros das PAH obtiveron un compromiso firme por parte do Director Interterritorial de que Novagalicia Banco non efectuará ningún desafiuzamento e que cada caso será estudiado pormenorizadamente para chegar ao mellor desenlace. A propósito desta promesa, os activistas das PAH propuxéronlle crear un protocolo de actuación nos casos de impago hipotecario e a súa difusión por tódalas sucursais do país co fin de mellora-la da comunicación entre banco e cliente e acadar solucións que non violenten ás familias e ao mesmo tempo non prexudiquen os intereses do banco.

Nesta reunión tamén se tratou o caso doutra afectada da área de Compostela, cuxa vivenda ía ser subastada a próxima semana; alén da execución hipotecaria, esta familia presenta unha problemática anexa, pois un dos seus membros padece unha grave doenza que precisa esforzos concentrados de toda a familia para contrarrestar a situación. Os directivos de Novagalicia Banco aseguráronlles aos membros das PAH que o proceso xa estaba paralizado e en vías de solución, o que acreditaron amosandolle-la a orde de paralización.

Despois desta tan intensa reunión no interior e mobilización no exterior, todo o grupo encamiñouse cara a sucursal de Ibercaja en Vigo, co gallo de negocia-la dación en pago doutro hipotecado. Membros das PAH e afectado sentaron a negociar cos directivos do banco para expor dita petición e, a pesares de non levala por escrito, eles mesmos redactaron un texto que foi asinado polo interesado e dous testigos. Comprometéronse a estuda-lo caso e ofrecer unha resposta a finais da vindeira semana.

A valoración que a PAH Vigo Tui-Baixo Miño fai é bastante positiva, xa que parece que se está comezando a dar unha marea de sensibilización social que abre a porta á visibilización da problemática dos desafiuzamentos e á súa acometida para resolver a acuciante situación nas que as familias se ven envoltas por mor da burbulla inmobiliaria e a crise do desemprego, ambos factores que lles son alleos.

Pouco a pouco acadaremos involucrar a máis sectores neste drama social que atinxe aos máis febles, @s traballador@s que, coas súas familias, constitúen o motor dinamizador desta sociedade, o motor que a fai evoluir e a sostén desde a base. Pouco a pouco estamos a acabar coa pasividade institucional á que asistimos estupefactos, moitas veces desde os consistorios, e case sempre desde os órganos máis altos de goberno. A eses gobernantes que deben servir aos cometidos para os que foron eleitos, o ben común e a protección das persoas, cada día que pasa lles resulta máis difícil agocha-la cabeza porque o traballo conxunto de tódalas persoas concienciadas neste tema está a amosa-la inxustiza da situación de xeito tan descarnado que ningún político poderá mirar para outro lado.

XUNTOS PODEMOS!!!

***********

TODOS JUNTOS PODEMOS CAMBIAR LA SITUACION – 

 Hoy, día 23 de marzo, miembros de STOP DESAHUCIOS COMPOSTELA, PAH de Vigo Tui-Baixo Miño y otros colectivos sociales como 15M Vigo, se han juntado delante de la sede central de Novogalicia Banco en Vigo, para apoyar a Victoria y a su hija Sandra, afectadas por una ejecución hipotecaria en el Concello de Teo, A Coruña. La vivienda iba a ser subastada en breve, así que tocaba actuar rápido. Una vez delante del banco, el grupo repartió folletos informativos a los transeúntes sobre el caso, mientras la afectada y una comisión de cuatro miembros de las respectivas PAH se reunían en el interior con el Director Territorial de Novagalicia Banco para negociar la salida menos dañina para esta familia que siempre había tenido voluntad de pagar y a la que, como a tantas otras, el desempleo y la crisis la abocaron a la mera subsistencia, dejando de satisfacer el pago de las letras por imposibilidad.

Después de más de una hora de reunión, el grupo que estaba apoyando desde fuera pudo contemplar a la comitiva saliendo con rostros de alivio y al mismo tiempo de cautela. La negociación fue buena, los representantes del banco mostraron en todo momento interés por el caso y empatía con las afectadas, comprometiéndose a paralizar la subasta y ejecución hipotecaria en este caso. Victoria les propuso pagar una cuota mensual menor, pero los directivos fueron más allá y contraofertaron una carencia de dos años para darle tiempo a la familia a que se recuperara económicamente, propuesta que fue aceptada enseguida.

Los miembros de las PAH obtuvieron un compromiso firme por parte del Director Inter-territorial de que Novagalicia Banco no efectuará ningún desahucio y que cada caso será estudiado pormenorizadamente para llegar al mejor desenlace. A propósito de esta promesa, los activistas de las PAH le propusieron crear un protocolo de actuación en los casos de impago hipotecario y a su difusión por todas las sucursales del país con el fin de mejorar la comunicación entre banco y cliente y acordar soluciones que no violenten a las familias y al mismo tiempo que no perjudiquen los intereses del banco.

En esta reunión también se trató el caso de otra afectada del área de Compostela, cuya vivienda iba a ser subastada la próxima semana; además de la ejecución hipotecaria, esta familia presenta un problema anexo, pues uno de sus miembros padece una grave dolencia que precisa esfuerzos concentrados de toda la familia para contrarrestar la situación. Los directivos de Novagalicia Banco aseguraron a los miembros de las PAH que el proceso ya estaba paralizado y en vías de solución, lo que acreditaron mostrando la orden de paralización. Después de esta tan intensa reunión en el interior y de la movilización en el exterior, todo el grupo se encaminó a la sucursal de Ibercaja en Vigo, con intención de negociar la dación en pago de otro hipotecado. Miembros de las PAH y el afectado se sentaron a negociar con los directivos del banco para exponer la petición y, a pesar de no llevarla por escrito, ellos mismos redactaron un texto que fue firmado por el interesado y dos testigos. Se comprometieron a estudiar el caso y ofrecer una respuesta a finales de la próxima semana.

La valoración quela PAH VigoTui-Baixo Miño hace es bastante positiva, ya que parece que se está comenzando a dar una marea de sensibilización social que abre la puerta a la visión de la problemática de los desahucios y a su acometida para resolver la acuciante situación en la que las familias se ven envueltas por mor de la burbuja inmobiliaria y de la crisis del desempleo, ambos factores que les son cercanos.

Poco a poco acabaremos por involucrar a más sectores en este drama social que afecta a más personal, trabajadores, que con sus familias, constituyen el motor dinamizador de esta sociedad, el motor que la hace evolucionar y el sostén desde la base. Poco a poco empezamos a acabar con la pasividad institucional a la que asistimos estupefactos, muchas veces desde los consistorios, y casi siempre desde los órganos más altos del gobierno. A esos gobernantes que deben servir a los cometidos para los que fueron elegidos, el bien común y la protección de las personas, cada día que pasa les resulta más difícil agachar la cabeza porque el trabajo conjunto de todas las personas concienciadas en este tema de la injusticia de la situación, hecho tan descarnado, que ningún político podrá mirar para otro lado.

JUNTOS PODEMOS!!!

Publicado en Novas

Paremos el Desahucio de MOS

El desahucio de la familia de Mos sigue adelante.

Hemos conseguido un aplazamiento en el juzgado de Porriño, pero el banco sigue sin responder a nuestras cartas pidiendo la dación en pago y el alquiler social. 

Hemos intentado que la Alcaldesa de Mos, Dña. Nidia, llamara al banco para intentar forzar a la negociación, pero después de reunirnos con ella y de que nos prometiera hacerlo, la respuesta del Concello de Mos es la siguiente:

  1. Cuando llamamos para saber si ha hecho la llamada, nos cogen el teléfono y sin halbar cortan la llamada y descuelgan, con lo que cuando intentamos llamar de nuevo comunica. Así pasa un día tras otro.
  2. Cuando conseguimos que nos respondan llamando desde números que ellos no conocen, nos dicen siempre lo mismo, que la Alcaldesa está reunida y que aún no ha conseguido hablar con el Banco Popular.

Esta señora Alcaldesa es una impresentable a la que no le importan sus vecinos y que no tiene la más mínima sensibilidad con una familia que se va a ver en la calle.

Os informaremos de nuestras próximas movilizaciones con respecto a este caso.

La próxima semana nos recibe el Valedor do Pobo y le pediremos ayuda para esta familia en situación de desahucio inminente.

!JUNTOS PODEMOS!

Publicado en Persoas afectadas

Axudemos a Victoria

viernes 22 de marzo de 2012
11:00 – 14:00
Caixanova, Central en cruce de cuatro bancos
Victoria, unha veciña da localidade e Teo encontrase inmersa nun proceso de desafiuzamento da sua vivenda. A sucursal de Caixanova coa que firmou a hipoteca encontrase na Lama, cerca de Pontevedra. Nas pasadas semanas ela e algúns compañeiros de Stopdesahucios Compostela tentaron negociar coa dirección recibindo o compromiso de recibir resposta no prazo duns días. Esta resposta nunca se produciu polo que a Caixa demostra a nula vontade de negociación. Por iso convocamos a cidadanía a unha concentración ante as portas da sucursal como medida de presión popular para que os xestores de Caixanova acepten o proceso negociador.
Agora a negociación é coa central é por iso que os convocamos nesta e no en Pontevedra.

MÁXIMA DIFUSIÓN!!!!!

***********

Ayudemos a Victoria

Viernes, 22 de marzo de 2012

11:00 – 14:00

Caixanova, Central en el cruce de cuatro bancos

Victoria, una vecina de la localidad de Teo, se encuentra inmersa en el proceso de desahucio de su vivienda. La sucursal de Caixanova con la que firmó la hipoteca se encuentra en Lama, cerca de Pontevedra. En las pasadas semanas ella y algunos compañeros de Stopdesahucios Compostela tentaron negociar con la dirección obteniendo el compromiso de recibir respuesta en el plazo de unos días. Esta respuesta nunca se produjo por lo quela Caixademuestra la nula voluntad de negociación. Por eso convocamos a la ciudadanía a una concentración ante las puertas de la sucursal como medida de presión popular para que los gestores de Caixanova acepten el proceso negociador. Ahora la negociación es con la central, por eso os convocamos en esta y no en Pontevedra.

MÁXIMA DIFUSIÓN!!!!!

Publicado en Novas

Mentiras do PP

Criterios que deben cumprirse para a dación en pago:

A) Todos os membros da unidade familiar no paro.

B) Sen ningún tipo de ingresso por actividades económicas.

C) A cota hipotecaria deberá ser superior ao 60% dos ingresos netos do conxunto da familia,

D) No caso de que existan avalistas- cousa que ocorre nun % moi elevado de casos- estes non deberán ter ningunha propiedade e deberán igualmente estar no paro sen percibir ningunha renda.

E) Só poderase aplicar para débedas inferiores a un determinado importe, nunha pinza que vai desde 120.000 a 200.000 euros en función do número de habitantes da poboación.

D) E o maún máis: se cumpres todos estes requisitos, cousa farto difícil, e o teu banco adhírese finalmente ao código, non poderás acceder á dación sen máis. Primeiro o banco farache unha proposta de refinanciamento. Se a cota mensual que che queda froito dese refinanciamento é inferior ao 60% dos ingresos que percibe a unidade familiar, non che poderás negar a devandito refinanciamento. Iso quere dicir que a túa débeda incrementará. No caso que dita refinanciamento imlique cotas a pagar superiores ao 60% dos ingresos da unidade familiar, poderás solicitar ao banco unha quita (condonación) de parte da débeda. O banco decidirá se acepta ou non esa quita. E soamente unha vez esgotadas todas estas vías, poderás acollerche á dación en pago.
Polo tanto, unha vez analizados os detalles do real decreto, a PAH, non titubea ao valorar a medida, como unha auténtico engano, que non só non beneficia ao cidadán, senón que de novo persegue beneficiar aos bancos . Unha mala xogada que non vai quedar impune

Segundo os datos da PAH, en base a unha enquisa enchida por máis de 7.000 familias de todo o Estado, a maioría das execucións hipotecarias inícianse para débedas superiores a 200.000 euros

Están os bancos aceptando daciones en pago? SI e a única ocasión en que bancos e caixas aceptan a dación en pago, en contra dos seus intereses, é cando a presión social, léase a PAH, obrígalles a iso, vía denuncia pública.

Sres. e sras. do PP : Son vostedes, corresponsables, xunto ao Partido Socialista da burbulla inmobiliaria e da situación que atravesan centenares de miles de familias. Non se presenten agora como salvadores da Patria. Porque vostedes, a Deus rogando e co mazo dando.

Que lles quede claro. Non lles caiba a menor dúbida. Non aceptaremos rebaixas. E menos cando o que está en xogo é a nosa supervivencia. Non aceptaremos que trafiquen e trapicheen cos nosos dereitos.

***********

Criterios que deben cumplirse para la dación en pago:

A) Todos los miembros de la unidad familiar en el paro

B) Sin ningún tipo de ingreso por actividades económicas

C) La cuota de la hipoteca deberá ser superior al 60% de los ingresos netos del conjunto de la familia

D) En el caso de que existan avalistas – cosa que ocurre en un % muy elevado de casos – éstos no deberán tener ninguna propiedad y deberán igualmente estar en el paro sin percibir ninguna renta

E) Solo se podrá aplicar para deudas inferiores a un determinado importe, en un rango que va desde120.000 a200.000 euros en función del número de habitantes de la población

D) Y aún hay más: si cumples todos estos requisitos, cosa harto difícil, es que tu banco se adhiera finalmente al código, no podrás acceder a la dación sin más. Primero el banco hará una propuesta de refinanciamiento. Si la cuota mensual que te queda fruto de ese refinanciamiento es inferior al 60% de los ingresos que percibe la unidad familiar, no podrás negarte a dicho refinanciamiento. Eso quiere decir que tu deuda incrementará. En el caso de que dicho refinanciamiento implique cuotas a pagar superiores al 60% de los ingresos de la unidad familiar, podrás solicitar al banco una quita (condonación) de parte de la deuda. El banco decidirá si acepta o no esa quita. Y solamente una vez agotadas todas estas vías, podrás acogerte a la dación en pago.

Por lo tanto, una vez analizados los detalles del real decreto,la PAH, no titubea al valorar la medida, como un auténtico engaño, que no solo no beneficia a los ciudadanos, sino que de nuevo persigue beneficiar a los bancos. Una mala jugada que no va a quedar impune.

Segundo, los datos dela PAHen base a una encuesta hecha a más de 7.000 familias de todo el Estado, la mayoría de las ejecuciones hipotecarias se iniciaron por las deudas superiores a 200.000 euros.

¿Están los bancos aceptando daciones en pago? SI y la única ocasión en que los bancos y cajas aceptan la dación en pago, en contra de sus intereses, es cuando la presión social, véase PAH, les obliga a ello vía denuncia pública.

Señores y señoras del PP: son ustedes corresponsables junto a l Partido Socialista de la burbuja inmobiliaria y de la situación que atraviesan centenares de miles de familias. No se presenten ahora como salvadores dela Patria. Porqueustedes, a Dios rogando y con el mazo dando.

Que les quede claro. No les quepa la menor duda. No aceptaremos rebajas. Y menos cuando lo que está en juego es nuestra supervivencia. No aceptaremos que trafiquen y trapicheen con nuestros derechos.

A %d blogueros les gusta esto: